Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Šeduva

30-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 81 autorius, 107 straipsniai, 1388 puslapiai, 400 egzempliorių. 2016 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2017 m. gegužės 9 d.
ISBN 978-609-8148-38-1

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Enciklopedinės monografijos link

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

ŠEDUVOS 640-OSIOMS METINĖMS 1378–2018

MAGDEBURGO TEISIŲ ŠEDUVAI SUTEIKIMO 360 METŲ SUKAKČIAI 1654–2014

ŠEDUVA –30-oji Lietuvos valsčių serijos monografija. Knyga skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), Šeduvos 640-osioms metinėms (1378– 2018), Magdeburgo teisių suteikimo Šeduvai 360 metų sukakčiai (1654–2014), kitoms Lietuvai ir Šeduvai svarbioms istorijos sukaktims.
Ši monografija – tai rašto paminklas Šeduvos miestui, visoms keturiolikai galutinai susiformavusių valsčiaus seniūnijų, patenkančių į Panevėžio apskritį. Knygoje aprašoma
buvusio valsčiaus ribomis apibrėžtos vietovės gamtinė ir geografinė erdvė, tolimesnė praeitis ir artimesni laikai, to krašto, priklausančio dabartiniam Radviliškio rajonui, kalba,
etnografija, tautosaka, primenami čia gimę, augę ar dirbę bei dirbantys Tėvynei nusipelnę kraštiečiai. Straipsnių autoriai– žinomi kultūros, mokslo ir meno darbuotojai, įvairių specialybių atstovai, kraštotyrininkai, kurių didelė dalis – šeduviai. Straipsniams panaudota gausi mokslo literatūra, archyvų duomenys, memuarų ir faktinė medžiaga, leidinys iliustruotas archyvinėmis nuotraukomis.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
JONAS LINKEVIČIUS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktoriai
PETRAS JONUŠAS, POVILAS KRIKŠČIŪNAS, DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ, KAZYS MISIUS, DAIVA VYČINIENĖ, AUŠRA ŽIČKIENĖ

Kalbos redaktoriai
TERESĖ GUŽAUSKIENĖ, ALBINAS MASAITIS

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektoriai
RASA KAŠĖTIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
VIOLETA BARKAUSKAITĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Šeduva. 2014 m. Jono Kliučiaus nuotr.

Knyga išleista 2016

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Finansuotojai ir rėmėjai


Rėmėjai

Suma, Eur

Istorinės atminties fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

10 000,00

Radviliškio r. savivaldybės administracija (merai Antanas Čepononis, Darius Brazys, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė; 30 000,00 Lt)

8 688,60

UAB „Magnolija“ (direktorius J. Dubickas)

5 792,40

Pranas Kūris (5 000,00 Lt)

1 448,10

Petras Jonušas (5 000,00 Lt)

1 448,10

UAB RB BALTIC (Inga Minaldienė)

1 000,00

Marija Kokštienė (2015 03 25)

300,00

Šeduvos žydų memorialinis fondas (steigėjas Sergejus Kanovičius, direktorius Jonas Heraklis Dovydaitis)

300,00

Lietuvos prekių mokslo draugija (prezidentas Juozas Ruževičius; 1 000,00 Lt)

289,62

Petras Janušauskas

200,00

Juozas Butkevičius (500,00 Lt)

144,81

Stasys Janušauskas

100,00
Viso: 29 711,23

 

Enciklopedinės monografijos link

„Lietuvos valsčių“ monografijų serija „Versmės“ leidykloje štai jau 22 metus stumiasi į priekį, laikydamasi šiam žanrui keliamų turinio ir moksliškumo reikalavimų. Ta linkme buvo kreipiama ir mūsų – jau 30-oji šioje serijoje – knyga, skirta Šeduvos valsčiui, turinčiam kaip reta šviesią ir turtingą praeitį, pačiais sunkiausiais metais tvirtai puoselėjusiam lietuvybę, išleidusiam į gyvenimą kartų kartas įžymių kultūros, meno, ekonominio krašto kėlimo darbštuolių. O jo istorija iki šiol dar tik kukliai atspindėta negausiuose ir daugiausia epizodiniuose rašiniuose. Todėl jautėme pareigą ir siekėme bent iš dalies užpildyti tą spragą, kiek leidžia mūsų jėgos padaryti tai kuo išsamiau ir raštingiau.

Šioje pradinėje, paaiškinamojoje mūsų veikalo dalyje pirmiausia norime pabrėžti, kad mūsų visų pirma knyga skirta Šeduvos valsčiaus kaip teritorinio vieneto, buvusio Panevėžio apskrities sudėtyje, istorijai, apimant įvairias jos sritis, nepraleidžiant nė vienos jau galutiniai susiformavusio to valsčiaus seniūnijos, administracinio valsčiaus vieneto. O buvo taip. 1918 m. atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje kuriantis savivaldai, aiškesnės valsčių ribos nubrėžtos 1923 m., bet vėliau jos buvo koreguojamos, vieni Šeduvos valsčiaus kaimai priskirti kaimyniniams valsčiams, keli kiti priešingai – perėjo Šeduvos valsčiui, taip pat keitėsi ir seniūnijų skaičius bei sudėtis. Laikytina, kad galutiniai valsčiaus susiformavimo metai – 1934-ieji. Monografijoje ir remiamės tų metų situacija, nesisavindami kitiems valsčiams priklausančių žemių ir iš jų kilusių bei juose gyvenusių žmonių. Pagrindinis mūsų uždavinys – atskleisti buvusio valsčiaus ribomis apibrėžtos vietovės gamtinę ir geografinę erdvę, tolimesnę praeitį ir artimesnius laikus. Kad kuo išsamiau ir patraukliau šį siekį įgyvendintume, pasitelkėme gausų straipsnių autorių būrį, istorinę dokumentiką, pačių šeduvių išgyvenimus, prisiminimus, mokslinei ir populiariajai literatūrai paslankų pasakojimą.

Savo turiniu ši knyga artima enciklopedinio pobūdžio kolektyvinei lokalinei monografijai; ją sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys. Pirmosios straipsniuose apimti visam valsčiui esminiai klausimai, išdėstyti laikantis atskirų temų eiliškumo ir chronologijos. Antrosios dalies objektas – Šeduvos miestas, jo istorija, žymiausių iš miesto kilusių ar jame dirbusių įvairių sričių veikėjų asmenybių biografinės apybraižos. Trečioje – keturiolika seniūnijų, turėtų 1934 m., pristatomų abėcėlės tvarka. Prie atitinkamų apžvalginių straipsnių šliejamos iš tų seniūnijų kilusių žinomų asmenų biografinės apybraižos, jų autoriai – daugiausia mokytojai, kraštotyrininkai ar šiaip raštingi žemiečiai. Seniūnijų straipsniai, sudarytojo supratimu, atsakingai tobulinant pirmuosius jų variantus, pasitelkiant gerai savo gimtines pažįstančių senolių pasakojimus, panaudojant archyvinių nuotraukų, neblogai atspindi valsčiaus gyvenimą XX amžiuje. Kaip būdinga enciklopedinio pobūdžio veikalui, antroje ir trečioje jo dalyse dedami biografinių sąvadų straipsniai. Monografijoje remiamasi ir ankstesnių mokslinių-enciklopedinių tyrimų rezultatais, pateikiama ir naujų žinių. Tokia veikalo sudėtis (kompozicija).

Mintis išleisti monografiją apie šį valsčių kilo per 2009 m. Antanines, Šeduvoje pristačius „Lietuvos valsčių“ serijos „Baisogalos“ monografiją. Tąsyk Šeduvos seniūnas Kostas Dočkus sukirto delnais su leidyklos vadovu Petru Jonušu, įsipareigodami nedelsiant imtis parengiamųjų darbų. Susitarimas tenkino abi puses: leidyklos vadovą masino Lietuvos tūkstantmečio metais sustiprėjęs patriotinis užmojis respublikos nepriklausomybės šimtmečiui išleisti šimtą serijos knygų, ambicingas seniūnas nenorėjo atsilikti nuo kaimyninių valsčių, jau turinčių ar rengiančių šios serijos knygas.
Leidėjas bei monografijos rengėjas kartu neatidėliodamas ėmėsi monografijos „Šeduva“ sudarytojo paieškų. Stengiausi jam padėti, bet rasti tam darbui kompetentingą sudarytoją nesisekė; laikas bėgo, entuziasto neatsirado, o reikėjo pradėti darbą. Leidyklos vadovas gal po mėnesio parašė sutartį ir neatstodamas ragino mane ją pasirašyti: girdi, esi išleidęs knygų apie Šeduvos gimnaziją, turi daug pažįstamų iš to krašto, pakankamai patirties ir kvalifikacijų, masino vis didindamas honorarą. Po pusmečio kalbų ir vilionių, būdamas neabejingas Šeduvai, kuri, kaip man atrodė, verta tokio leidinio, pasirašiau tą sutartį, suprasdamas, kokią naštą užsikroviau ant savo su amžiumi pasilpusių pečių. Iš patirties žinojau, kad turėsiu bėdų ne tik su straipsnių autoriais, bet teks rūpintis ir lėšomis leidybai.

Monografijai parengti ir išleisti komitetas (iš kairės): K. Dočkus, J. Linkevičius,
E. Brajinskienė, K. Augulis, E. Prascevičius. R. Petriko nuotrauka

Iniciatyvą išleisti monografiją parėmė Radviliškio rajono savivaldybės bei Šeduvos seniūnijos vadovai. Nedelsiant savivaldybės mero Antano Čepononio potvarkiu monografijai parengti ir išleisti buvo sudarytas penkių asmenų komitetas (pirmininkas – vicemeras K. Augulis). Rajono savivaldybė paskyrė finansinę paramą leidybai ir sutartinį įsipareigojimą atliko laiku. Komiteto parama sudarytojui nebuvo pakankamai iniciatyvi. Tiesa, jo pirmininkas padėjo spręsti kai kuriuos organizacinius klausimus, užtikrinant užsakovo (savivaldybės) įsipareigojimų įvykdymą, Šeduvos seniūnas padėjo sudarytojui susisiekti su seniūnijos ribose gyvenančiais straipsnių autoriais ar archyvinių nuotraukų savininkais, rėmė ekspedicijos metu. Didžiausią paramą sudarytojui suteikė komisijos narė šeduvė kraštotyrininkė Emilija Brajinskienė. Ji laiku pateikė monografijai tinkamai paruoštus informatyvius straipsnius iš etnologijos, noriai dalijosi savo sukaupta vertinga kraštotyrine medžiaga, nuotraukomis su kitais monografijos straipsnių autoriais, ekspedicijos buvusiame Šeduvos valsčiuje metu jos konsultacijomis naudojosi daugelis dalyvių. Bet vieningesnio komiteto poveikio stigo, ne visi jo nariai vykdė prisiimtus įsipareigojimus.

Į monografijos rengimą buvo įtraukta per šimtą įvairiausių specialybių autorių, vienaip ar kitaip su Šeduvos valsčiumi susijusių moksline ar visuomenine veikla. Bet ne visi sąžiningai laikėsi savo viltingų pažadų ar įsipareigojimų, ir į monografiją pateko jau „tik“ 81 autoriaus 107 straipsniai. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių nubyrėjus nemažai daliai pretendentų, keli autoriai pasitelkti jau monografijos rengimo metu. Daugiausia keblumų sudarė tie talkininkai, kurie nesilaikė savo pažadų ar įsipareigojimų, vėlavo ne mėnesiais, o metais. Sustiprėjus leidyklos apetitui išleisti Nepriklausomybės šimtmečiui visą šimtą monografijų, buvo graibstomi jau užsirekomendavę pagrindinių temų autoriai, daugiausia mokslininkai, sukaupę patirties rašydami apie kitus valsčius, o šie, neapskaičiavę savo galimybių, įsipareigojo daugiau, negu valiojo, atsirado nesveika konkurencija. Didžiausi skolininkai liko mokslininkai, dalyvavę ekspedicijoje, sukaupę vertingos medžiagos savo planiniams darbams ir nepanaudoję jos straipsniams prestižiniame leidinyje. O tokių penki!

„Versmės“ leidykloje Vilniuje (iš kairės): Kazimieras Augulis, Petras Jonušas,
Jonas Linkevičius. 2010 m. Iš „Versmės“ leidyklos archyvo

Su monografijos autoriais supažindinama atskirame rašinyje „Straipsnių autoriai“, įdėtame knygos gale. Iš jo regime, kad autorių sąrašas gana margas ir kompetentingas išsilavinimo bei temos ir tematikos atžvilgiais. Tarp autorių – akademikas, 6 profesoriai, 21 mokslų daktaras ar docentas, 6 rašytojai, 13 mokytojų, po kelis dailininkus, žurnalistus, bibliotekininkus, kraštotyrininkus. Didelis būrys autorių – šeduviai. Visas trečias skyrius – jų darbo vaisius. Pačių geriausių žodžių nusipelno straipsnių autoriai profesoriai Mečislovas Jučas, Egidijus Jarašiūnas, Vytenis Rimkus, Jonas Gudmonas, geologas Augustinas Linčius, istorikai Jonas Sireika, Petras Juknevičius, Kazys Misius, Aurelija Malinauskaitė, menotyrininkas Romualdas Budrys, kino režisierius Aleksandras Digimas, muzikologė Laima Burkšaitienė, žurnalistai Gražina Dunauskienė ir Liubomiras Žeimantas, kraštotyrininkės Emilija Brajinskienė ir Izolina Stanulienė, mokytojos lituanistės Anelė Važgauskienė ir Regina Vaitkevičienė, kiti autoriai, laiku parašę ir įteikę vertingus straipsnius. Padėkos nusipelno ir kai kurie skyrių redaktoriai, pirmiausia K. Misius, laiku pateikęs monografijai tris vertingus straipsnius, ir tautosakininkas Povilas Krikščiūnas, parašęs įdomų straipsnį, raginęs ir kitus tautosakininkus laiku atlikti sutartinius įsipareigojimus, profesorė Danguolė Mikulėnienė, konsultavusi ir recenzavusi kalbininkų straipsnius.

Straipsniuose jų autoriai daugiausia rėmėsi Lietuvos centrinio valstybės archyvo, taip pat kitų archyvų, bibliotekų, muziejų, Šeduvos gimnazijos A. Bukausko muziejaus medžiaga.

Teigiamą reikšmę formuojant mo­nografiją turėjo leidyklos vadovo P. Jonušo siūlymas gana ilgai – beveik 6 metus – trukusiu monografijos rengimo spaudai laikotarpiu iki monografijos išleidimo, straipsnius papildomai publikuoti kultūros ir istorijos žurnale „Radviliškio kraštas“. Žurnale, išleidžiamame kasmet po du numerius, su prierašu „Ši publikacija bus spausdinama rengiamoje monografijoje „Šeduva“ paskelbta per 10 įvairių straipsnių. Jų išankstinės publikacijos žurnale skatino ir orientavo rašančius monografijai bendradarbius, savaip informavo skaitytojus apie knygos kūrimo eigą.

Už viso gyvenimo nuopelnus gimtajam kraštui 2016 m. birželio 24 d. dr. Jonui Linkevičiui suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas

Monografijos parengimo darbe daug pastangų ir geranoriškumo parodė „Versmės“ leidyklos darbuotojai, talkininkai. Pirmiausia už tai noriu dėkoti kvalifikuotoms specialistėms redaktorei Teresei Gužauskienei ir korektorei Rasai Kašėtienei, kokybiškai, operatyviai ir rūpestingai atlikusioms savo pareigas, velioniui redaktoriui Albinui Masaičiui, reikliai redagavusiam mokslinius straipsnius. Knygai daug reiškia geros specialistės, sukaupusios didelę patirtį maketuotojos Violetos Barkauskaitės parengtas maketas. Organizaciniam darbui daug padėjo ir prisidėjo rūpestinga atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė.

Džiaugiamės pagaliau galėdami atiduoti monografiją jos nekantriai laukusiems šeduviams. Suprantame, kad sulauksime iš skaitytojų ir pagrįstų kritiškų pastebėjimų, tik norėtume, kad jie būtų geranoriški ir supratingi. Norėtume priminti, kad kai kurie klausimai įvairiuose šaltiniuose vertinami skirtingai, todėl skaitytojams jie gali pasirodyti pateikti ne visai tiksliai, be to, neklysta tik tie, kurie nieko nedaro, o darbo procese net kompiuteris daro tokių klaidų, kurias ne visada įstengia ištaisyti redaktoriai. Rodos, mūsų pastangos, kad veikalo enciklopediškumas eitų istorinės dokumentikos linkme, neliko bevaisės. Perduodame šį, su didele meile kurtą kolektyvinį veikalą Jūsų, mielas skaitytojau, teismui, linkėdami didžiausios sėkmės ir laimės, o kartu nepristigti kantrybės ir pasiaukojimo nepriklausomybę atsikovojusioje, tačiau išlikimo iššūkių bei išbandymų ir šiandien nestokojančioje Lietuvoje!

Jonas Linkevičius

Turinys

12

 

Turinys anglų kalba

17

 

Jonas Linkevičius. Enciklopedinės monografijos link

22

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

24

 

Edmundas Rimša. Itališkai prancūziški Šeduvos herbo motyvai

 

 

 

 

 

GAMTA

 

 

 

43

*

Augustinas Linčius. Šeduvos krašto gamtovaizdžių geomorfologiniai, hidrografiniai ir Žemės plutos geologiniai ypatumai

43

 

Gamtovaizdžių geomorfologiniai bruožai

45

 

Hidrografinio tinklo sklaida

46

 

Žemės plutos sandara ir jos savitumas

53

 

Naudingosios iškasenos

67

 

Geologinio pamato saugos, mineralinių turtų tausojimo ir pažeistų gamtovaizdžių rekultivavimo svarba

69

 

Vytautas Žeimantas. Šeduvos valsčiaus miškai, jų priežiūra ir naudojimas

87

 

Vaclovas Stukonis. Radvilonių botaninis draustinis

 

 

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

91

*

Birutė Salatkienė. Šeduvos archeologijos paveldas ir jo tyrimai

92

 

Šeduvos archeologinės vietos: statistika ir tipologija

95

 

Archeologiniai žvalgymai, tyrimai ir jų sklaida

101

 

Akmens amžiaus radimvietės

102

 

Piliakalnis ir gyvenvietė

107

 

Geležies amžiaus kapinynai

115

 

Šeduvos senojo miesto vieta

119

 

Dvarų sodybos ir kaimavietės

122

 

Tadas Šidiškis. Šeduvos valsčiaus mitologinės vietos

138

 

Gražina Dunauskienė. Knygnešystė Šeduvos krašte

147

 

Buvusio Šeduvos valsčiaus ir seniūnijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

148

*

Jonas Sireika. Šeduvos valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

174

 

Šeduvos valsčiaus represuotieji asmenys. Parengė Birutė Panumienė

212

*

Aurelija Malinauskaitė. Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte 1944–1953 metais

231

 

Vytautas Vaitiekūnas. Senelio Vytauto prisiminimai (Nuotrupos ir fragmentai iš partizano atsiminimų rankraščio)

 

 

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

241

 

Emilija Brajinskienė. Šeduvių buities papročiai

243

 

Krikštynos

245

 

Piršlybos

247

 

Vestuvės

254

 

Jaunojo pusėje

260

 

Piršlio teismas

261

 

Laidotuvės

265

 

Kol dar žmogus gyvas

266

 

Emilija Brajinskienė. Api duono kasdieninė i švėntinė

273

 

Kristina Kacevičienė. Šeduvos krašto gražiadarbiai

273

 

Audėjos

274

 

Akmentašys

274

 

Medžio drožėjai

278

 

Kalvis

279

 

Mediniai lauko papuošalai

281

 

Mezgėjos, nėrėjos vąšeliu, siuvinėtojos, siuvėjos

288

 

Lėlių gamyba

289

 

Kilimėliai, paveikslai kabliuku išnerti ant medžiagos

289

 

Odiniai dirbiniai

292

 

„Sodai“ iš šiaudelių

293

*

Rita Garškaitė. Šeduvos apylinkių kapinės

 

 

 

 

 

KALBA

 

 

 

303

*

Janina Švambarytė-Valužienė. Kaip kalbama buvusiame Šeduvos valsčiuje

303

 

Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinio ploto ribos

308

 

Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinė medžiaga

309

 

Skiriamosios (pagrindinės) buvusio Šeduvos valsčiaus šnektos ypatybės

310

 

Dabartinė kalbinė buvusio Šeduvos valsčiaus situacija valsčiaus kalbiniuose punktuose

313

 

Skiriamųjų šiaurinių panevėžiškių patarmės ypatybių išlaikymas buvusio Šeduvos valsčiaus kalbiniuose punktuose

316

*

Vidas Garliauskas. Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai

340

*

Laimutis Bilkis. Šeduvos vandenvardžiai

341

 

I. Kilmė

353

 

II. Daryba

355

 

III. Semantika (motyvacija)

 

 

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

363

 

Šeduvių dainos. Dainas atrinko ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas

419

 

Sakytinė tautosaka: 60 tekstų nuo Šeduvos. Parengė Povilas Krikščiūnas

420

 

Iš tarpukario užrašų

436

 

Iš Antano Valantino užrašų

443

 

Šeduvos apylinkių padavimai

448

 

Mažųjų formų tautosaka: 100 tekstų ir keletas komentarų. Parengė Povilas Krikščiūnas

 

 

 

 

 

ŠEDUVOS MIESTAS IR SENIŪNIJA

 

 

 

455

 

Mečislovas Jučas. Kas valdė senąją Šeduvą?

460

 

Mindaugas Briedis. Šeduvos gyventojai nuo XVI iki XXI amžiaus

465

 

Mindaugas Briedis. Nepastatyti rūmai Šeduvoje XVIII amžiuje

469

 

Kazys Misius. Iš Šeduvos bažnyčios ir parapijos praeities iki 1945 metų

469

 

Bažnyčia LDK laikotarpiu

477

 

Bažnyčia 1795–1860 metais

480

 

XIX a. pirmos pusės parapijos gyvenvietės

483

 

Bažnyčia 1861–1918 metais

489

 

Bažnyčia ir parapija 1918–1945 metais

491

 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios architektūra

494

 

Švč. Jėzaus širdies bažnyčia

494

 

Keletas žodžių apie Šeduvos parapijos koplyčias

496

 

Vladimiras Geisleris. Šeduvos miestas (1898)

500

 

Arūnas Astramskas. Šeduvos savivalda XX amžiaus pradžioje

512

 

Liubomiras Viktoras Žeimantas. Šeduvos geležinkelio stotis (nuo veiklos pradžios iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės praradimo 1940 m.)

522

 

Emilija Brajinskienė, Jonas Linkevičius. Tarpukario Šeduva

564

 

Šeduvos miesto žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

565

 

Kazys Misius. Šeduvos paštas iki 1940 metų

565

 

Keletas žodžių apie pašto susisiekimą LDK laikais

566

 

Šeduvos arklių pašto stotis Rusijos valdymo metais

569

 

Šeduvos pašto stotis, skyrius, pašto telegrafo skyrius 1874–1915 metais

572

 

Lietuvos Respublikos laikų paštas

579

 

Kazys Misius. Iš švietimo istorijos Šeduvoje iki 1915 metų

579

 

LDK laikų parapinė mokykla

582

 

Parapinė mokykla 1795–1816 metais

583

 

Dviklasė parapinė mokykla 1816–1836 metais

587

 

Valdinė dviklasė parapinė mokykla 1836–1863 metais

589

 

Nevaldinė Šeduvos parapinė mokykla

590

 

Valdinė Šeduvos mokykla 1864–1904 metais

593

 

Keletas žodžių apie slaptą mokymą

597

 

Šeduvos mokyklos 1905–1915 metais

600

 

Jonas Linkevičius. Mokyklos dešimtmečių fragmentai

628

 

Genovaitė Dryžienė. Nepriklausomybės mokslo metų laiptais

661

 

Izolina Stanulienė. Apie Šeduvos kultūrinę veiklą

685

 

Regina Juknienė. Iš Šeduvos bibliotekos istorijos

696

 

Arūnas Bubnys. Šeduvos žydų tragedija

704

 

Milda Jakulytė-Vasil. Šeduvos žydų atminimo įamžinimas

707

 

Eglė Bendikaitė. Už garbę Lietuvos...

717

 

Donata Bukauskienė. Šeduvių sveikatos priežiūra

736

 

Elena Kučinskienė. Šeduvos vaistinei – 150

740

 

Vladas Terleckas. Šeduvos kredito kooperacijos istorijos bruožai (1920–1949 m.)

740

 

Šeduvos smulkaus kredito draugija 1922–1940 metais

747

 

Šeduvos žydų liaudies banko veiklos fragmentai

748

 

Kredito kooperacijos žlugdymas ir likvidavimas (1940–1949)

753

 

Jonas Linkevičius. Pavasarininkija mėlynkepurė

758

 

Kostas Dočkus. Šeduvos seniūnijos baruose

775

 

Romanas Kazlauskas. Sakalais jie kilo

782

 

Sigitas Senulis, Rusnė Pangonytė. Šeduvos kraštotyros muziejus

 

 

 

 

 

ĮŽYMŪS ŠEDUVIAI

 

 

 

789

 

Prelatas Bronius Antanaitis. Prelato aureolė. Parengė Jonas Linkevičius

800

 

Bronius Antanaitis. Iš katalikiškos Šeduvijos

810

 

Egidijus Jarašiūnas. Mokslininko, vadybininko, teisėjo keliai

836

 

Veronika Valavičiūtė. Iš tėvų išmokęs darbštumo ir atsakomybės

851

 

Algimantas Valinevičius apie save (biografiniai duomenys)

853

 

Antanas Bakutis. Iki šiolei nepasakytos mintys

857

 

Jonas Linkevičius. Aukštas ir stiprus

876

 

Jonas Linkevičius. Išlaikęs didvyriškumo egzaminą

885

 

Zenonas Vasiliauskas. Domas Krivickas – teisininkas, JAV lietuvių veikėjas

890

 

Aleksandras Šidlauskas. Rašytojas iš Šeduvos

895

 

Romualdas Budrys. Kęstutis Jurgis Žitkus (1926–2000)

900

 

Nijolė Sušinskienė. Antanas Bukauskas

905

 

Romualdas Budrys. Dailininkė Genovaitė Bložytė-Guntienė (1927–1984)

907

 

Izolina Skromanaitė-Staniulienė. Apie Skromanų – akmenkalių šeimyną

915

 

Vytenis Rimkus. Dailininkas Povilas Anikinas

919

 

Algirdas Vladas Borsteika. Jachta nugalėjęs Atlantą

926

 

Šeduvių biografijų sąvadas. Parengė Jonas Linkevičius

 

 

 

 

 

TARPUKARIO VALSČIAUS SENIŪNIJOS

 

 

 

937

 

Jonas Linkevičius. Sugrįžimas į seniūnijas

940

 

Gražina Vengrienė. Nežadantys išnykti Alksniupiai

952

 

Vytautas Astrauskas. Kietas suvalkietis, geras šeimininkas

957

 

Gražina Vengrienė. Šileikonių–Alksniupių mokyklos

963

 

Gražina Pucevičiūtė-Palionienė. Majoras Izidorius Pucevičius – Lietuvos laisvės armijos Žaliosios rinktinės įkūrėjas ir vadas

967

 

Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė. Laisvės kovų dalyvis

974

 

Minolija Pelėdienė. Liaudiškių pamiškėse

987

 

Alfonsas Litinskas. Ežerinė Paežerių seniūnija

1004

 

Dalia Kudžmaitė-Balsienė. Ne lapas, vėjo pūstas

1010

 

Algirdas Butkevičius. Mano gimtoji Šeduva

1018

 

Jovita Janušauskaitė-Valevičienė. Dėdė Izidorius

1023

 

Petras Juknevičius. Pakalniškių seniūnija

1038

 

Saulius Čepaitis. Pakalniškių mokykla

1044

 

Albinas Jonas Marcinkevičius. Trumpam atsigręžus į praeitį

1049

 

Petras Juknevičius. Misionierius iš Pakalniškių

1054

 

Petras Juknevičius. Visuomenės veikėjas advokatas Rapolas Skipitis

1060

 

Laima Rasimavičienė. Pavartyčių ąžuolai

1073

 

Irena Dobrovolskaitė. Dailininkas ir rašytojas – šeduvis

1086

 

Juozas Butkevičius. Prastavonių keliu

1099

 

Povilas Kalinauskas. Pro mokyklos langą

1112

 

Jonas Linkevičius. Nepriklausomų geležinkelių vadovas

1123

 

Liubomiras Viktoras Žeimantas. Gimbogalos geležinkelio stotis 1919–1940metais

1127

 

Petras Juknevičius. Raginėnų proistorė ir istorijos fragmentai

1136

 

Petras Juknevičius. Advokatas, Sibiro kankinys

1140

 

Petras Juknevičius. Lietuvos konsulas Aleksandras Polišaitis

1143

 

Genovaitė Juknevičienė. Po Rokonių dangum

1157

 

Gražina Vengrienė. Šileikoniai ir šileikoniečiai

1168

 

Stanislovas Vozbinas. Dvaras prie kaimo

1175

 

Adelė Važgauskienė. Dievo užmirštame krašte

1187

 

Adelė Važgauskienė. Šnikonių mokykla

1193

 

Vytautas Vaitiekūnas. Artimi Vaiduloniai ir Žilioniai

1205

 

Bronė Liniauskienė. Autobiografija

1208

 

Jonas Liniauskas. Mama, mokytoja, poetė

1212

 

Žydronė Kolevinskienė. Laiko atkarpos Bronės Liniauskienės poezijoje

1218

 

Jonas Gudmonas. Dailininkas, pilietis, žmogus

1228

 

Jura Baronienė, Rasa Navickienė. Butėnų bendruomenė

1244

 

Aleksandras Digimas. Vėriškių žemė ir žmonės

1260

 

Valentinas Paliūnis. Vėriškių mokykla

1264

 

Irena Skurdelienė. Kunigas ir poetas

1269

 

Jonas Linkevičius. Kaimo bernioko aukštumos aukštumėlės

1289

 

Povilas Zakarevičius. Mokslininkas, vadybos atgimimo puoselėtojas

1299

 

Gražina Vengrienė. Senieji ir dabartiniai Žybartai

1308

 

Vytenis Rimkus. Mokytojas, dailininkas, tremtinys

1313

 

Regina Vaitkevičienė. Margas poeto gyvenimas

1319

 

Vlada Vengrienė. Lietuvos savanoris iš Margių kaimo

 

 

 

1325

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1334

 

Straipsnių autoriai

1338

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1341

 

Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

1342

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1344

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1346

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1350

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1352

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1354

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Violeta Barkauskaitė, Rasa Kašėtienė, Jonas Linkevičius

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

12

 

The Contents in English

17

 

Jonas Linkevičius. Towards an encyclopaedic monograph

22

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

24

 

Edmundas Rimša. The Italian–French motives of the Šeduva Coat of Arms

 

 

 

 

 

NATURE

 

 

 

43

*

Augustinas Linčius. The geomorphologic, hydrographic and Earth crust geology peculiarities

69

 

Vytautas Žeimantas. Forests in the Šeduva area, their caretaking and use

87

 

Vaclovas Stukonis. The Radviloniai botanical reserve

 

 

 

 

 

HISTORY

 

 

 

91

*

Birutė Salatkienė. Šeduva archaeological heritage and its investigations

122

 

Tadas Šidiškis. Mythological sites in the Šeduva area

138

 

Gražina Dunauskienė. Book smuggling in Šeduva area

147

 

The map of former Šeduva Valsčius and Neighbourhood. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

148

*

Jonas Sireika. The Šeduva Valsčius self-government in 1918–1940

174

 

The repressed persons in Šeduva area. Prepared by Birutė Panumienė

212

*

Aurelija Malinauskaitė. Partisan movement in the Šeduva land in 1944–1953

231

 

Vytautas Vaitiekūnas. The reminiscences by my grandfather Vytautas (Snippets and fragments from partisan’s reminiscences manuscript)

 

 

 

 

 

ETHNICAL CULTURE

 

 

 

241

 

Emilija Brajinskienė. The daily life customs of Šeduva people

266

 

Emilija Brajinskienė. About the everyday and festive bread

273

 

Kristina Kacevičienė. Folk art works in Šeduva area

293

*

Rita Garškaitė. The cemeteries in Šeduva area

 

 

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

303

*

Janina Švambarytė-Valužienė. How people speak in former Šeduva Valsčius

316

*

Vidas Garliauskas. Historical oikonyms in Šeduva area

340

*

Laimutis Bilkis. The hydronyms in Šeduva area

 

 

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

363

 

The songs of Šeduva people. The songs selected and melodies prepared by Laima Burkšaitienė, the texts prepared by Povilas Krikščiūnas

419

 

Oral folklore: 60 texts from Šeduva area. Prepared by Povilas Krikščiūnas

448

 

The small folklore forms: 100 texts and several comments. Prepared by Povilas Krikščiūnas

 

 

 

 

 

ŠEDUVA TOWN AND NEIGHBOURHOOD

 

 

 

455

 

Mečislovas Jučas. Who ruled the old Šeduva?

460

 

Mindaugas Briedis. Šeduva population from the 16th to the 21st century

465

 

Mindaugas Briedis. The estate in Šeduva of the 18th century–not built

469

 

Kazys Misius. From the past of the church and parish in Šeduva before 1945

496

 

Vladimiras Geisleris. The town of Šeduva (1898)

500

 

Arūnas Astramskas. Šeduva self-government at the start of the 20th century

512

 

Liubomiras Viktoras Žeimantas. Šeduva railway station (from the start to the loss of the Independence of the Republic of Lithuania in 1940)

522

 

Emilija Brajinskienė, Jonas Linkevičius. The inter-war Šeduva

564

 

The map of Šeduva town. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

565

 

Kazys Misius. The post office of Šeduva before 1940

569

 

The Šeduva Post Station and its telegraph department in 1874–1915

572

 

The post during the times of the pre-war Republic of Lithuania

579

 

Kazys Misius. From the education history in Šeduva before 1915

600

 

Jonas Linkevičius. School decade fragments

628

 

Genovaitė Dryžienė. The stairs of independence school years

661

 

Izolina Stanulienė. About the cultural activities in Šeduva

685

 

Regina Juknienė. From the history of Šeduva library

696

 

Arūnas Bubnys. The tragedy of Jews in Šeduva

704

 

Milda Jakulytė-Vasil. The commemoration of Šeduva Jews

707

 

Eglė Bendikaitė. For the honour of Lithuania...

717

 

Donata Bukauskienė. Health care of Šeduva people

736

 

Elena Kučinskienė. The Šeduva Pharmacy is 150 years old

740

 

Vladas Terleckas. The lineaments of the Šeduva credit cooperation history (1920–1949)

753

 

Jonas Linkevičius. The blue caps of the Pavasaris Association members

758

 

Kostas Dočkus. The fields of activities of Šeduva Neighbourhood

775

 

Romanas Kazlauskas. They took off like falcons

782

 

Sigitas Senulis, Rusnė Pangonytė. Šeduva local lore museum

 

 

 

 

 

FAMOUS ŠEDUVA PEOPLE

 

 

 

789

 

Prelatas Bronius Antanaitis. Prelate’s glory. Prepared by Jonas Linkevičius

800

 

Bronius Antanaitis. From the Catholic land of Šeduva

810

 

Egidijus Jarašiūnas. The paths of a scholar, manager and judge

836

 

Veronika Valavičiūtė. “Having learned diligence and responsibility from parents” (J. Ruževičius)

851

 

Algimantas Valinevičius about himself (biographical data)

853

 

Antanas Bakutis. The thoughts unsaid up till now

857

 

Jonas Linkevičius. Tall and mighty

876

 

Jonas Linkevičius. After passing the heroism exam

885

 

Zenonas Vasiliauskas. Domas Krivickas–a lawyer and activist among the US Lithuanians

890

 

Aleksandras Šidlauskas. An author from Šeduva

895

 

Romualdas Budrys. Kęstutis Jurgis Žitkus (1926–2000)

900

 

Nijolė Sušinskienė. Antanas Bukauskas

905

 

Romualdas Budrys. The artist Genovaitė Bložytė-Guntienė (1927–1984)

907

 

Izolina Skromanaitė-Staniulienė. About the family of Skromanai–the stone carvers

915

 

Vytenis Rimkus. The artist Povilas Anikinas

919

 

Algirdas Vladas Borsteika. He conquered the Atlantic on his yacht

926

 

The digest of biographies of Šeduva people. Prepared by Jonas Linkevičius

 

 

 

 

 

NEIGBOURHOODS OF INTERWAR VALSČIUS

 

 

 

937

 

Jonas Linkevičius. Back to the neighbourhoods

940

 

Gražina Vengrienė. Alksniupiai do not intend to disappear

952

 

Vytautas Astrauskas. A tough man from Suvalkai and good master

957

 

Gražina Vengrienė. The schools in Šileikoniai–Alksniupiai

963

 

Gražina Pucevičiūtė-Palionienė. Major Izidorius Pucevičius– a founder and commander of the Žalioji (Green) Brigade of the Lithuanian Freedom Army

967

 

Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė. The participant of the freedom fights

974

 

Minolija Pelėdienė. At the Liaudiškiai forest outskirts

987

 

Alfonsas Litinskas. The laky neighbourhood of Paežeriai

1004

 

Dalia Kudžmaitė-Balsienė. It’s not a leaf driven by wind

1010

 

Algirdas Butkevičius. My native Šeduva

1018

 

Jovita Janušauskaitė-Valevičienė. Uncle Izidorius

1023

 

Petras Juknevičius. Pakalniškiai Neighbourhood

1038

 

Saulius Čepaitis. Pakalniškiai School

1044

 

Albinas Jonas Marcinkevičius. A brief turn-back to the past

1049

 

Petras Juknevičius. A missionary from Pakalniškiai

1054

 

Petras Juknevičius. A public man and lawyer Rapolas Skipitis

1060

 

Laima Rasimavičienė. The oaks of Pavartyčiai

1073

 

Irena Dobrovolskaitė. An artist and author from Šeduva

1086

 

Juozas Butkevičius. Along the Prastavoniai road

1099

 

Povilas Kalinauskas. A view from the school window

1112

 

Jonas Linkevičius. The head of independent railways

1123

 

Liubomiras Viktoras Žeimantas. The Gimbogala railway station in1919–1940

1127

 

Petras Juknevičius. Raginėnai prehistory and fragments of its history

1136

 

Petras Juknevičius. A lawyer and martyr in Siberia

1140

 

Petras Juknevičius. Lithuanian consul Aleksandras Polišaitis

1143

 

Genovaitė Juknevičienė. Under the skies of Rokoniai

1157

 

Gražina Vengrienė. Šileikoniai and its people

1168

 

Stanislovas Vozbinas. A manor at the village

1175

 

Adelė Važgauskienė. In the god-forgotten land

1187

 

Adelė Važgauskienė. Šnikoniai school

1193

 

Vytautas Vaitiekūnas. Close villages of Vaiduloniai and Žilioniai

1205

 

Bronė Liniauskienė. Autobiography

1208

 

Jonas Liniauskas. Mother, teacher and poetess

1212

 

Žydronė Kolevinskienė. Time sections in the poetry of Bronė Liniauskienė

1218

 

Jonas Gudmonas. An artist, citizen and man

1228

 

Jura Baronienė, Rasa Navickienė. Butėnai community

1244

 

Aleksandras Digimas. Vėriškiai land and people

1260

 

Valentinas Paliūnis. Vėriškiai school

1264

 

Irena Skurdelienė. A priest and poet

1269

 

Jonas Linkevičius. The top heights of a village guy

1289

 

Povilas Zakarevičius. A scholar and promoter of management revival

1299

 

Gražina Vengrienė. The old and modern Žybartai

1308

 

Vytenis Rimkus. A teacher, artist and deportee

1313

 

Regina Vaitkevičienė. Chequered life of a poet

1319

 

Vlada Vengrienė. Lithuanian volunteer from Margiai Village

 

 

 

1325

 

The English summaries of papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works

1334

 

About the authors

1338

 

Abbreviations

1341

 

Fiscal sponsors and promoters of the monograph

1342

 

The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai

1344

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1346

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series

1350

 

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those already published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1352

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)

1354

 

The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė, Violeta Barkauskaitė, Rasa Kašėtienė and Jonas Linkevičius

 

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2016 08 24

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt