Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Kartena

25-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 84 autoriai, 133 straipsniai, 1484 puslapiai, 480 egzempliorių. 2012 m.
ISBN 978-9986-9236-9-5
Elektroniniu formatu monografija išleista 2017 m. rugpjūčio 4 d. 

Rengėjai
Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI 1990–2010
KARTENOS 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

KARTENA –25-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Kartenos pirmojo paminėjimo 1253 metais 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui (2010), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018).
Žemaitijoje esančio Kartenos miestelio ir jo apylinkių gyvenimo ritmą rikiuoja Minijos upė su savo intakais kaip broliais – Salantu ir Alantu. O kur vanduo, ten ir gyvybė.
133-iuose knygos straipsniuose 84 autoriai – žinomi Lietuvos mokslininkai, istorikai, etnologai, kalbininkai, įvairių profesijų karteniškiai – rašo apie dabartinio Kretingos rajono, Kartenos istorinio valsčiaus vietoves Jokūbavą, Budrius, Baublius, Kūlupėnus ir Raguviškius, Mikoliškius. Autoriai pasakoja apie kalendorinius papročius, tradicijas, tyrinėja mokyklų, bibliotekų, kitų įstaigų kūrimosi istorijas, pristato liaudies muzikavimo, dainavimo tradicijas. Knygoje pateikiama tautosakos, kalbos bei tarmių pavyzdžių. Supažindinama su šio krašto iškiliomis asmenybėmis, 1918 metų kariais savanoriais. Rašoma apie pasipriešinimą sovietų okupacijai, trėmimus, dalyvavimą Sąjūdyje, ūkinę, kultūrinę veiklą atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius  
VIRGINIJUS JOCYS

Sudarytojai
BRONĖ BUTKUVIENĖ , VIRGINIJUS JOCYS, JULIUS KANARSKAS , POVILAS KRIKŠČIŪNAS

Atsakingieji redaktoriai
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ, VENANTAS MAČIEKUS

Redaktoriai
PETRAS JONUŠAS, FILOMENA KAVOLIUTĖ, POVILAS KRIKŠČIŪNAS, VACYS MILIUS, KAZYS MORKŪNAS

Kalbos redaktoriai
TERESĖ GUŽAUSKIENĖ, GRAŽINA INDRIŠIŪNIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektoriai
RASA KAŠĖTIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ, UAB „Žemėlapių artelė“

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ, VIOLETA BARKAUSKAITĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUA LDAS APANAVI ČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASI LDA BLAŽIEN Ė (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. A RŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIGALAS (geologija; komisijos narys iki 2009 m.), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. A RTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija, komisijos pirmininkė iki 2008 m.), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija; komisijos pirmininkas ir narys iki 2011 m.), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija; komisijos narys iki 2008 m.), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, AB „Achema“, Kretingos rajono Kartenos seniūnija, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), Petras Jonušas, Vladislavas Domarkas

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Kartenos miestelio panorama. Centre – Alvydo Klovos memorialinis ženklas senajai Kartenai (Vyšnių kalnui) įamžinti 2002 m. 2012 m. Jono Kliučiaus nuotr.

Knyga išleista 2012

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Pažvelgę į bet kurią Lietuvos vietovę pastebime nemažai bendro, tačiau labiau pasigilinę – kiekvienoje randame ką nors išskirtinio ir kitoniško, kas mus žavi bei stebina. Kartenos miestelio ir jo apylinkių gyvenimo ritmą rikiuoja Minijos upė, kuri jau tūkstančius metų vingiuoja ir formuoja nepakartojamą gamtos grožį bei verčia čia greta gyvenančias žmonių kartas derintis vieniems prie kitų. Kartenos apylinkių savastį ir gyvenimo būdą lemia gamta, todėl ir šios knygos gamtos skyriuje mokslininkai dalinasi naujomis įžvalgomis ir atradimais. Šios monografijos Gamtos skyriaus sudarytoja ir redaktorė dr. Filomena Kavoliutė, „Versmės“ leidyklos ekspedicijoje kartu su kolegomis ir studentais išvaikščiojusi Kartenos apylinkes, rašo: „Minijos promotė buvo galinga upė, milžinė, tokie pat buvo ir anos intakai. Ji gilino vagą, ardė krantus platindama slėnį, akmenis ritino kūliais, klodama grindiniu vagoje. Paskui aprimo ir lediniams vandenims senkant užklostė juos smėliais. Liko platus slėnis, įsirėžęs tris dešimtis metrų ir ties Kartena išplatėjantis daugiau kaip kilometrą. Promotei išsekus, jos vieton stojo nuo kalvynų atitekanti vyriausioji srovė. Tačiau lyginant su didžiąja senole, ši buvo tokia nedidukė, jog pirmieji karteniškiai ją pavadino tiesiog – Minija, o jos intakus, lyg brolius – Salantu ir Alantu.“ O kur vanduo, ten ir gyvybė, maistas, augmenija, kelias, jungtis ir riba, užuovėja ir gynyba nuo neprašytų svečių. Minijos skardžiai ir slėniai gausiai nusėti mūsų protėvių gyvenimo ženklų: pilkapių, šventviečių, kapinių, piliakalnių, gyvenviečių liekanų prie jų. Vyšnių sodas ant piliakalnio – Vyšniakalnio su vaizdinga panorama į Minijos slėnį pavasarį pirmiesiems Kartenos gyventojams galėjo žadinti vaizduotę, kad čia rojus žemėje.

Noras giliau pažinti bei įamžinti Karteną ir paminėti Kartenos 750 metų jubiliejų kilo prieš dešimtmetį 2002 m., viename „Versmės“ leidyklos redaktorių pasitarimų, nes ši vietovė kaip ir daugelis kitų Lietuvos vietovių buvo pirmą kartą paminėtos 1253 m. karaliaus Mindaugo dalybų (su to meto kaimynais) ir dovanojimo aktuose. Šią mintį palaikė ir šviesios atminties etnografas prof. Vacys Milius. Įvyko pirmas susitikimas su tuometine Kartenos seniūne Zita Rapalienė, Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėju Juliumi Kanarsku, aktyvia kraštotyrininke, šviesios atminties mokytoja Brone Butkuviene (1931–2003). Apsitarę ir pasiskirstę veiklos sritis, kibome į darbą. Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2002 m. rugpjūčio 5–14 d. surengė monografijos autorių lauko tyrimų ekspediciją į Karteną ir jos apylinkes buvusioje Kartenos valsčiaus teritorijoje. Ekspedicijoje dalyvavo didelis būrys etnologų, muzikologų ir gamtos mokslų mokslininkų bei studentų. Aktyviai į knygos rengimą įsitraukė Klaipėdos, Vilniaus, Kauno universitetų mokslininkai. Taip šiame leidinyje atsirado net 12 Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos aprobuotų mokslinių straipsnių.

Monografijos turinį sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, šią monografiją rašė didelis 84 autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt. Šioje monografijoje aptariama apylinkių gamtos, miestelių, bažnyčių, kaimų ir vienkiemių ir jų apylinkių kraštovaizdžio ir istorijos raida nuo seniausių laikų iki šių dienų. Aprašomas tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių sodybų ir gyvenamųjų namų, malūnų savitumas. Tyrinėjamos mokyklų, bibliotekų, kitų įstaigų kūrimosi istorijos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių sudėtis bei muzikavimo, dainavimo tradicijos. Knygoje pateikiama būdingiausių tautosakos, kalbos bei tarmių Kartenos krašto pavyzdžių. Įžymių žmonių skyriuje pristatomos iškilios šio krašto asmenybės, 1918 m. kariai savanoriai.

Šiai knygai vertingos ikonografinės medžiagos pateikė Kretingos muziejus. Vienas iš daugiausiai prisidėjusių prie šios knygos rengimo – istorikas Julius Kanarskas, jis ne tik rašė straipsnius, bet ir rinko medžiagą, iliustracijas, skaitė ir kitų autorių straipsnius, tikslino duomenis. Daug straipsnių parašė ir visaip kaip galėjo talkino kitiems autoriams jau minėta šviesaus atminimo mokytoja Bronė Butkuvienė. Atsidėkodami ir pagerbdami jos atminimą įrašėme jos pavardę tarp knygos sudarytojų. Aktyviai į knygos rengimą įsitraukė mokytoja Veronika Simutienė, gražiai įamžinusi daugelio istorinio valsčiaus kaimų, jau esančių Plungės savivaldybės teritorijoje. Kalbos skyrių sudarė ir redagavo tautosakininkas Povilas Krikščiūnas. Pakutuvėnų kaimui odę sukūrė jaunoji tyrėja Jolanta Klietkutė, gražių duomenų surinkusi ir apie fotografą Igną Stropų. Apie Kartenos kraštiečius keletą straipsnių parengė žurnalistė Genovaitė Paulikaitė. Istorijos skyriaus Atgimimo (Dabarties) poskyryje pateikiama medžiaga apie kaimynines Žalgirio ir Kūlupėnų seniūnijas, kurių dalis pakliūva į aprašomo istorinio valsčiaus ribas.

Džiaugiamės, kad knygos rengimo pradžioje buvome sulaukę didesnio Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir atskirų tarybos narių dėmesio bei pažadų paremti finansiškai (savivaldybė skyrė 10 000 Lt). Esame dėkingi iškiliems Kartenos krašto žmonėms, kurie domėjosi monografijos rengimu, kiti, kaip prof. Vladislovas Domarkas, parėmė asmeniškai (1000 Lt), ragino tai daryti ir kitus. Sulaukėme ir daugelio projektų mecenato, verslaus žemaičio dr. Bronislovo Lubio 10 000 Lt paramos. Lietuvos kultūros ministerija 2012 m. skyrė šiam leidiniui 20 000 Lt paramą.

Knygos rengėjų ir bendraautorių vardu dėkojame leidyklos vadovui Petrui Jonušui už nesavanaudišką finansinę paramą, padrąsinimą užbaigti užsitęsusį darbą. Dėkojame šio leidinio skyrių redaktoriams ir sudarytojams Juliui Kanarskui, dr. Filomenai Kavoliutei, Bronei Butkuvienei, Povilui Krikščiūnui, kalbos redaktorėms Gražinai Indrišiūnienei, Teresei Gužauskienei, korektorei Rasai Kašėtienei, maketuotojoms Sigridai Juozapaitytei, Violetai Barkauskaitei, mokslinių publikacijų redaktorei Gabijai Juščiūtei, dailininkei Onai Liugailienei. Nuoširdus ačiū „Versmės“ leidyklos darbuotojams – tekstų rinkėjams Gabijai Gružinskienei (Bruzgytei), Tomui Palaikiui ir Jūratei Baradinskienei. Reiškiame padėką už talkinimą atsakingiesiems redaktoriams Venantui Mačiekui, Živilei Driskiuvienei bei visiems čia nepaminėtiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šio leidinio.

Turinys

 

19

 

Pratarmė

 

 

 

 

 

GAMTA

 

 

 

21

 

Filomena Kavoliutė. Krašto gamtos gyvastis

26

*

Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija

38

*

Algirdas Gaigalas. Minijos ir Alanto atodangos

49

 

Marija Jankauskienė. Salantų regioninis parko vertybės Kartenos apylinkėse

59

*

Vytautas Valenta. Kartenos miesto žaliasis rūbas

70

*

Filomena Kavoliutė. Kartenos apylinkių kraštovaizdis XX amžiuje

77

 

Petras Grecevičius, Algimantas Mečislovas Olšauskas, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. Kartenos apylinkių kraštovaizdžio ir augalijos aspektai

86

 

Rima Žemgulienė (Šoparaitė). Mačernių klevas

 

 

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

89

*

Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių proistorė

117

 

Mikelis Balčius. Baublių smuklininko sidabras

126

*

Tomas Baranauskas. Kartena ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio žemės pasienis

134

 

Julius Kanarskas. Mitologinės vietos

149

 

1253 m. balandžio 5 d. Kuršo vyskupo Heinricho raštas dėl pietinio Kuršo žemių padalijimo. Parengė Julius Kanarskas

152

 

Julius Kanarskas. Kartenos valsčius XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje

192

 

Janina Valančiūtė. Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčios raida dvaro ir kaimo istorijos kontekste

220

 

Vladas Terleckas. Kartenos valsčiaus ūkininkų taupomosios skolinamosios kasos istorijos fragmentai

226

 

Julius Kanarskas. Mišučių dvaras – Mongirdų šeimos lopšys

239

 

Brigita Žoromskaitė. Mirtingumas Kartenos miestelyje 1929–1938 metais

243

 

Petro Gagilo atsiminimai apie įvairius Kartenos valsčiaus tvarkymo darbus. Parengė Gražina Žumbakienė

249

 

Bronė Butkuvienė, Kunigunda Litvinienė. Kartenos žydai

 

 

ISTORIJA. KARTENA 1940–1988 METAIS

252

 

Vytautas Skebas. Žemės ūkio sovietizavimas Kartenos valsčiuje (1940–1941, 1944–1951 metais)

275

 

Juozapas Antanas Viluckas. Okupacijų metai ir rezistencinis judėjimas. Rezistentų atminties įamžinimas

294

 

Kartenos valsčiaus partizanai (sąrašas). Sudarė Juozapas Antanas Viluckas

307

 

Bronė Butkuvienė. Iš Kartenos kolūkių istorijų (1948–1972 metai)

321

 

Audronė Končienė. Baublių apylinkės politiniai kaliniai

333

 

Kartenos valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo (sąrašas). Parengė Danguolė Gedgaudienė, Julius Kanarskas, Veronika Simutienė

 

 

ISTORIJA. KAIMAI, GYVENVIETĖS

360

 

Veronika Simutienė. Aleksandravas

374

 

Julius Kanarskas, Vilma Marcevičienė. Asteikių kaimas

381

 

Veronika Simutienė. Baltmiškių kaimo istorija

390

 

Genovaitė Paulikaitė. Varpai virš Budrių kaimo

402

 

Veronika Simutienė. Dyburiai

419

 

Veronika Simutienė. Liepgirių kaimas

428

 

Veronika Simutienė.  Buvo kaimas Mamiai

447

 

Bronė Butkuvienė, Aušra Norkutė. Martynaičių kaimas

451

 

Anicetas Stonkus. XVIII a. pabaigos–XX a. pradžios Pakutuvėnų kaimo gyventojai

471

 

Genovaitė Paulikaitė. Sauserių istorijos

477

 

Bronė Butkuvienė. Stropelių kaimas

500

 

Bronė Butkuvienė.  Raštų kaimas

501

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kanarskas. Vėlaičiai

507

 

Julius Kavarskas, Bronė Butkuvienė.  Žadeikių kaimas

512

 

Genovaitė Paulikaitė. Ar beprisikels Prystovų kaimas?

522

 

Bronė Liubertienė. Mano gimtieji Baubliai (atsiminimai)

535

 

Jolanta Klietkutė. Pakutuvėnų kaimo istorija

 

 

ISTORIJA. KULTŪROS PAVELDAS

595

 

Julius Kanarskas. Archeologijos paminklai

622

 

Rimtas Tarabilda. Kas sėdėjo akmeniniame soste arba balne?

624

 

Girėnas Povilionis. Kartenos, Budrių, Mikoliškių bažnyčių vargonai

630

 

Julius Kanarskas. Senosios kapinės

663

 

Vilma Karvelytė-Balbierienė. Budrių bažnytkaimio architektūros paveldo tyrimai

673

 

Julius Kanarskas. Smulkiosios liaudies architektūros paminklai

699

 

Gvidas Vilys. Kartenos istorinio valsčiaus bažnyčių signaliniai instrumentai

711

 

Julius Kanarskas. Karių kapai

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS, KULTŪRA

718

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kanarskas. Kartenos mokyklos kelias

749

 

Jūratė Račkauskaitė. Kartenos vidurinė mokykla 2012 metais

752

 

Veronika Simutienė. Aleksandravo pagrindinė mokykla

759

 

Julija Mačiukienė. Baublių pagrindinė mokykla

764

 

Vanda Jonkuvienė, Julius Kanarskas. Budrių pradžios mokykla

770

 

Bronė Butkuvienė. Iš Kalniškių pagrindinės mokyklos istorijos

773

 

Vytautas Stropus, Julius Kanarskas. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

778

 

Juozas Šimkus. Kūlupėnų pradžios mokykla

781

 

Nijolė Strolienė. Kartenos apylinkių bibliotekos

794

 

Mindaugas Retkus. Raguviškių kaimo kultūrinis gyvenimas

797

 

Rita Viskontienė. Kalniškių kultūros namai

798

 

Janina Lukauskienė. Budrių kultūrinis gyvenimas

801

 

Jovita Kupšienė. Baublių kultūrinis gyvenimas

806

 

Stasė Butkevičienė. Kūlupėnų kultūros namų istorija

809

 

Bronė Butkuvienė. Vakarai Kartenos kultūros namuose

 

 

ISTORIJA. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS

814

 

Danguolė Klovienė, Bronė Butkuvienė. Kartenos vaistinė

822

 

Julius Kanarskas. Kūlupėnų geležinkelis

837

 

Kartenos girininkija ir jos miškininkai. Parengė Vytautas Lašas

841

 

Pranciškus Šernas. Kartenos, Kūlupėnų, Budrių, Baublių pašto skyriai ir jų paštininkai (1945–2003 metais)

857

 

Bronė Butkuvienė, Dalija Kiliesienė, Antanina Staškevičienė. Kartenos ligoninė

864

 

Bronė Butkuvienė. Trumpa Kartenos vaikų darželio istorija

867

 

Algimantas Skurdenis, Gintaras Povilaitis. Trumpa Klaipėdos klubo sklandymo istorija. Kartenos aerodromas

874

 

Julius Kanarskas, Danguolė Gedgaudienė. Linų apdirbimo įmonė Kūlupėnuose

 

 

ISTORIJA. ATGIMIMAS, DABARTIS

881

 

Alfonsas Kaknevičius. Atgimimo sąjūdžio atgarsiai

895

 

Zita Rapalienė. Kartenos seniūnijos socialinė-ekonominė apžvalga, 2002 metai

899

 

Alfonsas Kaknevičius. Žemės reforma Kartenos seniūnijoje

906

 

Bronė Butkuvienė. Neįgalių žmonių organizacijų veikla

908

 

Bronė Butkuvienė, Irena Igarienė. Kartenos Maltos ordino pagalbos tarnyba

913

 

Bronė Butkuvienė. Kartenos ateitininkai

916

 

Jūratė Lisauskienė. Kartenos vidurinės mokyklos skautai

919

 

Bronė Butkuvienė. Gražiausios sodybos rinkimai – tradicinė Kartenos šventė

923

 

Birutė Žvinklienė, Rita Lubienė. Kūlupėnų seniūnija 2000–2013 metais

936

 

Šiokiadieniai ir šventės Žalgirio seniūnijoje.  Parengė Danguolė Gibišienė

941

 

Kartenos seniūnija 2003–2012 metais. Parengė Gintarė Padvaiskienė

 

 

 

 

 

KALBA

 

 

 

963

 

Kartenos valsčiaus vietovardžiai Lietuvos žemės vardyno anketose. Parengė Povilas Krikščiūnas

996

 

Veronika Simutienė, Bronė Butkuvienė. Įvairių Kartenos vietovių žmonių pravardės

999

 

Vida Paulauskaitė. Budrių parapijos vietovardžiai

1002

 

Du gyvenimai. Apie Anicetą Stonkų ir jo žemaitišką kūrybą. Parengė Veronika Simutienė

 

 

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

1011

 

Vacys Milius. Kartenos kapinės

1017

*

Goda Povilaitytė. Šventės Kartenoje ir jos apylinkėse

1032

*

Virginija Kvasaitė. „Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandų“ giedojimo ypatumai Kartenos apylinkėse

1042

*

Asta Venskienė. Fizinės išvaizdos estetiškumo suvokimas Kartenos valsčiuje XX a. pirmojoje pusėje

1053

 

Dovilė Kulakauskienė. Krikščioniškosios maldos ir sakramentalijos senuosiuose liaudies tikėjimuose

1062

*

Irena Stonkuvienė. Vaikų socializacija XX amžiaus pirmosios pusės kaimo bendruomenėje (Kartenos valsčius)

1098

 

Rita Balkutė. Kartenos apylinkių liaudies medicinos žinios

1114

 

Andrius Šarmavičius. Kalvystė Kartenos apylinkėje

1119

*

Ilona Burinskaitė. Kartenos apylinkių koplytėlės

1134

 

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Minijos vandens malūnai XX a. pirmojoje pusėje

 

 

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

1143

 

Adelė Seselskytė. Apie ką pasakoja karteniškiai

1150

 

Jurgita Zvonkutė. Apie Kartenos apylinkių muzikantus ir vakarones

1163

*

Alfonsas Motuzas. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių melodijos Kartenoje

1180

 

Taip dainavo karteniškiai. Parengė Žemyna Trinkūnaitė, Daiva Vyčinienė, Povilas Krikščiūnas

1224

 

Groja Kartenos muzikantai. Parengė Jurgita Zvonkutė

1233

 

Pasakos, anekdotai, sakmės, padavimai, pasakojimai. Parengė Adelė Seselskytė, Povilas Krikščiūnas

1263

 

Tautosaka iš Lietuvos žemės vardyno anketų. Parengė Valdas Striužas, Povilas Krikščiūnas

 

 

 

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 

 

1267

 

Savo kūrybą dovanojanti Kartenai. Apie dailininkę profesorę Reginą Songailaitę Balčikonienę. Parengė Genovaitė Paulikaitė

1277

 

Genovaitė Paulikaitė. Vladislavas Domarkas: mokslininkas, išradėjas, visuomenės veikėjas

1288

 

Milda Raudonytė. Prisiminimai apie tėvą – paskutiniojo nepriklausomos Lietuvos seimo narį, agronomą Joną Raudonį

1295

 

Genovaitė Paulikaitė. Jurgis Narušis. Muziką nugalėjo fizika

1298

 

Genovaitė Paulikaitė. Pranciškus Narušis. Sonata klarnetui

1303

 

Skulptorius Rimantas Daugintis. Parengė Danutė Šorienė

1308

 

Julius Kanarskas. Visuomenės ir bažnyčios veikėjas, tautinio atgimimo žadintojas prelatas Pranas Urbonavičius

1312

 

Veronika Simutienė. Profesorius Vilius Palenskis – fizikas, terminologas

1315

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kanarskas. Rainių kankinys – mokytojas Antanas Dibisteris

1321

 

Danutė Šorienė. Juvelyras Žydrūnas Einars

1323

 

Danutė Šorienė. Tautodailininkė Virginija Barzdžiuvienė

1325

 

Danutė Šorienė. Menininkas Jurgis Račkauskas

1327

 

Danutė Šorienė. Arvydas Klova. Medžio užvaldytas

1329

 

Genė Drungilienė. Tautodailininkė Sigutė Brazauskienė. Moters paslaptis saugo paveikslai

1331

 

Gražina Kadžytė. Tautosakininkės Adelės Seselskytės kelias iš Kartenos

1343

 

Julius Kanarskas. Raguviškių Riaukos

1348

 

Jolanta Klietkutė. XX a. pirmos pusės Žemaitijos fotografas Ignas Stropus iš Pakutuvėnų

1366

 

Genutė Paulikaitė. Gyvenimas su knyga: dr. Algimantas Jablonskis

1381

 

Antanas Lubys. Savanoris Vyties Kryžiaus kavalierius Jonas Sauseris

1388

 

Genovaitė Paulikaitė. Kompozitoriaus Jono Domarko kūrybos šaltinis – pamario gamta

1391

 

Danguolė Gedgaudienė. Meilė tautai ir tėvynei. Apie partizaną, politinį kalinį ir tremtinį Valerijoną Liaudonskį

1393

 

Kaimo balsas Lietuvai. Žurnalistas, radijo laidų vedėjas Adolfas Drungilas apie save. Parengė Genovaitė Paulikaitė

1396

 

Laisvo kritimo paviliota: parašiutininkė Bernadeta Vasina (Matutytė). Parengė Virginijus Jocys

1400

 

Julius Kanarskas. Tautos švietėjas kunigas Felicijonas Lialis

1402

 

Julius Kanarskas. Agronomas Juozas Lūža

1403

 

Dainininkas Antanas Keblys. Parengė Julija Mačiukienė, Julius Kanarskas

1406

 

Virginijus Jocys. Kartenos valsčiaus savanoriai

 

 

 

1415

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1423

 

Apie autorius

1426

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1429

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Akvilė Driskiūtė

1463

 

Buvusio Kartenos valsčiaus ribų žemėlapis, sudarytas pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis (kartografinė situacija dabartinė). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1465

 

Kartenos valsčiaus ir seniūnijos žemėlapis. Sudarė kartografė Lidija Kavaliauskienė

1466

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis (Kartenos valsčius išskirtas tamsiau). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1468

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1470

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1472

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1476

 

Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2015 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1478

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

19

 

Introduction

 

 

 

 

 

NATURE

 

 

 

21

 

Filomena Kavoliutė. Vitality of nature in the region

26

*

Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė. Geology and palaeogeography in Kartena area

38

*

Algirdas Gaigalas. Exposures at the rivers of Minija and Alantas

49

 

Marija Jankauskienė. Salantai Regional Park valuables in the area of Kartena

59

*

Vytautas Valenta. Kartena town green vesture

70

*

Filomena Kavoliutė. The landscape of Kartena area in the 20th century

77

 

Petras Grecevičius, Algimantas Mečislovas Olšauskas, Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. The aspects of landscape and vegetation in the area of Kartena

86

 

Rima Žemgulienė (Šoparaitė). The Mačerniai maple

 

 

 

 

 

HISTORY

 

 

 

89

*

Julius Kanarskas. The prehistory of Kartena area

117

 

Mikelis Balčius. The silver of Baubliai innholder

126

*

Tomas Baranauskas. The Kartena and Curonian castles at the Minija River, the western border of the Ceklis land

134

 

Julius Kanarskas. Mythological sites

149

 

A letter by Bishop of Courland Heinrich of April 5, 1253 on division of lands in South Courland. Prepared by Julius Kanarskas

152

 

Julius Kanarskas. Kartena Valsčius (rural district) from the 19th c. to the first half of the 20th century

192

 

Janina Valančiūtė. Development of Mikoliškiai St. Joseph Church within a context of history of the estate and the village

220

 

Vladas Terleckas. The fragments of history of savings bank used by farmers in the area of Kartena

226

 

Julius Kanarskas. The estate of Mišučiai dvaras–the cradle of Mongirdai family

239

 

Brigita Žoromskaitė. Mortality in Kartena town in 1929–1938

243

 

The reminiscences by Petras Gagilas on various handling works in Kartena district. Prepared by Gražina Žumbakienė

249

 

Bronė Butkuvienė, Kunigunda Litvinienė. The Jews of Kartena

 

 

HISTORY. KARTENA 1940–1988

252

 

Vytautas Skebas. The sovietisation of agriculture in Kartena district (1940–1941, 1944–1951)

275

 

Juozapas Antanas Viluckas. The years of occupation and resistance movement. Commemoration of resistants

294

 

The partizans of Kartena Valsčius (a list). Compiled by Juozapas Antanas Viluckas

307

 

Bronė Butkuvienė. From the history of kolkhozes in Kartena (1948–1972)

321

 

Audronė Končienė. Political prisoners from the area of Baubliai

333

 

The aggrieved from Soviet regime in Kartena Valsčius (a list). Compiled by Danguolė Gedgaudienė, Julius Kanarskas, Veronika Simutienė

 

 

HISTORY. VILLAGES, SETTLEMENTS

360

 

Veronika Simutienė. Aleksandravas

374

 

Julius Kanarskas, Vilma Marcevičienė. The Asteikiai village

381

 

Veronika Simutienė. The history of Baltmiškiai village

390

 

Genovaitė Paulikaitė. The bells above the Budriai village

402

 

Veronika Simutienė. Dyburiai

419

 

Veronika Simutienė. The Liepgiriai village

428

 

Veronika Simutienė. There was a village of Mamiai

447

 

Bronė Butkuvienė, Aušra Norkutė. The village of Martynaičiai

451

 

Anicetas Stonkus. Population of Pakutuvėnai village from the end of 18th c. to the beginning of the 20th c.

471

 

Genovaitė Paulikaitė. Stories of Sauseriai

477

 

Bronė Butkuvienė. The Stropeliai village

500

 

Bronė Butkuvienė. The Raštai village

501

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kavarskas. Vėlaičiai

507

 

Julius Kavarskas, Bronė Butkuvienė. The Žadeikai village

512

 

Genovaitė Paulikaitė. Will the village of Prystovai rise?

522

 

Bronė Liubertienė. My native Baubliai (reminiscences)

535

 

Jolanta Klietkutė. The history of the village Pakutuvėnai

 

 

HISTORY. CULTURAL HERITAGE

595

 

Julius Kanarskas. Archaeological monuments

622

 

Rimtas Tarabilda. Who sat on the throne and the saddle?

624

 

Girėnas Povilionis. The organs in the churches of Kartena, Budriai and Mikoliškiai

630

 

Julius Kanarskas. The olden cemetery

663

 

Vilma Karvelytė-Balbierienė. Investigating architectural heritage of Budriai village

673

 

Julius Kanarskas. The monuments of small folk architecture

699

 

Gvidas Vilys. Church signal instruments of historical Kartena district

711

 

Julius Kanarskas. The graves of soldiers

 

 

HISTORY. EDUCATION, CULTURE

718

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kanarskas. The way gone by Kartena School

749

 

Jūratė Račkauskaitė. The Kartena Secondary School in 2012

752

 

Veronika Simutienė. The Aleksandravas Basic School

759

 

Julija Mačiukienė. The Baubliai Basic School

764

 

Vanda Jonkuvienė, Julius Kanarskas. The Budriai Primary School

770

 

Bronė Butkuvienė. From the history of Kalniškiai Basic School

773

 

Vytautas Stropus, Julius Kanarskas. The Motiejus Valančius basic School in Kūlupėnai

778

 

Juozas Šimkus. The Kūlupėnai Primary School

781

 

Nijolė Strolienė. Libraries in the area of Kartena

794

 

Mindaugas Retkus. Cultural life of Raguviškiai villagers

797

 

Rita Viskontienė. The Kalniškiai Culture House

798

 

Janina Lukauskienė. Cultural life in Budriai village

801

 

Jovita Kupšienė. Cultural life in Baubliai

806

 

Stasė Butkevičienė. The life story of Kūlupėnai Culture House

809

 

Bronė Butkuvienė. The evenings at the Kartena Culture House

 

 

HISTORY. FACTORIES, ENTERPRISES

814

 

Danguolė Klovienė, Bronė Butkuvienė. The Kartena Pharmacy

822

 

Julius Kanarskas. The Kūlupėnai Railway

837

 

The Kartena Forest Enterprise and its woodsmen. Prepared by Vytautas Lašas

841

 

Pranciškus Šernas. Post offices of Kartena, Kūlupėnai, Budriai, Baubliai and their staff (1945–2003)

857

 

Bronė Butkuvienė, Dalija Kiliesienė, Antanina Staškevičienė. Kartena Hospital

864

 

Bronė Butkuvienė. A short history of Kartena nursery School

867

 

Algimantas Skurdenis, Gintaras Povilaitis. A short history of Klaipėda Gliding Club. Kartena airfield

874

 

Julius Kanarskas, Danguolė Gedgaudienė. A flax processing plant in Kūlupėnai

 

 

HISTORY. REBIRTH, THE PRESENT

881

 

Alfonsas Kaknevičius. Echoes of the Sąjūdis rebirth movement

895

 

Zita Rapalienė. A socio-economic review of Kartena Neighbourhood, 2002

899

 

Alfonsas Kaknevičius. Land reform in Kartena Neighbourhood

906

 

Bronė Butkuvienė. The activities of disabled person organisations

908

 

Bronė Butkuvienė, Irena Igarienė. The Order of Malta Relief Organisation in Kartena

913

 

Bronė Butkuvienė. The Ateitininkai group in Kartena

916

 

Jūratė Lisauskienė. The scouts of Kartena Secondary School

919

 

Bronė Butkuvienė. Electing the nicest homestead – the tradicional

 

 

feast in Kartena

923

 

Birutė Žvinklienė, Rita Lubienė. The Kulūpėnai Neighbourhood in 2000–2013

936

 

Everyday and festivals in the Žalgiris Neighbourhood. Prepared by Danguolė Gibišienė

941

 

The Kartena Neighbourhood in 2003–2012. Prepared by Gintarė Padvaiskienė

 

 

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

963

 

Place names in the area of Kartena from the questionnaires on land names in Lithuania. Prepared by Povilas Krikščiūnas

996

 

Veronika Simutienė, Bronė Butkuvienė. The nicknames of people in various sites of Kartena area

999

 

Vida Paulauskaitė. Place names in Budriai parish

1002

 

Two lives. About Anicetas Stonkus and his Žemaitian (Samogitian) creations. Prepared by Veronika Simutienė

 

 

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

1011

 

Vacys Milius. The Kartena cemetery

1017

*

Goda Povilaitytė. The festivals in Kartena and its surroundings

1032

*

Virginija Kvasaitė. The peculiarities in singing the Blessed Virgin Mary Hours in Kartena area

1042

*

Asta Venskienė. The conception of aestheticity of physical look in Kartena area during the first half of the 20th century

1053

 

Dovilė Kulakauskienė. Christian prayers and sacramentals in olden folk believes

1062

*

Irena Stonkuvienė. The socialisation of children in a village community (Kartena area) in the first half of the 20th century

1098

 

Rita Balkutė. Folk medical knowledge in Kartena area

1114

 

Andrius Šarmavičius. A smithery in Kartena area

1119

*

Ilona Burinskaitė. Little chapels in Kartena area

1134

 

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Water mills on the Minija River during the first half of the 20th century

 

 

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

1143

 

Adelė Seselskytė. What the people of Kartena tell

1150

 

Jurgita Zvonkutė. About the musicians and get-togethers in Kartena area

1163

*

Alfonsas Motuzas. The instrumental melodies of Žemaičių Kalvarija Kalnai church songs in Kartena

1180

 

So the Kartena people used to sing. Prepared by Žemyna Trinkūnaitė, Daiva Vyčinienė, Povilas Krikščiūnas

1224

 

Kartena musicians playing. Prepared by Jurgita Zvonkutė

123

 

Fairy tales, anecdotes, stories, legends and tales. Prepared by Adelė Seselskytė, Povilas Krikščiūnas

1263

 

The folklore from Lithuanian land name questionnaires. Prepared by Valdas Striužas, Povilas Krikščiūnas

 

 

 

 

 

CELEBRITIES

 

 

 

1267

 

Donating her creations to Kartena. About art professor Regina Songailaitė Balčikonienė. Prepared by Genovaitė Paulikaitė

1277

 

Genovaitė Paulikaitė. Vladislavas Domarkas: scholar, inventor and public man

1288

 

Milda Raudonytė. The reminiscences about my father – the last member of the Seimas of the prewar Independent Lithuania, the agronomist Jonas Raudonis

1295

 

Genovaitė Paulikaitė. Jurgis Narušis. The music overcame the physics

1298

 

Genovaitė Paulikaitė. A clarinet sonata by Pranciškus Narušis

1303

 

Sculptor Rimantas Daugintis. Prepared by Danutė Šorienė

1308

 

Julius Kanarskas. Prelate Pranas Urbonavičius, public and church activist, awakener of national rebirth

1312

 

Veronika Simutienė. Professor Vilius Palenskis – physicist and terminology expert

1315

 

Bronė Butkuvienė, Julius Kanarskas. Teacher Antanas Dibisteris – a Rainiai martyr

1321

 

Danutė Šorienė. Jeweller Žydrūnas Einars

1323

 

Danutė Šorienė. Folk artist Virginija Barzdžiuvienė

1325

 

Danutė Šorienė. Artist Jurgis Račkauskas

1327

 

Danutė Šorienė. Arvydas Klova – affected by wood carving

1329

 

Genė Drungilienė. Folk artist Sigutė Brazauskienė. Her secrets are kept in her imagery

1331

 

Gražina Kadžytė. The way gone by a folk artist Adelė Seselskytė from Kartena

1343

 

Julius Kanarskas. The Riaukos from Raguviškiai

1348

 

Jolanta Klietkutė. Photographer Ignas Stropus from Pakutuvėnai in Žemaitija of the first half of the 20th century

1366

 

Genutė Paulikaitė. Living with a book: Dr. Algimantas Jablonskis

1381

 

Antanas Lubys. Volunteer Jonas Sauseris, a bearer of the Cross of Vytis

1388

 

Genovaitė Paulikaitė. Seacoast nature is a source of creativity for the composer Jonas Domarkas

1391

 

Danguolė Gedgaudienė. The love for the nation and the homeland. About the partisan, political prisoner and deportee Valerijonas Liaudonskis

1393

 

The voice of a countryside for Lithuania. A journalist, radio presenter Adolfas Drungilas speaks about himself. Prepared by Genovaitė Paulikaitė

1396

 

Allured by a free fall: a parachutist Bernadeta Vasina (Matutytė). Prepared by Virginijus Jocys

1400

 

Julius Kanarskas. The priest Felicijonas Lialis – the nation educator

1402

 

Julius Kanarskas. The agronomist Juozas Lūža

1403

 

The singer Antanas Keblys. Prepared by Julija Mačiukienė, Julius Kanarskas

1406

 

Virginijus Jocys. The volunteers from Kartena area

     

1415

 

English summaries of the papers approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works

1423

 

About the authors

1426

 

Abbreviations

1429

 

The index of personal names. Compiled by Akvilė Driskiūtė

1463

 

The map of former Kartena Valsčius based on the 1923 census of Lithuanian population (present cartographic situation). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1464

 

A demographic map of the former Kartena Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1466

 

A map of Kartena Neighbourhood. Compiled by cartographer Lidija Kavaliauskienė

1468

 

The map of former Lithuanian rural areas Valsčiai with the Kartena Valsčius shown darker. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1470

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1472

 

About the Lietuvos Valsčiai series

1476

 

A map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by the end of 2015. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1478

 

About the Lietuvos Valsčiai series (in English)

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt