Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Nuamtomas monografijos „Kazlų Rūda“ turinys

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Apylinkių gamta

 2. Saliamonas Paltanavičius. Gyvoji gamta

ISTORIJA

 1. Juozas Banionis. Kazlų Rūda. Istorinė apybraiža

 2. Juozas Banionis. Jūrė. Istorinė apybraiža

 3. Juozas Banionis. Ąžuolų Būda. Istorinė apybraiža

 4. Vida Girininkienė. 1863–1864 m. istoriniai įvykiai

 5. Juozas Kudirka. 1863 metų sukilimo aidai

 6. Ona Arminienė. Višakio Rūdos miestelio istorija

 7. Agota Savickienė. Iš Kazlų Rūdos apylinkių istorijos

 8. A. Strimaitis. Iš Kazlų Rūdos parapijos istorijos

 9. Stasys Algimantas Vaičiulevičius. Kazlų Rūdos Švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijos bažnyčios istorija ir dabartis

 10. A. Strimaitis. Iš Bagotosios parapijos istorijos

 11. Juozas Kudirka. Daraktorinis švietimas

 12. Juozas Kudirka. Knygnešiai

 13. Ona Arminienė. Apie Kazlų Rūdos miškus

 14. Dalija Ardzijauskaitė. Iš Jankų praeities

 15. Juozas Skomskis. Kazlų kaimo istorijos bruožai

 16. Aldona Vasiliauskienė. Kazlų Rūdos apylinkių bažnyčių istorinė apžvalga

 17. Stanislovas Buchaveckas. Nacių laikotarpio įvykiai

 18. Ona Arminienė. Višakiorūdiečiai – II pasaulinio karo dalyviai

 19. Algimantas Lelešius. Iš pokario kovų istorijos

 20. Algimantas Lelešius. Žiūrių–Gudelių kautynės

 21. Antanas Paulavičius. Partizanų karo mokykla Kazlų Rūdos giriose

 22. Aušra Jablonskienė. Plutiškių kaimas ir parapija XVIII–XX a. pirmoje pusėje

 23. A. Vilutienė. Karo mokykla Kazlų Rūdos girioje

 24. L. Čibirka. Jankų mokyklai – 80 (iš mokyklos istorijos)

 25. Kazys Misius. Iš valsčiaus pašto įstaigų istorijos

 26. Marcelė Dilienė. Runkių kaimo partizanai

 27. Julija Bučinskienė. Kazlų Rūdos politinių kalinių ir tremtinių sąrašas

 28. Stasys Viša. Ąžuolų Būdos apylinkių politiniai kaliniai ir tremtiniai

 29. Gražina Narbutienė. Iš Jūrės kultūrinio gyvenimo praeities

 30. Kęstutis Žemaitis. Mūsų miškininkai

 31. Elvyra Straševičienė. Tikros istorijos

 32. Algimantas Lelešius. Tragiška 1941 m. birželio 23-oji Kazlų Rūdoje

 33. Antanas Andrijauskas. Kazlų kaimas

 34. Algimantas Lelešius. Kazlųrūdiečių Vinco ir Natalijos Štreimikių šeima

 35. Ignas Plioraitis. Ąžuolų Būda

 36. Algimantas Lelešius. Albinos Mėlynienės prisiminimai

 37. Vincas Žemaitis. Iš eigulio M. Steponaičio atsiminimų

SOCIALINIAI EKONOMINIAI KRAŠTO BRUOŽAI

 1. Algirdas Stanaitis. Kazlų Rūdos krašto gyvenvietės ir gyventojai

 2. Antanas Kličius. Žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos

 3. Anelė Vosyliūtė. Iš žmonių gyvenimo istorijų

 4. Antanas Čiužas. Jaunimo požiūriai į šeimą

 5. Danutė Tureikytė. Visuomeninis Kazlų Rūdos gyventojų aktyvumas

 6. Inija Trinkūnienė. Tautinio ir etninio identiteto savitumai

 7. Valentina Ratkevičienė. Ūkininkų ūkių veiklos tyrimai

IŠ NESENOS PRAEITIES

 1. Algimantas Lelešius. Sąjūdžio veikla

 2. Algimantas Lelešius. Atsikūrusių šaulių ir tremtinių organizacijų veikla

 3. Aleksandras Lenkutis. Kazlų Rūdos savivaldybė pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį

 4. Ona Arminienė. Višakio Rūdos kolūkio istorija

 5. Jaunius Vylius. Kazlų Rūdos gyventojų kultūrinė veikla

 6. Regina Mocevičienė. Kazlų Rūdos parapijiečių religinio gyvenimo bruožai

 7. Antanas Enčius. Iš Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos istorijos

 8. Ona Arminienė. Višakio Rūdos mokyklos istorija

 9. Ipolitas Ledas. Višakio Rūdos apylinkių žmonės

 10. Aldonas Pupkis. Iš prisiminimų apie Kazlų Rūdą

 11. Aldona Lukoševičienė. Kazlų Rūdos bibliotekos istorija

 12. Vytautas Martinaitis. Miškininkystės ūkio istorija

 13. Vytautas Martinaitis. Miškininkų asmenybės

 14. Vytautas Martinaitis. Iš Senos Rūdos kaimo istorijos

 15. V. Filipova. Apie Kazlų Rūdos poetus

 16. Gediminas Vaišnoras, Algirdas Lelešius. Kazlų Rūdos moksleivių turistinė veikla

 17. Gediminas Vaišnoras. Moksleivių sportinės veiklos apžvalga

 18. Juozas Skomskis, Grėblikaitė. Apie pokario saviveiklininkus

 19. Gražina Narbutienė. Iš Jūrės kultūrinio gyvenimo

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Janina Morkūnienė. Odininkystės, kailiadirbystės ir kt. amatai; transporto priemonės

 2. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai

 3. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjeras

 4. Erika Nenartavičiūtė. Naminių audinių gamyba ir audiniai

 5. Elvyra Straševičienė. Medžio apdirbimo amatai, amatininkai, įrankiai

 6. Elvyra Straševičienė. Kazlų Rūdos miškai

 7. Elvyra Straševičienė. Prekyba

 8. Janina Samulionytė. Indai, įrankiai ir valgiai

 9. Stanislovas Liučvaitis. Šventės ir papročiai

 10. Ona Arminienė. Lino kalias

 11. Elena Počiulpaitė. Mediniai apylinkių kryžiai

 12. Vacys Milius. Apylinkių kapinių aprašymas

 13. Ona Arminienė. Višakio Rūdos kapinių antkapiniai užrašai

 14. Asta Burdulytė. Gečionių giminės 200 metų istorija

 15. Juozas Kudirka. Geležies lydymas

 16. Juozas Kudirka. Senovės medžioklė

KALBA

 1. Aldonas Pupkis. Apie gyventojų tarmę

 2. Inga Pilipaitė. Kazlų Rūdos ir jos apylinkių tarminės ypatybės

 3. Ona Aleknavičienė. Gyventojų pravardės

 4. Ona Arminienė. Višakio Rūdos vietovardžiai ir gyventojų pravardės

TAUTOSAKA

 1. Edita Korzonaitė. Kazlų Rūdos tautosakos rinkiniai rankraštynuose

 2. Kazlų Rūdos valsčiaus dainuojamoji tautosaka. Parengė Jūratė Šlekonytė

 3. Kazlų Rūdos apylinkių pasakojamoji tautosaka. Parengė Jūratė Šlekonytė

 4. Kazlų Rūdos smulkioji tautosaka. Parengė Giedrė Bufienė

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Apie filosofą prof. Praną Dovydaitį

 2. Apie etnografą Dovydaitį

 3. Viktoras Liutkus. Dailininkas Viktoras Vizgirda

 4. Viktoras Liutkus. Dailininkė Danutė Valentaitė

 5. Viktoras Liutkus. Feliksas Kudirka (1870–1932) – kunigas, „Draugo“ redaktorius

 6. Donaldas Čitavičius. Mano tėvas gydytojas Čitavičius

 7. Kalbininkas Aldonas Pupkis

 8. Kompozitorius Rimvydas Žygaitis

 9. Apie miškininkystės tyrinėtoją Romualdą Deltuvą

 10. Apie filosofą Ipolitą Ledą

 11. Apie etikos tyrinėtoją Vincą Žemaitį

 12. Aurelija Mėdžiūtė. Pokario laikų Kazlų Rūdos mokytojai

 13. I. Šemetienė. Biografijų sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2000 09 12

Patikslinta, papildyta: 2002 01 09, 02 21, 03 07, 05 10, 05 17, 06 18, 2005 03 18, 2006 01 03

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt