Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Viešvilė

40-oji 2-ų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 97 autoriai, 160 straipsnių, 2832 puslapių ((I d. – 1420 psl., II d. - 1412 psl.), 300 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-010-2 (1 dalis)
ISBN 978-609-486-011-9 (2 dalis)
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMEČIUI 1990–2020

REFORMACIJOS 500 METŲ JUBILIEJUI 1517–2017
VIEŠVILĖS 500 METŲ JUBILIEJUI 1526–2026

Viešvilė – tai pirmoji buvusios Mažosios Lietuvos,  vėliau – Klaipėdos krašto, ir jau 40-oji Lietuvos valsčių serijos  monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–  2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo  750 metų jubiliejui (1253–2003), Reformacijos 500 metų  (1517–2017) ir Viešvilės 500 metų (1526–2026) jubiliejams,  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–  2020).

Abiejuose monografijos tomuose publikuojama daugiau  kaip 160 straipsnių, pasakojimų, atsiminimų, kuriuos  rašė 97 įvairių profesijų autoriai, tarp jų – 30 mokslo daktarų,  7 profesoriai.

Pirmojoje knygos dalyje aprašyta Viešvilės apylinkių  geologija, kraštovaizdžio formavimasis, Nemunas, augmenija,  gyvūnija, rezervatas, archeologiniai tyrinėjimai, kaimų,  vienkiemių, dvarų, palivarkų istorijos, kryžiuočių karo keliai,  Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų įvykiai, istorinė, administracinė  raida, gyvenimas prie Nemuno, ilgametės valstybinės  sienos, partizaninis judėjimas, tremtinių prisiminimai, evangelikų ir katalikų religinės bendruomenės.

.Antrojoje knygos dalyje publikuojami straipsniai apie lietuvišką  spaudą, švietimą, krašto kultūrinį, sportinį gyvenimą,  Persitvarkymo Sąjūdžio kūrimąsi. Daug dėmesio skiriama savitai  šio krašto etninei kultūrai. Tai dainos, giesmės, raudos,  krašte skambėję himnai, aprašyta architektūra, apranga, tradicijos,  papročiai, šokis, kulinarinis paveldas. Nemažai straipsnių  skirta krašto kalbos tyrimams, socialinėms problemoms,  lietuvininkų tautosakai.

Knygos pabaigoje skelbiamos publikacijos apie žymesnius žmones, asmenvardžių rodyklė, vietovės žemėlapiai.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas
ALGIRDAS SINKEVIČIUS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Kalbos redaktoriė
ANGELĖ RIMŠEVIČIENĖ

Korektorės
VIDA KASPARAVIČIENĖ, VIOLETA BALTUŠYTĖ, DANGUOLĖ TUNKEVIČIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENĖ

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UA B „Žemėlapių artelė“)

Maketuotojos
VIOLETA BARKAUSKAITĖ,SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba, UAB „Magnolija“, Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
Viešvilės seniūnija, Tadas Jucius, Valentinas Kucinas.Visą rėmėjų sąrašą žiūrėkite ČIA.

Viršelių aplankale ir priešlapiuose
Viešvilė. 2019 m. Jono Kliučiaus nuotrauka
Viešvilė. 2020 m. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Knyga išleista 2020

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Viešvilės gyvenvietė, įsikūrusi Lietuvos upių tėvo Nemuno ir Viešvilės upelio santakoje, mena gilią senovę. Pasidomėkime, ką apie tai byloja istoriniai dokumentai.

Baltų gentys į šiuos kraštus kėlėsi nuo I tūkstantmečio pradžios iki IX a. Profesoriaus Kazimiero Būgos nuomone, anksčiausiai iš visų baltų atvyko prūsai. Jie kūrėsi tarp Vyslos ir Nemuno.

Nuo IX a. vakarų baltai pradėjo jungtis į žemių sąjungas,  kurių paskirtis buvo apsiginti nuo Nemuno pakrančių  gyventojus puldinėjančių vikingų. Tą liudija dar prieš tūkstantį  metų prie senojo Nemuno krantų palikti vikingų pėdsakai.  Daugelyje vietų, tarp jų ir Viešvilėje, kaip spėjama, rasta  vikingų kardų, papuošalų1.

2001–2004 m. archeologinių kasinėjimų duomenys padėjo  atskleisti naują puslapį dar mažai tyrinėtoje Viešvilės apylinkių  istorijoje. Jie ne tik patvirtino, bet ir papildė istorikų teiginius  apie I tūkstantmetyje prie senojo Nemuno vykusį gyvenimą.  2012 m. archeologinių kasinėjimų Kazikėnuose metu rasti  radiniai leidžia spėti, kad čia buvęs senojo geležies amžiaus  (800–700 m. pr. Kr.) kapinynas. Naudvaryje tirti kapai, rasti  laikinos gyvenvietės titnaginiai radiniai ir smulkūs keramikos  fragmentai, datuojami I tūkstantmečiu (400–800 m. pr. Kr.)22006 m. Smalininkų miestelio teritorijoje pradėtas tyrinėti  kapinynas, datuojamas I tūkstantmečio IV–VI a.3 Smalininkų  kapinyne rasta dirbinių, turinčių bendrų bruožų su randamais  Centrinės, Rytų Europos ir Skandinavijos dirbiniais. Tai rodo,  jog ši Nemuno pakrantėje gyvenusi bendruomenė IV a. pab.–  V a. nebuvo Europos įvykių nuošalyje. Tęsiant archeologinius  tyrinėjimus, atrastas V a. II Viešvilės gyvenvietės kapinynas2004 m. atrasta I tūkstantmečio pabaigos neįtvirtinta Viešvilės  senovinė gyvenvietė4, 5, 6, 7.

Iki XIII a. pradžios tarp Nemuno  ir Vyslos prūsų ir jotvingių žemėse  nebuvo jokių slavų ar germanų kultūros  pėdsakų: nei jų pilių, nei miestų.  Nuo XIII a. pradžios šiose teritorijose  gyvenusias prūsų ir skalvių gentis iš  pietų pradėjo puldinėti mozūrai, iš šiaurės  – kalavijuočiai. 1231 m. Mazovijos  kunigaikštis Konradas į pagalbą kovai  su prūsų gentimis pasikvietė Dobrynės  ordiną. Tais pačiais metais Ordinas  pirmą kartą persikėlė per Nemuną, per tris dešimtmečius užėmė visą jo žemupį  ir susisiekė su Livonijos ordinu, iki to laiko spėjusiu pasistatyti Jurbarko (Georgenburg)  ir Klaipėdos (Memmel) pilis. Nors Skalva ir jautė Lietuvos kunigaikščių  įtaką, bet prie Lietuvos valstybės prisijungti nespėjo, nes jau 1274–1283 m. šias  žemes užgrobė minėti ordinai. 1275 m. atplaukę Nemunu kryžiuočiai užėmė  Ragainės ir, kaip spėjama, ant Rambyno kalno stovėjusią skalvių religinio centro  Ramigės pilis. 1283 m. kryžiuočiai visiškai įsitvirtino Skalvoje ir pradėjo puldinėti  žemaičių gentis, gyvenusias teritorijoje tarp Kuršo ir Nevėžio. XIII a. pab. prūsų  gentys, kartu ir Nemuno žemupyje gyvenusieji skalviai buvo pavergti. Likusius  Mažosios Lietuvos gyventojus, tarp jų ir skalvius, kryžiuočiai nuo XIII a. pavertė  baudžiauninkais. Užkariautojai primetė skalviams svetimą krikščionių tikėjimą arba  privertė bėgti iš savo gimtųjų vietų pas žemaičius.

Išlikę aprašymai, kad Rytų Prūsijos kraštą ir jame gyvenusias skalvių gyvenamąsias  sritis apie 1205–1207 m. nuniokojo maras. Maras, kitos užkrečiamos  ligos ir vėliau ne kartą aplankė šį kraštą ir skaudžiausiai paliesdavo pačius neturtingiausius  Skalvos krašto gyventojų sluoksnius.

XIII–XIV a. žemėlapyje „Lietuvių ir kryžiuočių kovų laukas“ tarp to meto pilių parodyta ir Trapėnų kryžiuočių pilis8.

Archeologinių tyrinėjimų metu Kazikėnuose, Viešvilėje rasta senovės Romos  monetų (Faustinos II, 161–175 m. po Kr.). Iš to sprendžiama, kad šiose vietovėse  jau nuo senų laikų vyko aktyvus gyvenimas, palaikomi prekybiniai ryšiai. Kadangi  kryžiuočiai savo pilis statėsi buvusiose baltų piliavietėse ar šalia jų, galima  spėti, kad šioje vietoje prieš tai galėjo būti ir skalvių pilis. Tačiau tai dar laukia  istorikų tyrinėjimo.

„Atskira mokslininkų grupė Tropų salą, kurioje galimai stovėjusi Pilėnų pilis, spėja buvus į vakarus nuo Šventosios upelio, netoli Viešvilės upelio žiočių kairiajame krante arba čia pat, Nemune buvusioje saloje.“9

Visuotinės lietuvių enciklopedijos skyriuje „Skalva“ rašoma: „Pastaruoju  metu prie Nemuno ir Šešupės santakos archeologų rastas piliakalnis, su kuriuo sietina  Dusburgiečio kronikoje minima pilis Sassowia, Sassow (Šešupės pilis?).“10 (Tai archeologo  dr. Valdemaro Šimėno ir istoriko dr. Vytenio Almonaičio tyrinėtas Raudžių  piliakalnis – red. pastaba.)

2011 m. vykdant Karaliaučiaus srities teritorijoje archeologinę ekspediciją,  tyrinėti kairiojo Nemuno kranto, Trapėnų (Trappönen, Nemanskoe), Tiužės (Tilsit,  Sovetsk) ruože esantys piliakalniai – skalvių archeologijos bei istorijos paminklai.  Iš viso apžiūrėti šeši archeologiniai paminklai, daugiausia dėmesio skiriant Raudžių  (Raudszen, Rjadino), arba Nemunijos (Nemonge), piliakalniui11.

Ordino valdymo laikotarpiu iki  XVI a. pradžios Viešvilė (Wischwilffun  villa) su abipus Nemuno buvusiomis  kitomis gyvenvietėmis – Antšvenčiais  (Swentoi villa, Antaszwenten), Smalinin-  kais (Smalnick villa), Kazikėnais (Kussckun villa, Kusikai, Kasiskai, Kosikai, Kussickenen,  Kassigkehmen), Užbaliais (Ballupen villa, Balupiai, Uschballen, Uszballen) – tarp  18 kaimų priklausė Butkaus Pakamorės sričiai.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus archeologai, išžvalgę  apie 120 m2 plotą, Viešvilėje rado XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės –  Aleksandro, Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto laikų – beveik šimto monetų  lobį, kuris, kaip spėjama, galėjo būti paslėptas apie 1568–1570 m. Lobio radimvietėje  aptikti ir keli II–III a. radiniai: segė, auksuotas stiklo karolis, antkaklės  fragmentas ir kt.12

Apie panemunėje buvusiose senovinėse Trapėnų, Smalininkų ir Vėžininkų  gyvenvietėse vykusį gyvenimą žinome iš tyrinėjimų metu iškastų archeologinių  radinių. Apie tai, kad Nemuno pakrantėje buvusiose Viešvilės apylinkėse nuo  senų laikų vyko aktyvus gyvenimas, liudija I tūkstantmečio pr. Kr. Naudvario  kapinyno, I tūkstantmečio pabaigos neįtvirtintos Viešvilės senovinės gyvenvietės  ir II, III, V, IX–XI a. Viešvilės kapinynų radiniai13, 14.

Kaip jau buvo minėta, romėniškojo laikotarpio radinių (tarp jų – Romos  imperijos varinės monetos) rasta Viešvilėje, Kazikėnuose ir Trapėnuose, kur, tikėtina,  archeologų netyrinėti II–III a. kapai. Net keturi I–IV a. kapinynai nedideliame  ruože rodo tankų šios teritorijos abipus Nemuno apgyvendinimą ir romėniškuoju  laikotarpiu. Nors tyrimų labai trūksta, neabejotina, kad gyvenviečių išsidėstymas  prie Nemuno rodo šios upės svarbą to meto ekonomikoje, kuri buvo grįsta ir  vietos gamybiniu ūkiu, ir, be abejo, mainais15.

Tarp Jūros ir Šventosios upių tęsėsi po ledynmečio vietomis iki keliolikos  metrų storio sluoksniu sunešto nederlingo smėlio žemių plotai, netikę ūkinei veiklai.  Tokie plotai vėliau pavadinti dykra. XIII–XV a. jie užžėlė neperžengiamais  miškais. Nuo XVI a. šis kraštas, kuriame tęsėsi karališkoji Jūros giria (Königliche  Jurasche Forst), priklausė Prūsijos valdovams, čia buvo jų medžioklės plotai.

Nemunas nuo seniausiųjų laikų buvo didysis vandens kelias, kuriuo tarp  Vakarų Europos valstybių ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės buvo palaikomi  prekybos ryšiai. Paskutinis incidentas, dėl kurio trūko Lietuvos–Lenkijos valdovų  kantrybė ir jie pakilo į kovą su Ordinu, buvo tas, kai ties Ragaine kryžiuočiai  sulaikė Nemunu plukdomus Jogailos laivus su grūdais.

Po 1422 m. Melno taikos stengtasi apgyvendinti Mažąją Lietuvą, naujakuriams  teikiama įvairių privilegijų. Tačiau tą iki XVIII a. pavyko padaryti tik  atskiruose tos girios ploteliuose, kuriuose patogesnėse vietose prie upių įsikūrė  keli kaimeliai ir vienkiemiai. Upė Wayswille yra paminėta 1385 m. kryžiuočių karo  kelių aprašymuose. 1490–1540 m. Prūsijos istoriniuose šaltiniuose aptinkamas ir  kaimelis Wyschswylffen. Nuo 1542 m. pirmą kartą paminėtas ir Viešvilės kaimas  (Dorf Wischwill). 1546 m. minimas karališkasis  Viešvilės dvaras (Gut Adlig  Wischwill). O 1665 m. Ragainės apskrities  žemėlapiuose jau pažymėtos Švabės  ir Viešvilės gyvenvietės. Apie 1724 m.  keičiant Prūsijoje krašto teritorinį administracinį  suskirstymą, įsteigti mažieji  valsčiai. Vieninteliam Ragainės apskrityje dešiniajame Nemuno krante valsčiui steigti  pasirinkta Kasikėnų (Kassigkehmen) vietovė. 1736 m. Viešvilės parapijos kaimai priskirti  Ragainės apskrities Kasikėnų valsčiui (vėliau – Kazikėnai). 1745 m. minimas  karališkasis Kazikėnų palivarkas, valdęs 30 ūbų žemės. Kazikėnuose buvo valsčiaus  valdžios ir kitos įstaigos. Pamiške, tarp karališkosios Jūros girios ir Nemuno lankų,  panemunėmis vingiavo senovinis Karaliaučiaus–Tilžės–Kauno kelias, XV a. tapęs  svarbiu vieškeliu. Kazikėnuose prie šio vieškelio įsteigta viena iš pirmųjų Viešvilės  apylinkėse pašto stočių. Prie jos kūrėsi užeigos namai, nedidelė gyvenvietė.

1609 m. įsteigta Viešvilės evangelikų liuteronų parapija, kuriai priklausė visi  kaimai tarp Jūros ir Šventosios upių iki LDK–Prūsijos valstybinės sienos į šiaurę  nuo Nemuno, taip pat Šilėnų, Dirvelių, Vėderaitiškių, Liubėnų, Trapėnų ir kiti  kaimai į pietus nuo Nemuno – kairiajame jo krante.

1744 m. dvarininkui Johanui Frydrichui fon Domhardtui pradėjus intensyviai  plėtoti vietinę pramonę, Viešvilės gyvenvietė sparčiai išaugo. 1874 m. Viešvilė  tapo valsčiaus centru, kuris persikėlė iš Kazikėnų. Viešvilė buvo tapusi didelės  pasienio teritorijos administraciniu ir dvasiniu centru. 1744 m. Prūsijos karalius  Frydrichas II Viešvilės dvarininkui J. F. fon Domhardtui buvo suteikęs bažnyčios  patrono teises ir pavedė globoti visus šios didelės parapijos tikinčiuosius. Viešvilės  evangelikų liuteronų bažnyčia, kuriai, kaip spėjama, 1517 m. parinko vietą*  (Brandenburgo, vėliau pirmosios pasaulietinės Prūsijos valstybės) kunigaikštis  Albrechtas Brandenburgietis (Albrecht von Brandenburg-Ansbach), po daugkartinių  sugriovimų vis atstatinėta, stovėjo iki Antrojo pasaulinio karo16.

1845 m. įkurta Smalininkų evangelikų liuteronų parapija. XIX a. antrojoje  pusėje įkurtas Smalininkų valsčius. Sparčiai besivystant vietos pramonei, išsiplėtus  uostui, išaugus pasienio prekybai, apie 1895 m. Smalininkai tapo tikru miesteliu.  1897 m. įkurta Didžiųjų Lankininkų, 1901 m. – Vėderaitiškių, 1902 m. – Trapėnų,  1912 m. – Žukų evangelikų liuteronų parapijos. Susikūrus naujoms parapijoms,  nuo didžiosios Viešvilės parapijos atskirta didesnė dalis jai priklausiusių kaimų,  vienkiemių ir mažųjų girininkijų.

XX a. pradžioje Viešvilė, Smalininkai ir kitos aplinkinės gyvenvietės ekonomiškai  sustiprėjo. Viešvilėje pastatyta ištisa gatvė su administracinės, gyvenamosios,  komercinės paskirties mūriniais namais. Viešvilė tapo miesteliu, kuriame veikė  didžiulė lentpjūvė, nemažai kitų vietos pramonės įmonių, vyresnioji girininkija ir  keletas stambesnių ūkių.

1919 m. pagal Versalio taikos sutartį atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos,  kairiajame Nemuno krante buvę Šilėnų, Dirvelių, Trapėnų, Liubėnų kaimai  pasiliko Karaliaučiaus krašte. Klaipėdos kraštas, kurio iki 1259 m. Didysis Lietuvos  kunigaikštis Mindaugas nespėjo prisijungti prie Lietuvos, o su Skalva, Nadruva,  Žemaitija ir didesne dalimi Dainavos atidavė kryžiuočiams, 1923 m. pirmą kartą  atiteko Lietuvai. Viešvilės gyventojai gavo Lietuvos Respublikos  Klaipėdos krašto  piliečių pasus.

1944 m. po priverstinės evakuacijos  Klaipėdos krašte vietinių gyventojų  beveik neliko. Lietuva, jau tapusi sovietų,  Klaipėdos kraštą atgavo 1945 m.  vasario 4 d. Pokario metais Viešvilė, kaip ir visas Klaipėdos kraštas, apgyvendinta  atvykusiais iš įvairių Lietuvos vietų žmonėmis. Mažoji Lietuvos dalis su centru  Karaliaučiumi  apgyvendinta rusakalbiais. 1947–1951 m. visi negausūs pasilikusieji,  nespėjusieji pasitraukti gyventojai, nepaisant tautybės, buvo išvežti į Rytų Vokietiją.  1946 m. Smalininkai tapo apskrities pavaldumo miestu. Jame buvo sudarytas miesto  vykdomasis komitetas, o aplinkiniai kaimai iki 1995 m. liko Viešvilės apylinkėje.  1947–1950 m. Viešvilė buvo Smalininkų apylinkės sudėtyje.

Mažojoje Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Prūsijoje, valsčių ribos dažniausiai  sutapdavo su evangelikų liuteronų parapijų ribomis. Kazikėnų valsčius ir  Viešvilės evangelikų liuteronų parapija iki XIX a. pabaigos buvo centras didelės  Prūsijos pasienio teritorijos, besitęsiančios tarp Šventosios, Jūros ir Šešupės upių.  Tai bene vienintelis valsčius, kuris iki XIX a. pabaigos buvo išsidėstęs abiejose  Nemuno pusėse. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, visi šio krašto archyvai  išgabenti į Vokietiją, todėl Lietuvos istoriniuose šaltiniuose apie jį randame mažai  žinių.

Šis leidinys skirtas turtingai savo istorija buvusiai Ragainės apskrities Viešvilės  parapijai, Kazikėnų ir vėliau Viešvilės valsčiui. Jame parodyta žemės ūkio,  pramonės, kultūros ir švietimo raida, dvasinė ir medžiaginė žmonių kultūra.

Ilgą laiką Lietuvos istorikams buvo sunkiai prieinami Mažosios Lietuvos  archyvai. Renkant medžiagą ruošiamai monografijai, teko naudoti nemažai Prūsijos,  Vokietijos rašytinių šaltinių. Didelį darbą atliko kraštotyrininkas išeivis iš Viešvilės  inžinierius Hansas Erhardtas fon Knoblochas, apie dešimt metų Karaliaučiaus ir  Berlyno archyvuose rinkęs medžiagą apie savo gimtąjį Viešvilės kraštą. H. E. fon  Knoblochas išleido dešimties tomų Viešvilės istoriją „Die Wischwiller Dorf-Chronik“.  Tik pastaraisiais metais atsirado galimybė susipažinti su išvežtais archyvais,  daugiau susidomėta ir šio krašto istorija, be to, dalis archyvų jau parvežta ir į  Klaipėdą. Vis daugiau straipsnių atsirado ir lietuviškuose leidiniuose. Iš vokiečių  kalbos versti straipsnius padėjo mokytoja Ramutė Bakaitienė, Margarita Balaševičienė,  Vytautas Stasiūnaitis, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos  mokiniai, vadovaujami vokiečių kalbos mokytojų, kraštotyros medžiagą rinko ir  ruošė Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytojai.

Monografija „Viešvilė“ pradėta rengti 2012 m. rudenį, panaudojant Viešvilės  evangelikų liuteronų bažnyčios kroniką (Die Wischwiller Kirchen-Chronik für die  Jahre 1553 bin 1939), Hanso Erhardto fon Knoblocho Viešvilės kaimo kronikas (Die  Wischwiller Dorf Chronik), 2011 m. Valstybinio turizmo departamento UAB „Kiveda“  gidų kursams rašytą Algirdo Sinkevičiaus „Viešvilės istoriją“, 1978 m. dėstytojos  Aldonos Mališauskienės Smalininkų tarybinio ūkio technikumo istoriją, 1980 m.  dėstytojos Birutės Sinkevičienės Viešvilės 9-osios vidurinės kaimo profesinės technikos  mokyklos istoriją, 1997 m. mokytojos Danutės Daugirtienės Viešvilės istoriją  ir Viešvilės mokyklos istoriją, Viešvilės vaikų globos namų istoriją, vietos ir kitų  autorių rašytus straipsnius.

Skaitytojui gali kilti mintis: kodėl čia aprašomos kairiosios Nemuno pusės  gyvenvietės, kokį ryšį jos turi su Jurbarko rajone esančia Viešvile? Pagrindinė  priežastis, kuri privertė atsigręžti į tarp Nemuno ir Šešupės įsikūrusius buvusius  lietuviškus kaimus, – tai Viešvilės bažnyčios kronika (Kirchenchronik Wischwill für  die Jahre 1553 bis 1939) ir joje aptikti kasos mokesčių dokumentai. Sklaidydami ją  mes matome, kad Viešvilės evangelikų liuteronų parapija ilgą laiką jungė abipus  Nemuno įsikūrusias gyvenvietes, todėl nutylėti jas reikštų pasakyti tik dalį tiesos.

Pirmojoje Klaipėdos krašto „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje ,,Viešvilė“  pakviesti autoriai pateikė ne tik naujus, bet ir kitose šios serijos monografijose  nepublikuotus, tačiau moksliniuose leidiniuose skelbtus straipsnius apie Mažosios  Lietuvos krašto gamtą, istoriją, architektūrą, kalbą, kultūrą, papročius ir kt.

Monografijos rengėjai ir leidėjai nuoširdžiai dėkoja visų straipsnių, iliustracijų,  paveikslų ir nuotraukų autoriams: Berlyno kultūros paveldo valstybinei  bibliotekai (Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz Kartenauskunft), Vokietijos  kartografijos ir geodezijos federalinei agentūrai (Bundesamt für Kartographie  und Geodäsie), UAB koncernui „MG Baltic“ – už vienkartinius nemokamus leidimus  skelbti šioje monografijoje jų žemėlapius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos  centrui – už leidimą naudotis Mažosios Lietuvos enciklopedijos I, II, III ir IV t.  straipsniais, jų fragmentais, nuotraukomis, schemomis, Lietuvos mokslų akademijos  Vrublevskių bibliotekos Retų spausdinių skyriui, Lietuvos dailės muziejui už  sutikimą publikuoti pateiktų eksponatų skaitmeninius vaizdus, Viešvilės pagrindinei  mokyklai už leidimą naudotis Hanso Erhardto fon Knoblocho „Viešvilės  kaimo kronikų“ (Wischwiller Dorf-Chronik, I–X t.), „Viešvilės bažnyčios kronikomis“  (Wischwiller Kirchenchronik), mokslinių straipsnių recenzentams, sutikusiems būti  rengiamų mokslinių straipsnių dalykiniais redaktoriais ir kt. Taip pat dėkojame  Salomėjai Ramutei Bakaitienei ir kitiems vokiečių kalbos mokytojams, išvertusiems  pateiktus straipsnius ir jų fragmentus į lietuvių kalbą. Atsiprašome skaitytojų,  jei straipsniuose pasitaikys netikslumų – šio krašto istorija dar mažai susilaukusi  mokslininkų dėmesio, dalį mėgėjiškai surinktos ir monografijoje pateiktos medžiagos  dar reikia patikrinti, moksliškai pagrįsti.

Algirdas Sinkevičius

 1 Knobloch H. E. von. Wischwiller Dorf-Chronik V, Berlin-Dahlem, 2001, Seite 163.

2 Šiaulinskas R. Naudvario kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005, p. 121–123, www.atl.lt.

3 Tamulynas L. Smalininkų kapinynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2006, p. 163–166, www.atl.lt.

4 Šiaulinskas R. Viešvilės kapinynas II. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005, p. 123, ww.atl.lt.

5 Budvydas U. Viešvilės kapinyno III (31753), Jurbarko r. archeologinių tyrinėjimų 2009 m. ataskaita, p. 156–157, www.atl.lt.

6 Budvydas U. Skalvių kario kapas iš Viešvilės kapinyno, 2014, žr. straipsnį šioje monografijoje.

7 Juškaitis V., Kazikėnų kapinynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2015, p. 166–168, www.atl.lt.

8 Šapoka A. Lietuvos istorija, Kaunas, 1936, p. 85.

9 Varakauskas R. Didvyriškieji Pilėnai, Vilnius, 1969, p. 32.

10 Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 21, p. 784.

11 Interneto prieiga www.istorijosžurnalas.lt/index. php?option=com _content...id... Almonaitis V. Raudžių (Nemunijos) piliakalnis.

12 Grižas G. Viešvilės lobis (1568–1570) m., 2014 m.

13 Budvydas U. III Viešvilės kapinynas ir neįtvirtinta senovės gyvenvietė.

14 Juškaitienė L. Naudvario kapinynas, lina.mlaikas@gmail.com.

15 Tamulynas L. Archeologija Viešvilės–Trapėnų–Smalininkų apylinkėse, 2014 m.

* Tai nerasta ir nepatvirtinta kituose istoriniuose šaltiniuose, todėl reikėtų laikyti tik str. Autoriaus H. E. fon Knoblocho prielaida (red. pastaba).

16 Knobloch H. E. von. Beiträge für eine Dorf-Chronik I, 1997, Berlin-Dahlem, Seite 11–15.

 

Turinys

1 dalies turinys

25

 

Pratarmė

 

 

GAMTA

31

 

Regina Morkūnaitė, Rimas Petrošius. Įvadas

39

*

Albinas Rimvydas Kunskas. Viešvilės smėlėtoji ir pelkėtoji kraštovė

77

*

Jonas Jablonskis , Aldona Tomkevičienė. Nemuno hidrologiniai tyrimai

99

 

Algis Butleris, Asta Uselienė, Vytautas Uselis. Nemuno slėnis ir jo prieigos tarp Smalininkų ir Jūros

114

*

Regina Morkūnaitė. Kaskalnio kontinentinių kopų susidarymas ir ypatumai

126

 

Algirdas Sinkevičius. Kaskalnio geomorfologinis draustinis

135

 

Rimas Pakeris. Ekspedicija pelkynų ir miškų upele – Viešvile

152

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas

159

 

Vytautas Uselis. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato istorija ir geografija

167

 

Saulius Bartminas. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato gyvūnija ir jos apsauga

174

 

Algis Butleris. Kurtinio populiacijos atkūrimas Karšuvos girioje

179

 

Kurtas Neubacheris. Medienos išvežimas iš miško

182

 

Romualdas Mankus. Girios medynų apdirbimas Viešvilės lentpjūvėje ir produkcijos realizavimas

186

 

Algirdas Sinkevičius. Girininkijos. Karališki Jūros miškai

210

 

Kęstutis Masaitis, Irena Petrošienė. Viešvilės miškai pokario laikotarpiu

217

 

Algirdas Sinkevičius. Pušų sakinimo darbai, technologija, įrankiai. Jurbarko sakinimo ruožas

233

 

Vytautas Jurgis Valenta . Jurbarko miškų urėdijos Kaskalnio miškai ir jų ekologiniai savitumai

236

 

Linas Lingaitis. Elninių žvėrių populiacijos tyrimas Jurbarko rajono savivaldybėje

258

 

Linas Lingaitis. Jurbarko rajono elninių žvėrių sumedžiojimas

263

 

Algirdas Sinkevičius, Kęstutis Masaitis, Albinas Greičius. Medžioklė Viešvilės giriose

 

 

ISTORIJA

 

 

ISTORIJA. ARCHEOLOGIJA

278

*

Linas Tamulynas. Archeologijos objektai ir jų tyrimai Viešvilės bei Smalininkų apylinkėse

291

 

Algirdas Sinkevičius. Plokštinis degintinis IX–XI a. kapinynas I. Švedkalnis (Swedenberg)

299

*

Ugnius Budvydas. Skalvių kario kapas iš Viešvilės I-ojo kapinyno

314

 

Ugnius Budvydas. Skandinaviški Viešvilės I-ojo kapinyno ietigaliai

323

 

Rytis Šiaulinskas, Nijolė Vailionytė. Viešvilės II-asis kapinynas

329

*

Gytis Grižas, Eduardas Remecas. Viešvilės XVI amžiaus monetų lobis

345

*

Ugnius Budvydas. Retos segės iš III-iojo Viešvilės kapinyno

351

*

Rytis Šiaulinskas. Naudvario kapinynas ir senovės gyvenvietė

377

*

Vytautas Juškaitis. Kazikėnų geležies amžiaus kapinynas

383

*

Linas Tamulynas. Smalininkų kapinyno kapai ir radiniai

395

*

Valdemaras Šimėnas. Vėžininkų senovės gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai

403

 

Ovidijus Petkelis, Laima Toliušienė. Senosios Vėžininkų gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai

 

 

ISTORIJA. NUO SENIAUSIŲJŲ LAIKŲ

410

 

Algirdas Sinkevičius. Bendra Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos dalies, istorijos apžvalga

429

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė ir jos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymuose

455

*

Dainius Elertas. Parapijos kūrimosi prielaidos Viešvilėje

498

 

Algirdas Sinkevičius. Senoji Švabės gyvenvietė

505

 

Algirdas Sinkevičius. Iš Viešvilės gyvenvietės praeities

524

 

Algirdas Sinkevičius. Buvę Viešvilės evangelikų parapijos dvarai

551

 

Algirdas Sinkevičius. Karališkasis (1546–1740), bajoriškasis (1740–1900) Viešvilės dvaras, Leipgirių palivarkas

569

*

Martynas Purvinas. Viešvilės parapijos dvarų raida XVIII amžiaus pabaigoje–XX amžiuje

613

 

Algirdas Sinkevičius. Pamirštoji Viešvilės istorija atgyja. Viešvilės evangelikų parapijos dešinės Nemuno pusės kaimai ir vienkiemiai

613

 

Viešvilės kaimas (nuo XX a. pr. – mstl.)

624

 

Aukštnemunės (Memelhöhe) mažosios girininkijos sodyba 1937–1944 m.

627

 

Pagulbinių (Baltriškių) kaimas

635

 

Antgulbinių kaimas

638

 

Baltupėnų kaimas

643

 

Sokaičių kaimas

648

 

Vėžininkų kaimas

653

 

Nausėdų kaimai

657

 

Mociškių kaimas

662

 

Žagmantų kaimai

666

 

Beržlaukio (Birkenfeld) gyvenvietė

667

 

Kriokiškių kaimas

671

 

Tautiškių vienkiemis ir dvaras

673

 

Adomiškių kaimas

674

 

Lindikų kaimas

676

 

Nečiūnų kaimas

677

 

Aušgirių kaimas

681

 

Pagenaičių (Schustern) kaimas

683

 

Žukų kaimas

688

 

Naujininkų kaimas

690

 

Naujienos kaimas

692

 

Naumalūnio vienkiemis

695

 

Jūravos kaimas

697

 

Ridelkalnio kaimas

700

 

Kalvelių kaimas

705

 

Antupių kaimas

707

 

Žardelių kaimas

708

 

Apšriūtų kaimas

710

 

Leipgirių kaimas

712

 

Išdagų kaimas

712

 

Užbalių kaimas

715

 

Užtilčių Lindikų kaimas

717

 

Kazikėnų kaimas

723

 

Endriušių kaimas

730

 

Vidkiemio kaimas

734

 

Smalininkų Aukštogalių gyvenvietė (Smalleningken Marktflecken)

739

 

Smalininkai

751

 

Antšvenčių kaimas

754

 

Vidugiris

756

 

Algirdas Sinkevičius. Pamirštoji Viešvilės istorija atgyja. Viešvilės evangelikų parapijos kairės Nemuno pusės kaimai ir vienkiemiai

756

 

Šilėnų kaimas

760

 

Dirvelių kaimas

761

 

Senųjų Liubėnų kaimas

764

 

Naujųjų Liubėnų kaimas

768

 

Galbrasčių kaimas

773

 

Vederaitiškių kaimas

777

 

Krauleidžių kaimas

781

 

Naujųjų Krauleidžių kaimas

782

 

Gyverlaukių kaimas

784

 

Ažėnų kaimas

785

 

Budupėnų kaimas

788

 

Treibgirių (Treibgirren) kaimas

788

 

Trapėnų kaimas

793

 

Raimondas Genutis. Aušgiriai. Istorijos dulkes nubraukus

798

 

Algirdas Sinkevičius. Administracinis teritorinis suskirstymas. Didieji ir mažieji valsčiai, apylinkės, seniūnijos

824

 

Algirdas Sinkevičius. Valstybinė siena. Panemunės kaimai – pasienio gyvenvietės

838

*

Edmundas Mažrimas . Gyvenimas prie valstybių sienos

876

 

Algirdas Sinkevičius. Kontrabanda pasienyje tarpukariu

889

 

Diana Kuzmarskienė. Klaipėdos krašto autonomija

920

 

Česlovas Šlėgaitis. Pasienio apsaugos tarnybos kūrimas ir santykiai su sovietų karinėmis struktūromis 1990–1993 metais

927

 

Jonas Kazlauskas. Viešvilės pasienio užkardos įkūrimas 1992–1994 metais

932

 

Įstatymas, tvarka ir valdymas tarpukariu pagal Hansą Erhardtą fon Knoblochą. Parengė Algirdas Sinkevičius

943

 

Algirdas Sinkevičius. Pasienio policija, muitinė, teismas

958

 

Asta Kazlauskienė, Algirdas Sinkevičius. Apie gyventojus ir mokamus mokesčius

970

 

Algirdas Sinkevičius. Mato vienetai, galioję ir Viešvilėje

975

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės taupomosios ir paskolų kasos draugija

992

 

Algirdas Sinkevičius. Pramonės, amatų, verslo ir prekybos įmonės iki 1939 metų

1013

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės grūdų malūnas ir kitos vandens energiją naudojusios įmonės

1039

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės socialinės globos namai

1048

 

Algirdas Sinkevičius. Medžio pramonės bendrovės „Hildebrandt“ lentpjūvė 1900–1943 metais

1067

 

Algirdas Sinkevičius. Siaurasis Pagėgių–Smalininkų geležinkelis (Kleinbahn) 1902–1944 metais

1083

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės savanoriška ugniagesių komanda

1091

 

Algirdas Sinkevičius. Sveikatos apsauga senojoje Viešvilėje

1111

 

Kęstutis Demereckas. Viešvilės upės žiočių raida XVII–XX amžiais. Upėvardžiai

1116

 

Laima Bucevičiūtė. Laivyba Nemunu XV–XVIII amžiais

1136

 

Margarita Baršauskienė, Algirdas Sinkevičius. Navigacija Nemunu XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje

1151

 

Algirdas Sinkevičius, Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Apie baidokus ir jūrininkus Viešvilėje

1158

 

Arnoldas Piročkinas , Algirdas Sinkevičius. Keltai per Nemuną žemiau Jurbarko po 1918 metų

1166

 

Marius Pečiulis. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų Lietuvoje

1183

 

Maksas Glangas. Pirmojo pasaulinio 1914–1915 metų karo Viešvilėje kronika

1195

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Antrojo pasaulinio karo prie Viešvilės eiga. 1944 metų spalis

1215

 

Algirdas Sinkevičius. Žydų bendruomenės pėdsakais

1243

 

Algirdas Sinkevičius. Partizaninis judėjimas 1944–1953 m. ir NKVD–MVD–MGB dalinių veikla

1257

 

Algirdas Sinkevičius. Rusijos karinių dalinių išvedimas

 

 

ISTORIJA. PRISIMINIMAI

1264

 

Alius Burnelaitis . Prisiminimuose – nevaikiški evakuacijos išgyvenimai. Užrašė Danutė Karopčikienė

1267

 

Stanislava Visockienė. Prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą ir pokario metus

1281

 

Lidija Strikienė. Atsiminimai apie tremtį į Sibirą

1287

 

Birutė Mencienė . Pavogta jaunystė (Atsiminimai apie sovietų kalėjimus ir tremtį)

 

 

ISTORIJA. BAŽNYČIOS

1309

 

Jonas Trinkūnas . Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai

1314

 

Rimantas Balsys. Maldos seniesiems lietuvių ir prūsų dievams XIV–XVII amžių rašytiniuose šaltiniuose

1332

 

Arūnas Baublys. Religijos vaidmuo saugant tautinį tapatumą Klaipėdos krašte

1338

 

Remigijus Šemeklis. Klaipėdos krašto evangelikų bažnytinių organizacijų vaidmuo ugdant lietuvininkų tautinę savimonę

1348

 

Irena Julija Foktienė. Evangelikų liuteronų giesmės – lietuvininkų krikščioniškojo dvasingumo šaltinis

1373

 

Algirdas Sinkevičius. Religinės bendruomenės ir jų veikla

1402

 

Arnoldas Piročkinas . Katalikybė Klaipėdos krašte 1923–1939 metais

1409

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Viešvilės katalikų bažnyčia

1415

 

Raimondas Genutis. Gyvasis fakelas iš Viešvilės

2 dalies turinys

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRINIS GYVENIMAS

1445

 

Algirdas Sinkevičius. Lietuviška spauda ir švietimas Ragainės apskrityje Rytų Prūsijos kontekste

1458

 

Algirdas Sinkevičius. Nuo parapinės iki pagrindinės mokyklos

1505

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės vaikų globos namai

1515

 

Birutė Sinkevičienė. Viešvilės žemės ūkio mokykla

1555

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės žemės ūkio mokyklos mokomasis ūkis

1570

 

Algirdas Sinkevičius. Smalininkų vandens ūkio mechanizacijos mokykla

1577

 

Aldona Mališauskienė, Algirdas Sinkevičius. Iš Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumo istorijos

1616

*

Justinas Stonys. Muziejaus kūrimo ir pradinės jo veiklos rezultatų metmenys senovinės technikos muziejaus Smalininkuose pavyzdžiu

1634

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Baumano svečių namai – kaimo gyvenimo centras

1644

 

Algirdas Sinkevičius. Visuomeninės organizacijos ir jų veikla tarpukariu

1655

 

Larisa Simonavičienė, Algirdas Sinkevičius. Kultūros namai, jų istorija, veikla

1677

*

Arvydas Griškus. Viešvilės kultūrinis savitumas: tradicijos, papročiai, regioninis tapatumas XXI a. 1–2 dešimtmetyje

1700

 

Aldona Šiaulinskienė, Algirdas Sinkevičius. Viešvilės suaugusiųjų dailės studija. Mažosios Lietuvos kraštas jos kūriniuose

1705

 

Audronė Saladienė. Viešvilės miestelio biblioteka

1725

 

Algirdas Sinkevičius. Iš pašto praeities

1743

 

Martynas Purvinas. Viešvilės pašto istorija

1748

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės vaikų darželis

1763

 

Danutė Daugirtienė , Algirdas Sinkevičius. Persitvarkymo Sąjūdžio kūrimosi metai Viešvilėje

1767

 

Aldona Palavinskienė. Viešvilės seniūnijos spartakiados

1769

 

Irena Oičenkienė. Gražiausios Viešvilės gyvenvietės sodybos

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

1775

 

Rimantas Balsys. Kai kurios Motiejaus Pretorijaus hipotezės ir jų interpretacijos XX amžiaus pabaigos–XXI amžiaus pradžios mitologų darbuose

1787

 

Nijolė Laurinkienė. Žemyna ir kiti žemės deivės vardai

1799

 

Rimantas Balsys. Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose

1804

 

Gintaras Beresnevičius. Prūsijos amfiktionijos steigtis prūsų legendose ir germaniškasis kontekstas

1814

 

Irena Julija Foktienė. Žvilgsnis į vakarinių baltų praeitį

1828

 

Rūta Pabarčienė (Grumadaitė). Kai kurie Pamario krašto dainų poetikos ypatumai. Pamario krašto dainų moteris

1835

 

Rūta Pabarčienė (Grumadaitė). Mažosios Lietuvos raudų regioninis išskirtinumas

1840

*

Irena Julija Foktienė. Mažojoje Lietuvoje skambėję himnai

1866

 

Vidmantas Mačiulskis. XVII–XIX amžių lietuvininkų šokis kaip etninės tapatybės ženklas

1879

 

Antanas Butkus. Mažosios Lietuvos muzikos instrumentarijus ir jo mokslinė rekonstrukcija

1890

 

Regina Kliukienė, Algirdas Sinkevičius. Apie XVI–XX amžių Ragainės apskrities vietovių tradicijas ir papročius

1917

 

Algirdas Sinkevičius. Iš Viešvilės apylinkių kulinarinio paveldo

1927

*

Kristina Blockytė. Užgavėnės Mažojoje Lietuvoje. Tradicijų rekonstrukcija

1939

 

Algirdas Sinkevičius. Senųjų Skalvos gyventojų aprangos ir lietuvininkų tautinio kostiumo atkūrimo pėdsakais

1964

 

Ona Danutė Aleknienė. Lietuvininkių apranga XIX amžiuje

1977

*

Elena Matulionienė. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto gyventojų XX amžiaus apranga ir interjero tekstilė

2004

*

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės ir aplinkinių gyvenviečių architektūra. Pagrindiniai istorinio-kultūrinio paveldo bruožai

2039

 

Elena Vizbarienė. Senieji Viešvilės pastatai – Mažosios Lietuvos krašto praeities liudininkai

2053

 

Jūratė Šlekonytė. Apie vieną lietuvininkų žaidimą

2065

 

Algirdas Sinkevičius. Senosios Viešvilės evangelikų liuteronų parapijos kapinės

2118

 

Algirdas Sinkevičius. Žirgai – Mažosios Lietuvos kultūros paveldo dalis

2143

 

Algirdas Sinkevičius. Žvejyba Nemune žemiau Jurbarko

2187

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Apie arklių vežėčias

 

 

KALBA

2195

 

Vitas Povilaitis. Prūsų kalba (Prūsiska Bila)

2200

 

Letas Palmaitis. Skalviai

2204

 

Zigmas Zinkevičius , Algirdas Sinkevičius. Mažosios Lietuvos Ragainės apskrities ir Klaipėdos krašto kalba XVI–XIX amžiais, jos tarmės

2217

*

Danguolė Mikulėnienė. Iš Viešvilės apylinkių kalbos tyrimų istorijos

2230

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Klaipėdos krašto dabartinių aukštaitiškųjų šnektų fonetinės ypatybės

2238

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto suvalkietiškajame idiolekte

2248

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies naujosios tarmės formavimasis

2255

*

Laura Geržotaitė. Sociogeolingvistinis Klaipėdos krašto aukštaičių kalbos tyrimas „Viešvilės apylinkių šnekta“

2269

 

Regina Meškauskienė. XX amžiaus pradžios germanizmų tyrimai Viešvilės apylinkių lietuvininkų kalboje

2284

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilės gyventojų pavardės XVI–XX amžiais

 

 

SOCIOLOGIJA

2301

*

Vidmantas Daugirdas . Viešvilės valsčiaus teritorijos ir gyventojų raida

2336

 

Alvydas Aleksandravičius, Algirdas Sinkevičius. Viešvilės miestelio ir jo apylinkių gyventojų verslai ir verslumas

2349

 

Alvydas Aleksandravičius, Algirdas Sinkevičius. Viešvilės seniūnijos ūkininkų veiklos ir gyvenimo sąlygos

2358

 

Vidmantas Daugirdas , Algirdas Sinkevičius. Seniūnijos savivaldos atkūrimo problema

2368

*

Vilma Atkočiūnienė. Viešvilės vystymosi gyvybingumo stiprinimo scenarijus

 

 

TAUTOSAKA

2389

 

Jonas Balys. Tautosaka Mažojoje Lietuvoje

2398

*

Irena Julija Foktienė. Viešvilės evangelikų liuteronų parapijos lietuvininkų pasakojamosios tautosakos keliais

2475

 

Regina Meškauskienė. Viešvilės evangelikų liuteronų parapijos smulkioji tautosaka

2485

 

Lina Petrošienė. Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Veliuonos apylinkių liaudies dainų melodijų paralelės

2508

 

Lina Petrošienė. Vaikų dainuojamoji tautosaka Mažojoje Lietuvoje

2528

 

Bronislava Kerbelytė. Dvasregiai lietuvininkų ir lietuvių sakmėse

2538

 

Aušra Kavaliauskienė. Lietuvininkų dainų rūtos ir rožės. Iš Viliaus Kalvaičio „Prūsijos lietuvių dainų“ rinktinės

 

 

ŽYMESNI ŽMONĖS

2557

 

Viešvilės bajoriškojo dvaro savininkas Johanas Frydrichas fon Domhardtas. Parengė Algirdas Sinkevičius

2559

 

Vytautas Kutkevičius. Martynas Mažvydas ir Viešvilė. Ant girnapusės Viešvilėje

2564

 

Algirdas Sinkevičius, Vidmantas Daugirdas . Viešviliškiai, prisiminkite Mykolą Merliną

2568

 

Vytautas Kutkevičius. Mokslininkas ir profesorius Valteris Gaigalaitis

2571

 

Kraštotyrininkas Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Jis tapė savo prarastos tėviškės paveikslą. Parengė Alina Baravykaitė

2577

 

Algirdas Sinkevičius. Mokslo darbuotojai, susiję su Viešvile

2600

 

Algirdas Sinkevičius. Kultūros, sporto, ūkio, politikos ir visuomenės veikėjai

2617

 

Krašto kūrėjai, rašytojai ir poetai. Parengė Algirdas Sinkevičius

2706

 

Algirdas Sinkevičius. Krašto dailininkai, tautodailininkai

2717

 

Apie autorius

2723

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

2742

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

2745

 

Petras Jonušas, Algirdas Sinkevičius. Monografijos finansavimas

2755

 

Viešvilės miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2756

 

Viešvilės seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2757

 

Viešvilės evangelikų liuteronų parapijos žemėlapis 1745 m. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2758

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2760

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

2762

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

2764

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

2768

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2770

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

2772

 

Asmenvardžių rodyklė

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos
šių straipsnių santraukos.

Contents


Part I. Contents

25

 

Preface

 

 

NATURE

31

 

Regina Morkūnaitė, Rimas Petrošius. Introduction

39

*

Albinas Rimvydas Kunskas. Sandy and boggy landscape of Viešvilė

77

*

Jonas Jablonskis , Aldona Tomkevičienė. Hydrological investigations of the Nemunas River

99

 

Algis Butleris, Asta Uselienė, Vytautas Uselis. Nemunas valely and its approaches between Smalininkai and the Jūra

114

 

Regina Morkūnaitė. Formation and peculiarities of Kaskalnis continental dunes

126

 

 Algirdas Sinkevičius. Kaskalnis geomorphological reserve

135

 

Rimas Pakeris. Expedition on the bog and forest stream of Viešvilė

152

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė State Strict Nature Reserve

159

 

Vytautas Uselis. History and geography of the Viešvilė State Strict Nature Reserve

167

 

Saulius Bartminas. Fauna of the Viešvilė State Strict Nature Reserve and its protection

174

 

Algis Butleris. Restoration of the capercaillie population in the Karšuva forest

179

 

Kurtas Neubacheris. Timber removal from the forest

182

 

Romualdas Mankus. Processing of timber in Viešvilė sawmill and sale of products

186

 

Algirdas Sinkevičius. Forest districts. Jūra Royal Forests

210

 

Kęstutis Masaitis, Irena Petrošienė. Viešvilė forests in the post-war period

217

 

Algirdas Sinkevičius. Pine resin extraction works, technology and tools. Jurbarkas resin extraction area

233

 

Vytautas Jurgis Valenta . Kaskalnis forests of Jurbarkas forest enterprise and their ecological peculiarities

236

 

Linas Lingaitis. Study of deer population in Jurbarkas District area

258

 

Linas Lingaitis. Hunting of deer in Jurbarkas District

263

 

Algirdas Sinkevičius, Kęstutis Masaitis, Albinas Greičius. Hunting in the forests of Viešvilė

 

 

HISTORY

 

 

HISTORY. ARCHAEOLOGY

278

*

Linas Tamulynas. Archaeological objects and their research in the area of Viešvilė and Smalininkai

291

 

Algirdas Sinkevičius. The 9th-11th century flat cremation cemetery I. Švedkalnis (Swedenberg)

299

*

Ugnius Budvydas. A grave of Scalvian warrior from the Viešvilė Cemetery I

314

 

Ugnius Budvydas. Scandinavian spearheads from the Viešvilė Cemetery I

323

 

Rytis Šiaulinskas, Nijolė Vailionytė. Viešvilė Cemetery II

329

*

Gytis Grižas, Eduardas Remecas. Viešvilė hoard of the 16th century coins

345

*

Ugnius Budvydas. Rare brooches from the Viešvilė Cemetery III

351

*

Rytis Šiaulinskas. Naudvaris Cemetery and ancient settlement

377

*

Vytautas Juškaitis. Kazikėnai Iron Age Cemetery

383

*

Linas Tamulynas. Smalininkai Cemetery graves and finds

395

*

Valdemaras Šimėnas. Archaeological investigations of the ancient settlement of Vėžininkai

403

 

Ovidijus Petkelis, Laima Toliušienė. Survey explorations of the ancient settlement of Vėžininkai

 

 

HISTORY. FROM THE OLDEST TIMES

410

 

Algirdas Sinkevičius. Common review of the history of Klaipėda Region as a part of Lithuania Minor

429

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė and its environs in descriptions made by Crusaders

455

*

Dainius Elertas. Prerequisites for parish formation in Viešvilė

498

 

Algirdas Sinkevičius. Old settlement of Švabė

505

 

Algirdas Sinkevičius. From the past of Viešvilė

524

 

Algirdas Sinkevičius. Former manors of the Viešvilė Evangelic Lutheran Parish

551

 

Algirdas Sinkevičius. Royal (1546–1740) and noble (1740–1900) manos of Viešvilė, Leipgiriai Folwark

569

*

Martynas Purvinas. Development of manors in Viešvilė Parish from the end of the 18th century to the 20th century

613

 

Algirdas Sinkevičius. The forgotten history of Viešvilė comes to life. Villages and homesteads on the right side of the Nemunas in Viešvilė Parish. Evangelical Parish

613

 

The village of Viešvilė (a small town from beginning of the 20th c.)

624

 

Homestead of the small forest district of Aukštnemunė (Memelhöhe) in 1937–1944

627

 

The village of Pagulbiniai (Baltriškės)

635

 

The village of Antgulbiniai

638

 

The village of Baltupėnai

643

 

The village of Sokaičiai

648

 

The village of Vėžininkai

653

 

The village of Nausėdai

657

 

The village of Mociškiai

662

 

The village of Žagmantai

666

 

The settlement of Beržlaukis (Birkenfeld)

667

 

The village of Kriokiškiai

671

 

The homestead and manor of Tautiškiai

673

 

The village of Adomiškiai

674

 

The village of Lindikai

676

 

The village of Nečiūnai

677

 

The village of Aušgiriai

681

 

The village of Pagenaičiai (Schustern)

683

 

The village of Žukai

688

 

The village of Naujininkai

690

 

The village of Naujienos

692

 

The homestead of Naumalūnis

695

 

The village of Jūrava

697

 

The village of Ridelkalnis

700

 

The village of Kalveliai

705

 

The village of Antupiai

707

 

The village of Žardeliai

708

 

The village of Apšriūtai

710

 

The village of Leipgiriai

712

 

The village of Išdagai

712

 

The village of Užbaliai

715

 

The village of Užtilčių Lindikų

717

 

The village of Kazikėnai

723

 

The village of Endriušiai

730

 

The village of Vidkiemis

734

 

The settlement of Smalininkų Aukštogaliai (Smalleningken Marktflecken)

739

 

Smalininkai

751

 

The village of Antšvenčiai

754

 

Vidugiris

756

 

Algirdas Sinkevičius. The forgotten history of Viešvilė comes to life. Villages and homesteads on the left side of the Nemunas in Viešvilė Parish

756

 

The village of Šilėnai

760

 

The village of Dirveliai

761

 

The village of Senieji Liubėnai

764

 

The village of Naujieji Liubėnai

768

 

The village of Galbrasčiai

773

 

The village of Vederaitiškiai

777

 

The village of Krauleidžiai

781

 

The village of Naujieji Krauleidžiai

782

 

The village of Gyverlaukiai

784

 

The village of Ažėnai

785

 

The village of Budupėnai

788

 

The village of Treibgiriai (Treibgirren)

788

 

The village of Trapėnai

793

 

Raimondas Genutis. Aušgiriai. After scraping the dust of history

798

 

Algirdas Sinkevičius. Administrative territorial division. Large and small districts, circuits and elderships

824

 

Algirdas Sinkevičius. State border. Villages at the Nemunas River are border settlements

838

 

Edmundas Mažrimas . Life at the border of the states

876

 

Algirdas Sinkevičius. Smuggling at the border during the interwar period

889

 

Diana Kuzmarskienė. Autonomy of Klaipėda Region

920

 

Česlovas Šlėgaitis. Establishment of the Border Guard Service and relations with Soviet military structures in 1990-1993

927

 

Jonas Kazlauskas. Establishment of the Viešvilė border cordon in 1992–1994

932

 

Law, order and governance in the interwar period by Hans Erhardt von Knobloch. Prepared by Algirdas Sinkevičius

943

 

Algirdas Sinkevičius. Border police, customs and court

958

 

Asta Kazlauskienė, Algirdas Sinkevičius. About population and taxes paid

970

 

Algirdas Sinkevičius. Measure units which were also valid in Viešvilė

975

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Savings and Loan Society

992

 

Algirdas Sinkevičius. Industrial, craft, business and trade enterprises until 1939

1013

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė grain mill and other companies that used water energy

1039

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Social Care Home

1048

 

Algirdas Sinkevičius. Sawmill of the Hildebrandt wood industry company in 1900–1943

1067

 

Algirdas Sinkevičius. Pagėgiai-Smalininkai narrow gauge railway (Kleinbahn) in 1902–1944

1083

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė volunteer fire brigade

1091

 

Algirdas Sinkevičius. Health care in the old Viešvilė

1111

 

Kęstutis Demereckas. Development of the Viešvilė River mouth in the 17th–20th centuries. River names

1116

 

Laima Bucevičiūtė. Navigation on the Nemunas in the 15th–18th centuries

1136

 

Margarita Baršauskienė, Algirdas Sinkevičius. Navigation on the Nemunas in the late 19th-early 20th century

1151

 

Algirdas Sinkevičius, Hansas Erhardtas fon Knoblochas. About baidaks and sailors in Viešvilė

1158

 

Arnoldas Piročkinas , Algirdas Sinkevičius. Ferries across the Nemunas below Jurbarkas after 1918

1166

 

Marius Pečiulis. The actions of the World War I in Western Lithuania

1183

 

Maksas Glangas. Chronicle of the World War I in Viešvilė in 1914–1915

1195

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. The course of the Second World War near Viešvilė. October 1944

1215

 

Algirdas Sinkevičius. In the footsteps of the Jewish community

1243

 

Algirdas Sinkevičius. The guerrilla movement in 1944–1953 and the activities of the NKVD–MVD–MGB units

1257

 

Algirdas Sinkevičius. Withdrawal of Russian military units

 

 

HISTORY. REMINISCENCES

1264

 

Alius Burnelaitis . Memories include childless evacuation experiences. Written by Danutė Karopčikienė

1267

 

Stanislava Visockienė. Memories of World War II and the post-war years

1281

 

Lidija Strikienė. Memories of exile to Siberia

1287

 

Birutė Mencienė . Stolen Youth (memories of Soviet prisons and exile)

 

 

HISTORY. CHURCHES

1309

 

Jonas Trinkūnas . Relations between Prussian and Lithuanian religions

1314

 

Rimantas Balsys. Prayers to the ancient Lithuanian and Prussian gods in written sources of the 14th–17th centuries

1332

 

Arūnas Baublys. The role of religion in protecting national identity in Klaipėda Region

1338

 

Remigijus Šemeklis. The role of Evangelical Church organisations in Klaipėda Region in developing the national self-awareness of Prussian Lithuanians

1348

 

Irena Julija Foktienė. Evangelical Lutheran canticles are the source of Christian spirituality of Prussian Lithuanians

1373

 

Algirdas Sinkevičius. Religious communities and their activities

1402

 

Arnoldas Piročkinas . Catholicism in Klaipėda Region in 1923–1939

1409

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Viešvilė Catholic Church

1415

 

Raimondas Genutis. A living torch from Viešvilė

Part II. Contents

 

 

HISTORY. EDUCATION AND CULTURAL LIFE

1445

 

Algirdas Sinkevičius. Lithuanian press and education in Ragainė County within the context of East Prussia

1458

 

Algirdas Sinkevičius. From the parish to the elementary school 1505 Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Orphanage

1515

 

Birutė Sinkevičienė. Viešvilė Agricultural School

1555

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Agricultural School educational farm

1570

 

Algirdas Sinkevičius. Smalininkai Water Management Mechanisation School

1577

 

Aldona Mališauskienė, Algirdas Sinkevičius. From the history of Smalininkai Agricultural Mechanisation Technical School

1616

*

Justinas Stonys. The draft of museum foundation and results of its initial activities following the example of the technological museum in Smalininkai

1634

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. Bauman’s Guest House is the centre of rural life

1644

 

Algirdas Sinkevičius. Public organizations and their activities in the interwar period

1655

 

Larisa Simonavičienė. Algirdas Sinkevičius. Culture houses, their history and activities

1677

*

Arvydas Griškus. The cultural peculiarity of Viešvilė. Traditions, customs, regional identity in the 1st and 2nd decades of the 21st century

1700

 

Aldona Šiaulinskienė, Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Adult Art Studio. The Land of Lithuania Minor in its works

1705

 

Audronė Saladienė. Viešvilė town library

1725

 

Algirdas Sinkevičius. From the postal past

1743

 

Martynas Purvinas. The history of Viešvilė Post

1748

 

Algirdas Sinkevičius. Viešvilė Kindergarten

1763

 

Danutė Daugirtienė , Algirdas Sinkevičius. The year of the Reform Movement formation in Viešvilė

1767

 

Aldona Palavinskienė. Spartakiads in the Viešvilė Eldership

1769

 

Irena Oičenkienė. The most beautiful homesteads in Viešvilė settlement

 

 

ETHNIC CULTURE

1775

 

Rimantas Balsys. Some hypotheses by Matthäus Prätorius and their interpretations in the works of mythologists of the late 20th and early 21st centuries

1787

 

Nijolė Laurinkienė. Žemyna and other names of the goddess of the earth

1799

 

Rimantas Balsys. Horse deities in written sources

1804

 

Gintaras Beresnevičius. The establishment of Prussian Amphictyony in Prussian legends and the Germanic context

1814

 

Irena Julija Foktienė. A look at the past of the Western Balts

1828

 

Rūta Pabarčienė (Grumadaitė). Some peculiarities of Pamarys song poetics. A woman in the songs of Pamarys region

1835

 

Rūta Pabarčienė (Grumadaitė). Regional uniqueness of the lamentations in Lithuania Minor

1840

*

Irena Julija Foktienė. Hymns which sounded in Lithuania Minor

1866

 

Vidmantas Mačiulskis. The dance of Prussian Lithuanians in the 17th–19th centuries as a sign of ethnic identity

1879

 

Antanas Butkus. The music instrumentarium of Lithuania Minor and its scientific reconstruction

1890

 

Regina Kliukienė, Algirdas Sinkevičius. About the traditions and customs of Ragainė County localities in the 16th–20th centuries

1917

 

Algirdas Sinkevičius. From the culinary heritage of Viešvilė area

1927

*

Kristina Blockytė. Mardi Gras in Lithuania Minor. Reconstruction of traditions

1939

 

Algirdas Sinkevičius. In the footsteps of the clothes of the old inhabitants of Scalvia and the restoration of the Prussian Lithuanian national costume

1964

 

Ona Danutė Aleknienė. Clothing of Prussian Lithuanian women in the 19th century

1977

*

Elena Matulionienė. 20th century clothing and interior teatiles of the inhabitants of Jurbarkas region in Lithuania Minor

2004

*

Algirdas Sinkevičius. Architecture of Viešvilė and surrounding settlements. Basic features of historian cultural heritage

2039

 

Elena Vizbarienė. The old buildings of Viešvilė are witnesses to the past of the Lithuania Minor region

2053

 

Jūratė Šlekonytė. About one game of Prussian Lithuanians

2065

 

Algirdas Sinkevičius. The cemetery of old Viešvilė Evangelical Lutheran Parish

2118

 

Algirdas Sinkevičius. Horses make a part of the cultural heritage of Lithuania Minor

2143

 

Algirdas Sinkevičius. Fishing in the Nemunas below Jurbarkas

2187

 

Hansas Erhardtas fon Knoblochas. About horse-pulled wagons

 

 

LANGUAGE

2195

 

Vitas Povilaitis. Prussian language Prūsų (Prūsiska Bila)

2200

 

Letas Palmaitis. Scalvians

2204

 

Zigmas Zinkevičius , Algirdas Sinkevičius. The language of Ragainė County and Klaipėda Region of Lithuania Minor in the 16th–19th centuries, its dialects

2217

*

Danguolė Mikulėnienė. From the history of the research of the language of Viešvilė area

2230

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Phonetic features of current Aukštaitian dialects in Klaipėda Region

2238

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Signs of dialect interaction in the Suvalkian idiolect of the Klaipėda Region

2248

 

Rima Bakšienė (Bacevičiūtė). Formation of the new dialect of the Aukštaitian part of Klaipėda Region

2255

*

Laura Geržotaitė. Subdialect of Viešvilė Area: a sociolinguistic research of the Klaipėda Region Aukštaitian language

2269

 

Regina Meškauskienė. Studies of Germanisms at the beginning of the 20th century in the language of Prussian Lithuanians in Viešvilė area

2284

 

Algirdas Sinkevičius. Surnames of Viešvilė residents in the 16th–20th centuries

 

 

SOCIOLOGY

2301

*

Vidmantas Daugirdas . Development of territory and population in Viešvilė District

2336

 

Alvydas Aleksandravičius, Algirdas Sinkevičius. Businesses and entrepreneurship of the residents of Viešvilė town and its surroundings

2349

 

Alvydas Aleksandravičius, Algirdas Sinkevičius. Activities and living conditions of farmers in Viešvilė Eldership

2358

 

Vidmantas Daugirdas , Algirdas Sinkevičius. The problem of the restoration of eldership self-management

2368

*

Vilma Atkočiūnienė. Scenario for strengthening the vitality of Viešvilė development

 

 

FOLKLORE

2389

 

Jonas Balys. Folklore in Lithuania Minor

2398

*

Irena Julija Foktienė. Along the paths of Prussian Lithuanian narrative folklore in Viešvilė Evangelical Lutheran

2475

 

Regina Meškauskienė. The small forms of folklore in Viešvilė Evangelical Lutheran Parish

2485

 

Lina Petrošienė. Parallels of folk song melodies of Lithuania Minor, Suvalkija and Veliuona areas

2508

 

Lina Petrošienė. Children’s singing folklore in Lithuania Minor

2528

 

Bronislava Kerbelytė. People seeing dead souls in Prussian Lithuanian and Lithuanian tales

2538

 

Aušra Kavaliauskienė. Rues and roses in Prussian Lithuanian songs. From Vilius Kalvaitis Prūsijos lietuvių dainos (Selected Songs of Prussian Lithuanians)

 

 

CELEBRITIES

2557

 

Johann Friedrich von Domhardt, the owner of Viešvilė noble manor. Prepared by Algirdas Sinkevičius

2559

 

Vytautas Kutkevičius. Martynas Mažvydas and Viešvilė. On the millstone in Viešvilė

2564

 

Algirdas Sinkevičius, Vidmantas Daugirdas . Viešvilė people, remember Mykolas Merlinas

2568

 

Vytautas Kutkevičius. Scientist and Professor Valteris Gaigalaitis

2571

 

Local historian Hans Erhard von Knobloch. He painted a picture of his lost homeland. Prepared by Alina Baravykaitė

2577

 

Algirdas Sinkevičius. Researchers related to Viešvilė

2600

 

Algirdas Sinkevičius. Cultural, sports, economic, political and public figures

2617

 

Creators, writers and poets of the region. Prepared by Algirdas Sinkevičius

2706

 

Algirdas Sinkevičius. Painters and folk artists of the region

2717

 

About the authors

2723

 

English summaries of the papers approved by the Lietuvos Valsčiai Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works

2742

 

Abbreviations

2745

 

Petras Jonušas, Algirdas Sinkevičius. Monograph funding

2755

 

The map of Viešvilė Town. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2756

 

The map of Viešvilė Eldership. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2757

 

The map of Viešvilė Lutheran Evangelic Parish. 1745

2758

 

The map of former Lithuanian rural districts (Valsčius). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2760

 

Alphabetical list of the former Lithuanian rural districts

2762

 

Territorial list of former Lithuanian rural districts

2764

 

About the Lietuvos Valsčiai series

2768

 

The map of Lietuvos Valsčiai series monographs to be published and those already published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2770

 

About the Lietuvos Valsčiai series (in English)

2772

 

The index of personal names

 

* The asterisk marks the articles approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Commission for Scientific Works. Summaries in English are given at the end of the book.

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2021 02 18

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt