Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Babtai“ turinys

Maloniai kviečiame pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį ar žinote kitų galinčių parašyti autorių, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Jau sumaketuoti straipsniai turinyje yra paryškinti.

Pratarmė

GAMTA

 1. Aleksas Šliaupa. Babtų apylinkių Žemės gelmių sandara
 2. Sigita Sprainaitytė, Renata Bacevičienė. Babtų apylinkių flora
 3. Renata Bacevičienė, Jonas Bacevičius. Babtų krašto fauna
 4. Jonas Bacevičius, Sigita Sprainaitytė. Babtų apylinkių miškai ir jų biologinė įvairovė
 5. Stasys Švirinas. Žemdirbystės sąlygos Babtų apylinkėse
 6. Kęstutis Pėtelis, Jonas Bacevičius, Klemensas Palaima. Babtų apylinkių medžioklės tradicijos, resursai ir sąlygos

ISTORIJA. Archeologija

 1. Ilona Vaškevičiūtė. Iš seniausios Babtų praeities

ISTORIJA. Nuo seniausių laikų

 1. Antanas Vaičius. Babtų herbas
 2. Algirdas Antas Baliulis. Apie senąsias gyvenvietes palei Nevėžį
 3. Vytautas Žeimantas. Babtai Lietuvos ir kitų valstybių išleistuose žemėlapiuose
 4. Damijonas Šniukas. IstorinioBabtų valsčiaus administracinė raida
 5. Marija Markauskienė. Iš Babtų parapijos istorijos
 6. Marija Markauskienė. Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos istorijos puslapiai
 7. Marija Markauskienė. Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
 8. Marija Markauskienė. 1863 m. sukilimo kovos Babtų apylinkėse
 9. Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas jo malonybės Kauno kunigo dekano 1782 metais. Perspausdinimas.
 10. Marija Markauskienė. Babtų miestelio gatvių ir jų pavadinimų raida

ISTORIJA. Iš dvarų ir kaimų praeities

 1. Aleksandra Ignatavičienė. Paparčių kaimo prisiminimai
 2. Marija Matušakaitė. Vaikystė Vareikonių dvare
 3. Antanas Barzda. Barzdai-Bradauskai ir jų dvaras Muniškiuose
 4. Mindaugas Lošys. Nutolęs brangus pasaulis
 5. Damijonas Šniukas. Korevų giminės pėdsakai Panevėžiuke ir aplinkiniuose kaimuose
 6. Magiliona Staliūnienė. Apie Algupį, kurio nebėra

ISTORIJA. Tarp dviejų pasaulinių karų

 1. Antanas Vaičius. Babtų lenkiškoji ir sovietinė „respublikos“
 2. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus savivalda 1918–1940 metais
 3. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus politinės ir visuomeninės organizacijos
 4. Kazys Misius. Babtų pašto istorija
 5. Marija Markauskienė. Paminklas lakūnų Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti
 6. Aleksandra Ignatavičienė. Šventės Muniškių bažnyčioje
 7. A. G. Velička, J. Sakalas. Išilgai per Babtų miestą slaunų
 8. Arnoldas Piročkinas. Kelionė baidoku į Babtus

ISTORIJA. Antrasis pasaulinis karas ir okupacijos

 1. Damijonas Šniukas. Treji nacių okupacijos metai
 2. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus gyventojai pagal 1942 metų surašymą
 3. Damijonas Šniukas. Iš Babtų žydų bendruomenės istorijos
 4. Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynės
 5. Damijonas Šniukas. Babtų valsčius po Antrojo pasaulinio karo
 6. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus tremtiniai
 7. Rūta Virbickaitė-Rudienė. Vaikystė prie Laptevų jūros ir Janos upės
 8. Ksaverija Keruckaitė-Drusys. Bjaurus likimas, bet jis tavo
 9. Stasė Blandienė. Į Sibirą pas ištremtą mamą
 10. Elena Gugienė. Kelionė į Norilską pas įkalintą brolį ir jo mirtis
 11. Liudas Alaburda. Skaudžių netekčių ir vargų metai
 12. Julė Bagdonienė. Šalčio, mašalų ir alkio kankinami
 13. Jadvyga Budnikienė. Sibire liko močiutės palaikai
 14. Damijonas Šniukas. Sovietmečio politiniai kaliniai
 15. Damijonas Šniukas. Šūviai ir mirtys kare po karo

ISTORIJA. Vėl nepriklausomi

 1. Marija Markaskienė, Jonas Olkštinas. Atgimimas Babtuose
 2. Jonas Pangonis. Babtų savanoriai
 3. Jonas Praškevičius. Babtų seniūnija nepriklausomybės metais
 4. Rasa Sasnauskienė. Iš Babtų bendruomenės centro veiklos
 5. Virginija Filipavičienė. Stiprėja Panevėžiuko kaimo bendruomenė

ISTORIJA. Įmonės

 1. Damijonas Šniukas. Plytinės „O. K. Panevėžiukas“ veikla
 2. Damijonas Šniukas. Babtų pieninės metai

ISTORIJA. Švietimas

 1. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus pradinės mokyklos 1918–1990 metais
 2. Sigutė Buivydienė . Švietimas Babtuose: nuo parapinės mokyklos iki gimnazijos
 3. Audronė Čelkienė. Panevėžiuko pagrindinė mokykla
 4. Marius Tavoras. Permaininga ir trumpa Sitkūnų mokyklos istorija
 5. Regina Rubinskienė. Babtų ikimokyklinio auklėjimo įstaigos

ISTORIJA. Mokslas

 1. Stasys Švirinas. Lietuvossodininkystės ir daržininkystės instituto ištakos ir naujos bazės kūrimas Babtuose
 2. Klemensas Palaima. Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotis Babtuose
 3. Česlovas Bobinas. Sodininkystės ir daržininkystės institutas 1987–2013 metais
 4. Audrius Sasnauskas, Damijonas Šniukas. LSDI mokslo darbuotojų ir tarnautojų biografinis žinynas

Spalvota įklija (8 puslapiai)

ISTORIJA. Kultūra

 1. Marija Markauskienė. Babtų kraštotyros muziejus ir kraštotyrininkai
 2. Damijonas  Šniukas. Batų krašto kultūros įstaigų veikla 1944–1990 metais
 3. Janina Dunauskienė. Iš Babtų kultūros centro istorijos
 4. Gražina Stonienė. Palavinskų dūdų orkestras
 5. Marija Markauskienė. Keturi mišraus choro dešimtmečiai
 6. Danguolė Barkauskienė. Babtiečiai ir knyga: iš miestelio bibliotekos istorijos
 7. Danguolė Lukošienė. Knyga Panevėžiuke
 8. Danutė Paukštaitienė. Pagynės bibliotekos veikla
 9. Birutė Olkštinienė. Biblioteka talkina mokslininkams
 10. Rita Bacevičienė. Meilę knygai ugdome nuo mažens
 11. Vida Mikalauskienė. Biblioteka gimnazijos bendruomenės paslaugoms

ISTORIJA. Sveikatos ir socialinė apsauga

 1. Damijonas Šniukas. Babtų krašto gydymo įstaigos
 2. Antanina Rulinskienė, Liudvikas Rulinskas. Babtų vaistinės ir vaistininkai
 3. Virginija Violeta Nutautienė. Pagynės vaikų globos namai
 4. Gražina Stonienė. Muniškių senelių namai

ISTORIJA. Architektūra ir infrostruktūra

 1. Marija Rupeikienė. Babtų valsčiaus sakralinių pastatų ir dvarų architektūra
 2. Skaidrė Urbonienė. Žalgirio pergalės parkas: vizijos ir realybė
 3. Kęstutis Skerys. Babtai: didžiojoje kryžkelėje
 4. Zigmantas Michnevičius. Kelininkų darbai tarp Babtų ir Cinkiškių
 5. Antanas Barkauskas. Aukštaičių plento akmenskaldys
 6. Jonas Stanionis. Dramatiška Sitkūnų radijo stoties istorija

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Jonas Mardosa. Atlaidai ir Verbų sekmadienis  Babtų parapijoje liaudiškojo pamaldumo perspektyvoje  XX a. pirmoje pusėje Velykų papročiai
 2. Auksuolė Čepaitienė. Vaikai ir vaikų auginimas Babtų apylinkėse
 3. Nijolė Marcinkevičienė. Tradicinė Babtų krašto gyventojų mityba
 4. Antanina Rulinskienė, Liudvikas Rulinskas. Liaudies medicina Babtų ir Panevėžiuko apylinkėse
 5. Audronė Kiršinaitė. Babtų krašto laidojimo papročiai
 6. Sigutė Buivydienė. Babtų miestelio kapinės
 7. Damijonas Šniukas. Panevėžiuko kapinės
 8. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Babtų apylinkių malūnai
 9. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Nevėžis babtiečių gyvenime
 10. Genovaitė Žukauskienė. Modernios technikos plitimas ir senieji amatai Babtų valsčiuje tarp dviejų pasaulinių karų

KALBA

 1. Jūratė Čirūnaitė. Babtų valsčiaus žemės savininkų vardynas XX amžiaus tarpukario laikotarpiu
 2. Laura Geržotaitė. Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas
 3. Gintarė Judžentytė. Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose
 4. Danguolė Mikulėnienė. Lenkiškieji kalbos akcentai Babtų apylinkėse
 5. Marija Razmukaitė. Babtų apylinkių vietovardžiai

TAUTOSAKA

 1. Edita Korzonaitė. Babtų apylinkių pasakojamoji tautosaka
 2. Edita Korzonaitė. Babtų krašto žemės vardai ir jų padavimai
 3. Jurgita Kilikauskienė. Ką prisimena Babtų apylinkių žmonės
 4. Laura Lukenskienė. Babtų apylinkių dainuojamoji tautosaka

ŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Marija Markauskienė. Kazys Puida:gyvenimas Naujasėdžiuose ir amžinas atilsis Panevėžiuke
 2. Markauskienė Marija. Kunigas Ričardas Mikutavičius Babtuose
 3. Ina Dringelytė. Marijos Matušakaitės talentas
 4. Antanas Vaičys. Babtų krašto istorikė ir švietėja Marija Markauskienė
 5. Damijonas Šniukas. Babtų valsčiaus biografinis žinynas
 6. Rūta Černiauskienė. Babtų apylinkių istorijos ir kultūros paminklai

Damijonas Šniukas. Babtų krašto įvykių kronika

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Santrumpos ir sutrumpinimai

Apie autorius

Monografijos finansavimas

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Buvusio Babtų valsčiaus žemėlapis

Babtų seniūnijos žemėlapis

Babtų seniūnijos kaimų išsidėstymo schema

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

Spalvotų iliustracijų intarpas (atskirame spaudos lanke)

Didelės 800–1200 puslapių apimties knygoje numatoma publikuoti apie 500–800 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų – nuotraukų, piešinių ir brėžinių, žemėlapių, dokumentų faksimilių, muzikos kūrinių gaidų.

Pastabos

Jau sumaketuoti straipsniai turinyje yra paryškinti.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

Mums rašykite leidykla@versme.lt arba Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, „Versmės“ leidyklai. 

Parengta ir paskelbta 2013 07 05.

Patikslinta, papildyta 2016 07 07.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt