Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Naujamiestis“ turinys 

Pratarmė

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas.  Nevėžio paslėnio kraštovė ties Naujamiesčiu. 
 2. Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza. Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės
 3. Algimantas Kavaliauskas. Nevėžis ir jo upelių slėniai.
 4. Veronika Klimavičienė. Gamtos ir kultūros paminklai Naujamiestyje.
 5. Vytautas Baliūnas. Liaudies meteorologija.
 6. Vaida Goberienė. Gamtininkas Alfonsas Palionis.
 7. Daina „Ten, kur Vešeta“. Žodžiai ir muzika Aldonos Belazaraitės Masiokienės.
 8. Donatas Pilkauskas. Berčiūnų kurortas Respublikos laikais.
 9. Alfreda Petrulienė, Dovilas Petrulis. Archeologų dienoraščius atskleidus: Nevėžio vidurupys ir Naujamiesčio apylinkės. 
 10. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškių pilkapiai.
 11. Petras Juknevičius. Naujamiesčio senkapiai.
 12. Dalia Greviškienė. Upytės apylinkių mitologiniai sakraliniai objektai.
 13. Petras Juknevičius. Šuoja.

ISTORIJA

 1. Paulius Grinkas. Naujamiesčio istorija.
 2. Dalia Greviškienė. Upytė istorijos vingiuose.
 3. Arūnas Astramskas. Naujamiesčio valsčiaus dvarai ir dvarininkai XIX amžiaus antroje pusėje – XX amžiuje.
 4. Petras Juknevičius. Jonas Sicinskis.
 5. Petras Juknevičius. „Nedorėlis“ Vladislovas Čičinskas.
 6. Stasė Raudonienė. 1819–1828 metų Naujamiesčio parapijos žiniaraštis.
 7. Stasė Raudonienė. Murmulių dvaras.
 8. Stasė Raudonienė. Eidrigevičių Jaciniškis.
 9. Stasė Raudonienė. Vadaktų dvaras ir Kopanskiai.
 10. Petras Juknevičius. Nevėžninkų dvaras.
 11. Petras Juknevičius. Naudvaris ir Kerbedžiai.
 12. Petras Juknevičius, Rita Kukuraitytė. Senieji Nevėžninkai.
 13. Petras Juknevičius. Pranionių palivarkas.
 14. Petras Juknevičius. Liberiškio dvaras.
 15. Petras Juknevičius. Bučių dvaras.
 16. Petras  Juknevičius. Narutiškio palivarkas.
 17. Petras Juknevičius, Sandra Lukšytė. Kaip atsirado dveji Berčiūnai.
 18. Jūratė Gaidelienė. Antanas Krasauskas – Pirmojo pasaulinio karo dalyvis ir unikalių atsiminimų autorius.
 19. Paminklas Naujamiesčio kapinėse. Žuvę už Lietuvos laisvę  1915–1949 metais. 
 20. Stasė Raudonienė. Taip gyvenome iki Nepriklausomybės dienų.
 21. Stasė Raudonienė. Kunigas Juozas Tumas Vadaktėliuose.
 22. Stasė Raudonienė. Už lietuviškas knygeles jo laukė tremtis. Martynas Zopelis.
 23. Stasė Raudonienė. Ūkininkai ir samdiniai.
 24. Stasė Raudonienė. Valsčiaus amatininkai 1932 metais.
 25. Stasė Raudonienė. Valsčiaus rūpesčiai ir darbai.
 26. Stasė Raudonienė. Kelių ir tiltų statyba Naujamiesčio valsčiuje.
 27. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškių žmonės ir kaimo kapinaitės XVIII amžiuje.
 28. Danutė Mikšytė Galkienė. Naujamiesčio kapinės
 29. Veronika Motiekaitienė. Atsiminimai apie Vaižgantą.
 30. Jūratė Gaidelienė. Knygnešystė Vadaktėlių apylinkėse.
 31. Donatas Pilkauskas. Naujamiesčio valsčius 1919–1940 metais.
 32. Vytautas Baliūnas. Nepriklausomybės kovų laikotarpis. Juozas Urbšys.
 33. Goda Jakubonytė. Naujamiesčio karaimai. Istorinė raida. Kalba, papročiai ir kultūra.
 34. Stasė Raudonienė. Naujamiesčio karaimai 1869 metais.
 35. Birutė Kronienė. Šimtametė Rachilė.
 36. Neringa Latvytė Gustaitienė. Žydai Naujamiestyje.
 37. Veronika Klimavičienė. Naujamiestiečių atsiminimai.
 38. Aldona Belazaraitė Masiokienė. Tada, kai žydus šaudė. Eilėraštis.
 39. Arūnas Baublys. Naujamiesčio evangelikų reformatų bažnyčios istorija.
 40. Petras Juknevičius. Reformacijos judėjimo veikėjai tėvas ir sūnus Božimovskiai.
 41. Stasė Raudonienė.  Vadaktėlių bažnyčioje dirbę kunigai.
 42. Aloyzas Urbšys. Vyškos ir vargonai.
 43. Aloyzas Urbšys. Vaižgantas Vadaktėliuose.
 44. Aloyzas Urbšys. Vadaktėlių bažnyčios vargonininkai.
 45. Aloyzas Urbšys. Vaižganto ąžuolas.
 46. Juozo Urbšio ,,Laiškas Motinai“.
 47. Alfas Pakėnas. Adomas Jakštas bara Vaižgantą.
 48. Stasė Raudonienė. Vadaktų (Vadaktėlių) dvaro ir bažnyčios savininkai 18–19 amžiuje.
 49. Petras Juknevičius. 1863 metų sukilimo dalyvio Saturnino Jakubovskio kapas Naujamiesčio kapinėse.
 50. Stasė Raudonienė. Vadaktėlių bažnyčia ir kapinės.
 51. Albina Saladūnaitė. Naujamiesčio bažnyčia.
 52. Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius, Irena Staniūnienė. Nevėžninkų koplyčia.
 53. Asta Bočiulytė. Puošnūs Naujamiesčio bažnyčios vartai.
 54. Janina Petkevičienė. Kunigas Jonas Jurgaitis.
 55. Edita Dirsienė Misevičiūtė. Kitam atleisk dažnai. Zakristijonas Juozas Misevičius.
 56. Monika Tamošiūnaitė. Sidabravo bažnyčios istorija
 57. Danutė Mikšytė Galkienė. Naujamiesčio kapinės.
 58. Martynas Teresas. Sovietinė okupacija 1939–1940 metais.
 59. Elena Guokienė (Brazdžionytė). Tremties nakties prisiminimai.
 60. Ona Giedrutė Butkienė. Pirmasis trėmimas. Grybų šeima.
 61. Gabija Ruseckaitė. Ne savo noru.
 62. Elena Markuckytė Vyšniauskienė. Partizanas Antanas Žygas „Aptiekorius“.
 63. Stasė Raudonienė. „Trimito“ partizanų būrys.
 64. Stasė Raudonienė. Pokaris Vadaktėlių malūne.
 65. Pagal Oną  Giedrutę  Butkienę ir Vilių Kairį. Pakalniškių kaimo žmonės 1940–1960 metais.
 66. Stasė Raudonienė. Sovietų auka – čiūrietis Kęstutis Kazlauskas.
 67. Regina Bundzinskienė. Naujamiesčio apylinkės metraštis.
 68. Emilija Juškienė. Naujamiesčio apylinkės administravimas 1953–1990 metais.
 69. Emilija Juškienė. Sąjūdis Naujamiesčio krašte 1988–1990 metais.
 70. Emilija Juškienė. Pasipriešinimas sovietiniam režimui Naujamiesčio krašte XX amžiaus 8–9 dešimtmečiuose.
 71. Naujamiesčio valsčiaus Vyties Kryžiaus Kavalieriai.
 72. Petras Juknevičius. Paslaptingoji Liauda.
 73. Dalė Puodžiukienė. Mediniai Naujamiesčio valsčiaus dvarai.
 74. Stasė Raudonienė. Valsčiaus dvarai, kaimai ir gyventojai 1887 metais.
 75. Stasė Raudonienė. Marijanavos dvaro savininkė Izabelė Kopanska.
 76. Aivaras Ragauskas. Evangelikų reformatų mokykla Naujamiestyje.
 77. Antanas Valantinas. Senieji (Miškiniai) Vadaktai.
 78. Alvydas Liškonis.  Naujamiestyje aš subrendau kaip gydytojas.
 79.  Danutė Kristina Anužytė Sadauskienė. Tremtis.
 80. Raimundas Ivanovas. Naujamiesčio ligoninė.
 81. Rožė Kriaučiūnienė. Ar kada vėl susitiksim... Dienoraštis.
 82. Stasė Raudonienė (Juškaitė). Valsčiaus gyventojai 1856–2018 metais.

ŠVIETIMAS. KULTŪRA

 1. Petras Juknevičius, Renata Karčiauskaitė. Lietuvių raštijos puoselėtojai ir sūnūs Božimovskiai ir Naujamiestis.
 2. Petras Juknevičius, Skaistė Kryžanauskaitė. Naujamiesčio pastorius Samuelis Bitneris ir jo nuopelnai lietuvių raštijai.
 3. Romualdas Grigas. Naujamiestis ir jo mokykla: praeities civilizuotumo trajektorijos.
 4. Paulius Grinkas. Naujamiesčio mokyklos istorija nuo XIX amžiaus pradžios iki XX amžiaus vidurio.
 5. Rimantas Banevičius. Pusės amžiaus kaleidoskopas. Naujamiesčio mokykla 1940–1990 metais.
 6. Daiva Dirsienė. Naujamiesčio vidurinės mokyklos istorija 1990–2015 metais.
 7. Vidmanta Trečiokienė. Berčiūnų krašto mokyklos.
 8. Stasė Raudonienė. Vadaktėlių mokyklos istorija. .
 9. Monika Tamošiūnaitė. Mokyklos Sidabrave.
 10. Dalia Sereikienė. Druseikių pradinė mokykla.
 11. Dalia Greviškienė. Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos istorija.
 12. Vytautas Baliūnas. Mokytojas Jonas Juozas Palukaitis Naujamiestyje.  
 13. Algimantas Kolinis. Panevėžio krašto šviesuolis mokytojas Vytautas Baliūnas.
 14. Stasė Manionytė Buškienė. Mokytojas Bronislovas Budavičius.
 15. Antanas Budavičius. Mano brolis Bronislovas.
 16. Daina „Kelelis dunda...“. Bronislovo Budavičiaus žodžiai ir natos.
 17. Valerija Miškinienė. Mokytoja Vida Urbonienė.
 18.  Veronika Klimavičienė.  Vytautė Kulevičienė – Naujamiesčio krašto šviesuolė.
 19. Danutė Bubelytė Milaveckienė.  Mokytoja Algima Markavičienė.
 20. Valerija Miškinienė. Mokytoja Vidutė Urbonienė.
 21.  Rita Miškinytė. Mokytoja Bronislava Činikaitė Miškinienė
 22. Valerija Miškinienė. Naujamiesčio menininkė Bronislava Bogušienė.
 23. Stasė Mikeliūnienė. Mokytojas Dominykas Urbonas.
 24. Ingrida Breivienė. Dailės pedagogas Dalius Dirsė.
 25. Vytenis Bagdonas. Daraktorius iš Čiūrų kaimo.
 26. Rita Miškinytė. Mokytojas Adolfas Miškinis.
 27. Vigyta Dumbrienė. Kultūrinė veikla Naujamiesčio seniūnijoje.
 28. Laima Plančiūnienė. Naujamiesčio muzikos mokykla.
 29. Birutė Kronienė. Šiaudų projektas.
 30. Rima Skujienė. A. Belazaro kūriniai Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre.
 31. Danutė Rusteikienė. Savamokslis poetas Jurgis Adomaitis.
 32. Edita Misevičiūtė Dirsienė. Tik pasaugojau, kad neišnyktų. Julius Dirsė.
 33. Gabija Vaičekonytė. Zofijos mokslai.
 34. Dalius Dirsė. Tarptautinis projektas „Jaunasis skulptorius“ Naujamiestyje 2014 m.
 35. Antanas Belazaras. Daina „Obelys“.
 36. Adolfas Augustinavičius. Kelias į mediciną
 37. Stasė Raudonienė. Vargonininkas Baltramiejus Žilinskas.
 38. Adolfas Augustinavičius. Kunigas Vytautas Dagelis.
 39. Rimantas Banevičius. Dainininkas  Romualdas  Vešiota. 

ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS

 1. Raimundas Serdikevičius. Naujamiesčio šaulių kuopa.
 2. Rimantas Banevičius. Naujamiesčio Piliečių draugija.
 3. Jonas Masiokas. Gustonių girininkija. 
 4. Vytenis Bagdonas. Batsiuvio istorija.

IŠ KAIMŲ PRAEITIES

 1. Ona Danutė Galkienė. Myliu Naujamiestį.
 2. Ona Danutė Galkienė. Prisimenu Sargėnus.
 3. Ona Danutė Galkienė. Iš sielos dokumentikos. Pakalniškiai.
 4. Ona Danutė Galkienė. Baibokėlių kaimo motinos.
 5. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškių kaimo istorija.
 6. Ona Giedrutė Butkienė. Kryžiai Pakalniškiuose.
 7. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškiai XVIII–XIX amžiais.
 8. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškiai XX amžiaus pirmoje pusėjė.
 9. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškių kaimo žmonės 1940–1960 metais.
 10. Ona Giedrutė Butkienė. Pakalniškiai ir jų žmonės įžengiant į XXI amžių.
 11. Bronė Žilinskienė. Prisiminimai apie gatvinį Pakalniškių kaimą.  
 12. Monika Beresnevičiūtė. Dauboraičiai.
 13. Monika Tamošiūnaitė. Mūsų Sidabravas.
 14. Skaistė Bondzinskaitė. Profesoriaus Stanislovo Mastauskio sodyba muziejus.
 15. Karolis Grigaliūnas. Vabalių kaimas.
 16. Vytautas Dalangauskas. Šio krašto legendos.
 17. Petras Juknevičius. Jutkoniai.
 18. Elvyra Gruzdevienė. Rojūnai.
 19. Petras Juknevičius. Mickiemė.
 20. Stasė Raudonienė. Samara.
 21. Stasė Raudonienė. Laužupis.
 22. Stasė Raudonienė. Čiūrų kaimo istorija.
 23. Irena Araškevičiūtė. Druseikiai.
 24. Irena Araškevičiūtė. Mariezai.
 25. Alfonsas Palionis. Namų dvasia. Apie gimtuosius Puškonis.
 26. Alfonsas Palionis. Iš dabarties į praeitį.
 27. Irena Duraitė Žakevičienė. Mano Gustoniai.
 28.  Rimantas Banevičius. Senieji Povilauskai
 29. Dalia Greviškienė. Upytės krašto kaimai.
 30. Vanda Sargautaitė Kasperiūnienė. Tėviškė.
 31. Irena Duraitė Žakevičienė. Pavasarininkų kryžius Gustonių kaime.
 32. Irena Duraitė Žakevičienė. Gustonių kaimo bendruomenė.
 33. Irena Milaševičiūtė Paulavičienė. Mano gimtieji Druseikiai.

GIMINĖS. GENEALOGIJA

 1. Stasė Raudonienė.  Kiškūnai Upytės krašte.
 2. Stasė Raudonienė. Statkevičių giminė.
 3. Stasė Raudonienė. Zopelių giminė Čiūruose.
 4. Stasė Raudonienė. Savanoris Aleksandras Augustinavičius.
 5. Stasė Raudonienė. Mano protėviai Čiūrai.
 6. Stasė Raudonienė. Augustinavičių giminė.
 7. Aldona Belazaraitė Masiokienė. Iš vaikystės dienų.
 8. Aldona Belazaraitė Masiokienė. Keletas buitinių vaizdelių apie Statkevičių ir Kiškūnų gyvenimą.
 9. Petras Juknevičius. Kerbedžiai. Genealogija.
 10. Nijolė Činikaitė Runkelienė. Antanas Činikas ir jo giminė.
 11. Judita Mikalauskaitė. Choreografė Genovaitė Krikščiūnaitė Juknevičienė.
 12. Benigna Tvarijonienė. Albertas Tvarijonas.
 13. Stasė Raudonienė. Tracevskių giminė.

ŽEMĖS ŪKIS. PRAEITIS IR DABARTIS

 1. Elvyra Gruzdevienė. Antanas Vyčas.
 2. Elvyra Gruzdevienė. Apie Upytės eksperimentinį ūkį.
 3. Dalia Mikalauskienė. Lino kančios kelias. Upytės linų muziejus.
 4. Stasė Raudonienė. Senojo Stultiškių malūno pasakojimas.
 5. Stasė Raudonienė. Ūkininkai ir samdiniai. 
 6. Ona Giedrutė Butkienė.  Skirstomės į vienkiemius.
 7. Marijona Vaičiūnaitė Petraitienė. Mano tėtis Pranas Vaičiūnas.
 8. Birutė Kronienė.  Ryšys su žeme užkoduotas vaikystėje.
 9. Birutė Kronienė.  Ekologinės žinios skleidėjas iš Naujamiesčio krašto.
 10. Irena Banevičienė. Genovaitė Diržinauskaitė Morkūnienė.

ETNINĖ KULTŪRA

KALBA

 1. Violeta Meiliūnaitė. Pietų panevėžiškių patarmė: istorija, dabartis ir perspektyvos.
 2. Surinko kun. J. Tumas 1913 metais. Taip kalba Ustronėje.  
 3. Stasė Raudonienė. Pavardės, vardai  ir pravardės  Čiūrų apylinkėse.

TAUTOSAKA

 1. Aldona Belazaraitė Masiokienė. Girdėta, sakyta ir krūvon surašyta – patarlės, priežodžiai ir šiaip papostringavimai.
 2. Daina Snicoriūtė. Papročiai, tradicijos, kalendorinės šventės...
 3. Vitalija Vasiliauskaitė. Tradicinė Naujamiesčio valsčiaus kaimų architektūra.
 4. Dalia Greviškienė. Upytė ir jos apylinkių mitologiniai, sakraliniai, istoriniai kultūros paveldo objektai.
 5. Veronika Klimavičienė. Medis „Mūka“.
 6. Povilas Kriaučiūnas. Tautosaka Naujamiesčio valsčiuje.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Vytautas Baliūnas.  Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys.
 2. Irena Radėnaitė. Jo šaknys  Čiūrų kaime.  Profesorius Algirdas Antanas Avižienis.
 3. Stasė Raudonienė. Profesorius Romualdas Grigas.
 4. Stasė Raudonienė. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, habilituotas daktaras  Antanas Žilinskas.
 5. Petras Juknevičius. Pakeliamų tiltų statytojas Stanislovas Kerbedis.
 6. Aldona Belazaraitė Masiokienė. „Pakelkim, palelkim mes taurę linksmybės...“. Kompozitorius Antanas Belazaras.
 7. Vytautas Dalangauskas. Edmundas Leparskas.
 8. Donatas Pilkauskas. Miškininkas Mykolas Konkulevičius.
 9. Skaistė Bondzinskaitė. Biologijos mokslų daktaras Stanislovas Mastauskis.
 10. Samanta Trumpytė. Vytautas  Alantas  Jakševičius.
 11. Eglė Taurienė. Gydytojas Julijonas Bučas.
 12. Albertas Čaplinskas. Autobiografija.
 13. Laimutė Adomavičienė. Literatūros mokslininkė Janina Žėkaitė.
 14. Stasė Raudonienė (Juškaitė). Profesorius Alvydas Laiškonis.
 15. Vida Ramoškienė. Dailininkas Ričardas Ničajus.
 16. Viktoras Vitkauskas. Mano tėvas – laivo „Prezidentas Smetona“ radistas.
 17. Rimantas Banevičius. Biologas Jonas Šulskis.

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

 

Leidinio rėmėjai

 

Leidėjo žodis apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2015 02 10.

Papildyta, pakeista 2016 06 02, 09 23, 2017 05 23.

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt