Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Saldutiškis

38-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 61 autorius, 120 straipsnių, 1412 puslapių, 400 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-000-3
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMEČIUI 1990–2020

SALDUTIŠKIO 225 METŲ SUKAKČIAI 1793–2018

Saldutiškio monografija, Lietuvos valsčių serijos 38-oji knyga, dedikuojama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918– 2018), Saldutiškio 225 m. sukakčiai (1793–2018).

Knygos Gamtos, Istorijos, Etninės kultūros, Kalbos, Tautosakos, Įžymių žmonių skyriuose pasakojama apie šio krašto istoriją, karių savanorių ir partizanų kovas, jų žygdarbius ir
aukojimąsi Tėvynei, skelbiama 1937 m. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus ekspedicijų metu surinkta medžiaga, dokumentai, atliktų tyrimų rezultatai, niekur neskelbti atsiminimai, aprašomi kalendorinių, tautinių ir religinių švenčių papročiai, apeigos, apžvelgiama šio krašto dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka, tarmės ypatybės, pateikiami žymiausių šio krašto žmonių veiklos, darbų ir gyvenimo aprašai.

Knygos pabaigoje pateikiama išsami „Lietuvos valsčių“ seriją rengiančios „Versmės“ leidyklos leidybinės, mokslinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos kronika, apimanti 25-erių metų serijos leidybos laikotarpį nuo leidyklos įkūrimo 1994-aisiais iki 2019 m.

 

Rengėjai

Vyriausioji redaktorė sudarytoja
JŪRATĖ BALTRUKAITIENĖ

Redaktoriai
PETRAS JONUŠAS, ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ, POVILAS KRIKŠČIŪNAS, VENANTAS MAČIEKUS, ANGELĖ VILUTYTĖ RIMŠEVIČIENĖ, KAZYS MISIUS

Kalbos redaktoriai
ANGELĖ VILUTYTĖ RIMŠEVIČIENĖ, VIOLETA BALTUŠYTĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorė
VIDA KASPARAVIČIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“), LIDIJA KAVALIAUSKIENĖ

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybės administracija, UAB „Magnolija“,
UAB „Konversita“, p. Danutė Zubrickaitė

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Saldutiškis. 2018 m. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Viršelio aplankalo galinėje pusėje
Saldutiškio miestelio geležinkelio stotis 1901 m. Utenos kraštotyros muziejaus nuotr.

Knyga išleista 2019

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Dabartinės Saldutiškio seniūnijos teritorija kadaise priklausė Nalšiõs istorinei žemei. Po vidaus kovų nusilpusi Nalšios žemė buvo įjungta į Lietuvos valstybę. XIV amžiuje priklausė Vilniaus Kunigaikštystei. Ją valdęs kunigaikštis kartu tapdavo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didžiuoju kunigaikščiu. Panaikinus kunigaikštystes buvo sudarytos vaivadijos. Nuo 1413 m. Saldutiškio apylinkės jau didžiausios ir svarbiausios LDK Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Nuo 1434 m. minimas Linkmenų valsčius. Jam galėjo priklausyti ir dabartinės Saldùtiškio seniūnijos teritorija. Apie 1566 m. valsčiai panaikinti ir sudarytos apskritys (pavietai). Saldutiškis pateko į vieną didžiausių LDK Ašmenõs apskritį, o 1775 m. – iš jos dalies sudarytą Påstovių reparticiją, 1791 m. pavadintą Ùžnerio apskritimi (centras – Påstoviai). Po 1795 m. Rusijos okupacijos vaivadijos buvo panaikintos, o vietoj jų sudarytos gubernijos. Užnerio apskritis atiteko Vilniaus gubernijai (1797–1801 m. vadinta Lietuvos gubernija). Apskrities centru paskirti Švenčiónys. 1843 m. apskritis pervardinta pagal jos centrą. 1861 m. atkurti valsčiai. Salgùdiškis priskirtas Švenčioniÿ apskrities Linkmenų valsčiui.

Ši priklausomybė išliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Vokiečių okupacinė valdžia 1916 m. sudarė Salgudiškio apskritį su centru Saldùtiškyje. Jį 1918 m. pabaigoje užėmę bolševikai buvo išvyti 1920 m. liepą, bet jau spalį užėmė lenkai. Tik nustačius Lietuvos–Lenkijos demarkacijos liniją sudaryta galutinė administracinė priklausomybė. Buvusios Švenčionių apskrities didžioji dalis buvo Lenkijos okupuota. Linkmenų valsčiaus būstinė perkelta į Saldutiškį, bet pavadinimas nepakeistas. Linkmenų valsčius priskirtas Utenõs apskričiai. Atgavus Vilniaus kraštą, 1939 m. spalio 30 d. sudaryta Švenčionºlių apskritis. Joje 1940 m. rugpjūčio 24 d. įkurtas Saldutiškio valsčius. Vokiečių okupacinė valdžia 1941 m. Švenčionėlių apskritį panaikino ir Saldutiškio valsčių priskyrė Švenčionių apskričiai.

Pradėjus rengti „Saldutiškio“ monografiją pirmiausiai buvo surengta autorių ekspedicija į aprašomas vietas. 2013 m. birželio mėn. Saldutiškyje susirinko ekspedicijos dalyviai: kraštotyrininkai, istorikai, Vilniaus ir Kauno universitetų studentai, muziejininkai. Prie jų prisijungė aktyvūs Saldutiškio žmonės. Mokytojas Juozas Žernys, knygų „Saldutiškio mokykla“ ir „Saldutiškio miestelis“ autoriai Dainius Guobis ir Romualdas Šinkūnas, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto dekanas dr. Romualdas Šimkūnas, kultūros namų darbuotojos Austra Lašinskienė ir Danutė Zajančkauskienė, buvusi kultūros namų direktorė Alena Kaušilienė, Saldutiškio seniūnas Bronius Šliogeris ir kultūros namų direktorė Giedrė Šimkūnaitė. Kirdeikių bibliotekininkė Loreta Cigelskienė, nenuilstantis šio krašto patriotas architektas Rimantas Lisauskas, daugelio knygų, skirtų šio krašto žmonėms, autorius Antanas Žilėnas ir kiti šio krašto žmonės, teneįsižeidžia tie, kurių nepaminėjau.

Ekspedicijos dalyviai važinėjo po apylinkių kaimus, bendravo su vietos žmonėmis, užrašinėjo jų prisiminimus, fotografavo. Apibendrinę įvairiuose archyvuose, muziejuose surinktą medžiagą apie šio krašto gyvenimo istorinę praeitį bei dabartį, ekspedicijos dalyviai pateikė keliasdešimt išsamių straipsnių. Prie knygos rengimo prisidėjo M. K. Čiurlionio muziejaus bei Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojos. Remiantis surinkta medžiaga ir ją papildžius pagyvenusių žmonių prisiminimais, sudarytas knygos skyrius „Kaimų istorijos“.

Knygos pradžioje pateikiamas krašto gamtos aprašymas, archeologo Gintauto Zabielos versija apie Saldutiškio valsčiuje nagrinėtus piliakalnius, rastus daiktinius įrodymus, rašoma apie valsčiaus istoriją, praeitį, dabartį.
Apie Saldutiškio valsčiuje partizanų būrių kūrimąsi ir čia vykusį ginkluotą pasipriešinimą okupantams, dešimt metų trukusias partizanines kovas rašo istorikas, kelių monografijų autorius Valdas Striužas, Utenos partizanų, rėmėjų ir ryšininkų atsiminimų knygos „Žadėjo laisvę tau parnešti“ autorius Balys Juodzevičius. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas daug laiko skyrė tautosakos skyriui rinkdamas nuotraukas ir tekstus iš buvusių ekspedicijų, šifruodamas niekur nepublikuotus senuosius Silvestro Gimžausko tekstus.

Dėkojame M. K. Čiurlionio muziejui ir jo darbuotojai Monikai Gineikienei už suteiktą 1937 m. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus etnografinės ekspedicijos medžiagą. Šios ekspedicijos dalyviai rašė tekstus ir rinko eksponatus ateities kartoms, dėl to išpuoselėtų tekstų čia nerasime, bet stilius ir sakinių konstrukcijos mus nukels į smetoninę Lietuvą. Viską su kaupu atpirko piešiniai, tikslūs brėžiniai, nuotraukos, srautu srūvantys į mūsų vaizduotę, papildantys žinių bagažą apie gyvenimą nepriklausomoje to meto Lietuvoje. Tikiuosi, kad dienoraščių turinys nepaliks abejingų.

Saldutiškio monografiją rengė gausus būrys muziejininkų, istorikų, kraštotyrininkų, tautodailininkų, bibliotekininkų, universitetų dėstytojų, profesorių, mokytojų. Nuoširdžiai dėkoju visiems monografijos bendraautoriams: profesorei habil. dr. Žanetai Markevičienei, kraštotyrininkui, J. Basanavičiaus premijos laureatui Venantui Mačiekui, profesoriui Libertui Klimkai, monografijos kalbos redaktorei, tekstų autorei, Lietuvos mokslo premijos laureatei Angelei Rimševičienei, architektams Marijai ir Antanui Rupeikoms, dr. Aldonai Vasiliauskienei, istorikui Kaziui Misiui, Mažesniųjų brolių ordino Šv. Pranciškaus ir Bernardino IĮ vadovui Petrui Kanevičiui, Utenos kraštotyros muziejaus direktorei Lilijai Jovarienei, Bronislavai Juknevičienei, muziejaus darbuotojai Rolandai Gudynienei. Už galimybę pasinaudoti Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve saugoma medžiaga dėkoju JE vyskupui Jonui Ivanauskui, JE vyskupui emeritui Juozapui Matulaičiui.
Už kruopštų darbą, vertingus patarimus bei palaikymą visus šešerius metus, kai buvo rengiama ši monografija, didelės padėkos nusipelno „Versmės“ leidyklos vadovas, Lietuvos patriotas Petras Jonušas, kantrioji redaktorė Živilė Driskiuvienė, rūpestingoji maketuotoja Sigrida Juozapaitytė, profesionaliosios: korektorė Vida Kasparavičienė bei kompiuterių specialistė Rimgailė Pilkionienė.

Ypač dėkinga už nenuilstamą pagalbą savo vyrui Gintautui Baltrukaičiui, vaikams Linui ir Evelinai, Vitoldai bei vaikaitėms Upei ir Ūlai. Šia knyga noriu išreikšti didelę pagarbą vyro seneliui Antanui Lašinskui gyvenusiam ir dirbusiam šiame krašte, Ūniškių kaime.

Poetas Justinas Marcinkevičius sakė: „Žmogus, nesuvokiantis savęs istorijoje ir istorijos savyje, yra silpnas, bejėgis ir mažareikšmis.“

Tikiu, kad ši knyga paskatins Saldutiškio gyventojus nesiliauti domėtis krašto istorija, ją rinkti ir užrašyti. Visiems, kurie tęs mūsų pradėtą darbą, linkime sėkmės ir ištvermės.

Te neišblėsta Saldutiškio žemės žmonių vardai ir darbai.

Jūratė Baltrukaitienė

 

Turinys

15

Pratarmė

GAMTA

17

Romualdas Šinkūnas. Gamta visų namai

23

Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio valsčiaus upės ir ežerai

32

Romualdas Šimkūnas. Pasižvalgykime po Saldutiškio apylinkes

ISTORIJA

ISTORIJA.VALSČIAUS PRAEITIS

39

Gintautas Zabiela. Archeologiniai duomenys Saldutiškio seniūnijos istorijai pažinti

46

Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio vardo istorija

48

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio gyventojai

49

Romualdas Šinkūnas. Jaloveckių dvaras

52

     Durpynų įdirbimas Silgudiškės dvare

63

     Boleslovo Jaloveckio laiškas sūnui Mečislovui

69

     Dvaro žemės nuomininkai ir naujakuriai

71

     Saldutiškio dvaro parko ir kitų miestelio želdinių istorinė ir perspektyvinė analizė

74

Petras Kanevičius. Mečislovo Jaloveckio Lietuvos piešiniai

94

Valentas Šiaudinis. Sidariškių dvaras

95

     Romualdas Maleckis

97

Jonas Bivainis. Baudžiava Meldutiškio dvare

99

Antanas Nezabitauskas. Kaime švaistėsi komisorius

ISTORIJA. SENIŪNIJA

101

Birutė Šilinskienė. Saldutiškio himnas ir herbas

103

Dainius Guobis. Administracinė priklausomybė

104

Salgudiškio apskritis

109

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Visuomeninės organizacijos

125

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Geležinkelio stotis

135

Danutė Marcinkevičienė. Į Saldutiškio geležinkelio stotelę

137

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio pašto istorija

143

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio valsčiaus savivaldybė prie vokiečių

151

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio girininkija

156

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Labanoro (Saldutiškyje) miškų urėdija

163

Dainius Guobis. Saldutiškio lentpjūvė

174

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Kapinės

178

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Sveikatos apsauga

186

Dainius Guobis. Buitinis aptarnavimas

188

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškio mašinų ir traktorių stotis

190

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Kolektyvizacija

204

Bronius Šliogeris. Vis gražėjantis Saldutiškis

ISTORIJA. PARAPIJA, BAŽNYČIOS, KUNIGAI

211

Kazys Misius. Saldutiškio bažnyčios ir parapijos istorija

230

Kazys Misius. Kirdeikių bažnyčios ir parapijos istorija

247

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Saldutiškio krašto sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

293

Kazys Misius. Kovotojas dėl lietuvybės kunigas Silvestras Gimžauskas

314

Kazys Misius. Kirdeikių parapijos steigėjas, patriotas kunigas Juozas Breiva

325

Romualdas Šimkūnas. Pašauktas mylėti

332

Jonas Laurinavičius. Kunigas, kuris ganė karves

334

Antanas Gasperaitis. Atveskite gerą kunigą...“

344

Aldona Vasiliauskienė. Keturiose parapijose dirbantis kunigas – Jurgis Kazlauskas

ISTORIJA. LAISVĖS KOVOS IR PARTIZANAI

370

1918–1920 m. Nepriklausomybės kovų Saldutiškio ir Linkmenų valsčių kariai, savanoriai. Parengė Valdas Striužas

376

Valdas Striužas. Laisvės kova 1941, 1944–1954 m. Saldutiškio valsčiuje

456

Jurgis Stašaitis. Ką byloja vieniši kryžiai

464

Partizanų atsiminimai iš knygos „Žadėjom laisvę tau parnešti“. Parengė Balys Juodzevičius

484

Partizanų takus saugo Sylys. Parengė Jūratė Baltrukaitienė

ISTORIJA. KAIMŲ ISTORIJOS

493

Romualdas Šinkūnas. Gyvenvietės

521

Alena Kaušilienė (Dičiūtė). Antakalnis

529

Veronika Subačienė. Derviniškė

546

Vytas Jurka. Mano gimtasis kaimas – Gaiveniai

595

Antanas Žilėnas. Ginučiai

649

Ona Graužinienė. Katiniškio kaimas

651

Elena Trimonytė. Kirdeikiai ir jų apylinkės

656

Loreta Cigelskienė. Kultūros puoselėtoja Kirdeikiuose

660

Rimantas Lisauskas. Medinų kaimas

667

Kazimieras Lukoševičius. Puziniškio kaimas

669

Rimantas Lisauskas. Ripelialaukis

680

Elena Skudutytė-Svarauskienė. Rukšėnų kaimas

711

Ona Graužinienė. Šarkių kaimas

717

Valdas Kuzelis. Šiškinių kaimas

720

Rimantas Lisauskas. Varaučiškės

737

Rimantas Lisauskas. Varniškės kaimas

741

Unė Lašinskaitė. Ūniškių kaimas

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

743

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Pradinė mokykla

802

Stanislovas Buchaveckas. Kai kurie faktai apie Saldutiškio valsčiaus mokyklas 1939–1944 m.

814

Aistė Dičkalnytė, Renata Kilinskaitė. Saldutiškio šaulių namai: istorinė, architektūrinė ir kultūrinė vertė

821

Romualdas Šinkūnas. Kultūros namai

830

Giedrė Šimkūnaitė. Kolektyvai

ETNINĖ KULTŪRA

833

Tadas Šidiškis. Sakraliniai mitologiniai objektai

845

Libertas Klimka. A todairos mėnuliui tradiciniuose darbų papročiuose

851

Etnografinės ekspedicijos dienoraštis (1937 m. birželis). Iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus archyvo. Parengė Jūratė Baltrukaitienė

877

     Nuotraukos iš 1937 metų etnografinės ekspedicijos

896

     Antalamiestės kaimas.Anupro Didžiapetrio sodyba

908

     Antalamiestės kaimas. Roberto Ciunėlio sodyba

918

     Antalamiestės kaimas. Juozo Pilipavičiaus sodyba

926

     Plaučiškių kaimas. Liudviko Bikaus sodyba

938

     Ripaičių kaimas. Juozo Žilėno sodyba

954

     Rukšėnų kaimas. Justino Rukšėno pirtis

957

Venantas Mačiekus. Gatvinio rėžinio kaimo gyvenimas pagal paprotinės teisės normas

962

Tautodailė. Parengė Jūratė Baltrukaitienė

967

Regina Dagytė. Valgiai Saldutiškio apylinkėse XIX a. pab.–XX a. pradžioje

969

Austra Lašinskienė. Gaspadinių gaspadinė

KALBA

975

Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius. Saldutiškio šnekta

985

Pranas Zemlevičius. Kaip mokėmės būt vyrais

985

     Aina anas peklan tos mergas

986

     Cak kak – klapt Malėtuos...

987

     Pra Labanorų

990

     Juoko diena

992

     Cipriuko labanorine

994

     Labanarka

997

     Labanoro kalneliai žali

999

Angelė Vilutytė-Rimševičienė. Tekstai iš uteniškių šnektos

TAUTOSAKA

1009

Iš neskelbtos saldutiškėnų tautosakos. Parengė Povilas Krikščiūnas

1011

     Pasakos

1020

     Padavimai

1021

     Etiologinės sakmės

1023

     Mitologinės sakmės

1030

     Anekdotai

1031

     Pasakojimai

1032

     Mįslės

1035

Sakmės Lietuvos surinktos (Linkmenų apykaimėje) Kirdeikiuose. Užrašė Silvestras Gimžauskas. Spaudai parengė ir įvadą parašė Povilas Krikščiūnas

1055

Kazimieras Lukoševičius. Krauju pravirkstantis akmuo

1068

Danutė Krištopaitė. Zosė Jakimavičiūtė – liaudies dainininkė

1070

Povilas Krikščiūnas. Šis tas apie rašytinius ir spausdintus šaltinius

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1075

Įžymūs Saldutiškio valsčiaus žmonės. Parengė Dainius Guobis, Jūratė Baltrukaitienė

1086

Jonas Belopetravičius. Kirdeikių sūnus. Silvestro Gimžausko 70-osioms mirties metinėms

1088

Romualdas Šimkūnas. Makaras – Ginučių Paganinis

1090

Romualdas Šimkūnas. Spalvingas L adakalnio papėdės sodžiaus nenuorama

1092

Jonas Būtėnas. Apie dainos „Plaukia sau laivelis“ autorių

1093

Bronius Ulčickas. Gyvenimas už genį margesnis

1097

Žmogus, nepabūgęs M. Gorbačiovo. Parengė Jūratė Baltrukaitienė

   

1099

Apie autorius

1101

Santrumpos ir sutrumpinimai

1105

Buvusio Saldutiškio valsčiaus demografinis žemėlapis (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis). Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1106

Buvusio Saldutiškio valsčiaus žemėlapis (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1107

Saldutiškio miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1108

Saldutiškio seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1110

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Saldutiškio valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1112

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1116

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1118

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1120

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Audinga Driskiūtė

1149

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Audinga Driskiūtė

1162

Petras Jonušas. Monografijų serijai „Lietuvos valsčiai“ – 25 metai

1166

Venantas Mačiekus. „Versmės“ leidyklos pradžia

1168

„Versmės“ leidyklos kronika. 1994–2019 m. Parengė Jūratė Baltrukaitienė

1410

Kas į knygas nesudėta

Contents

 

15

Introduction

NATURE

17

Romualdas Šinkūnas. Nature is the home of all

23

Romualdas Šinkūnas. Rivers and lakes in the area of Saldutiškis

32

Romualdas Šimkūnas. et’s explore the surroundings of Saldutiškis

HISTORY

HISTORY. THE PAST OF THE DISTRICT

39

Gintautas Zabiela. Archaeological data to learn about the history of Saldutiškis Eldership

46

Romualdas Šinkūnas. The history of the Saldutiškis name

48

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. The population of Saldutiškis

49

     Romualdas Šinkūnas. The Jałowieckis’ Manor

52

     Peat land cultivation in Silgudiškė Manor

63

     A letter of Bolesław Jałowiecki to his son Mieczysław

69

     Manor land tenants and settlers

71

     Historical and prospective analysis of verdure in Saldutiškis Manor park and other township sites

74

Petras Kanevičius. Mieczysław Jałowiecki’s L ithuanian drawings

94

Valentas Šiaudinis. The Sidariškės Manor

95

     Romualdas Maleckis

97

Jonas Bivainis. Serfdom in Meldutiškis Manor

99

Antanas Nezabitauskas. A commissar was flinging around in the village

HISTORY. ELDERSHIP

101

Birutė Šilinskienė. Saldutiškis hymn and coat of arms

103

Dainius Guobis. Administrative ranking

104

     The Salgudiškis County

109

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Public organisations

125

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Railway station

135

Danutė Marcinkevičienė. Going to the Saldutiškis railway station

137

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. The history of Saldutiškis Post

143

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. The municipality of Saldutiškis District

151

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškis forest district

156

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Labanoras (in Saldutiškis) Forest Enterprise

163

Dainius Guobis. Saldutiškis sawmill

174

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Cemeteries

178

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Health protection

186

Dainius Guobis. Domestic services

188

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Saldutiškis machinery and tractor station

190

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Collectivisation

204

Bronius Šliogeris. Saldutiškis getting more and more beautiful

HISTORY. PARISH , CHURCHES AND PRIESTS

211

Kazys Misius. The history of Saldutiškis church and parish

230

Kazys Misius. The history of Kirdeikiai church and parish

247

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The architecture of sacral and parish buildings in the area of Saldutiškis

293

Kazys Misius. Fighter for L ithuanian language R everend Silvestras Gimžauskas

314

Kazys Misius. The founder of the Kirdeikiai parish and patriot Reverend Juozas Breiva

325

Romualdas Šimkūnas. Called to love

332

Jonas Laurinavičius. A priest who was herding cows

334

Antanas Gasperaitis. Bring a good priest...

344

Aldona Vasiliauskienė. Reverend J urgis Kazlauskas working in four parishes

HISTORY. FREEDOM FIGHTS AND PARTISANS

370

1918–1920. T he fights for Independence in Saldutiškis and Linkmenys districts: warriors and volunteers. Prepared by Valdas Striužas

376

Valdas Striužas. Freedom fights in 1941 and 1944–1954 in Saldutiškis district

456

Jurgis Stašaitis. What the solitary crosses tell us

464

The recollections by partisans from the book „Žadėjom laisvę tau parnešti“. Prepared by Balys Juodzevičius

484

Sylys guarding the paths of partisans. Prepared by Jūratė Baltrukaitienė

HISTORY. VILLAGES TORIES

493

Romualdas Šinkūnas. Settlements

521

Alena Kaušilienė (Dičiūtė). Antakalnis

529

Veronika Subačienė. Derviniškė

546

Vytas Jurka. My home village Gaiveniai

595

Antanas Žilėnas. Ginučiai

649

Ona Graužinienė. Katiniškis Village

651

Elena Trimonytė. Kirdeikiai and its environments

656

Loreta Cigelskienė. A conservator of culture in Kirdeikiai

660

Rimantas Lisauskas. Medinos Village

667

Kazimieras Lukoševičius. Puziniškis Village

669

Rimantas Lisauskas. Ripelialaukis

680

Elena Skudutytė Svarauskienė. Rukšėnai Village

711

Ona Graužinienė. Šarkiai Village

717

Valdas Kuzelis. Šiškiniai Village

720

Rimantas Lisauskas. Varaučiškės

737

Rimantas Lisauskas. Varniškė Village

741

Unė Lašinskaitė. Ūniškės Village

HISTORY. EDUCATION AND CULTURE

743

Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas. Primary school

802

Stanislovas Buchaveckas. Some facts about the schools in Saldutiškis district in 1939–1944

814

Aistė Dičkalnytė, Renata Kilinskaitė. Saldutiškis Rifle House: historical, architectural and cultural value

821

Romualdas Šinkūnas. The Culture House

830

Giedrė Šimkūnaitė. The collectives

ETHNIC CULTURE

833

Tadas Šidiškis. Sacral mythological objects

845

Libertas Klimka. A ttentions to the Moon in traditional work customs

851

Ethnographic expedition diary (June of 1937). From the Archives of the National Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Art Museum. Prepared by Jūratė Baltrukaitienė

877

Pictures from the 1937 ethnographic expedition

896

Antalamiestė Village. The homestead of Anupras Didžiapetris

908

Antalamiestė Village. The homestead of Robertas Ciunėlis

918

Antalamiestė Village. The homestead of Juozas Pilipavičius

926

Plaučiškiai Village. The homestead of Liudvikas Bikus

938

Ripaičiai Village. The homestead of Juozas Žilėnas

954

Rukšėnai Village. The bathhouse of Justinas Rukšėnas

957

Venantas Mačiekus. Life in the street plot settlements according to customary law

962

Folk art. Prepared by Jūratė Baltrukaitienė

967

Regina Dagytė. Meals in the surroundings of Saldutiškis from the late 19th to the early 20th century

969

Austra Lašinskienė. T he mistress of mistresses

LANGUAGE

975

Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius. Saldutiškis sub-dialect

985

Pranas Zemlevičius. How did we learn to be men

985

     Aina anas peklan tos mergas

986

     Cak kak – klapt Malėtuos...

987

     Pra Labanorų

990

     Juoko diena

992

     Cipriuko labanorine

994

     Labanarka

997

     Labanoro kalneliai žali

999

Angelė Vilutytė-Rimševičienė. Some texts from the sub-dialect of U tena

FOLKLORE

1009

From unpublished folklore of Saldutiškis people. Prepared by Povilas Krikščiūnas

1011

     Tales

1020

     Folk stories

1021

     Etiological sagas

1023

     Mythological sagas

1030

     Anecdotes

1031

     Stories

1032

     Riddles

1035

Sagas of L ithuania collected in (Linkmenys area) Kirdeikiai. Fixed by Silvestras Gimžauskas. Prepared for publication with introduction by Povilas Krikščiūnas

1055

Kazimieras Lukoševičius. The stone bursting into blood tears

1068

Danutė Krištopaitė. Folk singer Z osė J akimavičiūtė

1070

Povilas Krikščiūnas. Something about written and printed sources

CELEBRITIES

1075

People famous in Saldutiškis district. Prepared by Dainius Guobis and Jūratė Baltrukaitienė

1086

Jonas Belopetravičius. T he son of Kirdeikiai. T he 70th anniversary of Silvestras Gimžauskas

1088

Romualdas Šimkūnas. Makaras is the Paganini of Ginučiai

1090

Romualdas Šimkūnas. A colourful fidget of a village at the L adakalnis hill

1092

Jonas Būtėnas. About the author of the song „Plaukia sau laivelis

1093

Bronius Ulčickas. Life still more variegated than the woodpecker

1097

“Man who didn’t funk M. Gorbachev”. Prepared by Jūratė Baltrukaitienė

 

 

1099

About the authors

1101

Abbreviations

1105

A demographic map of former Saldutiškis Valsčius (after the data of the Population Census of L ithuania in 1923). Compiled by Lidija Kavaliauskienė

1106

The map of former Saldutiškis Valsčius (after the data of the Population Census of L ithuania in 1923). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1107

The map of Saldutiškis E ldership. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1108

The map of Saldutiškis T ownship. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1110

The map of former L ithuanian rural districts (Valsčius). Saldutiškis Valsčius is marked darker. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1112

About the Lietuvos Valsčiai series

1116

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by end of 2016. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1118

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)

1120

The index of personal names. Compiled by Audinga Driskiūtė

1149

The index of place names. Compiled by Audinga Driskiūtė

1162

Petras Jonušas. 25 years for the series of monographs “Lietuvos Valsčiai”

1166

Venantas Mačiekus. Beginning of the „Versmė“ publishing house

1168

Chronicle of „Versmė“ publishing house. 1994–2019. Prepared by Jūratė Baltrukaitienė

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2020 01 16

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt