Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai

32-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 41 autorius, 41 straipsnis, 1256 puslapių, 600 egzempliorių. 2016 m.
ISBN 978-609-8148-43-5
Elektroniniu formatu monografija išleista 2017 m. birželio 28 d. 

 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIU I 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ S ATKŪRIMO 25-MEČIUI 1990–2015

KUPIŠKIO 535-OSIOMS METINĖMS 1480–2015

Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai – 32-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
(2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui (2015), Kupiškio 535-osioms metinėms (2015).

Monografijoje publikuojamame 41-ame moksliniame straipsnyje aprašomas Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai, istorija,
meno kūriniai, architektūra, tautosaka, etninis paveldas, leksika. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei
pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai, semiotikos profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė, Petras, Vytautas ir Kazys Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas, taip pat kultūros bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veiklai.

Rengėjai

Vyriausiioji redaktorė sudarytoja 
AUŠRA JONUŠYTĖ

Atsakingoji redaktorė
SONATA JONUŠAITĖ

Kalbos redaktoriai
AUKSĖ GASPERAVIČIENĖ, VIDA KASPARAVIČIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorė
RASA KAŠĖTIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENĖ

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
VIOLETA BARKAUSKAITĖ

Mokslo darbų komisija
Prof. dr. GENOVAITĖ DRUČKUTĖ (kalbotyra), dr. DALIA KLAJUMIENĖ (menotyra), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), prof. dr. JONAS MINKEVIČIUS (architektūra)

Rengėjai ir leidėjai
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS), Kupiškio etnografijos muziejus (direktorė VIOLETA ALEKNIENĖ, specialistė AUŠRA JONUŠYTĖ)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba, Kupiškio rajono savivaldybė, UAB „Magnolija“, Galina Grina

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Kupiškis. 2016 m. Jono Kliučiaus nuotr.

Knyga išleista 2016

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Kupiškio kraštas, įdomus savita gamta, istorija, kultūros ir paveldo objektais, tautosaka, papročiais ir žmonėmis, garsiais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, visada traukė mokslininkų ir tyrinėtojų dėmesį. Daug metų tokius tyrimus organizavo Kupiškio etnografijos muziejaus specialistai ir Lietuvos istorijos institutas, kai jame dirbo ir jam vadovavo akademikas Vytautas Merkys. Būtent jo pastangų dėka pasirodė pirmasis leidinys „Kupiškio kraštas“, vėliau jau patys muziejininkai 2006–2008 m. vykdė Lietuvos tūkstantmečio programos remiamą projektą. Padedant Klaipėdos, Vilniaus, Kauno universitetų mokslininkams, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro, Lietuvos nacionalinio ir Panevėžio kraštotyros muziejų specialistams, buvo parengta monografija „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“.

Visais laikais kupiškėnai siekė geriau pažinti ir garsin­ti savo kraštą, kuris gali didžiuotis, kad jo, kaip vietovės, vardas pirmąkart buvo paminėtas 1480 m., kai į Krokuvos universitetą studentu užsirašė Stanislovas Jonaitis iš Kupiškio. Vietos jaunuolis norėjo siekti mokslo aukštojoje mokykloje, taip išskirdamas krašto savitumą iš kitų Lietuvos vietovių, kurių daugelis buvo susijusios su kokiais nors karais ar kruvinomis kautynėmis. Tęsiant tradiciją, krašto unikalumą siekiama atskleisti ir šioje monografijoje.

Renkant ir apibendrinant medžiagą leidiniui „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“, ypač daug dėmesio buvo skirta gamtos, architektūros, archeologijos, etnografinio bei istorinio paveldo objektams ir reiškiniams, paveikusiems krašto kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, žmonių mąstyseną.

Apie juos duomenys buvo renkami kompleksinės ekspedi­cijos metu Kupiškio apylinkėse, Kupiškio etnografijos muziejuje, Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos ypatingajame, Lietuvos centriniame, Panevėžio vyskupijos kurijos, mokslo ir kultūros institucijų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriose dirba mokslininkai ir specialistai, archyvuose, naudotasi straipsnių autorių turima ankstesnių Kupiškio krašto lauko tyrimų medžiaga.

Tęsiant pradėtus darbus, buvo kreiptasi į mokslininkus ir tyrinėtojus, jau rašiusius straipsnius minėtai monografijai ir rinkusius medžiagą apie Kupiškio kraštą „Versmės“ leidyklos organizuotoje ekspedicijoje. Apibendrinus keletą metų trukusių darbų rezultatus parašyti straipsniai, kuriuos papildo lentelės, brėžiniai ir nuotraukos.

Šiame leidinyje rasime straipsnius apie Kupiškio geologinį pamatą, įdomesnius krašto augalus, Kupiškio tvenkinį ir jo ypatybes, ichtiologinius tyrimus ir jų išvadas, įdomesnius archeologinius radinius, Kupiškio seniūnijos XVI–XIX a. ypatumus.

Tyrinėti Palėvenės sakralinio ansamblio ir Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios dailės kūriniai, Kupiškio parapijos dvasininkų ir parapijiečių veikla. Apžvelgta sakralinių pastatų ir parapijos trobesių, Kupiškio krašto liaudies ir architektūra sovietmečiu. Nagrinėta Adomo Petrausko muziejaus masinės gamybos sieninių religinių paveikslų kolekcija ir Uoginių kapinių koplyčioje esančios Kryžiaus kelio stotys. Aprašytos katalikų laidotuvių apeigos ir papročiai, Kupiškio krašto kryždir­bystės tradicijos ir paminklai. Atlikti išsamūs XIX a.–XX a. instrumentinio muzikavi­mo, dainavimo tradicijų nuo XX a. pradžios iki šių dienų, Kupiškio krašto folkloro ansamblių veiklos ir jų sunykimo priežasčių tyrimai ir jie paskelbti monografijoje. Apžvelgtos XIX–XX a. pavasario šventės ir kupiškėnų bendruomenės gyvenimas XX a.

Monografijoje „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ aprašoma žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo ir Antrojo pasaulinio karo pradžioje, taip pat kupiškėnų papročiai leksikografijos šaltiniuose, Kupiškio, Palėvenės bei Palėvenėlės bažnyčių varpai ir skambinimo jais tradicija.

Knygos straipsniuose apžvelgtos vietos, susijusios su pokario metų partiza­niniu judėjimu ir jų vadais, tremtinių likimas.

Leidinyje pristatomi Kupiškio krašto žmonės, darę įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai semiotikos profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė, Petras, Vytautas ir Kazys Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas. Yra straipsnių apie kultūros įstaigų, visuomeninių organizacijų veiklą ir kt.
Vilniaus kupiškėnų klubo nariams pasiūlius parengti monografiją apie Kupiškio kraštą, jos rengimą ir leidybą parėmė Lietuvos kultūros taryba, Kupiškio rajono savivaldybė (meras Dainius Bardauskas), asmeninėmis lėšomis „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, Galina Grina.

Rengiant leidinį spaudai, daug naudingų patarimų ir pasiūlymų pateikė akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, dr. Dalia Klajumienė, profesoriai dr. Jonas Minkevičius ir dr. Genovaitė Dručkutė. Jiems ačiū už tai, kad dažnai aukodami ir laisvalaikį gilinosi į monografijos rengimo spaudai subtilybes, skaitė straipsnius.

Už pagalbą rengiant monografiją dėkojame redaktorėms Vidai Kasparavičienei, Auksei Gasperavičienei, Sonatai Jonušaitei, Živilei Driskiuvienei, korektorei Rasai Kašėtienei, maketuotojai Violetai Barkauskaitei, viršelio dailininkei Onai Liugailie­nei, fotografui Jonui Kliučiui. Taip pat norėtume padėkoti Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Danutei Baronienei, vyr. bibliografei Jolitai Pipynienei ir vyr. bibliotekininkei Gražinai Puidokienei. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie monografijos „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ parengimo ir išleidimo.

Aušra Jonušytė

Turinys

7

Turinys anglų kalba

9

Pratarmė

11

Gediminas Motuza. Kupiškio krašto geologinis pamatas

17

Sigutis Obelevičius. Kupiškio valsčiaus gamta

28

Santa Neimanaitė. Kupiškio tvenkinio geografinė padėtis

89

Egidijus Bukelskis. Kupiškio marių ichtiologiniai tyrimai

97

Renė Sankauskienė. Kas gi ta pelkė?

120

Gintautas Zabiela. Kupiškio valsčiaus archeologija

137

Alvydas Totoris. Kupiškio seniūnija XVI–XIX amžiais

187

Gediminas Grina. Šapalų Grinos ir jų palikuonys

212

Dalia Klajumienė. Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai

235

Violeta Aleknienė. Palėvenė 1940–2014 metais

261

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kupiškio krašto sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

335

Dalia Klajumienė. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai

362

Aldona Vasiliauskienė. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija

562

Simonas Jurkštaitis. Kupiškio žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo

580

Arūnas Bubnys. Masinės sovietinių aktyvistų ir žydų žudynės Kupiškyje 1941 metais

592

Aušra Jonušytė. Pokario metų tremtiniai kupiškėnai ir jų likimas

607

Edita Jankauskienė. Partizaninis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas Kupiškio valsčiuje 1944–1953 metais

627

Minijus Pučėta. Numizmatinis rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje

665

Ieva Bobinaitė. Adomo Petrausko muziejaus masinės gamybos sieninių religinių paveikslų kolekcija. Uoginių kapinių koplyčios Kryžiaus kelio stotys

680

Danutė Baronienė. Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte (Iš priešgaisrinės tarnybos istorijos)

692

Aldona Ramanauskienė. Melioratorių veiklos dešimtmečiai

703

Jonas Minkevičius. Kupiškio valsčiaus liaudies architektūra

731

Vaidas Petrulis. Architektūrinė ir urbanistinė Kupiškio raida sovietiniais metais

785

Lina Matiukaitė. Kupiškio krašto bibliotekų istorijos fragmentai

821

Eleonora Vaičeliūnienė. Prisiminus spaudos istoriją

847

Algirdas Petrulis. Sąjūdžio ištakos ir sklaida kupiškėnų krašte

876

Aušra Jurčikonytė. Liaudiška mirties samprata

891

Rimutė Garnevičiūtė. Katalikų laidotuvių apeigos: papročiai ir religingumo raiška (Kupiškio apylinkės, XX a. antroji pusė–XXI a. pradžia)

918

Eglė Udraitė. Kupiškėnų bendruomenė ir jos gyvenimas XX amžiuje

927

Arūnas Vaicekauskas. Didžiosios pavasario šventės Kupiškio krašte

948

Skaidrė Urbonienė. Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu

965

Jolanta Zabulytė. Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklai

996

Inga Bendžienė (Cironkaitė). Kupiškio, Palėvenės ir Palėvenėlės bažnyčių varpai ir skambinimas jais

1012

Daiva Vyčinienė. Kupiškio dainavimo tradicija nuo XX a. pr. iki šių dienų: žvilgsnis į šimto metų istoriją ir raidą

1045

Gaila Kirdienė. Kupiškėnų instrumentinio muzikavimo tradicija

1080

Aušra Zabielienė. Kupiškio valsčiaus folkloro ansambliai: egzistuojantys ir nebe...

1089

Violeta Černė. Muzikos leksika Kupiškėnų žodyne

1098

Karolis Rimtautas Kašponis. Prisimenant Algirdą Julių Greimą

1105

Aldona Ruseckaitė. Garsioji Babickų šeima

1125

Genovaitė Dručkutė. Kupiškis Juozo Baltušio gyvenime ir kūryboje

1142

Donata Jutkienė. Henrikas Orakauskas – Kupiškio miesto puošybos pradininkas

1168

Santraukos

1205

Santrumpos

1209

Naudoti archyvų, muziejų ir kitų institucijų fondai

1210

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1214

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1216

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1219

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aušra Jonušytė

1245

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Vida Kasparavičienė, Aušra Jonušytė

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas, p. 49–88

Contents

 

9

Introduction

11

Gediminas Motuza. The geological basement of the Kupiškis land

17

Sigutis Obelevičius. The nature in the area of Kupiškis

28

Santa Neimanaitė. Kupiškis artificial lake and its geographical position

89

Egidijus Bukelskis. Ichthyologic investigations in the Kupiškis artificial lake

97

Renė Sankauskienė. What is a bog?

120

Gintautas Zabiela. The archaeology in the area of Kupiškis

137

Alvydas Totoris. The Kupiškis Neighbourhood in 16–19th centuries

187

Gediminas Grina. The Grinos of Šapalai and their progeny

212

Dalia Klajumienė. The architecture of Palėvenė sacral ensemble and art monuments

235

Violeta Aleknienė. Palėvenė in 1940–2014

261

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The architecture of sacral and parish buildings in the area of Kupiškis

335

Dalia Klajumienė. The architecture of the Church of the Ascension of Christ in Kupiškis and art works

362

Aldona Vasiliauskienė. The history of the Church of the Ascension of Christ and its parish

562

Simonas Jurkštaitis. The history of Jewish community before the WWII

580

Arūnas Bubnys. Mass executions of Soviet activists and Jews in Kupiškis in 1941

592

Aušra Jonušytė. The post-war deportees from Kupiškis and their fate

607

Edita Jankauskienė. Armed partisan resistance and its suppression in the area of Kupiškis in 1944–1953

627

Minijus Pučėta. A numismatic collection in the Kupiškis Ethnographic Museum

665

Ieva Bobinaitė. A collection of religious wall paintings of mass production in the Adomas Petrauskas Museum. Stations of the Cross at the Uoginiai Cemetery Chapel

680

Danutė Baronienė. The fire-brigade and its activities in the area of Kupiškis (From the history of the Fire Fighting Service)

692

Aldona Ramanauskienė. The decades of land improvement activities

703

Jonas Minkevičius. The folk architecture in the area of Kupiškis

731

Vaidas Petrulis. Architecture and urban development of Kupiškis in Soviet times

785

Lina Matiukaitė. The history fragments of libraries in the area of Kupiškis

821

Eleonora Vaičeliūnienė. Remembering the history of the press

847

Algirdas Petrulis. The beginnings of the Sąjūdis movement and its spread in the area of Kupiškis

876

Aušra Jurčikonytė. How people in Kupiškis perceive the death

891

Rimutė Garnevičiūtė. The Catholic funeral ceremonies: expression of traditions and religiosity (Kupiškis area, from the second half of the 20th c. to the start–21st c.)

918

Eglė Udraitė. The community of Kupiškis people and its being in the 20th century

927

Arūnas Vaicekauskas. The main springtime feasts in the area of Kupiškis

948

Skaidrė Urbonienė. The investigations of cross-making in Kupiškis area during the Soviet time

965

Jolanta Zabulytė. The cross-making monuments in the cemetery of Kupiškis

996

Inga Bendžienė (Cironkaitė). The bells of Kupiškis, Palėvenė and Palėvenėlė churches and ringing them

1012

Daiva Vyčinienė. Singing traditions in Kupiškis from the 20th century to nowadays: a look at the centenary history and development

1045

Gaila Kirdienė. A tradition of instrumental music making in Kupiškis

1080

Aušra Zabielienė. The existing and split folklore ensembles in the area of Kupiškis

1089

Violeta Černė. The musical lexis in the Kupiškėnų žodynas dictionary

1098

Karolis Rimtautas Kašponis. Remembering Algirdas Julius Greimas

1105

Aldona Ruseckaitė. The famous family of Babickai

1125

Genovaitė Dručkutė. Kupiškis in the life of Juozas Baltušis and his works

1142

Donata Jutkienė. Henrikas Orakauskas–the pioneer of Kupiškis town decoration

1168

Summaries

1205

Abbreviations

1209

The used funds stored in archives, museums and other institutions

1210

About the “Lietuvos Valsčiai” series

1214

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those already published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1216

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)

1219

The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Aušra Jonušytė

1245

The index of place names. Compiled by Jūratė Baradinskienė, Vida Kasparavičienė, Aušra Jonušytė

The insert of colour illustrations, pp. 49–88

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2017 01 16

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt