Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Kamajai

31-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 106 autoriai, 138 straipsniai, 1580 puslapių, 600 egzempliorių. 2016 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2017 m. gegužės 19 d. 
ISBN 978-609-8148-41-1

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ S ATKŪRIMO 25 METŲ SUKAKČIAI 1990–2015

KAMAJŲ 475 METŲ SUKAKČIAI 1541–2016

KAMAJAI –31-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Kamajų pirmojo paminėjimo 1541 metais 475 metų jubiliejui (2016), kitoms Lietuvai svarbioms istorijos sukaktims.

138-iuose monografijos straipsniuose, straipsneliuose, atsiminimuose 106 įvairių profesijų autoriai (tarp jų 18 mokslo daktarų) aprašo Kamajų apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir dabartinę būklę, augmeniją, pirmuosius žmonių gyvenimo pėdsakus poledynmečiu, sėlių genties kultūrą, dvarų ir kaimų istorijas, Kamajų žydų bendruomenę, Kamajų Respubliką 1905 metais, sovietų okupantų represijas ir atkaklų kamajiškių priešinimąsi okupacijai, kolūkius, Sąjūdį, šių dienų ūkininkus ir verslininkus. Monografijoje apibūdinama Kamajų, Salų ir Duokiškio miestelių bei dvarų architektūra, rašoma apie Kamajų mokyklas, bibliotekas, kultūros centrus, kaimo bendruomenes, šio krašto kunigus, įžymesnius kamajiškius. Nemažai dėmesio skiriama etnografijai, tautosakai, vietovardžiams.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
VENANTAS MAČIEKUS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktoriai
PETRAS JONUŠAS, POVILAS KRIKŠČIŪNAS

Kalbos redaktoriai
JUOZAS MISEVIČIUS, VINCENTA VELŽYTĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. A RŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. A LGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (Kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija, komisijos pirmininkė iki 2008 m.), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija; komisijos narys iki 2008 m.), doc. dr. GINTAUTAS ZABIE LA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Kamajai. 2016 m. Jono Kliučiaus nuotr

Knyga išleista 2016

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Finansuotojai ir rėmėjai


Rėmėjai

Suma, Eur

Janavičių giminė (20 679,00 Lt)

5 989,05

UAB Expertus Vilnensis

5 000,00

UAB KONVERSITA

5 000,00

Rokiškio rajono savivaldybė

5 792,40

UAB „IVABALTĖ“

1 000,00

Vytautas Vilys

300,00

Stasys Jasiūnas

100,00

Linas Vilys

100,00

Justas Vilys

100,00

Sigitas Markevičius, ūkininkas

100,00

Aleksandras Sakas (100,00 Lt)

28,96
Viso: 23 510,41

 

Pratarmė

Nors šiuo metu oficialiai laikoma, kad Kamajai rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo 1541 m., autoritetingas Lietuvos miestelių istorijos žinovas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Algimantas Miškinis mano, kad 1527 m. Ukmergės apskrityje minimi Kamajai yra ne Gudijos Kamojai, o Rokiškio krašto Kamajai. Vadinasi, Kamajai gal būt tik 28 metais jaunesni už 1499 m. pirmąsyk paminėtą Rokiškį. Pusketvirto šimto metų šie abu miesteliai varžėsi ir sėkmė labiau lydėjo Kamajus, kurie garsėjo net trimis metinėmis mugėmis (kermošiais): Šv. Kazimiero (kovo 4 d.), Šv. Jono (birželio 24 d.) ir Rožancavos (spalio mėn. pradžioje). Į Kamajų kermošius savo gaminius amatininkai arkliais atveždavo net iš už 60 km nuo Kamajų esančių vietovių. Ir tik 1873 m. pro Rokiškį nutiestas geležinkelis sėkmės svarstykles nusvėrė Rokiškio naudai. Kas žino, jei istorikų diskusijoje nusvers ankstesnis Kamajų gimtadienis, gal jau netolimoje ateityje ne 1541, o 1527 metus laikysime naujuoju Kamajų gimtadieniu ir tuomet 2027 m. Kamajai galės švęsti solidų 500 metų jubiliejų.

Metinės mugės ir savaitiniai turgūs buvo palanki terpė žydų prekybininkams, kurių supirktus grūdus, linus, iki nutiesiant geležinkelį, pasamdyti ūkininkai arkliais vežė į Rygą, o iš ten – druską, silkes, įvairias pramonines prekes. Žydų istorikai laiko, kad pirmieji žydai Kamajuose apsigyveno po 1709–1711 metų Didžiojo maro. Tarpukariu žydai sudarė apie pusę miestelio gyventojų, vertėsi prekyba ir amatais. Antrojo pasaulinio karo holokaustas sunaikino Kamajų žydų bendruomenę ir tik didelės, bemaž hektarą užimančios, žydų kapinės primena čia gyvenusią tautą.

Spaudos draudimo metais lietuviška spauda kamajiškius aprūpindavo šiame krašte gyvenę knygnešiai. Slaptai platinamos lietuviškos knygos ir laikraščiai ugdė kamajiškių lietuvybę ir pilietiškumą. Neatsitiktinai per 1905 m. revoliuciją Kamajuose atsirado toks fenomenas kaip Kamajų Respublika.

Aktyviai kamajiškiai priešinosi ne tik caro valdžiai, bet ir sovietinei okupacijai. Istorikai atkreipė dėmesį į aktyvų partizaninį judėjimą Kamajų krašte, kuris, deja, pareikalavo daugelio jaunų vyrų gyvybių. Turbūt jau niekas tiksliai nebesuskaičiuos pokario metų netekčių.

Mintį parašyti knygą apie Kamajų kraštą subrandino ilgametis Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Versmės leidyklos vadovas Petras Jonušas finansavo 2005 ir 2006 m. monografijos autorių ekspedicijas į aprašomąsias vietas, kuriose dalyvavo 31 mokslininkas ir kraštotyrininkas (ekspedicijoms vadovavo šių eilučių autorius). Jose surinkta vertinga lauko tyrimų medžiaga buvo pildoma archyvuose, bibliotekose, faktai tikslinami autoriams pakartotinai individualiai lankantis Kamajuose. Didelę per 10 tūkst. vienetų fototeką sukaupė istorikas ir fotografas, ilgametis Lietuvos valsčių serijos talkininkas Aloyzas Petrašiūnas.

Monografija Kamajai yra 31-oji Lietuvos valsčių serijos knyga. Jos struktūra analogiška kitoms šios serijos knygoms. Didesnis dėmesys skiriamas kultūrai, nes vietos kultūrininkai aktyviai įsijungė į knygos rengimą. Po kelis straipsnius knygai parengė bibliotekininkė Gražina Matukienė ir Kalvių kultūros centro direktorė Stasė Gruoblienė, daug informacijos pateikė Giedrė Dagienė, Rasa Kalnietienė, Genė Mikėnaitė, kiti vietos kultūros darbuotojai. Monografijai 138 straipsnius, straipsnelius, atsiminimus parašė 106 autoriai, tarp jų 18 mokslo daktarų. Su dideliu dėkingumu ir širdgėla minime 22 šviesaus atminimo autorius, kurie, kaip ir monografijos kalbos redaktorė Vincenta Velžytė, deja, nesulaukė šios knygos, kurios parengimas užtruko gerą dešimtmetį, išleidimo. Jų brangų atminimą saugos parašyti straipsniai.

Esame didžiai dėkingi monografijos finansuotojams ir rėmėjams – Kalvių kaimo Janavičių giminei (5989 EUR), Rokiškio rajono savivaldybei (5792 EUR), UAB Expertus Vilnensis (5000 EUR), UAB Magnolija (5000 EUR), UAB Ivabaltė (1000 EUR), Justui, Linui ir Vytautui Viliams, Stasiui Jasiūnui, Jonui Venslovui, Sigitui Markevičiui (iš viso 1000 EUR), be kurių nesavanaudiškos paramos ši knyga nebūtų pasiekusi skaitytojų.
Monografijos rengėjams reikšmingą informacinę pagalbą suteikė Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka, prisiminimais, nuotraukomis dosniai dalijosi kamajiškiai. Nuoširdžiai ačiū jiems.

Džiugu, kad išleidus Kamajų monografiją – jau penktą Lietuvos valsčių serijos Rokiškio krašto knygą – Rokiškio rajonas užima tvirtą lyderio poziciją, gerokai atitrūkęs nuo antroje vietoje likusio Širvintų rajono, galinčio pasigirti trimis išleistomis serijos monografijomis.

Venantas Mačiekus

Turinys

19

 

Pratarmė

 

 

 

 

 

GAMTA

 

 

 

21

 

Rimvydas Kunskas. Kamajų gūbrėtosios kraštovės sandara ir raida

77

*

Daiva Patalauskaitė. Kamajų apylinkių augmenija

 

 

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

85

 

Andra Simniškytė. Kamajų valsčiaus archeologinis paveldas

114

 

Algimantas Miškinis. Kamajai

143

 

Algirdas Baliulis. Iš Kamajų dvaro ir parapijos praeities

154

 

Ona Mackevičienė. Kamajų dvaras ir miestelis XIX a. pirmojoje pusėje pagal Rokiškio krašto muziejaus dokumentus

163

 

Janina Stuokaitė. Salų dvaras

179

 

Kazys Misius. Iš Petrošiškio dvaro praeities

182

 

Bronius Deksnys, Ona Maksimaitienė. 1863 metų sukilimo įvykiai Kamajų apylinkėse

184

 

Kazys Misius. 1905–1906 metų revoliucijos įvykiai Kamajuose

196

 

Ričardas Čepas. Kamajų valsčiaus savanoriai kūrėjai

199

 

Berl Kagan. Kamajų žydai

201

 

Šaptai Elijasonas. Kamajų žydai, kuriuos prisimenu

202

 

Inga Levickaitė-Vaškevičienė. Apie Jono Diržio parduotuvę

204

 

Genovaitė Žukauskienė. Modernios technikos plitimas Kamajų valsčiuje tarpukariu

225

 

Vladas Terleckas. Kamajų valsčiaus kredito kooperacijos istorijos bruožai

230

 

Vytautas Skebas. Valstiečių gyvenimo pokyčiai Kamajų valsčiuje 1940–1944 metais

246

 

Algimantas Bučius. 1941 metų Birželio sukilimas Kamajuose

252

 

Venantas Mačiekus. Pirmosios ideologijų aukos

258

 

Gailė Ambrazienė. Kamajų valsčiaus gyventojai, nukentėję sovietinės okupacijos metais

296

 

Vytautas Ikamas. Kamajų krašto partizanai

301

 

Vytautas Ikamas. Kamajų šilo partizanų būrys

304

 

Vytautas Ikamas. Partizanų kovos Kamajų krašte epizodai

309

 

Kurkliečių kaimo tragedija. Pasakojo Povilas Mateikis-Tauras. Užrašė Romas Kaunietis

317

 

Danutė Spulienė (Dagytė). Skaudūs apsirikimai

320

 

Alena Grigaliūnienė. Gyvenimas ir tragedija Gučiūnų kaime

323

 

Danutė Merkienė (Gurnikaitė). Gurnikų šeimos lemtis

330

 

Apie Juodonių kaimą, pokarį ir mokyklą. Pasakojo Ona Juzelskienė. Užrašė Stasė Gruoblienė

333

 

Antanas Lašas. Iš atsiminimų

337

 

Auksutė Skokauskienė (Ramanauskaitė). Kamajai: mano gyvenimo lūžis

342

 

Atsiminimai apie okupacijas. Užrašė Venantas Mačiekus

344

 

Atsiminimai apie turgus, karą ir sovietus. Užrašė Aloyzas Petrašiūnas

348

 

Stasė Gruoblienė. Apie Gegužės pirmosios kolūkį

356

 

Janina Baraišienė. O kolūkyje buvo taip

359

 

Linas Balčiūnas. Trumpa Kamajų girininkijos istorinė apžvalga

372

 

Albinas Eigminas. Kamajų krašto amatai ir pramonė

415

 

Albinas Eigminas. Kamajų krašto ūkininkai

426

 

Gražina Matukienė. Kaimo turizmo sodybos

436

 

Regina Žukienė. Kamajų vaistinė

437

 

Audronė Baltuškaitė. Apie Sąjūdį Rokiškyje ir Kamajuose

439

 

Irena Šutinienė. Sąjūdis Lietuvos periferijoje: Kamajų miestelio atvejis

455

 

Vytautas Vilys. Kamajų kolūkio likimas

457

 

Ona Krukelienė (Dapšytė), Jonas Džiugelis. Rezistencijos aukų memorialai

463

 

Vytautas Vilys. Kamajų seniūnija

467

 

Sigita Gasiūnienė. Aukštakalnių kaimo bendruomenė

472

 

Stasė Gruoblienė. Kalvių kaimo bendruomenė

478

 

Lina Zolubienė. Verksnionių kaimo bendruomenė

 

 

ISTORIJA. BAŽNYČIOS, KUNIGAI

483

 

Libertas Klimka. Garsingasis Kamajų varpas – „tremtinys“

489

 

Kamajų parapijos geografinis aprašymas. Iš lenkų kalbos išvertė ir parengė Bronius Deksnys

498

 

Kazys Misius. XIX–XX a. Kamajuose dirbę kunigai

509

 

Kazys Misius. Salų bažnyčios kunigai

516

 

Kazys Misius. Duokiškio bažnyčios kuratai ir klebonai

521

 

Algimantas Bučius. Kanauninkas Jonas Kriščiūnas

526

 

Prisiminimai apie kunigą Lionginą Neniškį. Parengė Liuda Dagytė

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS, KULTŪRINIS GYVENIMAS

534

 

Kazys Misius. Lietuviškos spaudos draudimo metai Kamajų apylinkėse

553

 

Iš vargonininko Petro Vinkšnelio atsiminimų (iki 1909 metų). Parengė Kazys Misius

560

 

Jonas Šedys. Pradžios mokyklos Kamajų valsčiuje 1919–1939 metais

582

 

Alė Rūta. Vaikystė Kamajuose

586

 

Kazimieras Šešelgis, Kazimieras Žliubas. Prisiminimai apie Kamajų pradžios mokyklą

589

 

Jonas Kirlys. Kamajų pradžios mokykla

592

 

Stanislovas Buchaveckas. Kamajų valsčiaus pradžios mokyklos 1940–1941 metais (bolševikmečiu)

604

 

Alfonsas Vasiliauskas. Kamajų progimnazijos kūrimasis

615

 

Emilija Cinauskienė. Apie Kamajų A. Strazdo vidurinė mokyklos mokytojus

617

 

Vytautas Matiukas. Pirmoji abiturientų laida

619

 

Prisiminimai apie mokymąsi Kamajuose. Pasakojo Zosė Ivanauskienė (Tuskenytė), Elvyra Čepelienė (Kepalaitė)

623

 

Nijolė Markevičienė. Iš Kamajų A. Strazdo gimnazijos kronikos

632

 

Mokytojų prisiminimai apie savo darbą Kamajų A. Strazdo gimnazijoje

642

 

Alvyra Olubienė, Genovaitė Kišūnienė (Žemaitienė). Prisiminimai apie Krylių pradžios mokyklą

649

 

Stasė Gruoblienė. Kalvių pradinė mokykla

653

 

Irena Janukėnienė, Rima Vigėlienė. Duokiškio mokyklos

663

 

Vincas Kriaučiūnas. Salų bendrojo lavinimo mokykla

667

 

Alvina Dagytė. Salų žemesnioji žemės ūkio mokykla ir technikumas

684

 

Kamajų krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai spaudoje (iki 1940 metų). Parengė Liuda Dagytė

691

 

Algimantas Valentinas Indriūnas. Apie paminklo poetui Antanui Strazdui statymą ir apie tremtį

700

 

Rita Michailovskienė. Kamajų biblioteka

710

 

Rasa Kalnietienė. Salų biblioteka

729

 

Danutė Vigėlienė. Duokiškio biblioteka

741

 

Gražina Matukienė. Kalvių biblioteka

752

 

Gražina Matukienė. Verksnionių biblioteka

764

 

Genė Mikėnaitė. Aukštakalnių biblioteka

773

 

Sigita Gasiūnienė. Kamajų kultūros centras

782

 

Stasė Gruoblienė. Kalvių kultūros centras

800

 

Giedrė Dagienė. Kultūrinis gyvenimas Duokiškyje

828

 

Zita Levaškevičienė. Kultūrinė veikla Salose

842

 

Esmiralda Smalstienė. Aukštakalnių kultūros centras

853

 

Kazimieras Šešelgis. Kazio Šešelgio memorialinės sodybos etnografijos muziejus

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

859

 

Ona Varškevičienė (Paunksnytė). Kamajai 1933–1939 metais

866

 

Jolanta Matkevičienė (Narbutytė). Mano vaikystės Kamajai

874

 

Jokūbas Zovė. Kamajų keistuoliai

878

 

Jonas Bendorius. Kalvių praeitis

886

 

Algimantas Vilys. Mano gimtieji Kalviai

904

 

Auksuolė Čepaitienė. Pasakojimas apie Kalvių Janavičius

926

 

Algimantas Bučius. Mano tėviškė Kryliai

943

 

Gražina Matukienė (Mikulionytė). Gimtasis kaimas – Taraldžiai

986

 

Aloyzas Bagdonavičius, Stanislovas Gavėnas. Davainiškio kaimas ir jo žmonės

1003

 

Steponas Bagdonas. Prisiminimai apie Davainiškio kaimą

1005

 

Elena Čypienė (Šeinauskaitė) . Naujasodės kaimas

1020

 

Liuda Dagytė, Rolandas Vilys. Vilių giminė

1025

 

Bronius Riauba. Urliai

1068

 

Margarita Kairytė, Libertas Klimka. Nečiūniškių žydų kaimo istorija

1074

 

Nijolė Kuprienė (Martinėlytė). Mano vaikystės Varliai

1099

 

Ažubalių kaimas. Pasakojo Marija Čirūnienė (Kepalaitė) . Užrašė Stasė Gruoblienė

1103

 

Regina Žukienė. Prūdiškio vienkiemio Kirlių likimas

1105

 

Regina Žukienė. Diržiai iš Mikšiškio

 

 

 

 

 

ARCHITEKTŪRA

 

 

 

1107

 

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kamajų apylinkių architektūros bruožai

 

 

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

1147

 

Algimantas Vilys . Kalvių kaimas (ūlyčia) XX amžiaus pradžioje

1149

 

Zenonas Žumbakys. Kamajų valsčiaus medžiotojai

1164

 

Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai Kamajų apylinkėse

1175

 

Inga Levickaitė-Vaškevičienė. Kamajų apylinkių siuvėjai

1189

 

Nijolė Marcinkevičienė. Tradicinis kamajiškių maistas XX a. pirmojoje pusėje

1224

 

Živilė Paipulaitė. Namų darbo interjero audiniai Kamajų valsčiuje

1247

 

Liuda Dagytė. Kaip gamino muilą

1249

 

Rita Garškaitė. Kamajų valsčiaus kapinės

1266

 

Skaidrė Urbonienė. Mediniai kryždirbystės paminklai Kamajų apylinkėse

1284

*

Jonas Mardosa. Kamajiškių verbos XX a.–XXI a. pradžioje

1295

 

Aurika Sirvidienė. Šeimos papročiai

1306

 

Rita Balkutė. Liaudies gydymo tradicija

1317

 

Jonas Kirlys. Vaičionių kaimo papročiai

 

 

 

 

 

KALBA

 

 

 

1341

*

Dalia Sviderskienė. Kamajų valsčiaus vandenvardžiai

1361

 

Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. Kamajų valsčiaus oronimai, arba kalnų vardai

 

 

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

1371

 

Povilas Krikščiūnas. Iš kamajiškių tautosakos rinkimo istorijos

1380

 

Gintarė Stankutė. Kamajiškių tautosakos būsena 2006 metais

1382

 

Dainos, giesmės, pasakos ir gyvenimai. 2005 m. ekspedicijos medžiaga. Parengė Vilma Čiplytė

1389

 

Šis tas iš archyvinių rankraščių. Parengė Povilas Krikščiūnas

1406

 

Povilas Krikščiūnas. Kuc kuc Kamajuos ir kiti kamajiškiųtautosakos vingiai

 

 

 

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 

 

1415

 

Jonas Kirlys . O tu, Strazdeli, vargo, laisvės paukšteli...

1419

 

Kazys Misius. Rašytojas socialdemokratas Jurgis Smalstys-Smolskis

1431

 

Kazys Misius. Kunigas filosofas dr. Juozapas Čepėnas

1434

 

Algimantas Bučius. Keliais bruožais apie kai kuriuos kamajiečius

1438

 

Algimantas Bučius. Mano sesuo architektė Elena Nijolė Bučiūtė

1452

 

Ona Mackevičienė. Kazimieras Paunksnis – šviesi Duokiškio krašto asmenybė

1458

 

Algimantas Bučius. Knygnešys Konstantinas Narkevičius

1461

 

Algimantas Bučius. Vyskupas Juozas Tunaitis

1471

 

Marijona Mieliauskienė. Keramikė Aldona Ropienė

1475

 

Liuda Dagytė. Mokytoja Elena Poželienė (Tebelškytė)

1478

 

Liuda Dagytė. Mokytoja Irena Janukėnienė

1493

 

Kamajiškių biografijų sąvadas. Parengė Liuda Dagytė, Venantas Mačiekus

 

 

 

1512

 

Apie autorius

1516

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1522

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1526

 

Kamajų seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1528

 

Buvusio Kamajų valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1529

 

Kamajų miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1530

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Kamajų valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1532

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1536

 

Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2015 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1538

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1541

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Audinga Driskiūtė

     
    Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 1481–1492. Parengė Venantas Mačiekus

 

 

 

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

12

 

Contents in English

19

 

Introduction

 

 

 

 

 

NATURE

 

 

 

21

 

Rimvydas Kunskas. The Kamajai valley-shaped landscape: its setup and development

77

*

Daiva Patalauskait. The vegetation of Kamajai area

 

 

 

 

 

HISTORY

 

 

 

85

 

Andra Simniškytė. Archaeological heritage of the Kamajai Valsčius

114

 

Algimantas Miškinis . The Kamajai

143

 

Algirdas Baliulis. From the past of the Kamajai manor and parish

154

 

Ona Mackevičienė. The manor and town of Kamajai in the first half of the 19th century, after the documents from the Rokiškis region museum

163

 

Janina Stuokaitė. The manor of Salos

179

 

Kazys Misius. From the past of the Petrošiškis manor

182

 

Bronius Deksnys , Ona Maksimaitienė . The events of the resurrection in 1863 in the area of Kamajai

184

 

Kazys Misius. The events of the 1905–1906 revolution in Kamajai

196

 

Ričardas Čepas. The voluntary architects of the Kamajai Valsčius

199

 

Berl Kagan . The Jews of Kamajai

201

 

Šaptai Elijasonas. The Jews of Kamajai I remember

202

 

Inga Levickaitė-Vaškevičienė. About the shop of Jonas Diržys

204

 

Genovaitė Žukauskienė. Spreading of modern technologies in Kamajai Valsčius in interwar period

225

 

Vladas Terleckas. Historical features of credit cooperation in Kamajai Valsčius

230

 

Vytautas Skebas. Changes in peasants life in Kamajai Valsčius in 1940–1944

246

 

Algimantas Bučius. The June 1941 Rebellion in Kamajai

252

 

Venantas Mačiekus. The first victims of the ideologies

258

 

Gailė Ambrazienė. Kamajai Valsčius people which suffered during the Soviet occupation

296

 

Vytautas Ikamas . Kamajai area partisans

301

 

Vytautas Ikamas . Kamajai pinewood partisans

304

 

Vytautas Ikamas . The episodes of partisan fights in Kamajai area

309

 

A tragedy of the Kurkliečiai Village. Narrated by Povilas Mateikis-Tauras . Written by Romas Kaunietis

317

 

Danutė Spulienė (Dagytė). Painful mistakes

320

 

Alena Grigaliūnienė. Life and tragedy in Gučiūnai Village

323

 

Danutė Merkienė (Gurnikaitė). The fate of the Gurnikai family

330

 

About the Juodoniai Village, post-war period and its school. Narrated by Ona Juzelskienė. Written by Stasė Gruoblienė

333

 

Antanas Lašas . From the reminiscences

337

 

Auksutė Skokauskienė (Ramanauskaitė). Kamajai: a turning point in my life

342

 

Reminiscences about the occupations. Narrated by Balys Markelis. Written by Venantas Mačiekus

344

 

Reminiscences about the markets, war and Soviets. Written by Aloyzas Petrašiūnas

348

 

Stasė Gruoblienė. About the Gegužės Pirmoji kolkhoz

356

 

Janina Baraišienė. A kolkhoz looks like this

359

 

Linas Balčiūnas. A brief historical review of the Kamajai Forest Enterprise

372

 

Albinas Eigminas. Crafts and industries in the area of Kamajai

415

 

Albinas Eigminas. The Kamajai area farmers

426

 

Gražina Matukienė. Rural tourism homesteads

436

 

Regina Žukienė. The Kamajai Pharmacy

437

 

Audronė Baltuškaitė. About the Sąjūdis in Rokiškis and Kamajai

439

 

Irena Šutinienė. The Sąjūdis movement in Lithuanian province: a case of Kamajai town

455

 

Vytautas Vilys. The fate of Kamajai kolkhoz

457

 

Ona Kriukelienė, Jonas Džiugelis. A memorial for the resistance victims

463

 

Vytautas Vilys. The Kamajai Neighbourhood

467

 

Sigita Gasiūnienė. The Aukštakalniai Village community

472

 

Stasė Gruoblienė. The Kalviai Village community

478

 

Lina Zolubienė. The Verksnioniai Village Community

 

 

HISTORY. PARISHES, PRIESTS

483

 

Libertas Klimka. The sonorous Kamajai bell–a former deportee

489

 

Geographical description of the Kamajai Parish. Translated from Polish and prepared by Bronius Deksnys

498

 

Kazys Misius. Priests which had been serving in Kamajai in the 19th-20th centuries

509

 

Kazys Misius. The priests of Salos Church

516

 

Kazys Misius. The curates and parsons of Duokiškis Church

521

 

Algimantas Bučius. Canon Jonas Kriščiūnas

526

 

The reminiscences about Rev. Lionginas Neniškis. Prepared by Liuda Dagytė

 

 

HISTORY. EDUCATION, CULTURAL LIFE

534

 

Kazys Misius. The years Lithuanian press was prohibited in the area of Kamajai

553

 

From the reminiscences of the organist Petras Vinkšnelis (before 1909). Prepared by Kazys Misius

560

 

Jonas Šedys . Primary schools in the Kamajai Valsčius in 1919–1939

582

 

Alė Rūta . My childhood in Kamajai

586

 

Kazimieras Šešelgis , Kazimieras Žliubas . Reminiscences about the Kamajai Primary School

589

 

Jonas Kirlys . The Kamajai primary school

592

 

Stanislovas Buchaveckas. Primary schools in Kamajai Valsčius in 1940–1941 metais (under the Bolsheviks rule)

604

 

Alfonsas Vasiliauskas . Formation of a progymnasium in Kamajai

615

 

Emilija Cinauskienė . About teachers of the Kamajai Antanas Strazdas Secondary School

617

 

Vytautas Matiukas . The first school leaving crop

619

 

Zosė Ivanauskienė (Tuskenytė), Elvyra Čepelienė(Kepalaitė). Reminiscences about school years in Kamajai

623

 

Nijolė Markevičienė. From the chronicles of the Kamajai Antanas Strazdas Gymnasium

632

 

The reminiscences by teachers about their work in the Kamajai Antanas Strazdas Gymnasium

642

 

Alvyra Olubienė, Genovaitė Kišūnienė (Žemaitienė). Reminiscences about the Kryliai Primary School

649

 

Stasė Gruoblienė. The Kalviai Primary School

653

 

Irena Janukėnienė, Rima Vigėlienė. The schools in Duokiškis

663

 

Vincas Kriaučiūnas . The Salos school of general education

667

 

Alvina Dagytė. The Salos Lower Agriculture School and Technical High School

684

 

Reflections of cultural life in Kamajai area in the press (before 1940). Prepared by Liuda Dagytė

691

 

Algimantas Valentinas Indriūnas. About the efforts to erect a monument to Antanas Strazdas and the exile

700

 

Rita Michailovskienė. The Kamajai Library

710

 

Rasa Kalnietienė. The Salos Library

729

 

Danutė Vigėlienė. The Duokiškis Library

741

 

Gražina Matukienė. The Kalviai Library

752

 

Gražina Matukienė. The Verksnioniai Library

764

 

Genė Mikėnaitė. The Aukštakalniai Library

773

 

Sigita Gasiūnienė. The Kamajai Culture Centre

782

 

Stasė Gruoblienė. The Kalviai Culture Centre

800

 

Giedrė Dagienė. Culturla life in Duokiškis

828

 

Zita Levaškevičienė. Cultural activities in Salos

842

 

Esmiralda Smalstienė. The Aukštakalniai Culture Centre

853

 

Kazimieras Šešelgis. Kazys Šešelgis Ethnographic Museum in his memorial homestead

 

 

HISTORY. STORIES OF VILLAGES AND FAMILIES

859

 

Ona Varškevičienė (Paunksnytė) . Kamajai in 1933–1939

866

 

Jolanta Matkevičienė (Narbutytė). My childhood Kamajai of my childhood years

874

 

Jokūbas Zovė. The mavericks of Kamajai

878

 

Jonas Bendorius. The past of Kalviai

886

 

Algimantas Vilys . My native village Kalviai

904

 

Auksuolė Čepaitienė. A story about the Janavičiai of Kalviai

926

 

Algimantas Bučius. My homeland in Kryliai

943

 

Gražina Matukienė (Mikulionytė). My home village Taraldžiai

986

 

Aloyzas Bagdonavičius, Stanislovas Gavėnas. The village of Davainiškis and its people

1003

 

Steponas Bagdonas. Reminiscences about the Davainiškis Village

1005

 

Elena Čypienė (Šeinauskaitė) . The village of Naujasodė

1020

 

Rolandas Vilys. Viliai

1025

 

Bronius Riauba. Urliai

1068

 

Margarita Kairytė, Libertas Klimka. A history of Nečiūniškiai Jewish village

1074

 

Nijolė Kuprienė (Martinėlytė). My childhood Varliai

1099

 

The village of Ažubaliai. Narrated by Marija Čirūnienė (Kepalaitė) . Written by Stasė Gruoblienė

1103

 

Regina Žukienė. The fate of the Kirliai of Prūdiškis farmstead

1105

 

Regina Žukienė. The Diržiai from Mikšiškis

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE

 

 

 

1107

 

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The features of architecture in the area of Kamajai

 

 

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

1147

 

Algimantas Vilys . The village (ūlyčia) of Kalviai at the beginning of the 20th century

1149

 

Zenonas Žumbakys. The hunters in Kamajai Valsčius

1164

 

Gražina Žumbakienė. Homestead vegetation in the area of Kamajai

1175

 

Inga Levickaitė-Vaškevičienė. Tailors and dressmakers in the area of Kamajai

1189

 

Nijolė Marcinkevičienė. Traditional food of the Kamajai people in the first half of the 20th century

1224

 

Živilė Paipulaitė. Home-made fabrics for house interior in Kamajai area

1247

 

Liuda Dagytė. How was soap made?

1249

 

Rita Garškaitė. The cemeteries of Kamajai Valsčius

1266

 

Skaidrė Urbonienė. Wooden cross-making monuments in the area of Kamajai

1284

*

Jonas Mardosa. Easter palms in Kamajai in the 20th c. and the beginning of the 21st century

1295

 

Aurika Sirvidienė. The family customs

1306

 

Rita Balkutė. A folk medicine customs

1317

 

Jonas Kirlys . The Vaičioniai Village customs

 

 

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

1341

*

Dalia Sviderskienė. The hydronyms of the Kamajai Valsčius

1361

 

Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. The mountain names or oronyms in Kamajai Valsčius

 

 

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

1371

 

Povilas Krikščiūnas. From the history of folklore collecting in Kamajai

1380

 

Gintarė Stankutė. The state of Kamajai folklore in 2006

1382

 

Something from the archive manuscripts. Prepared by Povilas Krikščiūnas

1389

 

Songs, chants, tales and lives. The 2005 expedition material. Prepared by Vilma Čiplytė

1406

 

Povilas Krikščiūnas. The Kuc kuc Kamajuos festival or some details from local repertoires

 

 

 

 

 

CELEBRITIES

 

 

 

1415

 

Jonas Kirlys . O tu, Strazdeli, vargo, laisvės paukšteli... (And you, Strazdelis, a birdie of hardships and freedom)

1419

 

Kazys Misius. Writer Jurgis Smalstys-Smolskis, a Social Democrat

1431

 

Kazys Misius. Rev. Dr. Rev. Juozapas Čepėnas, a philosopher

1434

 

Algimantas Bučius. Briefly about some people of Kamajai

1438

 

Algimantas Bučius. My sister Elena Nijolė Bučiūtė, an architect

1452

 

Ona Mackevičienė. Kazimieras Paunksnis is a bright celebrity of Duokiškis land

1458

 

Algimantas Bučius. Book smuggler Konstantinas Narkevičius

1461

 

Algimantas Bučius. Bishop Juozas Tunaitis

1471

 

Marijona Mieliauskienė. Ceramicist Aldona Ropienė

1475

 

Liuda Dagytė. Teacher Elena Poželienė (Tebelškytė)

1478

 

Liuda Dagytė. Teacher Irena Janukėnienė

1493

 

The list of biographies of the Kamajai people. Prepared by Liuda Dagytė and Venantas Mačiekus

 

 

 

 

 

 

1512

 

About the authors

1516

 

English summaries of the papers approved by the Lietuvos Valsčiai Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works

1522

 

Abbreviations

1526

 

The demographic map of former Kamajai Valsčius (based on the 1923 census of Lithuanian population). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1528

 

The map of Kamajai Neighbourhood. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1529

 

The map of Kamajai Town. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1530

 

The map of former Lithuanian rural areas Valsčiai with the Kamajai shown darker. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1532

 

About the Lietuvos Valsčiai series

1536

 

A map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by the end of 2015. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1538

 

About the Lietuvos Valsčiai series (in English)

1541

 

The index of personal names. Compiled by Audinga Driskiūtė

 

 

 

 

 

The insert of colour illustrations pp. 1481–1492. Prepared by Venantas Mačiekus

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Kas į knygą nesudėta:

 Jonas Kirlys . Vaičionių kaimas / 2016 11 08

Juvencijus Petrulis. Gimtasis kaimas / 2016 11 08

Kai kurie kiti kaimai. Parengė Stasė Gruoblienė / 2016 11 08

Liuda Dagytė. Pulkininkas Juozas Vėbra / 2016 11 08

 Jonas Šedys . Kamajų apylinkių gyventojai XIX amžiaus pabaigoje / 2016 11 08

 Jonas Šedys . Žemėvaldos kaita Kamajų valsčiuje 1861–1939 metais / 2016 11 08

2016 10 11, 11 08

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt