Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Juodupė. Onuškis

24-oji dviejų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: iš viso 95 autoriai, 138 straipsniai, 1832 puslapiai, 500 egzempliorių. 2012 m.
ISBN 978-9955-589-57-0 (1 dalis)
ISBN 978-9955-589-58-7 (1 dalis)
Elektroniniu formatu monografija išleista 2013 m. liepos 16 d.

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta...

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

ANTICARINIO 1863 METŲ SUKILIMO 150 METŲ SUKAKČIAI

1863–2013 

ONUŠKIO 510 METŲ SUKAKČIAI 1449–2009

JUODUPĖS IR JOS „NEMUNO“ TEKSTILĖS FABRIKO 100 METŲ JUBILIEJUI 1907–2007

Pirmoji šios Rokiškio krašto monografijos dalis skirta gamtai ir istorijai. Joje nagrinėjama krašto gelmių sandara, kraštovaizdžio formavimasis, aprašomi miškai, sodybų želdiniai, laikotarpis nuo kažkada čia gyvenusios sėlių genties iki Lietuvą išlaisvinusio Atgimimo, pateikiama garsaus Nemuno fabriko istorija, daugumos Juodupės valsčiaus kaimų istorijos.

Antrojoje monografijos dalyje apžvelgiama švietimo raida nuo pirmųjų pradžios mokyklų iki šių dienų, pasakojama apie bibliotekų kūrimąsi ir jų veiklą, saviveiklos kolektyvus, aprašomi amatai, kapinės, kryždirbystė, darbo, kalendoriniai ir šeimos papročiai, papročių teisė, vietos šnektos, pavardės ir vietovardžiai, skelbiama to krašto tautosaka, rašoma apie įžymiausius juodupiečius – vyskupą Antaną Deksnį, architektą Joną Muloką, brolius Bulavus – teisininką Juozą ir agronomą Joną, inžinierių melioratorių Joną Čeičį ir kitus.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Jonas Šedys

Atsakingasis redaktorius
Venantas Mačiekus

Sudarytojai
Jonas Šedys, Venantas Mačiekus, Edita Korzonaitė

Redaktoriai
Arūnas Bubnys, Stanislovas Buchaveckas, Petras Jonušas, Edita Korzonaitė, Irena Regina Merkienė, Vacys Milius, Kazys Morkūnas, Jonas Šedys

Kalbos redaktorė
Asta Žernienė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Vida Kasparavičienė

Viršelio dailininkė, meninė redaktorė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografė
Aira Dubikaltienė, UAB „Žemėlapių artelė“

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil.dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIGALAS (geologija; komisijos narys iki 2009 m.), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija; komisijos pirmininkė iki 2008 m.), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija; komisijos pirmininkas ir narys iki 2011 m.), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija; komisijos narys iki 2008 m.), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (vadovas Petras Jonušas)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), Petras Jonušas, Jonas ir Vera Šedžiai, Justas Vincas Paleckis, Zenonas Garška, UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ filialas „Inžinerinė geodezija“ (direktorius Zenonas Garška)

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelyje 
I dalis. Onuškio–Juodupės kelio vingis prieš pat Juodupę. 2012
 m. Jono Kliučiaus nuotr.

II dalis. Medinė Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (1774 m.). 2012 m. Jono Kliučiaus nuotr.

Knyga išleista 2012

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Eam esse historian legen ne quid falci dicere
audebat, non quid veri non audebat.
Istorijoje yra įstatymas nedrįsti sakyti jokios netiesos
ir nedrįsti nesakyti (nutylėti) jokios tiesos.

Tacitas

Dauguma žmonių, gyveną toliau nuo gimtinės, jaučia jai nostalgiją. Ypač skaudu, kai retų apsilankymų gimtajame krašte metu matai, kaip jis nyksta, supranti, kad tai dėsningas procesas, kad jį sustabdyti ar bent sulėtinti esi bejėgis... Gal bent galima ką nors padaryti, kad gimtojo krašto, jame gyvenusių žmonių greitai neuždengtų užmaršties dulkės? Ši mintis man vis nedavė ramybės, ragino pasidomėti bent savo protėviais ir atvedė į Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaityklą. Ten sutikau vyresnį mokslo draugą Bronių Deksnį. Jis papasakojo apie „Versmės“ leidyklą ir jos leidžiamą knygų seriją „Lietuvos valsčiai“. Susiradau knygynuose artimiausius mano gimtinei „Versmės“ leidinius – knygas „Obeliai. Kriaunos“ ir „Žiobiškis“. Įdėmiai jas perskaitęs supratau, kad gimtasis Juodupės valsčius nemažiau vertas analogiško leidinio...

2002 m. lapkričio 28-ąją „Versmėje“ įvyko pokalbis apie galimybes išleisti knygą apie Juodupės valsčių. Kadangi Juodupės miestelis susiformavo tik tarpukario Lietuvoje, tad pavadinime nuspręsta minėti ir vieną iš seniausių šio krašto gyvenviečių – Onuškį, iki pat Pirmojo pasaulinio karo buvusį didžiausiu krašto centru. Buvau maloniai nustebintas pokalbyje dalyvavusių „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo ir „Lietuvos valsčių“ monografijų „Obeliai. Kriaunos“ ir „Žiobiškis“ vyriausiojo redaktoriaus Venanto Mačiekaus geranoriškumu, dėmesingumu, sugebėjimu skatinti imtis nelengvo, didžiulio darbo. Be šių vyrų nuolatinės paramos ši knyga tikrai nebūtų buvusi parengta. Petro Jonušo leidykloje buvo sudarytos puikiausios sąlygos telkti autorių kolektyvą, rengti knygai jų straipsnius, formuoti knygą, o pats Petras Jonušas – svarbiausias knygos rėmėjas. Venantas Mačiekus suorganizavo „Versmės“ ekspediciją į Juodupės valsčių 2004-ųjų rugpjūtį ir sėkmingai jai vadovavo. Be to, Venantas buvo nuolatinis konsultantas ir patarėjas, kai iškildavo kokie nors neaiškumai. Pokalbio pabaigoje buvo pasirašytas ketinimų protokolas, kuriame numatyta surengti artimiausiu metu iniciatyvinės grupės susirinkimą, 2004 – ekspediciją, o knygą išleisti 2006 ar 2007 metais. Iniciatyvinę grupę ėmėme telkti iš asmenų, su kuriais lengviausia susisiekti, t. y. iš Vilniuje gyvenančių kraštiečių. Visi su kuriais pavyko užmegzti ryšį, knygos leidimo idėjai pritarė ir žadėjo pagelbėti. Pasitaikė ir viena nemaloni išimtis – vienas vilnietis (tolimas giminaitis, buvęs kaimynas ir vaikystės draugas Jonas) ne tik idėja nesusidomėjo, bet net neleido telefonu paklausti jo žmonos, ar ji negalėtų parašyti apie jos gimtąjį kaimą.

Po poros mėnesių iniciatyvinės grupės narių skaičius jau artėjo prie dvidešimties ir 2003 sausio 30-ąją įvyko grupės susirinkimas (gaila, kad ne visi grupės nariai galėjo dalyvauti). Apart kraštiečių dalyvavo ir artimi kaimynai: žiobiškietis Venantas Mačiekus, mitragalietis Bronius Deksnys ir rokiškietis Jevlampijus Laškovas. Jie visą knygos rengimo laiką buvo aktyvūs grupės nariai. Susirinkimo metu supratome, kad vien kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, jėgomis knygos neparašysime, kad į šį darbą būtina įtraukti kuo daugiau buvusiame valsčiuje arba arti jo tebegyvenančių žmonių. Tad keliaujame į Juodupę, kur susipažįstame su energinga Juodupės seniūne Liucija Bliūdžiuviene. Seniūnė mielai pritarė knygos rengimo idėjai ir pažadėjo visokeriopą paramą. Ir iš tiesų: kada tik teko į ją kreiptis telefonu ar ne kartą atvykus į Juodupę visuomet esi atidžiai išklausomas ir iškilę klausimai nedelsiant sprendžiami. Tiesiog neįkainojama seniūnės parama sutelkiant vietinius autorius. Ypač ji rūpinosi „Versmės“ ekspedicijos dalyviais, kurių dalį net apgyvendino savo sodyboje.

Teko kreiptis paramos ir į Rokiškio krašto muziejų. Kiekviena muziejaus darbuotoja, su kuria tik teko bendrauti, stengėsi patarti, padėti. Ypač dėmesingumu pasižymėjo direktorė Nijolė Šniokienė ir nuolatinė globėja ir konsultantė istorijos skyriaus vedėja Onutė Mackevičienė. Jos padėjo surasti eilę autorių (Dalia Kiukienė, Marijona Mieliauskienė, Alena Grigaliūnienė, Petras Grigaliūnas, Feliksas Mažeikis).

Kai kurių duomenų apie krašto žmones teko ieškoti ir Rokiškio RK bažnyčioje saugomose metrikų knygose. Šios bažnyčios klebonas dekanas Janulis mielai sutiko padėti ir sudarė sąlygas su metrikų knygomis susipažinti.

O apie ką gi knygoje rašyti? Juk šis kraštas iki šiol dėmesiu nelepintas: archeologiniu požiūriu jis mažai tetyrinėtas (tikiu, kad surasti dar ne visi jo piliakalniai). Įvairiuose leidiniuose kraštas taip pat retai minimas. Čia nėra išlikusių puošnių dvarų, nėra ir aukštų mūro bažnyčių... Archyvų duomenys apie šį kraštą, jo žmones taip pat tebelaukia tyrinėtojų. Neretai archyve, paėmęs bylą apie šį kraštą, tampi pirmuoju jos vartytoju... Ryžtasi šią knygą skirti ne atskiriems objektams, o didžiausiai vertybei – visų objektų kūrėjams – žmonėms. Pokalbiuose su iniciatyvinės grupės nariais, su vietiniais gyventojais ne kartą apgailestavome, kad sparčiai nyksta šio krašto kaimai, kad seniau išnykę kaimai ir vienkiemiai jau baigiami pamiršti... Supratome: jeigu apie juos neparašys vos ne kasdien retėjanti mūsų karta, tai nebeparašys niekas... Lietuvos kaimas išsaugojo lietuvių kalbą, išaugino beveik visą atgimstančios Lietuvos inteligentiją, pats gi pakankamo dėmesio niekad nesulaukė. Ypač šio dėmesio jam trūksta dabar, kai vos ne kiekvieną dieną girdime rėksmingus balsus, šaukiančius, kad žemės ūkiui, kaimui skiriama per daug lėšų, kad tas lėšas reikia iš kaimo atimti ir atiduoti informacinėms technologijoms. Mane, pirmos kartos nuo žagrės atstovą, ir manau visus kaimų gyventojus ir tuos, kurie kaimų dar nepamiršo, tai skaudžiai žeidžia. Pasipriešinimas šiai globalistų agresijai tebūnie kaimų atminimo įamžinimas šioje knygoje. Bet įamžinti kaimų atminimą pasirodė ne taip paprasta. Nedaug iš kaimų gyventojų mėgsta rašyti, o ir iš rašančiųjų ne visi linkę savo rašinius rodyti kitiems. Nelengva surasti ir galinčius papasakoti apie praeitį: ne vieno pagyvenusio žmogaus atmintį susilpnino sunkios gyvenimo sąlygos, skaudūs išgyvenimai, ligos. Daugelio knygos rengėjų pastangos vis dėlto nenuėjo veltui – sukaupta gana turtinga medžiaga apie daugelį kaimų (gaila, kad ne apie visus). Šios medžiagos gausa sąlygojo tai, kad knygą prireikė skirti į dvi dalis – į antrąją dalį perkeliant tradicinius „Versmės“ knygų skyrius: Etninė kultūra, Tautosaka, Kalba, Įžymūs žmonės ir kai kuriuos kitus.

Kita tema, kurią taip pat bebaigia užkloti užmaršties dulkės – tai Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų įvykiai krašte. Šie įvykiai skaudžiai palietė daugelio šio krašto žmonių gyvenimą. Dar pavyko surasti ne vieną šių įvykių dalyvį, susitarti su jais, kad jie parašytų savo prisiminimus, kartais ir padėti jiems tai padaryti. Kad skaitytojai geriau suprastų tų įvykių mastą, pateikti galimai išsamesni nukentėjusių asmenų sąrašai. Siekta objektyvumo, stengtasi išvengti bet kokių propagandinių štampų, medžiagą pateikiant chronologine tvarka. Gal tai padės sumažinti atskirų asmenų pastangas kai kuriuos įvykius nušviesti tendencingai, didvyriais skelbti to nevertus asmenis.

Pagaliau knyga parašyta ir pateikiama skaitytojui. Tai daugelio žmonių bendro darbo vaisius. Galėčiau apie kiekvieną autorių parašyti ne vieną šiltų žodžių sakinį, bet tai būtų knygos turinio arba autorių sąrašo pakartojimas. Jaučiu malonią pareigą padėkoti visiems knygos autoriams už įdėtą darbą ir, svarbiausia, už meilę šiam kraštui, jo žmonėms.

Kaip neprisiminti šviesaus atminimo Stefanijos Bliūdžiūtės. Ji į knygos rengėjų būrį įsijungė jau turėdama patirtį (žr. įdomų jos straipsnį knygoje „Žiobiškis“). Darbo ėmėsi su stebėtinu entuziazmu – ruošdama straipsnius apie kaimus negailėjo savo jėgų ir savo lėšų ieškodama išlikusių šeimų narių po visą Lietuvą. Stefanijos straipsnius skaitytojas ras net keliuose šios knygos skyriuose, kas parodo jos akiračio platumą, pastabumą. Stefanija į knygos autorių būrį pakvietė Oną Paunksnienę ir Danguolę Vitkauskienę.

Gaila, nebeteks sutikti ir kitų pasimirusių autorių – Paulinos Dienienės (Čeičytės), Eleonoros Mulvinienės (Bulovaitės), Vytauto Biros, Kazio Čeičio, Antano Gailiūno, Emilio Kriškano, Alfonso Mulvino, Broniaus ir Raimondo Šeškauskų, Petro Marcijono, Evaldo Leonardo Garškos...

Elena Blažienė į knygos rengėjų būrį atėjo su turtinga kraštotyrininkės patirtimi – jau buvo suorganizavusi Onuškio muziejų, kuriame medžiagos savo straipsniams rado ir ekspedicijos dalyviai. Ji taip pat negailėjo nei jėgų, nei laiko ruošdama straipsnius apie atrodytų jau beviltiškai pamirštus kaimus ir vienkiemius. Žavėjo ir tebežavi Elenos talentas surasti pasakotojus, paskatinti juos atsiskleisti. Elena daug padėjo Eleonorai Mulvinienei (Bulovaitei) rašant nuoširdų ir išsamų straipsnį. Elena taip pat pasirūpino, kad leidyklą pasiektų Alfonso Mulvino Kolymoje rašytų eilėraščių sąsiuvinis. Neabejoju, kad ir ateityje Elena Blažienė turtins savo įkurtą muziejų, parašys straipsnių ne į vieną kraštotyrinį leidinį. To jai ir palinkėkim.

Irena Šarkauskaitė į knygos rengėjų būrį įsijungė kiek vėliau, bet iš karto tapo viena iš aktyviausių jo narių. Jos indėlis į knygą – trys gausiai iliustruoti straipsniai. Dar Irena parūpino nuotraukų ir eilei kitų straipsnių, tiek surinkdama nuotraukas iš įvairių šaltinių, tiek ir pateikdama savas, originalias.

Iš Aleknų kaimo kilusio gamtininko Jono Aleknos sūnus vilnietis Rimvydas Alekna tėvo archyve surado pluoštą senų krašto nuotraukų, jas restauravo ir pateikė knygai. Šios nuotraukos taip pat papuošė ne vieną straipsnį. Gaila tik, kad ne visas surastas nuotraukas sugebėjome panaudoti – kai kuriose nepavyko nustatyti vietos, atpažinti žmonių. Bene daugiausia nuotraukų knygai pateikė Aloyzas Petrašiūnas.

Žemėlapius knygai, kaip ir kitiems „Versmės“ leidiniams rengė kartografė Lidija Kavaliauskienė [vėliau knyga papildyta UAB „Žemėlapių artelė“ žemėlapiais – atsak. red. past.]. Įdomių žemėlapių dar surado bei parengė žemėtvarkininkas Pranas Motuzas.

Kad knyga pasiektų tinkamą išleidimui stovį savo reiklumu ir dalykiškais patarimais daug prisidėjo skyrių redaktoriai Vacys Milius, Kazys Morkūnas, Irena Regina Merkienė, Arūnas Bubnys, Edita Korzonaitė, Stanislovas Buchaveckas.

O kas suskaičiuos kiek gerų patarimų pateikė leidyklos vadybininkės Živilė Driskiuvienė ir Aušra Jonušienė. Svarbiausia, kad jos visą laiką rengėjus globojo – neleido nukrypti nuo leidykloje priimtų taisyklių. Gerbiama Aušra taip pat surinko straipsnių tekstus (dar ir dabar ausys kaista prisiminus kiek jai suteikiau galvosūkių pateikdamas painius kai kurių autorių rankraščius).

Nuoširdžiai ir kruopščiai savo darbą dirbo kalbos redaktorė Asta Žernienė ir korektorė Vida Kasperavičienė.

Jau nuo pat knygos rengimo pradžios maketuotoja Violeta Barkauskaitė ragino kaupti iliustracijas ir padėjo jas kaupti. Atsiradus spaudai paruoštų straipsnių, Violeta paragino pradėti atskirų knygos skyrių maketavimą. Ji parengė visą knygos maketą – tik vargu ar pasakys kiek šiam darbui paaukojo ir savo poilsio valandų ar dienų.

Tad mieli skaitytojai, Jūsų vertinimui pateikiamas daugelio daugelio žmonių darbo rezultatas. Kaip jis pavyko, spręsti Jums. O dėl to, kas šiame darbe nepavyko ar iš viso nepadaryta – didžiausia kaltė tenka man, rengimo koordinatoriui.

Jonas Šedys, 2008 m.

Turinys

Pirmosios dalies turinys

12

 

Turinys anglų kalba

19

 

Pratarmė

 

 

GAMTA

23

*

Jevlampijus Laškovas, Antanas Ražinskas. Juodupės–Onuškio krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių magnetinė anomalija

34

 

Rimvydas Kunskas. Juodupės slėniuotos kraštovės sandara ir raida

74 * Jonas Šedys. Sodybų želdiniai, sodai, gamtos dovanos
91   Danuta Romanovskaja. Fenologiniai stebėjimai Juodupės apylinkėse
97   Antanas Ražinskas. Į grafo Tyzenhauzo žemėlapį pažiūrėjus
99   Stefanija Bliūdžiūtė. Šilas
110   Bernardas Aloyzas Bliūdžius. Juodupės girininkija
113

 

Zenonas Žumbakys. Medžioklė Juodupės apylinkėse

 

 

ISTORIJA

125 * Gintautas Zabiela. Juodupė – senųjų sėlių kraštas (regioninės proistorės bandymas)
138   Jonas Šedys. Ties istorija susimąsčius
149 * Bronius Deksnys. Senasis Onuškis, 400 metų vadintas Hanušiškiais
189   Janina Stuokaitė. Komarai. Onuškio dvaras po 1861 metų reformos
202   Jonas Šedys. Ilgas ir sunkus kelias iš baudžiavos
211   Petras Blaževičius. Juodupės krašto sentikiai
227   Antanas Ražinskas. Miško darbų suformuotas kaimas
232   Jonas Šedys. Aknystėnai – Čeičių seniūnija
271   Bronius Deksnys. Gimtieji Bryzgiai kunigo Jono Skruodžio atsiminimų knygose
283   Pranciškus Motuzas. Kaimų ir vienkiemių kūrimasis, vystymasis ir kaita

 

 

ISTORIJA. SKAUDŪS NETEKČIŲ METAI

309   Birutė Teresė Burauskaitė. Valsčiaus politiniai kaliniai
326   Birutė Teresė Burauskaitė, Jonas Šedys. Juodupės valsčiaus tremtiniai
340   Jonas Šedys. Valsčiaus gyventojai, žuvę 1941–1949 metais
347   Jonas Šedys. Valsčiaus gyventojų, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, sąrašas
349   Jonas Šedys.  Genocidai ir pasipriešinimas jiems
376   Palmira Čeičienė (Vasiliauskaitė). Apie tėvelius ir kankinių atminimą
379   Irena Bernotienė (Kalpokaitė). Vlado Kalpoko ir jo šeimos likimas
381   Elena Blažienė. Onuškio žydai
386   Stefanija Bliūdžiūtė. Mano pažįstami žydai
390   Arūnas Bubnys. Žydų žudynės Velniaduobės miškelyje ir Antanašėje
403   Rožė Gimbutienė (Dagytė). Patirta karo metais
408   Povilas Jasinevičius . Iš kaimo – į lagerį ir atgal
413   Julius Lionginas Deksnys. Prisiminimai
415   Tatjana Aleinikova. Plunksnočių kaimo tragedija
418   Feliksas Mažeikis. Paduobio mūšis (Dalyvio prisiminimai)
421   Kazys Čeičys. Atmintin įsirėžę įvykiai
426   Eleonora Mulvinienė(Bulovaitė). Bulovo ir Mulvino šeimos likimas
441   Aldona Šarkauskienė (Kanopaitė). Neramius metus prisiminus
443   Stefanija Kindurienė (Šinkūnaitė). Mano kančių keliai (Politinės kalinės prisiminimai)
445   Anastazija Butkienė (Lukoševičiūtė). Už partizanų rėmimą – lagerin
447   Alma Vitkauskienė (Ablėnaitė). Tėviškę atėmė tremtis

 

 

ISTORIJA. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS

452   Antanas Jočys. Iš „Nemuno“ fabriko istorijos
464   Antanas Pačebutas. „Nemuno“ fabriko veikla ir problemos
473   Aloyzas Pranas Žindulis. Mano prisiminimai apie „Nemuno“ fabriką
477   Irena Šarkauskaitė, Jonas Šedys. Paduobio durpynas
494   Irena Šarkauskaitė. Juodupės vaistinė

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ ISTORIJOS

507   Stefanija Bliūdžiūtė. Didsodės kaimas
536   Elena Blažienė. Onuškis ir jo seniūnijos kaimai
595   Petras Grigaliūnas. Ginotų kaimas
627   Alena Grigaliūnienė. Pašilių kaimas
667   Emilis Kriškanas. Kalneliai (Vienkiemio istorija). Iš latvių kalbos išvertė ir spaudai parengė Lilija Kudirkienė (Kriškanaitė)
689   Stefanija Bliūdžiūtė. Tartališkis – artimas ir tolimas
721   Elena Blažienė. Užubalių seniūnijos kaimai
752   Stefanija Bliūdžiūtė. Butėniškis ir jo gyventojai
758   Evaldas Leonardas Garška. Laukininkai, Žiogiškis, Neršionys, Pakapė
786   Alvydas Karalius. Raišių kaimas, gyventojai ir artimiausi kaimynai
819   Alena Grigaliūnienė. Veduviškio kaimas
850   Algirdas Karalius. Lingėnai
864   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Mano gimtinė
868   Petras Grigaliūnas. Remeikių kaimas ir jo žmonės
892   Rita Garškaitė. Apūniškio kaimas
897   Stefanija Bliūdžiūtė. Aukštasija

Antrosios dalies turinys

919

 

Petras Znatnovas. Maineivos – sentikių gimtinė
932   Elena Blažienė. Teklinė, Ivoniškis, Klevinė
944   Vytautas Bira. Skridulių ir Jutkių kaimų gyventojai
953   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Vyžuonėlių kaimo žmonės
957   Antanas Diržys. Raupiai, Prūdupė, Vištagerklis, Mažučiai, Baršiai
980   Juozas Pupienis. Sodelių kaimo žmonės
993   Stefanija Bliūdžiūtė. Stoniškio kaimo gyventojai
1013   Danguolė Vasiliauskienė (Jarušauskaitė). Gimiau Juodupėje
1020   Elena Blažienė. Pasodninkai, Skriveliškis
1025   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Patilčiai
1026   Aldona Radeckienė (Trečiokaitė). Prisiminimai apie Ilzenbergo dvarą
1037   Julija Šmerdelienė (Sesickaitė). Prūseliukų kaimas
1042   Jonas Šedys. Neaprašytų kaimų ir vienkiemių gyventojai

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS. KULTŪRA

1055   Petras Marcijonas. Juodupės mokyklos istorija
1088   Algimantas Braželis. Onuškio mokykla
1107   Paulina Dienienė(Čeičytė). Mokykla ir mokymasis Aleknų kaime
1109   Jonas Šedys .  Išnykusios mokyklos
1127   Stefanija Bliūdžiūtė. Mano pirmoji mokykla
1135   Irena Čeičienė (Velykaitė). Iš Aleknų bibliotekos istorijos
1138   Virginija Krasauskienė. Juodupės miestelio biblioteka
1141   Irena Šarkauskaitė. Juodupės saviveiklininkai
1164   Irena Kirstukienė. Fabriko „Nemunas“ saviveiklininkai

 

 

DABARTIS

1177   Liucija Bliūdžiuvienė. Juodupės seniūnija XXI amžiaus pradžioje
1188   Petras Marcijonas. Apie Juodupės miestelio bendruomenės veiklą
1191   Sigitas Zokas. Juodupės šauliai (Rokiškio šaulių 4-oji kuopa)
1192   Liucija Bliūdžiuvienė. Juodupės 100-mečio jubiliejus
1206   Elena Blažienė. Onuškio kraštotyros muziejus

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

1239   Marija Rupeikienė. Juodupės valsčiaus architektūros bruožai
1265 * Genovaitė Žukauskienė. Modernios technikos plitimas Juodupės valsčiuje
1296   Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė
1306   Rita Garškaitė. Kapinės ir laidojimo papročiai
1319   Stefanija Bliūdžiūtė. Lingėnų kapeliai
1323   Skaidrė Urbonienė. Kryždirbystė Juodupės valsčiuje
1333   Dalia Kiukienė. Staklės dūzgė ne tik „Nemuno“ fabrike...
1342   Jonas Šedys.  Mediniai indai, skalinės, audiniai
1371   Stefanija Bliūdžiūtė. Lingėnų kaimo vaizdeliai
1378   Algirdas Karalius. Linai
1382   Aurika Sirvydienė (Tarasovaitė). Gimtuvės, krikštynos, vestuvės, laidotuvės
1387   Aurika Sirvydienė (Tarasovaitė). Kalendorinių švenčių papročių nuotrupos
1390   Zita Pupelienė (Juodelytė). Atgimusios ir naujos tradicijos
1392   Rimvydas Alekna. Vaikystės prisiminimai apie Aleknų kaimą
1396   Antanas Daniliauskas. Čigonavimas Juodupės apylinkėse
1399   Jonas Šedys . Vaikų ir paauglių žaidimai

 

 

KALBA

1407   Kazimieras Garšva. Aknystos ir Juodupės šnekta
1411 * Laima Kalėdienė. Onuškio parapijos vietinių gyventojų pavardės
1438   Jonas Šedys. Pavardėse – sėlių pėdsakas?
1444   Jonas Šedys. Juodupės valsčiaus vietovardžiai

 

 

TAUTOSAKA

1453   Kostas Aleksynas. Dainininkė, pasakotoja, vaidintoja Rožė Gimbutienė
1513   Vilma Čiplytė. Daina ir gyvenimas
1519   Laimutė Garuolienė, Petras Sadaunykas, Sigutė Šimanauskienė. Liaudies dainelių kūrėjas Angeliapas ir jo kūryba

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1533    Aurelija Akstinienė (Deksnytė). Vyskupas Antanas Deksnys
1546   Zenonas Garška. Architektas Jonas Mulokas
1555   Augis Bulavas. Akademikas teisininkas Juozas Bulavas
1562   Augis Bulavas. Selekcininkas profesorius Jonas Bulavas
1576   Autorių kolektyvas. Lietuvos melioratorių vadovas Jonas Čeičys
1581   Aloyzas Dirsė. Dr. Joną Čeičį prisiminus
1584   Rimvydas Alekna. Apie Aleknų kaimą ir mokytoją Joną Alekną
1592 Ričardas Kazlauskas. Prisiminimai apie entomologą Joną Alekną
1594   Danguolė Mockienė, Romualdas Girkus. Inžinierius geodezininkas Jonas Deksnys (1904–1989)
1605   Konstantinas Bogdanas. Kelios mintys apie Mokytoją
1612   Algimantas Mikėnas. Jonas Mikėnas (Prisiminimai apie tėvą)
1619   Kazys Misius. Žymesni Onuškio ir Juodupės kunigai
1627   Edvardas Uldukis. „Dainingi Tavo posmai...“
1631   Irena Jasiūnaitė. Operos solistas Vladas Kavoliūnas
1634   Stefanija Bliūdžiūtė, Jonas Šedys. Jonas Povorotnikovas
1636   Regina Varnienė. Vladas Bulavas – žymusis bibliotekininkas novatorius
1641   Antanas Ryliškis. Antano Gailiūno atradimai ir praradimai
1644   Marijona Mieliauskienė. Bronislovo Stanislovo Milaknio gyvenimas ir kūryba
1649   Jevlampijus Laškovas. Retos profesijos remeikietis
1654   Birutė Kažemėkienė. Profesorius Jonas Osvaldas Kažemėkas
1657   Algimantas Grigelis. Antano Ražinsko gyvenimo tarpsnis, susijęs su geologija
1661   Stefanija Bliūdžiūtė (Apie save). Parengė Jonas Šedys
1667   Rita Viskaitienė. Stefanija Bliūdžiūtė
1668   Venantas Mačiekus. Agronomas ir kraštotyrininkas Jonas Šedys

 

 

IŠ JUODUPĖNŲ KŪRYBOS

1670   Jonas Lapašinskas. Žmonės, aš jums šaukiu. Džiaugsmas. Liepsnos. Gimtinė
1672   Antanas Ražinskas. Palik ramybėj. Lietuviams. Šiaurys. Partizanams. Jonui Matusevičiui. Praeitin sugrįžus. Atsisveikinimas su tėviške. Sudegintai Juodupės bažnyčiai. Ar pagalvojai? Mamai. Verutei
1677   Paulina Dienienė (Čeičytė). Ačiū. Tėviškėn sugrįžus. Dalijame širdį. Rudenį
1678   Alfonsas Mulvinas. Motinos dienai. Sveika, mamyte. Vladuko vardinėms. Mirusiam tėveliui prisiminti. A. a. mamytei Veronikai atminti. Negrįš jau. Elenytės gimimo dienai
1682   Stefanija Bliūdžiūtė. Himnas Lingėnams
1684   Jonas Kanopa. Vizija. Lietuvai. Atleisk
1686   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Tremtiniams. Išleistuvių vakarui prisiminti. Joninių naktis. Draugui. Skausmas
1688   Antanas Gailiūnas. Neramus ilgesys. Paklydau pasauly. Be meilės
1690   Aldona Joneliūkštienė (Širvinskaitė). Tėviškė
1690   Bronius Šeškauskas. Neviltis
1691   Raimondas Šeškauskas. Aš noriu
     
1692   Literatūra apie Juodupę ir jos apylinkes. Parengė Virginija Krasauskienė
     
1706   Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
1711   Apie autorius
1715   Santrumpos ir sutrumpinimai
1719   Monografijos finansiniai rėmėjai
1720   Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Venantas Mačiekus
1786    Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Venantas Mačiekus
1802   Buvusio Juodupės valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) ir Juodupės seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1804   Buvusio Juodupės valsčiaus demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1806   Juodupės seniūnijos demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1808   Juodupės miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1809   Onuškio miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1810   Juodupės valsčiaus dvarų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1811   Onuškio dvaro sodybos planas. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1812   Ilzenbergo dvaro sodybos planas. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1813   Čedasų dvaro sodybos planas. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1814   Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Juodupės valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1816   Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
1818   Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas
1820   Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
1824   Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2012 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
1826   Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
     
    Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 1345–1368

 

Contents

Part 1 Contents

19   Preface

 

 

NATURE

23 * Jevlampijus Laškovas, Antanas Ražinskas. Juodupė–Onuškis land subsurface set-up and Tumasonys magnetic anomaly
34   Rimvydas Kunskas. The setup of valley-rich country of Juodupė and its evolution
74 * Jonas Šedys. Homestead greenery, orchards and nature gifts
91   Danuta Romanovskaja. Phenological observations in the region of Juodupė
97   Antanas Ražinskas. A look at the map of the Count’s Tiesenhaus times
99   Stefanija Bliūdžiūtė. A pinewood
110   Bernardas Aloyzas Bliūdžius. Juodupė forestry
113   Zenonas Žumbakys. Hunting in the region of Juodupė

 

 

HISTORY

125 * Gintautas Zabiela. Juodupė is a land of ancient Sėliai trise (an attempt of regional prehistory)
138   Jonas Šedys. Having pored over the history
149 * Bronius Deksnys. Old Onuškis that was called Hanuszyszki for 400 years
189   Janina Stuokaitė. Komarai. The manor of Onuškis after the 1861 reform
202   Jonas Šedys. A long and hard way out of serfhood
211   Petras Blaževičius. Old Orthodox believers of the Juodupė land
227   Antanas Ražinskas. A village formed by forestry works
232   Jonas Šedys. Aknystėnai is a Čeičiai neighbourhood
271   Bronius Deksnys. Bryzgiai–a native village of Rev. Jonas Skruodis in his books of reminiscences
283   Pranciškus Motuzas. Development and changes of villages and farmsteads

 

 

HISTORY. YEARS OF PAINFUL LOSSES

309   Birutė Teresė Burauskaitė. Political prisoners of the Juodupė. Valsčius
326   Birutė Teresė Burauskaitė, Jonas Šedys. People exiled from the Juodupė Valsčius
340   Jonas Šedys. Juodupė Valsčius dwellers killed in 1941–1949
347   Jonas Šedys. The list of Juodupė Valsčius dwellers brought to Germany for forced labour
349   Jonas Šedys. Genocide cases and resistance against them
376   Palmira Čeičienė (Vasiliauskaitė). About my parents and remembrance of martyrs
379   Irena Bernotienė (Kalpokaitė). The fate of Vladas Kalpokas and his family
381   Elena Blažienė. The Jews of Onuškis
386   Stefanija Bliūdžiūtė. Jews acquaintances of mine
390   Arūnas Bubnys. The massacre of Jews in Velniaduobė forest and Antanašė
403   Rožė Gimbutienė (Dagytė). What is experienced during the war times
408   Povilas Jasinevičius. From a village to a camp and back
413   Julius Lionginas Deksnys. Reminiscences
415   Tatjana Aleinikova. A tragedy in Plunksnočiai Village
418   Feliksas Mažeikis. Paduobis battle (Recollections of its actor)
421   Kazys Čeičys. Events etched in the memory
426   Eleonora Mulvinienė (Bulovaitė). The fate of Bulovas and Mulvinas families
441   Aldona Šarkauskienė (Kanopaitė). Recollecting the troublous times
443   Stefanija Kindurienė (Šinkūnaitė). The paths of my torments (reminiscences by a political prisoner)
445   Anastazija Butkienė (Lukoševičiūtė). To the camp for supporting the partisans
447   Alma Vitkauskienė (Ablėnaitė). The exile deprived me of homeland

 

 

HISTORY. FACTORIES AND ENTERPRISES

452   Antanas Jočys. From the history of Nemunas factory
464   Antanas Pačebutas. Problems of Nemunas factory
473   Aloyzas Pranas Žindulis. My reminiscences about Nemunas factory
477   Irena Šarkauskaitė, Jonas Šedys. Paduobys peatery
494   Irena Šarkauskaitė. Juodupė pharmacy

 

 

HISTORY. VILLAGE STORIES

507   Stefanija Bliūdžiūtė. Didsodė Village
536   Elena Blažienė. Onuškis and its neighbouring villages
595   Petras Grigaliūnas. Ginotai Village
627   Alena Grigaliūnienė. Pašiliai Village
667   Emilis Kriškanas. Kalneliai (Homestead history). Translated from Latvian and prepared for publication by Lilija Kudirkienė (Kriškanaitė)
689   Stefanija Bliūdžiūtė. Tartališkis (near and remote)
721   Elena Blažienė. Villages in Užubaliai neighbourhood
752   Stefanija Bliūdžiūtė. Butėniškis and its people
758   Evaldas Leonardas Garška. Laukininkai, Žiogiškis, Neršionys and Pakapė
786   Alvydas Karalius. Raišiai Village, its population and the nearest neighbours
819   Alena Grigaliūnienė. Veduviškis Village
850   Algirdas Karalius. Lingėnai
864   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). My home
868   Petras Grigaliūnas. Remeikiai Village and its people
892   Rita Garškaitė. Apūniškis Village
897   Stefanija Bliūdžiūtė. Aukštasija

Part 2 Contents

919   Petras Znatnovas. Maineivos is a homeland of the olden Orthodox believers
932   Elena Blažienė. Teklinė, Ivoniškis and Klevinė villages
944   Vytautas Bira. Population of Skriduliai and Jutkiai Villages
953   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Vyžuonėliai Village people
957   Antanas Diržys. Raupiai, Prūdupė, Vištagerklis, Mažučiai and Baršiai
980   Juozas Pupienis. Sodeliai Village people
993   Stefanija Bliūdžiūtė. Stoniškis Village people
1013   Danguolė Vasiliauskienė (Jarušauskaitė). I was born in Juodupė
1020   Elena Blažienė. Pasodninkai and Skriveliškis.
1025   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). Patilčiai
1026   Aldona Radeckienė (Trečiokaitė). Recollections about the Ilselberg’s estate
1037   Julija Šmerdelienė (Sesickaitė). Prūseliukai Village
1042   Jonas Šedys. Population of villages and farmsteads uncovered

 

 

HISTORY. EDUCATION. CULTURE

1055   Petras Marcijonas. The history of Juodupė school
1088   Algimantas Braželis. Onuškis school
1107   Paulina Dienienė (Čeičytė). School and learning in Aleknos Village
1109   Jonas Šedys. The schools which disappeared
1127   Stefanija Bliūdžiūtė. My first school
1135   Irena Čeičienė (Velykaitė). From the history of Aleknos library
1138   Virginija Krasauskienė. The library of Juodupė Town
1141   Irena Šarkauskaitė. Amateur artists of Juodupė
1164   Irena Kirstukienė. Amateur artists of Nemunas factory

 

 

THE PRESENT

1177   Liucija Bliūdžiuvienė. Juodupė Neighbourhood at the start of the 2000s
1188   Petras Marcijonas. About the activities of Juodupė community
1191   Sigitas Zokas. Juodupė voluntary riflemen
1192   Liucija Bliūdžiuvienė.  The centenary of Juodupė
1206   Elena Blažienė. A local lore museum in Onuškis

 

 

ETHNICAL CULTURE

1239   Marija Rupeikienė. Architecture features in Juodupė Valsčius
1265  * Genovaitė Žuskauskienė. Spreading of up-to-date machinery and crafts in Juodupė Valsčius
1296   Venantas Mačiekus. Customary law
1306   Rita Garškaitė. Cemeteries and burial customs
1319   Stefanija Bliūdžiūtė. Little graves
1323   Skaidrė Urbonienė. Cross-making in Juodupė Valsčius
1333   Dalia Kiukienė. Machine tools hummed not only in the Nemunas factory
1342   Jonas Šedys. Wooden utensils, spills and fabrics
1371   Stefanija Bliūdžiūtė. Pictures of Lingėnai Village life
1378   Algirdas Karalius. Flax
1382   Aurika Sirvydienė (Tamsovaitė). The observances of birthdays, christening, wedding and funeral
1387   Aurika Sirvydienė  (Tarasovaitė). Crumbs of calendar festivalį traditions
1390   Zita Pupelienė (Juodelytė). The revived and new traditions
1392   Rimvydas Alekna. Childhood reminiscences about the Aleknos Village
1396   Antanas Daniliauskas. Gypsies in Juodupė region
1399   Jonas Šedys. Games of children and teenagers

 

 

LANGUAGE

1407   Kazimieras Garšva. Dialects of Aknysta and Juodupė
1411  * Laima Kalėdienė. Surnames of local people in Onuškis parish
1438   Jonas Šedys. Are surnames the traces of Sėliai tribes?
1444   Jonas Šedys. Toponyms in Juodupė Valsčius

 

 

FOLKLORE

1453   Kostas Aleksynas. Rožė Gimbutienė–a singer, storyteller and actor
1513   Vilma Čiplytė. The song and the life
1519   Laimutė Garuolienė, Petras Sadaunykas, Sigutė Šimanauskienė. Author of national songs Angeliapas and his works

 

 

CELEBRITIES

1533   Aurelija Akstinienė (Deksnytė). Bishop Antanas Deksnys
1546   Zenonas Garška. Architect Jonas Mulokas
1555   Augis Bulavas. The Academician and lawyer Juozas Bulavas
1562   Augis Bulavas. Selectionist Prof. Jonas Bulavas
1576   Collective authors. Leader of Lithuanian land reclamation specialists Jonas Čeičys
1581   Aloyzas Dirsė. Recollecting Dr. Jonas Čeičys
1584   Rimvydas Alekna. About Aleknos Village and its teacher Jonas Alekna
1592   Ričardas Kazlauskas. Reminiscences about entomologist Jonas Alekna
1594   Danguolė Mockienė, Romualdas Girkus. Engineer and geodesist Jonas Deksnys (1904–1989)
1605   Konstantinas Bogdanas. Some points about the Teacher
1612   Algimantas Mikėnas. Jonas Mikėnas (Reminiscences about the father)
1619   Kazys Misius. Some prominent priests of Onuškis and Juodupė
1627   Edvardas Uldukis. “Melodious are your verses...”
1631   Irena Jasiūnaitė. Opera singer Vladas Kavoliūnas
1634   Stefanija Bliūdžiūtė, Jonas Šedys. Jonas Povorotnikovas
1636   Regina Varnienė. Vladas Bulavas–a prominent librarian and trailbrazer
1641   Antanas Ryliškis. Discoveries and losses of Antanas Gailiūnas
1644   Marijona Mieliauskienė. Life and works of Bronislovas Stanislovas Milaknis
1649   Jevlampijus Laškovas. Remeikiai Village dweller of rare profession
1654   Birutė Kažemėkienė. Professor Jonas Osvaldas Kažemėkas
1657   Algimantas Grigelis A geology-related life span of Antanas Ražinskas
1661   Stefanija Bliudžiūtė (About herself). Prepared by Jonas Šedys
1667   Rita Viskaitienė. Stefanija Bliūdžiūtė
1668   Venantas Mačiekus. An agronomist and local ethnographer Jonas Šedys

 

 

SOME CREATIONS OF JUODUPĖ PEOPLE

1670   Jonas Lapašinskas. People I call you. Joy. Flames. Homeland
1672   Antanas Ražinskas. Let me be. For Lithuanians. The North. To partisans. To Jonas Matusevičius. Back to the past. Farewell to homeland. To the burnt Juodupė church. Did you think? To Mother. To Verutė
1677   Paulina Dienienė (Čeičytė). Thank you. Back to the homeland. Sharing heart. In autumn
1678   Alfonsas Mulvinas. To Mother’s Day. Hi, Mummy. To Vladukas Birthday. To remember the Father at peace. To remember my Mummy Veronika, God rest her soul. Never will be back. To Elenytė’s Birthday
1682   Stefanija Bliūdžiūtė. The laud for Lingėnai
1684   Jonas Kanopa. Vision. To Lithuania. Forgive me
1686   Ona Paunksnienė (Griškėnaitė). To exiles. To remember the send-off night. Midsummer night. To my friend. The Pain
1688   Antanas Gailiūnas. A restive nostalgia. I am strayed in the world. Without love
1690   Aldona Joneliūkštienė (Širvinskaitė). Homeland
1690   Bronius Šeškauskas. The Despair
1691   Raimondas Šeškaukas. I want
     
1692    Literature about Juodupė and its environs
     
1706    English summaries of papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” monograph series Commission for Scientific Works
1711   About the authors
1715   Abbreviations and symbols
1719   Sponsors of the publication
1720   Index of names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Venantas Mačiekus
1786   Index of toponyms. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Venantas Mačiekus
1802   The map of former Juodupė Valsčius (after the 1923 census of Lithuanian population) and Juodupė Neighbourhood. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1804   A demographic map of the former Juodupė Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1806   A demographic map of Juodupė Neighbourhood. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1808   The map of Juodupė township. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1809   The map of Onuškis township. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1810   The map of manors in the Juodupė Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1811   A scheme of Onuškis manor homestead. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1812   A scheme of Ilzenbergas manor homestead. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1813   A scheme of Čedasai manor homestead. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1814   The map of former Lithuanian rural areas Valsčiai with the Juodupė Valsčius shown darker. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1816   The alphabetic list of former Lithuanian rural areas Valsčiai
1818   The territorial list of former Lithuanian Valsčiai
1820   About the “Lietuvos Valsčiai” series
1824   A map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by the end of 2012. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
1826   About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
     
    The insert of colour illustrations, p. 1345–1368

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2013 07 04

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt