Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Žeimelis II dalis

20-oji serijos monografija, II dalis: 27 autoriai, 43 straipsniai, 908 puslapiai, 700 egzempliorių. 2010 m.
Elektroniniu formatu išleista 2013 08 19
ISBN 978-9955-589-20-4

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

SAULĖS MŪŠIO PERGALĖS 775 METŲ JUBILIEJUI1236–2011

DURBĖS MŪŠIO PERGALĖS 750 METŲ JUBILIEJUI 1260–2010

ŽALGIRIO MŪŠIO PERGALĖS 600 METŲ JUBILIEJUI 1410–2010

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI 1990–2010

ŽEIMELIO 510-OSIOMS METINĖMS 1500–2010

Antrojoje „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Žeimelis“ dalyje plėtojamas pasakojimas apie šio Lietuvos krašto dvasinės kultūros bruožus, spėtus užfiksuoti kalbos, tautosakos bei mitologijos, daugiausia Juozo Šliavo, tekstuose. O pastarieji, pasak žymaus etnologo, religijotyrininko dr. Gintaro Beresnevičiaus, yra „... ir Žeimelio mitologinių reliktų sąvadas, ir epochos dokumentas, ir mitologinių tyrimų tradicijos dalis. Ji įdomi ir mokslininkui, ir eiliniam žmogui, ir mentalitetų istorijos tyrinėtojui... Lituanistinių tyrinėjimų masyve ji yra pražiūrėta, bet reikšminga, ištisą epochą atspindinti medžiaga“.

„Žeimelio“ monografija – tai jos vyriausiojo redaktoriaus ir sudarytojo Aloyzo Bėčiaus viso gyvenimo darbą ir pasišventimą vainikavęs įspūdingas, į vieną knygą netilpęs, kartu su kitais 50 autorių 8-erius metus kurtas 90-ies straipsnių 1800 puslapių rašto paminklas ne tik gimtajam Žeimeliui, bet ir savo mokytojui, pagrindiniam daugumos straipsnių autoriui, šviesaus atminimo Juozui Šliavui, kurį Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus dar 1989 m. yra pavadinęs žymiausiu pokario kraštotyrininku.

Visuomenės, mokslo ir kultūros atstovams tylint, paliekam skaitytojui vertinti, ar nenusižengiame prieš savo sąžinę iki šiol nesuteikę šios valstybinės premijos ir Juozui Šliavui.
 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Aloyzas Bėčius

Sudarytojas
Aloyzas Bėčius

Redaktoriai
Petras Jonušas, Robertas Jurgaitis,  Vacys Milius , Arnoldas Piročkinas,  Adolfas Tautavičius , Antanas Tyla, Aleksandras Vanagas, Norbertas Vėlius, Zigmas Zinkevičius

Kalbos redaktorius
Arnoldas Piročkinas, Aloyzas Bėčius

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorės
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Leidinio principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Leidinį parėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas

Finansuotojai ir rėmėjai 
UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, UAB „Energetikos pajėgos“, AB „Lietuvos energija“, Siegfried von Grotthuss ir Harry von Grotthuss, Gintaras Didžiokas, Teodoro Grothuso fondas, Pakruojo savivaldybės administracija, Žeimelio seniūnija ir kt. 

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Žeimelio liuteronų bažnyčia. 2009 m. Kosto Šukevičiaus panoraminė nuotr.

Knyga išleista 2010

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Nors 2009 metų vasario 12 d. Žeimelyje iškilmingai minint mokytojo Juozo Šliavo aštuoniasdešimtmetį, galėjome pristatyti tik Baltąją knygą – dar tuščiais puslapiais „Lietuvos valsčių“ serijos „Žeimelio“ monografijos viziją, dr. Kazimieras Garšva ta proga surašytame Lietuvos mokslų akademijos atstovų sveikinime priminė, kad

„... mokslo darbus jis pradėjo rašyti prieš 50 metų, o jau 30 metų jo neturime. Per tokį laiką ir palankesnėmis sąlygomis Tėvynei lojalus tyrinėtojas, kurį konsultavo dabartiniai akademikai Antanas Tyla, Janis Stradinis, Zigmas Zinkevičius, būtų nuveikęs labai daug. O dabar tenka studijuoti jo raštus, juos leisti, objektyviai ištirti tada draustos „žilos senovės“ tyrėjo mirties priežastis...

Jo palikimą vertina mokslininkai, ... tai turėtų būti žinoma ir visiems besidomintiems mūsų krašto istorija ir kultūra. Pusę darbingiausio gyvenimo atidavęs mokyklai ir Žeimeliui, jis paskatino ir kitus tyrinėti Žiemgalą, paskatino taip pavadinti ir draugiją, ir leidžiamą žurnalą.

J. Šliavo kraštotyros darbai labai platūs – istorija, archeologija, etnografija, tautosaka, ypač mitologija ir kalbotyra. Čia jis buvo ypač stiprus, tyrinėjo sunkią ir specialią problemą – žiemgalių etninę istorija...“

Tik šviesaus atminimo bendražygiai Česlovas Kudaba, Aleksandras Vanagas, Antanas Stravinskas, Adolfas Tautavičius, Norbertas Vėlius ir Vacys Milius po šiuo sveikinimu, deja, nebepasirašė...

Į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą įtraukus lietuvių kryždirbystę, ši tema rado vietos ir „Žeimelyje“. „Žiemgalos“ muziejaus sakralinės medinės liaudies skulptūros fondas tuo metu buvo Šiaulių „Aušros“ muziejaus saugyklose (dabar grąžintas Žeimeliui). Ačiū šios įstaigos vadovybei, leidusiai tada šį turtą nufotografuoti. Kartu su geležinių apylinkės koplytstulpių viršūnių nuotraukomis, palydėti šiltu muziejininkės Reginos Tamašiūnaitės straipsniu, rūpintojėliai atkeliavo į šią knygą.

Penkiolikos straipsnių ciklas, papildytas paskutinėmis fotografijomis, apžvelgia spėtus užfiksuoti apylinkės etninės kultūros bruožus, kurių šiandien jau nebėra.

Margiausias autorių sąrašas, kaip ir pats aprašomas laikotarpis, yra skyriuje apie žymesniuosius valsčiaus žmones. Čia pasakoja ir akademikas, ir mokinukas.

„– Vai jūs, žmonės, pikti žmonės,
kam jūs nukankinot Arą, visų arų Arą?!.“

(Vincas Krėvė „Daina apie Arą“)

Nuotraukoje – Teodora Čepaitė iš Steigvilių k. pokario tremtyje, toli nuo Tėvynės...

 

Leidybos darbams užtrukus, įvairiuose archyvuose ir pas privačius asmenis radosi papildomų neskelbtų ar nenorėtų skelbti dokumentų, su kuriais skaitytojas irgi supažindinamas.

Peržiūrint Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomus J. Šliavo rankraščius ir įvairias publikacijas, paaiškėjo, kad ir šiandien juo domimasi. Kad šaltiniai būtų prieinamesni, knygoje pakartojama jau bibliografine retenybe tapusi Lietuvos kraštotyros draugijos 1990 m. išleista „Juozo Šliavo raštų dalykinė rodyklė“, taip pat skelbiama rankraštyne saugoma „J. Šliavo 20 tomų rankraštinių straipsnių, eilėraščių ir apsakymų pavadinimų rodyklė“.

Iš J. Šliavo epistoliarinio palikimo, kurį sudaro apie du tūkstančiai Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomų ir anksčiau ruoštų atskira knyga išleistilaiškų, pa-rinktos tik tos dalys ar citatos, kurios galėtų papildyti ir plačiau paaiškinti knygoje skelbiamą medžiagą. Suvokus ir šios palikimo dalies reikšmę mūsų krašto praeičiai pažinti, gal atsiras iniciatyvų ir valios išleisti jį visą.

Aloyzas Bėčius

 

Turinys

Pirmosios dalies turinys

Antrosios dalies turinys

14 Turinys anglų kalba
23 Pratarmė
 
ISTORIJA. DRAUGIJOS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS
25 Vladas Terleckas. Kredito kooperacijos Žeimelyje istorijos bruožai
41 Aloyzas Bėčius. Parapija ir Lietuvos katalikių moterų draugijos Lauksodžio skyrius
67 Jonas Giedrikas. Žeimelio šaulių veikla
85 Juozas Šliavas. Muziejus Žeimelyje
107 Regina Tamašiūnaitė. Apie ką kalba dievuliukai
 
ETNINĖ KULTŪRA
 
125 Juozas Šliavas. Kaimai
127 Juozas Šliavas. Pastatai
159 Juozas Šliavas. Kalendorius
171 Juozas Šliavas. XX a. pradžios papročiai, užrašyti apylinkėje 1968–1971 metais
182 Juozas Šliavas. Darbų papročiai
191 Juozas Šliavas. Audiniai ir drabužiai
198 Juozas Šliavas. Kiti kaimo gyvenimo pastebėjimai
198

Žemdirbystė

204

Gyvulininkystė

206

Sūrių gaminimas

206

Bitininkystė

208

Botagų vijimas

209

Žvejyba

210

Samdinių buitis

211

Medžioklė

212

Paukščių gaudymas

212

Vėžiavimas

213

Miško uogų rinkimas

214

Sulos leidimas

214

Grybavimas

215

Riešutavimas

216

Valgiai

217

Brćndis

218

Laukinių obuoliukų panaudojimas

218

Krģkenos paruošimas

218

Krienai

218

Vakaronės

219

Magaryčios

219

Pavi»žis

219

Lauktuvės

219

Alaus darymas

221

Apsirūpinimas žabais ir malkomis

223

Šieno ir javų gabenimas iš laukų

225

Odų ir kailių išdirbimas

226

Vilnos ir milas

227

Keliaujantieji prekijai

228 Juozas Šliavas. Žeimelio turgūs
231 Juozas Šliavas. Vaikai Žeimelio apylinkėse
239 Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkių liaudies astronomija
242 Juozas Šliavas. Liaudies meteorologija
246 Juozas Šliavas. Liaudies veterinarija Žeimelio apylinkėse
251 Juozas Šliavas. Liaudies medicina
256 Juozas Šliavas. Žeimelio miestelio amatai XX a. pirmoje pusėje
266 Juozas Šliavas. Prietarai ir patirtis
 
KALBA
 
269 Juozas Šliavas. Tarmė
269

1. Tarmės ploto istorija

271

2. Tarmės ypatybės

271

Fonetika

278

Kai kurie morfologijos dalykai

283

Žodžių daryba

285

Sintaksės savitumai

287

Frazeologija

291

Kitų kalbų įtaka tarmei

296

3. Tarmės žodynėlis

330

4. Vietoj išvadų

332 Juozas Šliavas. Vardynas
332

I. Toponimija

332

A. Vietovardžio Žeimelis kilmė

334

B. Vietovardžiai

338

C. Vietovardžių sąrašas

338

1. Gyvenamųjų vietų vardai

339

2. Vandenvardžiai

341

3. Mikrotoponimai

342

D. Kai kurių vietovardžių liaudies etimologijos

345

II. Antroponimija

345

A. Pavardės

353

B. Pavardžių sąrašas

359

C. Pravardės ir prievardžiai

359

1. Pravardžių ir prievardžių atsiradimo ypatybės

360

2. Pravardžių ir prievardžių kilmė

361

3. Pravardžių daryba

363

D. Pravardžių ir prievardžių sąrašas

363

1. Šiaip žmonių pravardės

365

2. Mokinių pravardės

367

3. Mokytojų pravardės

 
TAUTOSAKA
 
369 Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkės liaudies kūrybos lobių rinkimas
372 Juozas Šliavas. Žodinė liaudies kūryba
417 Žymesni Žeimelio apylinkės tautosakos pateikėjai
 
MITOLOGIJA
 
423 Gintaras Beresnevičius. Juozo Šliavo „Žeimelio apylinkių mitologija“
424 Norbertas Vėlius. Rinkinyje – Žeimelio sakmės
427 Vacys Milius, Norbertas Vėlius. Prasmingas gyvenimas
429 Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkių mitologija
429

Dėl pagrindinių kalendorinių momentų papročių interpretacijos

431

Velnias – dievybė

432

Joninių ciklo personažai

433

Kiaušinis

433

Šventas paukštis

434

Ožekšnis

434

Šermukšnis

435

Liepa

436

Uosis – teisybės medis

436

Dieviškasis Kalvis ir ąžuolas

437

Šaltiniai

437

Namų motina

438

Lauko motina

438

Žemės motina

439

Kirvis

439

Vanduo

439

Ugnis

440

Vaivorykštė

441

Dangaus ratai

441

Perkūnas

442

Perkūno ginklas

442

Mėnulis

443

Saulė

445

Velnias

447

Dievas

447

Pasaulio gyvybės medžio prototipai bei jo simboliai baltų dirvoje

449

Stabai

450

Likimo deivės

451

Pušis ir eglė

452

Akis

454

Žeimelio apylinkių ragana

455

Žeimelio apylinkių laumės

455

Laumės vaikščioja ir jodinėja

456

Vėlės

457

Velnio motina

457

Velnias – mirusiųjų dievas

457

Akmuo

458

Žvaigždės – mirusieji

459

Laumės ir Perkūno vedybos

460

Baltasis Saulės žirgas

460

Juodasis Saulės žirgas

460

Saulės plaukai

461

Mėnulis ir laumės

462

Rudens blukis

462

Pirmoji perkūnija ir Sekminės

463

Velykis ir Velykos

464

Blovieščiai ir Žolinė

465

Linai

465

Beržas – laumės medis

466

Rupūžė

466

Žalčiai ir gyvatės

467

Bitės

467

Žeimelio apylinkių Panas

468

Dėl bćltų mitologinio personažo laumės-raganos evoliucijos

472

Dėl Jurginių papročių interpretacijos

473

Dangiškasis kalvis ir geležis

473

Mėnulis, Perkūnas ir laumės

474

Burtininkai

476

Žemė

477

Šiaurės pašvaistė

477

Žvaigždės

478

Giltinė

479

Vilktakiai

479

Blogõs akies žmonės

480

Varlė

481

Dar dėl stulpų

482

Kregždė

482

Šernas

483

Slogutis-vaiduoklis

484

Velniaplaukis

484

Kirvis – Saulės simbolis

485

Trys Šiaurės Lietuvos milžinai, velnias ir laumė

486

Saulės ašaros

486

Kryžius ir perkūnija

487

Gandras

488

Avietė

488

Saulė ir varnos

489

Šventoji ugnis – pakalnėj?

490

Senovinių laidojimo vietų atributika bei su ja susiję vaizdiniai

491

Gegužinių berželis

493

Šventasis ąžuolas

494

Ugnis ir židinys

495

Visatos atsiradimas

496

Visatos struktūra

497

Visatos pabaiga

497

Turto gausinimo dievybės Žeimelio apylinkėse

501

Dar keletas Žeimelio apylinkės metamorfozių

506

Senųjų tikėjimų išlikimas Žeimelio apylinkių tautosakoje

508

Dėl lietuvių Teliaveli, skandinavų Tjalfi kilmės

509

Sovijaus mitas ir blužnis

510

Keletas pastabų dėl senųjų bćltų tikybos

513

Juozo Jurginio knygą perskaičius

 
įžymūs ŽMONĖS
 
515 Juozas Šliavas. Teodoras Grothusas
519 Saulius Žilinskas. Pralenkęs laiką
527 Juozas Šliavas. Dar dėl paminklinio akmens Teodorui Grothusui Gedučiuose
531 Mindaugas Tomonis. P. S. (4) „... nihil obscurius luce“
534 Genė Juodytė. Gydytojas Adomas Sketeris
539 Juozas Šliavas. Kražių pasipriešinimo dalyvis
542 Juozas Šliavas. Dievdirbys Adomas Trumpis
547 Juozas Šliavas. Antano Nesavo paminklai
557 Janina Vansauskienė. Ignas Lapinskas nesitikėjo, kad bus palaidotas kapinėse
566 Ignas Lapinskas. Spaudos platintojai Žeimelio valsčiuje
573 Juras Požela. Poželų sodyba Bardiškiuose
582 Boleslovas Nainys – Žeimelio istorijon grįžtantis vardas. Kolektyvinis Žeimelio vid. m-klos X–XI klasių mokinių darbas
587 Audronė Viktorija Škiudaitė. Garsiausias visų laikų lietuvis imtynininkas Karolis Požela
603 Juozas Šliavas. Apie save
612 Aloyzas Bėčius. Pirmiausia buvo Mokytojas
627 Janis Stradinis. Mokytojas Juozas Šliavas. Iš rusų kalbos vertė Aloyzas Bėčius
641 Aloyzas Stasytis. Giesmė savo žemei
656 Vaclovas Juodpusis. Kompozitorius Julius Juzeliūnas
663 Juozas Šliavas. Susitikimas su kompozitoriumi
670 Genė Juodytė. Biografijų sąvadas
 
iš LAIŠKų ir susirašinėjimų
705 Juozo Šliavo laiškai
753 dokumentai
798 Zigmas Zinkevičius. Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis
 
803 Juozo Šliavo raštų dalykinė rodyklė. Sudarė Adolfas Tautavičius (archeologija), Antanas Tyla (istorija), Vacys Milius (etnografija), Jonas Trinkūnas (mitologija), Aloyzas Bėčius (tautosaka), Kazimieras Garšva (kalbotyra)
834 Juozo Šliavo 20 tomų rankraštinių straipsnių, eilėraščių ir apsakymų pavadinimų rodyklė. Sudarė L. Kėkštaitė ir V. Talalaitė. Parengė Aldona Dzetaveckaitė, Kazimieras Garšva, Vacys Milius
868 Bibliografijos sąvadas
 
869 Apie autorius
871 Santrumpos ir sutrumpinimai
874 Monografijos „Žeimelis“ finansavimas. Parengė Petras Jonušas
875 Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius
883 Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius
887 Buvusio Žeimelio valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
888 Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Žeimelio valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
890 Dabartinė buvusio Žeimelio valsčiaus teritorija (pagal karinės topografijos 1991 m. žemėlapį)
892 Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Parengė Lidija Kavaliauskienė, Albinas Masaitis
894 Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
896 Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas
898 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
902 Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2010 m. pabaigos, žemėlapis
904 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas (įklija)
 
Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas „Savamokslės tylos piešėjos“ p. 689–704

  

Contents

Part 1 Contents

Part 2 Contents

23 Introduction
 
History. Societies and Public Organisations
25 Vladas Terleckas. Historical features of credit co-operations in Žeimelis
41 Aloyzas Bėčius. Parish and the Lauksodis branch of the Lithuanian Women Catholic Society
67 Jonas Giedrikas. Žeimelis riflemen activities
85 Juozas Šliavas. A museum in Žeimelis
107 Regina Tamašiūnaitė. What do gods speak about?
 
Ethnic Culture
 
125 Juozas Šliavas. Villages
127 Juozas Šliavas. Buildings
159 Juozas Šliavas. Calendar
171 Juozas Šliavas. 20th century-start manners described in the neighbourhood in 1968–1971
182 Juozas Šliavas. Manners of works
191 Juozas Šliavas. Textile and wear
198 Juozas Šliavas. Other village life sightings
198

Arable farming

204

Animal husbandry

206

Cheese-making

206

Bee-keeping

208

Whip plaiting

209

Fishing

210

Life of hired farm workers

211

Hunting

212

Fowling

212

Cray-fishing

213

Picking forest berries

214

Sapping

214

Mushrooming

215

Nut collecting

216

Food

217

Cooked pulse

218

Use of wild apples

218

Beestings

218

Horseradish

218

Get-togethers

219

Treating after a deal is struck

219

Payment in kind

219

Fairing

219

Brewing

221

Provision with brushwood and firewood

223

Carrying hay and harvested crops from the field

225

Treatment of skin and fur

226

Wool and homespun

227

Travelling salesmen

228 Juozas Šliavas. Žeimelis markets
231 Juozas Šliavas. Children in Žeimelis environs
239 Juozas Šliavas. Folk astronomy in Žeimelis environs
242 Juozas Šliavas. Folk meteorology
246 Juozas Šliavas. Folk veterinary in Žeimelis environs
251 Juozas Šliavas. Folk medicine
256 Juozas Šliavas. Crafts in Žeimelis township in the first half of the 20th c.
266 Juozas Šliavas. Superstitions and experiences
 
Language
 
269 Juozas Šliavas. The dialect
269

1. History of dialect area

271

2. Peculiarities of the dialect

271

Phonetics

278

Some morphology aspects

283

Word formation

285

Syntax peculiarities

287

Phraseology

291

Impact of other languages on the dialect

296

3. Dialect vocabulary

330

4. In lieu of conclusions

332 Juozas Šliavas. The onomastics
332

I. Toponymy

332

A. Origin of Žeimelis place name

334

B. Place names

338

C. List of place names

338

1. Names of dwelling-places

339

2. Hydronyms

341

3. Micro-toponyms

342

D. Folk etymology of some place names

345

II. Anthrotoponymy

345

A. Surnames

353

B. List of surnames

359

C. Nicknames and titular prefixes

359

1. Conditions the nicknames and prefixes arise

360

2. Origin of nicknames and prexifes

361

3. Formation of nicknames

363

D. List of nicknames and prefixes

363

1. Nicknames of people

365

2. Nicknames of pupils

367

3. Nicknames of teschers

 
Folklore
 
369 Juozas Šliavas. Collecting folk created treasures in Žeimelis environs
372 Juozas Šliavas. Vocal folk creations
417 Some famous presenters of folklore from the Žeimelis neighbourhood
 
Mythology
 
423 Gintaras Beresnevičius. “Mythology in Žeimelis Environs” by Juozas Šliavas
424 Norbertas Vėlius. A collection with Žeimelis stories
427 Vacys Milius & Norbertas Vėlius. Meaningful life
429 Juozas Šliavas. Mythology in Žeimelis environs
429

On interpretation of basic calendar moment customs

431

Devil–a deity

432

Personas of the Feast of St. John

433

An egg

433

Holy Bird

434

Spindle tree

434

Rowan

435

Lime tree (Tilia)

436

Ash–a tree of justice

436

God’s Smith and an oak

437

Sources

437

Home mother

438

Field mother

438

Earth mother

439

Axe

439

Water

439

Fire

440

Rainbow

441

Sky Cart

441

Thunder

442

Thunder’s weapon

442

Moon

443

Sun

445

Devil

447

God

447

World’s Tree of Life prototypes and symbols on the Baltic soil

449

Idols

450

The weird sisters

451

Pine and spruce

452

Eye

454

A witch of Žeimelis environs

455

Fairies of Žeimelis environs

455

Fairies are walking and riding

456

Manes

457

Devil’s mother

457

Devil–a god of the dead

457

Stone

458

Stars–the dead

459

Marriage of the Fairy and the Thunder

460

White Horse of the Sun

460

Black Horse of the Sun

460

Sun’s hair

461

Moon and Fairies

462

Autumn fadedness (blłkis)

462

The first thunder-storm and the Pentecost

463

Velykis and Easter (Velykos)

464

Stork Day and the Assumption

465

Flax

465

Birch as a tree of a fairy

466

Toad

466

Grass-snakes and vipers

467

Bees

467

The Pan of Žeimelis environs

468

About evolution of the Baltic mythological personage laumė-ragana fairy-witch

472

On the interpretation of customs of the St George’s Day

473

Heavenly blacksmith and iron

473

Moon, Thunder and fairies

474

Wizards

476

Earth

477

Aurora

477

Stars

478

The Reaper

479

Werewolves

479

Evil eye people

480

Frog

481

About pillars again

482

Swallow

482

Wild boar

483

Nightmare–ghost

484

Hair-worm

484

An axe as a symbol of Sun

485

Three giants of North Lithuania. Devil and fairy

486

Sun’s tears

486

Cross and thunderstorm

487

Stork

488

Raspberry

488

Sun and crows

489

Holy fire at the hill base?

490

Attributes of olden burial sites and related images

491

May celebration birch-tree

493

Holy oak

494

Fire and fireplace

495

Origin of the Universe

496

Structure of the Universe

497

End of the Universe

497

Property enriching deities in Žeimelis environs

501

Some more metamorphoses of the Žeimelis environs

506

Survival of the olden faiths in the folk lore of the Žeimelis environs

508

On the origin of Lithuanian Teliaveli from Scandinavian Tjalfi

509

Myth of Sovius and a spleen

510

Some remarks on the faith of the ancient Balts

513

Having read the book by Juozas Jurginis

 
Celebrities
 
515 Juozas Šliavas. Theodor Grotthus
519 Saulius Žilinskas. He who outstayed the time
527 Juozas Šliavas. On the memorial stone for Theodor Grothus in Gedučiai
531 Mindaugas Tomonis. P.S. (4) “… nihil obscurius luce”
534 Genė Juodytė. Doctor Adomas Sketeris
539 Juozas Šliavas. A participant of the Kražiai Resistance
542 Juozas Šliavas. A maker of God’s sculptures Adomas Trumpis
547 Juozas Šliavas. Monuments made by Antanas Nesavas
557 Janina Vansauskienė. Ignas Lapinskas hadn’t hoped he would be buried in a cemetery
566 Ignas Lapinskas. Press spreaders in Žeimelis district
573 Juras Požela. The Poželas homestead in Bardiškės
582 The 10–11-form pupils. Boleslovas Nainys–a name coming back to the history of Žeimelis
587 Audronė Viktorija Škiudaitė. The all-time best Lithuanian wrestler Karolis Požela
603 Juozas Šliavas. About me myself
612 Aloyzas Bėčius. The Teacher was the first
627 Janis Stradinis. The teacher Juozas Šliavas. Translated from Russian by Aloyzas Bėčius
641 Aloyzas Stasytis. A song for my land
656 Vaclovas Juodpusis. The composer Julius Juzeliūnas
663 Juozas Šliavas. A meeting with the composer
670 Genė Juodytė. A digest of biographies
 
from letters and correspondences
705 Letters of Juozas Šliavas
753 documents
798 Zigmas Zinkevičius. The millennium after the Lithuania’s name was mentioned in the historical sources
 
803 The subject index of Juozas Šliavas works. Compiled by Adolfas Tautavičius (archaeology), Antanas Tyla (history), Vacys Milius (ethnography), Jonas Trinkūnas (mythology), Aloyzas Bėčius (folklore), Kazimieras Garšva (linguistics)
834 The title index of 20-volume manuscript papers, verses and stories by Juozas Šliavas. Compiled by L. Kėkštaitė & V. Talalaitė. Compiled by Aldona Dzetaveckaitė, Kazimieras Garšva & Vacys Milius
868 A digest of biographies
 
869 About the authors
871 Abbreviations
874 The funding of the “Žeimelis” monograph. Compiled by Petras Jonušas
875 Index of names. Compiled by Jūratė Baradinskienė &Aloyzas Bėčius
883 Index of place names. Compiled by Jūratė Baradinskienė & Aloyzas Bėčius
887 The map of former Žeimelis Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
888 Recent cartographic and demographic situation in the former Žeimelis Valsčius area. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
890 Current area of former Žeimelis Valsčius (after the military topographic map in 1991)
892 The map of former Lithuania’s rural areas Valsčiai. Prepared for publication by Lidija Kavaliauskienė and Albinas Masaitis
894 An alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai
896 A territorial list of former Lithuanian Valsčiai
898 About the “Lietuvos Valsčiai” series
902 A map of “Lietuvos valsčiai” series monographs being prepared and those issued by the end of 2010
904 About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
Correction of errors and inaccuracies noticed after printing (an insert)
 
An insert of colour illustrations “The self-taught drawers” pp. 689–704

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

▲2011 03 23, papildyta 2012 10 02

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt