Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Sintautai

26-oji dviejų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: iš viso 94 autoriai, 193 straipsniai, 2912 puslapių, po 900 egzempliorių. 2013 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. balandžio 29 d.
ISBN 978-9955-589-74-7 (I dalis)
ISBN 978-9955-589-75-4 (II dalis)

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Redaktoriaus žodis

Turinys

Spis

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta...

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

1863 METŲ SUKILIMO 150-osioms METINĖMS 1863–2013 

 

 

 

 

 

Monografija „Sintautai“ – tai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos berndradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „Sintautai–Goldap 2“ leidinys.

26-oji „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių „Sintautų“ monografija, kaip ir visos serijos monografijos, dedikuojama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), taip pat knygos išleidimo metais minimoms 1863–1864 metų anticarinio sukilimo 150-osioms metinėms (1863–2013).

Pirmojoje knygos dalyje aprašytas Sintautų kraštovaizdis, augmenija, Novos kraštovaizdžio draustinis, tvenkiniai. Gausiuose istorijai skirtuose straipsniuose analizuojamas archeologinis palikimas, istorinė, administracinė ir agrarinė krašto raida. Sintautų istorija gana sudėtinga – LDK laikais jie priklausė Veliuonos seniūnijai, vėliau – Varšuvos kunigaikštystei, Lenkijos karalystei, Suvalkų gubernijai.

Šioje knygoje pirmą kartą publikuojami XVIII a. pradžios dokumentai, pateikiama konkrečių duomenų apie šios vietovės kūrimąsi ir raidą. XIX ir XX a. istorijai skirtuose straipsniuose pristatomi Sintautų krašto knygnešiai, visuomeninės organizacijos, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų įvykiai, sovietmetis, gyvenimas atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje, atsispindi buvusio Sintautų valsčiaus ir dabartinės seniūnijos švietimo raidos istorija.

Antrojoje knygos dalyje publikuojami straipsniai apie Sintautų krašto kultūrą, miestelį ir aplinkinius kaimus, analizuojami vietovardžiai ir vandenvardžiai, apžvelgiamas sakytinis ir rašytinis krašto palikimas, publikuojamas anoniminio autoriaus neskelbtas kūrinys „Sintautai yra nuo amžių pagirti“. Etninės kultūros skyriuje publikuojami straipsniai apie Sintautų krašto malūnus, zanavykų sodybas, įvairių autorių lokaliniai tyrimai.

Knygos pabaigoje skelbiamos publikacijos apie žymiausius šio krašto žmones, biografijų sąvadas, asmenvardžių rodyklė, valsčiaus ir miestelio žemėlapiai.

 

Rengėjai ir rėmėjai

I dalis

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Raimondas Daniliauskas, Kazys Misius

Redaktoriai
Kšištof Tolkačevski, Raimondas Daniliauskas, Petras Jonušas

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Lenkų kalbos vertėja
Regina Jakubenas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografė
Aira Dubikaltienė, UAB „Žemėlapių artelė“

Maketuotojos
Sigrida Juozapaitytė, Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIGALAS (geologija; komisijos narys iki 2009 m.), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija; komisijos pirmininkė iki 2008 m.), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija; komisijos pirmininkas ir narys iki 2011 m.), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija; komisijos narys iki 2008 m.), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (vadovas Petras Jonušas)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Knyga išleista pagal projektą „Sintautai-Goldap 2“, iš dalies finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo sutarties trečiojo tikslo „Europos teritorinis bendradarbiavimas“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Šakių rajono savivaldybės lėšų (projekto vadovas Vitas Girdauskas).
Papildomas išlaidas finansavo UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), Petras Jonušas

 

II dalis

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Vitas Girdauskas, Povilas Kkrikščiūnas, Venantas Mačiekus

Redaktoriai
Kšištof Tolkačevski, Vitas Girdauskas, Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Venantas Mačiekus

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Lenkų kalbos vertėja
Regina Jakubenas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografė
Aira Dubikaltienė, UAB „Žemėlapių artelė“

Maketuotojos
Sigrida Juozapaitytė, Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIGALAS (geologija; komisijos narys iki 2009 m.), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija; komisijos pirmininkė iki 2008 m.), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija; komisijos pirmininkas ir narys iki 2011 m.), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija; komisijos narys iki 2008 m.), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (vadovas Patras Jonušas)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Knyga išleista pagal projektą „Sintautai-Goldap 2“, iš dalies finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo sutarties trečiojo tikslo „Europos teritorinis bendradarbiavimas“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Šakių rajono savivaldybės lėšų (projekto vadovas Vitas Girdauskas). Papildomas išlaidas finansavo UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), Petras Jonušas

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelyje 
I dalis. Sintautai iš paukščio skrydžio. 2009 m. Vytauto Kajetono Duobos nuotr.,

II dalis. Sintautai. 2012 m. Jono Kliučiaus nuotr.

Knyga išleista 2013

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Šakių rajono savivaldybės administracija kartu su Lenkijos Goldapo kultūros namais bei Labdaros ir paramos fondo Šešupės euroregiono Šakių biuru nuo 2011-ųjų metų vykdo projektą „Sintautai-Goldap 2“, iš dalies finansuojamą „Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos“ ir Šakių rajono savivaldybės. Projektas kilo iš jau daugiau nei tris dešimtmečius besitęsiančio Lenkijos Goldapo ir Lietuvos Šakių rajono savivaldybių bendradarbiavimo. Dažniausiai tai būdavo kultūriniai kontaktai, kultūros darbuotojų vizitai ar bendra kultūrinė veikla – menininkų plenerai, koncertai, parodos ir kt. Dalis tos veiklos vyko ir Sintautuose – fotografų bei muzikantų plenerai, tradicinės menininkų vasaros stovyklos, projektas „Šešupės tiltai“, parodos, susitikimai. Įgyvendinant viešosios įstaigos Sintautų akademijos projektus, rengiant menininkų plenerus bei organizuojant Sintautų miestelio šventes, kasmetiniai jų svečiai būdavo Goldapo tapytojai, skulptoriai, muzikantai. Vėliau visa ši veikla peraugo ir į abiejų šalių partnerių norą kartu spręsti iškilusias problemas, iš kurių svarbiausia – kultūrinių-rekreacinių teritorijų trūkumas.

Projektas papildė bei pratęsė anksčiau vykusius tarptautinio bendradarbiavimo, turizmo ir kultūrinio turizmo projektus, sudarydamas galimybes tolesnei šios sferos plėtrai. Iškelti svarbiausi partnerių tikslai – įrengti dvi viešosios paskirties kultūrines-rekreacines teritorijas (parkus) Sintautuose ir Lenkijos Goldapo savivaldybės Grabovo miestelyje bei parengti ir pristatyti savojo krašto istorijos ir kultūros studijas. 2009–2010 m. įgyvendintas pirmasis projekto etapas „Sintautai-Goldap 1“ buvo skirtas būsimų parkų dokumentacijai
parengti. Pirmajame projekto etape buvo parengtos parkų galimybių studijos, investiciniai ir techniniai projektai, suformuoti ir įregistruoti parkų žemės sklypai. Sintautuose pagal šį projektą miestelio centre sutvarkyta beveik 1,4 ha teritorija, įrengtas fontanas, nutiesti pasivaikščiojimo takai, pastatyti lauko baldai, medžio bei akmens skulptūros, kiti dekoratyviniai akcentai. Parkuose įrengtos žaliosios ir poilsio zonos, jaunimo ir vaikų renginių vietos.

Įgyvendinant šį projektą, vyko ir intensyvus kultūrinis partnerių bendradarbiavimas – dailininkų, skulptorių bei 36 muzikantų plenerai Sintautuose ir Grabove, rengtos monografijos apie Sintautų ir Grabovo bendruomenes. Pleneruose dalyvavo tapytojai iš Lietuvos – Arvydas Bagdonas, Lionė Grigaliūnienė, Raigardas Kudirka, Valė Vaitkuvienė ir Greta Unguvaitytė bei Lenkijos – Cecylia Buczyńska-Buza, Jarosław Józef Jasiński ir Katarzyna Puczyłowska, Katarzyna Waraksa ir Wojciech Lukasik. Lenkų skulptoriai Jan Kosiorek, Józef Niewiński ir Wiesław Pierkowski bei lietuviai Mindaugas Aučyna, Domininkas Čiapas ir Valdas Eimanavičius sukūrė parkų dekoratyvinius akcentus – skulptūras.

Šie renginiai Sintautuose buvo skirti ir miestelio 450 metų jubiliejui paminėti, o jį vainikavo parkų atidarymo ir pristatymo bendruomenei šventės 2012 metų vasaros pabaigoje.

Kaimyniškų šalių partnerystė tuo nesibaigė – ją pratęsė ir sustiprino įsteigta asociacija „Sintautai-Goldap“, kuri Sintautų ir Grabovo bendruomenių aktyviausius narius kviečia tolesnei bendrai veiklai.

Svarbi šios veiklos dalis ir enciklopedinio leidinio „Sintautai-Grabovo“, kurį sudaro net dvi dalys, parengimas. Pirmoji skirta partneriškam Lenkijos Grabovo miesteliui, antroji – Sintautams Lietuvoje. Taigi pristatome „Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos“ finansuojamo projekto „Sintautai-Goldap 2“ leidinį – monografiją „Sintautai“.

Ką rasime šioje knygoje? Pirmoji jos dalis skirta krašto gamtos ir istorijos paveldui, archeologiniam palikimui, istorinei, švietimo, administracinei, agrarinei krašto raidai, pateikiama švietimo raidos istorija, publikuojami istoriniu požiūriu svarbūs dokumentai. Antroji dalis pristato sakytinį ir rašytinį krašto palikimą, jo etninę kultūrą, senojo Sintautų valsčiaus miestelius ir kaimus, čia gyvenusių, gyvenančių ar iš čia kilusių žmonių verslą, pačius žymiausius ir aktyviausius šio krašto žmones.

Išsamiai visą monografiją savo įvade pristato monografijos rengimo grupės vadovė, leidinio vyriausioji redaktorė ir sudarytoja istorikė Vida Girininkienė.

Šio leidinio šaknys glaudžiai susisieja su viešosios įstaigos „Sintautų akademija“ projektais. Tai 2003 metų vasaros ekspedicija „Senasis Sintautų valsčius“. Joje dalyvavo 18 mokslininkų ir kraštotyrininkų iš Vilniaus, Druskininkų, Šakių ir Sintautų. Surinkta kraštotyros medžiaga vėliau panaudota ir Sintautų kalendoriuose. 2004 m. įgyvendintas projektas „Iš seniausios Sūduvos praeities-2004“, kurio metu vyko Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojo, archeologo dr. Vygando Juodagalvio vadovaujama žvalgomoji 5 archeologijos specialistų bei jų padėjėjų ekspedicija Šakių rajono Novos upės baseino teritorijoje, skirta senosios Sūduvos krašto kultūros archeologiniam tyrimui. Buvo įgyvendinta ir keletas smulkesnių projektų, be to, pati akademija ir jos autoriai visą dešimtmetį po kruopelę rinko ir kaupė bei tradiciniuose kasmetiniuose akademijos leidiniuose – Sintautų kalendoriuose – spausdino Juozo Jacevičiaus, Laimos Girdauskienės, Justino Kasparaičio, Birutės Matijošaitytės, Marijos Puodžiukaitienės, Irenos Strokienės ir kitų autorių straipsnius apie mokyklą, parapiją, iškilius šio krašto žmones, skelbė atsiminimus. Tačiau, neturint knygų leidybos galimybių, ši veikla sulėtėjo ir užsitęsė.

Situacija iš esmės pakito pradėjus įgyvendinti projektą „Sintautai-Goldap 2“. Pagal projektą leidybos organizavimas teko šio projekto partneriui – Labdaros 37 ir paramos fondo Šešupės euroregiono Šakių biurui. Projekto leidybos viešųjų pirkimų konkursą laimėjus didžiausią lokalinių monografijų rengimo patirtį ir autoritetą Lietuvoje turinčiai „Versmės“ leidyklai, monografijos rengimo grupę iš apie šį kraštą jau rašiusių ir naujai juo susidomėjusių autorių subūrė taip pat didelę lokalinių monografijų rengimo patirtį turinti itin darbšti ir kruopšti leidinio vyriausioji redaktorė istorikė Vida Girininkienė. Daugiau nei 100 autorių parašė beveik 200 straipsnių apie Sintautų kraštą, dalis jų peržvelgė ir atnaujino ar papildė savo ankstesnius darbus, kiti gi iš naujo tyrinėjo archyvus, rinko atsiminimus, ar net apskritai pirmą kartą sužinojo apie tokį Sūduvos kampelį. Sujungus visas šias jėgas ir šaltinius, skaitytojams pristatoma viena didžiausios apimties knygų apie vieną didžiausių Lietuvos valsčių – monografija „Sintautai“.

Gaila, jog tikrai daug prie šios monografijos dirbusių, jai nemažą dalį savo laiko ir širdies paaukojusių, kraštotyros medžiagą, nuotraukas ir atsiminimus rinkusių, senųjų kapinaičių ieškojusių sintautiškių – mokytojos Marijos Puodžiukaitienės, tautodailininko Simano Kudirkos, kitų Anapilin išėjusių, nesulaukė šios knygos pasirodymo. Tačiau jų darbai, mintys įamžinti šiame leidinyje – tai paminklas ir jiems patiems.

Ši knyga – puikus tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys. Ji prabyla ne tik į Lietuvos, bet ir į Lenkijos skaitytojus, sudaro galimybę lietuviams susipažinti su kaimyninės Lenkijos miesteliu, o kolegoms lenkams – pažinti partneriškos Šakių savivaldybės kampelį.

Džiugu, jog „Versmės“ leidykla ir jos vadovas Petras Jonušas, suprasdami atliekamo darbo prasmę ir vertę, skatinami ne verslo, bet nesavanaudiškų kultūros ir istorijos paveldo išsaugojimo interesų, neapsiribojo leidybos paslaugų sutartyje numatyto ne mažiau nei 1 000 puslapių leidinio išleidimu, o naudodami visus turimus resursus ir jėgas, parengė triskart didesnės apimties dviejų dalių monografiją. Šį papildomą darbą leidykla skiria Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) ir 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms (1863–2013). „Sintautų“ monografiją leidykla priskiria leidžiamai „Lietuvos valsčių“ serijai, įvardydama ją 26-ąja serijos knyga.

Manau, jog šis „Versmės“ leidyklos darbas – tai ne tik jos titaniškų ir ambicingų pastangų pristatyti visus senuosius miestelius ir kaimus Lietuvai ir pasauliui tęsinys, bet ir svarus indėlis į Lietuvos ir visos jungtinės Europos istoriją. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu pasirodantis Europos Regioninės plėtros fondo finansuotas leidinys turėtų ne tik atkreipti dėmesį, jog kultūrines iniciatyvas ir savos lokalinės istorijos paieškas galima finansuoti ir ES tarptautinio bendradarbiavimo programų lėšomis, bet galbūt ir paskatinti visus europiečius susidomėti savo kraštų šaknimis ir tradicijomis, jas tirti ir puoselėti.

Taip pat tikiuosi, jog enciklopedinis leidinys „Sintautai-Grabovo“ ne tik pakvies lietuvius ir lenkus toliau domėtis savųjų kraštų ir kaimynų istorija bei dabartimi, bet ir taps naujų, dar ambicingesnių tarptautinių ir vietos projektų impulsu.

Projekto „Sintautai-Goldap“, visų leidinio rengėjų ir ypač visų sintautiškių vardu už supratimą ir kantrybę, gimtojo krašto istorijos prasmės suvokimą nuoširdžiai dėkoju projekto partneriams – mero Juozo Bertašiaus vadovaujamai Šakių 38 rajono savivaldybei, Lenkijos Goldapo kultūros namams bei jų vadovei Martai Jurgielan, projektą koordinavusiam VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui ir jo vyr. projektų vadovei Oksanai Ščerbickienei, monografijos „Sintautai“ vyriausiajai redaktorei, istorikei Vidai Girininkienei, redaktoriui Kristupui Tolkačevskiui, dailininkei Onai Liugailienei, šio projekto administratorei Olgai Smaleckienei, Šakių rajono savivaldybės kalbos tvarkytojai Rimutei Grušienei, taip pat visiems monografijos autoriams, o ypač „Versmės“ leidyklai, jos atkakliam ir nenuilstančiam vadovui Petrui Jonušui.

Vitas Girdauskas,
projekto „Sintautai-Goldap 2“ vadovas,
Labdaros ir paramos fondo
Šešupės euroregiono Šakių biuro direktorius

Redaktoriaus žodis

Sintautai – Sudūvos (Suvalkijos) lygumų miestelis, įsikūręs prie Pentos upės. Šios gyvenvietės pradžia glaudžiai susijusi su Veliuonos istorija, nes ši teritorija, miškais apaugęs plotas, priklausė Veliuonos dvaro giriai ir to paties pavadinimo valsčiui, kurį valdė didžiojo kunigaikščio vietininkai. Šiam valsčiui XVI a. pirmojoje pusėje priklausė ne tik Veliuona, bet ir Vilkija, Baisogala, Rietavas. Veliuonos dvaras buvo vienas didžiausių Žemaitijoje. 1612 m. Veliuonos valsčius (deržava) priklausė Adomui Zablockiui, o 1616 m. – Karoliui Chodkevičiui. Ta proga 1615 m. sudarytas Veliuonos ir Baisogalos inventorius, kuriame Sintautai nepažymėti, ir iš kurio matosi, kad tuo metu Sintautų apylinkės dar nebuvo apgyvendintos. Veliuonos seniūniją nuo 1621 m. valdė LDK kancleris Albrechtas Stanislovas Radvila. 1626 m. šią teisę įgijo ir jo žmona Regina Eisenreich, o 1636 m. tokia pat teisė (už įkeitimo pinigus) suteikta ir kitai kanclerio žmonai – Kristinai Liubomirskaitei. Veliuonos seniūnija priklausė Žemaičių vyskupystei.

Pirmasis dokumentas, kuriame paminėti Sintautai, yra 1677 m. vasario 26 d. Veliuonos parapijos vizitacija. Parapiją vizitavo Žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas. Joje minima, jog Veliuonos parapinės bažnyčios Sintautų filijoje yra mažas baltas sidabrinis nepaauksuotas relikvijorius, baltas užtiesalas, dvi sidabrinės taurės.

Pats pirmasis išlikęs išsamus dokumentas apie Sintautus yra 1703 m. rugpjūčio 8–9 dienomis Vilniaus arkidiakono Žemaičių vyskupo Jeronimo Krišpino- Kiršenšteino atlikta Veliuonos bažnyčios Sintautų filijos vizitacija. Šis dokumentas cituotas ir panaudotas J. Totoraičio „Sūduvos Suvalkijos istorijoje“. Šio dokumento faksimilė ir Irenos Katilienės vertimas iš lenkų ir lotynų kalbų skelbiami pirmą kartą šioje knygoje. Jame nurodoma pirmoji Sintautų vardo paminėjimo data – apie 1641-uosius metus. Šią datą mini ir J. Totoraitis, teigdamas, jog „<...> laiką, kada tas kaimas [Sintautai] buvo įkurtas, galima nustatyti tik apčiupai, tai yra po 1561 ir prieš 1641 m., kuriais Sintautuose buvo pastatyta maža koplytėlė ar šiopa pamaldoms laikyti“.

Tačiau, kaip rodo dokumentai ir šioje knygoje pateikti istoriniai tyrimai, iki 1615 m. Sintautų kaimo nebuvo.

Minėtoje 1703 m. vizitacijoje rašoma, kad apie 1641 m. prie Pentos upės LDK kanclerio A. S. Radvilos pastangomis pastatyta medinė bažnytėlė toje vietoje, kurioje seniau „<...> dieviškąsias pareigas celebruodavo trobelėje, paprastai sakant, šopoje, jos administravimas priklausė tėvams karmelitams iš miestelio, vadinamo Naumiesčiu, kitaip – Vladislavovu, per tarpušvenčius atvykstantiems į Sintautų kaimą tiek su dieviškosiomis, tiek ir su žemiškosiomis apeigomis, mat iki tol aplinkinė teritorija visa labiau laukinių ir tankių miškų ne kaip žmonių buvusi perpildyta <...>“.

Iš dokumentų žinoma, jog basuosius karmelitų vienuolius į Duliebaičių kaimą, tuo metu jau vadintą Vladislavovu, Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius pakvietė 1644 metais. Taigi galima būtų teigti, jog Sintautų šopa galėjo būti pastatyta ne anksčiau kaip 1644 metais.

1795 m. Užnemunė atiteko Prūsijai. 1804 m. įsteigta Sintautų parapija.

1807 m. Tilžės taikos sutartimi Sūduva įjungiama į sudarytą Varšuvos kunigaikštystę. 1808 m. Užnemunėje įvestas Napoleono civilinis kodeksas, kuris galiojo net iki 1940 metų. Vadovaujantis šiuo kodeksu, valstiečiai buvo atleisti nuo baudžiavos, tačiau jie žemės nuosavybės negavo, o tik asmens laisvę. Toji laisvė sudarė galimybes ekonominei ir kultūrinei krašto pažangai. Juk būtent iš Užnemunės kilo lietuvių tautinio atgimimo vedliai – Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Justinas Staugaitis ir kiti.

1815 m. Užnemunė priskirta Lenkijos karalystei, kuri tapo Rusijos imperijos dalimi ir turėjo minimalią autonomiją.

Apie 1820 m. Lenkijos karalystėje sudaryti administraciniai vienetai – valsčiai, kurie buvo vadinami gminomis. Sintautai priskirti Marijampolės apskrities Zyplių valsčiui. 1816 m. Lenkijos karalystė suskirstyta į vaivadijas. Lietuviškos Kalvaríjos, Marijampolės ir Seinų apskritys pateko į Auguståvo vaivadiją.

Po 1830–1831 m. sukilimo Lenkijos karalystės politinė autonomija buvo panaikinta.

1837 m. vaivadijos pavadintos gubernijomis. Augustavo gubernijos centras 1837–1844 m. buvo Lomža, o nuo 1844 m. – Suvalkai. Iki 1867 m. pradžios Sintautai ir jų apylinkės priklausė Marijampolės apskrities Zyplių valsčiui.

1864 m. paskelbtas valsčių (gminų) pertvarkymo įsakas, pagal kurį valsčiaus viršaitis turėjo prižiūrėti tvarką, skelbti valdžios įsakus, pranešti policijai apie nusikaltimus, betvarkes ir kitus įvykius. Viršaičio pareiga buvo sušaukti valsčiaus susirinkimą, pateikti susirinkimui svarstomus klausimus, vykdyti teisėtus susirinkimų nutarimus, rūpintis kelių ir tiltų taisymu, kontroliuoti seniūnų ir kitų pareigūnų veiklą, gyventojų valstybinių ir valsčiaus mokesčių bei prievolių vykdymą.

Kiekvienas kaimas turėjo savo seniūną (šaltyšių). Seniūnai turėjo vykdyti visus viršaičio nurodymus.

1866 m. gruodžio 19 (31) d. vietoj Augustavo įsteigtos Lomžos ir Suvalkų gubernijos. Tuo pačiu įsaku iš Kalvarijos apskrities dalies sudaryta Vilkaviškio, o iš Marijampolės – Vladislavovo (Naumiesčio) apskritis, kuri buvo suskirstyta į 11 valsčių: Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Dobrovolės, Kidulių, Lesnictvos, Plokščių, Sintautų, Sviatošino, Šilgalių, Tamošbūdžio ir Zyplių. Šioje apskrityje buvo Naumiesčio ir Šakių miestai, turėję magistratus. Sintautų valsčius sudarytas iš 49 Zyplių valsčiaus ir dvaro gyvenviečių. Išskirtina tai, kad jame nebuvo nė vieno dvaro.

Kaizerinės okupacijos metais Lietuva buvo naujai suskirstyta į apskritis. Vokiečiai paliko ir buvusius administracinius vienetus – valsčius, tačiau juose šeimininkavo vokiečių žandarai.

Atgavus nepriklausomybę, 1918 m. gruodžio 17 d. išleistas aplinkraštis, kuriuo Lietuva suskirstyta į apskritis ir valsčius. 1919 m. liepos 1 d. buvo nustatytos apskričių ribos. Tą dieną patvirtinta ir Sintautų valsčiaus savivaldybė. 1919 m. spalio 10 d. paskelbtas Savivaldybių įstatymas, kuriame nurodyta, kad visa Lietuva suskirstoma į apskritis, apskritys – į valsčius, o pastarieji – į seniūnijas.

1922 m. spalio 31 d. Šakių apskrities valdyba patvirtino valsčių ribas. 1919 ir 1923 m. Sintautų valsčiui priklausė tos pačios gyvenvietės. Valsčius ribojosi su Vokietija ir su Žvirgždaičių, Griškabūdžio, Lukšių, Šakių bei Slavikų valsčiais. Tokį administracinį suskirstymą į valsčius 1924 m. birželio 10 d. patvirtino ir Savivaldybių departamentas.

1930 m. jau dirbo Šakių apskrities valdyba, pradėjusi keisti ir Sintautų valsčiaus ribas. 1932 m. Sintautų valsčius buvo suskirstytas į 15 seniūnijų: Apirbiškių, Barandų, Duobiškių, Ežeriūkų, Gaisrių, Iždagų, Jundilų, Kiaulupių, Kuodžių, Sintautų, Šunkarių, Šuopių, Veršių, Vilkeliškių ir Zyplių. Nuo 1933 m. sausio 1 d. iš Slavikų valsčiaus prie Sintautų valsčiaus prijungti šie kaimai: Kaukokalnis, Panoviai ir Pliorišiai. Pagaliau Šakių apskrities valdyba 1933 m. rugsėjo 4 d. pranešė Savivaldybių departamentui, kad nutarta panaikinti Slavikų valsčių. Šio valsčiaus 6 kaimai priskiriami Kidulių valsčiui, o Sintautų valsčiuje turėjo atsidurti šios gyvenvietės: Juškakaimiai, Skrynupiai, Šilgaliai (kaimas ir dvaras) ir Rukšniai. Vidaus reikalų ministras tokį Šakių apskrities valdybos nutarimą patvirtino. Minėti kaimai Sintautų valsčiui priskirti nuo 1934 m. sausio 1 d.

Istoriko Kazio Misiaus atlikti tyrimai rodo, kad 1919 m. Sintautų valsčiui priskirtos 54 gyvenvietės tame pat valsčiuje išliko ir 1934-aisiais metais. Be to, iš buvusio Slavikų valsčiaus dar prijungtos šios gyvenvietės: Juškakaimiai, Kaukokalnis, Panoviai, Pliorišiai, Pusdešriai, Rukšniai, Skrynupiai, Šilgaliai I, Šilgaliai II, Šunkariai (Valakbūdis). Sintautų valsčius 1934 m. turėjo 64 gyvenvietes.

1940 m. pabaigoje Lietuvą okupavus sovietams, seniūnijos pavadintos apylinkėmis. Lietuvą užėmus vokiečiams, 1941 m. apylinkės vėl pavadintos seniūnijomis. 1942 m. Sintautų valsčiaus gyventojų surašyme nurodytos tos pačios 64 gyvenvietės, kurios tam valsčiui priklausė ir 1934 m. 1943 m. Sintautų valsčiaus plotas buvo 176 kvadratiniai kilometrai.

Sovietams sugrįžus, seniūnijos vėl vadintos apylinkėmis. 1949 m. Sintautų valsčių sudarė Apirbiškių, Duobiškių, Ežeriūkų, Išdagų, Kiaulupių, Sintautų, Šilgalių, Šunkarių, Veršių ir Zyplių apylinkės.

1950 m. birželio 20 d. senieji administraciniai vienetai – apskritys ir valsčiai panaikinti. Lietuva suskirstyta į 4 sritis ir 87 rajonus. Kudirkos Naumiesčio rajonas buvo sudarytas iš buvusių Šakių apskrities 29 apylinkių ir Vilkaviškio apskrities 7 apylinkių. Sintautų apylinkė priskirta Kudirkos Naumiesčio rajonui. 1954 m. prie Sintautų apylinkės prijungtos Veršių, Zyplių, Ežeriūkų apylinkės. 1959 m. gruodžio 7 d. Kudirkos Naumiesčio rajonas panaikintas. Buvusios Kudirkos Naumiesčio, Griškabūdžio, Sparvinių, Šilgalių, Žvirgždaičių, Keturnaujienos ir Sintautų apylinkės perduotos Šakių rajonui. 1963 m. dalis Keturnaujienos apylinkės ir Žvirgždaičių apylinkė prijungtos prie Sintautų apylinkės. 1975 m. sausio 29 d. prie Sintautų prijungta likusi dalis Žvirgždaičių apylinkės. 1995 m. Žvirgždaičių apylinkė atskirta ir tapo savarankiška. Nuo tada Sintautų apylinkė yra seniūnija ir lig šiol priklauso Šakių rajono savivaldybei. Seniūnijos plotas – 9,5 tūkst. ha, iš jo miško – 330 ha. Seniūnija ribojasi su Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, Griškabūdžio, Lukšių ir Šakių seniūnijomis. Seniūnijoje yra 35 kaimai, penkiuose iš jų gyventojų jau nėbėra. Seniūnijos teritorijoje yra 6 seniūnaitijos, gyvena apie 1900 gyventojų.

Šioje monografijoje, kaip ir kitose „Lietuvos valsčių“ serijos knygose, yra 6 skyriai. Pirmąją knygos dalį, kurią parengė Vida Girininkienė, Raimondas Daniliauskas ir Kazys Misius, sudaro „Gamtos“ skyrius ir dalis „Istorijos“ skyriaus. Publikuojama minėtos 1703 m. Veliuonos bažnyčios vizitacijos faksimilė ir Irenos Katilienės šio dokumento vertimas iš lotynų ir lenkų kalbų. Pirmą kartą skelbiamame 1738 m. Naujininkų vaitijos inventoriuje sužymėti ne tik aplinkiniai kaimai, bet ir juose gyvenę sodybų šeimininkai. Tai pirmasis išlikęs dokumentas, kuriame nurodytos Sintautų apylinkėse gyvenusių žmonių pavardės, nes Sintautų bažnyčios metrikų knygos išliko tik nuo XIX a. pradžios. Skaitytojas ras išsamius straipsnius apie Sintautų miestelį, senuosius žemėlapius. 1753 m. žemėlapyje, saugomame Vilniaus universiteto bibliotekoje, spalvomis pažymėtos kaimų ribos ir galimos sodybos. 1793 m. žemėlapyje, esančiame Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus fonduose, pavaizduota visa Veliuonos seniūnija, išsidėsčiusi vienoje ir kitoje Nemuno pusėje. Pirmą kartą Lietuvos lokalinių tyrimų istorijoje apžvelgta agrarinė krašto raida, ją susiejant su kraštovaizdžio ypatumais ir pokyčiais.

Trūkstant istorinių dokumentų ir neišlikus nei Šakių apskrities, nei Sintautų valsčiaus archyvams, iš aptiktų duomenų nebuvo galima parengti išsamios Sintautų savivaldybės istorinės apžvalgos.

Antrąją knygos dalį sudaro „Istorijos“ skyriaus straipsniai apie XX–XXI amžiaus kultūrinį gyvenimą, Sintautų miestelį, buvusio valsčiaus kaimus (sudarytojai Vida Girininkienė, Vitas Girdauskas), taip pat skyriai Kalba (sudarytojas Venantas Mačiekus), Tautosaka (sudarytojas Povilas Krikščiūnas), Etninė kultūra (sudarytojai Vida Girininkienė, Venantas Mačiekus), Laikas ir žmonės (sudarytojai Vitas Girdauskas, Vida Girininkienė) ir Biografijų sąvadas. Šios dalies pabaigoje yra vietovardžių ir pavardžių rodyklės, miestelio ir valsčiaus žemėlapiai. „Etninės kultūros“ skyriuje spausdinami straipsniai apie Sintautų krašto malūnus, zanavykų sodybas, papročius, kiti nauji tyrimai. Tautosakos skyriuje skelbiamas XX a. pradžioje nenustatyto autoriaus literatūros kūrinys „Sintautai yra nuo amžių pagirti“, rastas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne.

Knygoje yra 4 spalvotų iliustracijų puslapių intarpai, daug nuotraukų. Iš viso knygoje skelbiami 194 straipsniai, kuriuos parašė didesnis nei 100 autorių kolektyvas. Tai pirmas bandymas giliau pažvelgti į Sintautų krašto istoriją, neapsiribojant vien buvusio valsčiaus 1923-iųjų metų teritorija.

Už senųjų žemėlapių bei dokumentų kopijas dėkojame Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyriams. Rengiant knygą, teko bendrauti su daugeliu vietinių žmonių, gyvenančių ir Sintautuose, ir Vilniuje. Už pagalbą ir patarimus dėkoju Sintautuose gyvenantiems Vidai ir Vytautui Duoboms, Laimai Girdauskienei, Irenai Strokienei, Liudvinai Kutkaitienei, Voverių kaimo šviesuoliui Justinui Kasparaičiui, buvusiems sintautiškiams, o dabar vilniečiams Juozui Jacevičiui, Birutei Matijošaitytei, Rūtai Vaičaitytei, Vidai Lukštaitei Dėkoju Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei, geografei Filomenai Kavoliutei, Sintautų seniūnui Kęstučiui Birbilui, visiems knygos sudarytojams ir autoriams. Deja, nebegalime padėkoti šviesaus atminimo 2012 m. Anapilin išėjusiai Marijai Puodžiukaitienei.

Dėkinga savo kolegoms – kalbos redaktoriui Albinui Masaičiui, dailininkei Onai Liugailienei, maketuotojoms Sigridai Juozapaitytei ir Violetai Barkauskaitei, korektorei Rasai Kašėtienei, tekstų rinkėjui Tomui Palaikiui, bendradarbiui Kristupui Tolkačevskiui, archyvų žinovams Kaziui Misiui ir Kęstučiui Vaičiūnui, o ypač sintautiškiui agronomui ir istorikui Raimondui Daniliauskui, be kurio straipsnių, nuolatinės pagalbos ir kantrybės ši knyga būtų gerokai skurdesnė. Už suteiktą šio darbo galimybę dėkoju projekto „Sintautai-Goldap 2“ vadovui Vitui Girdauskui ir „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui.

Vida Girininkienė,
„Sintautų“ monografijos vyriausioji redaktorė sudarytoja
 

Turinys

Pirmosios dalies turinys

15

 

Turinys lenkų kalba

25

 

Turinys anglų kalba

35

 

Pratarmė

39

 

Redaktoriaus žodis

43

 

Pratarmė lenkų kalba

44

 

Pratarmė anglų kalba

 

 

GAMTA

45

*

Rimvydas Kunskas. Sintautų lygumos kraštovės sandara ir raida

107

 

Antanas Aleknonis. Sintautų apylinkių gamta

113 * Daiva Patalauskaitė. Sintautų apylinkių augmenija
121   Filomena Kavoliutė. Nova – Suvalkijos lygumų kraštovaizdžio draustinis
139   Raimondas Daniliauskas. Sintautų ir Totorviečių tvenkiniai
174   Birutė Karpavičienė. Vaistiniai augalai greta mūsų
179   Birutė Karpavičienė. Gėlių darželis
182

 

Justinas Kasparaitis, Algimantas Stepulaitis. Novos valdovai – bebrai

184

 

Zigmas Pikčilingis, Algimantas Stepulaitis. Medžioklė ir žvejyba

188

 

ZJustinas Kasparaitis. Orų spėjimas

192

 

Skyriaus reziumė lenkų kalba

 

 

ISTORIJA

 

 

ISTORIJA. ARCHEOLOGIJA IR ISTORIJOS ŠALTINIAI

195 * Vygandas Juodagalvis. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas
206   Vida Girininkienė. Sintautai istoriniuose dokumentuose
245   Kęstutis Vaičiūnas. Sintautų valsčiaus kaimai senuosiuose žemėlapiuose
257   1703 m. rugpjūčio 8–9 d. Veliuonos bažnyčios Sintautų filijos generalinė vizitacija. Faksimilė. Dokumentą iš lotynų ir lenkų kalbų vertė Irena Katilienė
303   Kazys Misius. Sintautų miestelis istoriniuose dokumentuose
333   Kęstutis Vaičiūnas. Skaistgiriai istoriniuose dokumentuose

 

 

ISTORIJA. ADMINISTRACINĖ KRAŠTO RAIDA

357   Kazys Misius. Politinė ir socialinė padėtis Užnemunėje 1795–1867 metais
364   Kazys Misius. Sintautų valsčius ir jo gyvenvietės 1867–1995 metais
378   Raimondas Daniliauskas. Sintautų valsčiaus vykdomojo komiteto veikla 1944–1950 metais
384   Rimvydas Urbonavičius. Savivalda Sintautuose paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje
387   Kęstutis Birbilas. Sintautų seniūnija

 

 

ISTORIJA. AGRARINĖ KRAŠTO RAIDA IR VERSLAS

395 * Filomena Kavoliutė. Trys kraštovaizdžio kaitos Sintautų apylinkėse
427 * Raimondas Daniliauskas. Žemės ūkio raida Sintautų krašte XX amžiuje
544   Juozas Kaunas. Gamtinių sąlygų poveikis žemės ūkio naudmenoms
550   Raimondas Daniliauskas. Sovietmetis: iš Sintautų kolūkio istorijos
584   Raimondas Daniliauskas. Sovietmetis: iš „Laisvės“ kolūkio istorijos
605   Raimondas Daniliauskas. Sovietmetis: Keturnaujienos kolūkis
616   Raimondas Daniliauskas. Sintautų seniūnijos ūkininkai
631   Kęstutis Birbilas. Agrarinė reforma Sintautų seniūnijoje
635   Vitas Girdauskas. Verslas ir verslumas Sintautų krašte
663   Rūta Šveistienė. Antano Stepulaičio Lietuvos sunkiųjų arklių veislės banda Sintautuose

 

 

ISTORIJA. XIX AMŽIUS

666   Antanas Žilinskas. Napoleonas ir Suvalkija
672   Kazys Misius. Draudžiama lietuviška spauda ir jos platintojai Sintautų apylinkėse 1864–1904 metais
694   Iš Sintautų valsčiaus ir dabartinės seniūnijos kilę lietuviškos spaudos platintojai. Parengė Vida Girininkienė
706   Kostas Stiklius [Liepukas]. Seniau ir dabar
719   Jonas Mačys-Kėkštas ir Sintautų krašto keliai. Parengė Raimondas Daniliauskas

 

 

ISTORIJA. XX AMŽIUS

725   Kazys Misius. Visuomeninės organizacijos Sintautų valsčiuje 1906–1940 metais
756   Raimondas Daniliauskas. Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykiai Sintautų krašte
760   Kęstutis Vaičiūnas. Sintautų valsčiaus šaulių būrio sukūrimas 1919 m. Vienos bylos pėdsakais
767   Lietuvos kariuomenės savanorių, kilusių iš Sintautų valsčiaus, sąrašas. Parengė Ričardas Čepas
773   Antanas Andrijonas. Sintautų valsčiaus savanoriai
824   Raimondas Daniliauskas. Pirmoji karo diena Sintautų apylinkėse
832   Raimondas Daniliauskas. Molotovo linijos įtvirtinimai
835   Raimondas Daniliauskas. Frontui sugrįžus
843   Algirdas Endriukaitis. KGB ir komunistų partijos veikla Sintautuose
849   Kęstutis Vaičiūnas. Sintautų partizanai
881   Sintautų valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietinio režimo. Parengė Gailė Ambrazienė, Kęstutis Vaičiūnas
913   Gyvenimas tęsiasi.... (Atsiminimai apie karą ir pokarį). Parengė Laima Girdauskienė
978   Vytautas Kamaitis. Nuo Sintautų iki Krasnojarsko ir atgal (atsiminimai). Parengė Nijolė Kamaitienė
995   Irena Strokienė, Vida Girininkienė. Sąjūdis Sintautuose
1004   Raimondas Daniliauskas. Politikai Sintautuose

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS (XIX–XXI AMŽIUS)

1016   Kazys Misius. Iš buvusio Sintautų valsčiaus švietimo praeities iki 1940 metų
1071 * Stanislovas Buchaveckas. Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 metais (bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai
1107   Marija Puodžiukaitienė. Sintautų mokyklos istorija1944–2000 metais
1145   Antanina Klimaitienė, Irena Strokienė. Suaugusiųjų mokymasis Sintautuose
1147   Irena Strokienė. Sintautų pagrindinė mokykla 2001–2012 metais
1172   Irena Strokienė. Sportinis gyvenimas Sintautuose
1186   Sintautų vidurinės mokyklos abiturientų (1958–2001) ir pagrindinės mokyklos dešimtokų (2002–2012) abiturientų laidos. Parengė Daiva Orintienė
1227   Antanina Klimaitienė, Irmanta Bakienė. Valančiukų organizacija Sintautų pagrindinėje mokykloje
1232   Rūta Galinskienė. Sintautų vaikų darželis „Vyturėlis“
1241   Laima Petrauskienė. Beržynų mokykla

 

 

ISTORIJA. SINTAUTŲ PARAPIJA (XIX–XXI AMŽIUS)

1251   Juozas Jacevičius, Vida Girininkienė. Sintautų parapijos istorija
1278   Povilas Spurgevičius. Sintautų Š vč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios architektūros ir dailės apžvalga
1290   Sintautų parapijos kunigai nuo parapijos įkūrimo 1804 metais. Parengė Algimantas Katilius, Regina Laukaitytė
1321 * Marija Rupeikienė. Sintautų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

 

 

ISTORIJA. IŠ KULTŪROS GYVENIMO (XIX–XXI AMŽIUS)

1357   Raimondas Daniliauskas. Lietuvos katalikių moterų draugijos Sintautų skyrius periodikos puslapiuose
1362   Raimondas Daniliauskas. Sintautų pavasarininkai periodikos puslapiuose
1367   Marija Puodžiukaitienė. Sintautų muziejai
1376   Emilija Petravičienė, Zita Kutaitė. Sintautų bibliotekos istorija nuo 1948 metų
1385   Laima Girdauskienė. Kultūrinės veiklos organizavimas Sintautuose 1945–2012 metais: nuo prievartos iki saviraiškos

Antrosios dalies turinys

1449

 

Vitas Girdauskas. Sintautų akademija: 16 veiklos žingsnių (1997–2012 metai)

1487

 

Audronė Bingelienė. Veršių kaimas kultūrinio gyvenimo sūkuryje 1957–2012 metais

1495

 

Laimina Auštrienė. Veršių bendruomenės centras

1503

 

Aldona Norkūnienė. Keturnaujienos bendruomenės centras

1513

 

Laima Girdauskienė. Keturnaujienos laisvalaikio salė

1523

 

Raimondas Daniliauskas. Sintautų bendruomenės centras

1538

 

Laima Girdauskienė. Sakralinės muzikos festivalis „Giesmė“

1542

 

Vida Čeplevičienė. Tautinis šokis Sintautų apylinkėse

1558

 

Regina Dėdinienė, Antanina Klimaitienė. Gimtojo žodžio bičiulių bendrija „Aidija“

1565

 

Liudvina Kutkaitienė. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Sintautų skyrius

1573

 

Vida Čeplevičienė. Jaunimo klubas „Penta“

 

 

ISTORIJA. MIESTELIS IR KAIMAI (XX–XXI AMŽIUS)

1585   Marija Puodžiukaitienė. Sintautai senolių atsiminimuose
1593   Kazys Misius. Sintautų pašto įstaiga iki 1941 metų
1598   Kazys Misius. Sintautų pieno perdirbimo bendrovė iki 1944 metų
1604   Liudvina Kutkaitienė. Sintautai pokario metais
1620   Raimondas Daniliauskas. Iš Sintautų policijos istorijos
1627   Zigmas Pikčilingis. Sintautų mašinų ir traktorių stotis
1634   Algirdas Šuopys. Sintautų seniūnijos priešgaisrinis punktas
1638   Marija Puodžiukaitienė. Sintautų miestelio gatvių istorija
1648   Raimondas Daniliauskas. Sintautų karių kapinės
1654   Antanas Matijošaitis. Pokario Banaitynė ir jos sunaikinimas
1656   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Duobiškių kaimas ir jo gyventojai
1659   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Gabartų kaimas ir jo gyventojai
1665   Juozas Jacevičius. Gaisrių kaimas
1678   Birutė Matijošaitytė. Gyliškių kaimas ir jo gyventojai
1685   Jonas Kasparavičius. Išdagų kaimas
1693   Pranas Endriukaitis. Jundilų kaimas
1735   Zigmas Naujokaitis. Juškakaimiai
1737   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Kuodžių kaimas
1745   Birutė Matijošaitytė. Kuodžių kaimo seniūnas Petras Matijošaitis ir jo šeima
1749   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Kušlikių kaimas
1753   Juozas Jacevičius. Mockupiai
1758   Birutė Matijošaitytė, Genovaitė Kasparavičienė. Naudžių kaimas ir jo gyventojai
1762   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Pariebių kaimas ir jo gyventojai
1772   Elena Girdauskaitė. Starkai mano atmintyje. Parengė Vitas Girdauskas
1785   Šurpaulių kaimas. Parengė Dalia Bagdonavičienė
1796   Birutė Matijošaitytė. Tilvikų kaimas
1804   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Tumosiškės kaimas ir jo gyventojai
1805   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Vaitiekupių kaimas
1812   Algirdas Jurkevičius. Iš Veršių kaimo istorijos
1817   Justinas Kasparaitis. Voveriai amžių sandūroje
1828   Skyriaus reziumė lenkų kalba

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

1831   Libertas Klimka. Tradicinių kalendorinių papročių pabiros iš Sintautų apylinkių
1835   Vingaudas Baltrušaitis. Sintautiškių gerasis namas
1860   Sofija Dielininkaitienė. Turtingo zanavyko sodyba
1871   Teresė Durstinienė. Panovių krašto giesmininkai
1877   Vingaudas Baltrušaitis. XIX amžiaus gyvenamojo namo interjeras
1887   Pokario metų valgiai. Parengė Teresė Durstinienė

1889

  Teresė Durstinienė. Bitininkai
1891 * Eligijus Juvencijus Morkūnas. Sintautų valsčiaus malūnai ir malūnininkai
1963   Justinas Kasparaitis. Liaudies medicina
1968   Liudvina Kutkaitienė. Kalvystė
1970   Justinas Kasparaitis. Kalvis Simijonas Valaitis
1972   Antanina Klimaitienė. Sintautų amatininkai
1975   Liudvina Kutkaitienė. Krikštynos
1982   Liudvina Kutkaitienė. Vestuvės ir jų papročiai
1995   Liudvina Kutkaitienė. Laidojimo tradicijos
1997   Skyriaus reziumė lenkų kalba

 

 

KALBA

2001 * Giedrė Čepaitienė. Sintautų apylinkės kalbos ypatybės
2009 * Dalia Sviderskienė. Sintautų valsčiaus vandenvardžiai
2021 * Veronika Adamonytė. Sintautų valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai
2030   Skyriaus reziumė lenkų kalba

 

 

TAUTOSAKA

2035   Povilas Krikščiūnas. Šimtmečio derlius
2039   Dainos iš senųjų rinkinių. Atrinko ir tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Audronė Vakarinienė
2076   Žaidimai, rateliai, šokiai. Parengė Audronė Vakarinienė
2097   „I daba pasakoju, kaip buvo...“ Sintautiškių sakytinė tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas
2126   Giedrė Čepaitienė. Pasakoja Pranas Kudirka
2131   Užmysiu mįslę... Mažųjų formų tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas
2135   Gražina Mališauskienė (Meilutytė). „Tik nekraipykit gaidų“
2136   Doneta Stanžienė, Levutė Karčiauskienė. „Mes dar tokie vaikai buvom, o ji jau dainuodavo“
2138   „Sintautai yra nuo amžių pagirti“. Parengė Povilas Krikščiūnas
2145 * Povilas Krikščiūnas. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų
2154   Skyriaus reziumė lenkų kalba

 

 

LAIKAS IR ŽMONĖS

2159   Vida Girininkienė. Kunigas Antanas Tatarė ir 1863–1864 metų sukilimas
2169   Justinas Kasparaitis. Daktaras Juozapas Rugis
2172   Kazys Misius. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras Saliamonas Banaitis
2184   Audronė Matijošienė. Pirmieji Prano Vaičaičio rankraščiai
2188   Rūta Vaičaitytė. Poeto Prano Vaičaičio gimtinės sodyba

2196

  Rimantas Dichavičius. Prie poeto Prano Vaičaičio kapo
2197   Vida Girininkienė. Poeto Prano Vaičaičio atminimui
2211   Juozas Jacevičius. Kunigas Juozas Vaičaitis
2216   Albinas Vaičiūnas. Juozas Augustaitis
2218   Vladas Terleckas. Jono Vailokaičio, signataro ir verslininko, veiklos bruožai
2259   Marija Puodžiukaitienė. Juozas Kamaitis – mokytojas muzikas
2264   Justinas Kasparaitis. Skulptoriaus Juozo Dobkevičiaus gyvenimo pėdsakais
2289   Kazys Misius. Agronomas Edvardas Počvaitis ir mokytoja Zuzana Počvaitienė
2293   Marytė Rastupkevičiūtė. Kitoks Pranas Sederevičius
2300   Rasa Kašėtienė. Nežinomi Petronėlės Orintaitės laiškai Kazimierui Senkui
2324   Donatas Januta. Keli atsiminimai apie mamą Petronėlę Orintaitę
2331   Rokas Stepulaitis – Zanavykijos berželis. Parengė Vida Girininkienė
2341   Vida Girininkienė. Kunigas Augustinas Rubikas
2346   Rasa Paukštytė-Šaknienė. Mūsų profesorė Angelė Vyšniauskaitė
2351   Vida Girininkienė. Juozas Lingys – „Šokis – matematika...“
2361   Regina Koženiauskienė. Juozas Pikčilingis buvo daugiau negu mokslininkas
2367   Albinas Vaičiūnas. Sintautų krašto sūnus Juozas Pikčilingis
2373   Antanas Maskeliūnas. Kunigas Vytautas Palubinskas
2375   Juozas Jacevičius. Mokytoja lituanistė Marija Puodžiukaitienė
2384   Vida Girininkienė. Prelatas kunigas Antanas Maskeliūnas
2390   Vida Girininkienė. Valentinas Antanavičius: asambliažai, arba gyvenimas paveiksluose
2396   Juozas Jacevičius. Kęstutis Orentas
2403   Daiva Červokienė. Žymiojo Lietuvos bėgiko pėdos mene ir žiniasklaidoje
2414   Živilė Lembutienė. Mokytoja Ona Zokaitė-Samuilienė
2417   Juozas Jacevičius. Teisininkas Justinas Vasiliauskas
2422   Juozas Jacevičius. Inžinierius ir tapytojas Algis Augustaitis
2452   Juozas Jacevičius. Poetas ir mokslininkas Jonas Jurevičius
2457   Juozas Jacevičius. Dailininkė ir literatė Birutė Matijošaitytė
2463   Vytautas Kajetonas Duoba: Sintautai iš žemės ir iš skraidyklės. Kalbino Vida Girininkienė
2469   Juozas Jacevičius. Teisininkas Justinas Sigitas Pečkaitis
2473   Raimondas Daniliauskas. Teisininkas Juozas Vytas Jacevičius
2479   Juozas Jacevičius. Bibliofilas Vidmantas Staniulis
2490   Antanas Andrijonas. Savas gimtinės miškuose: Justinas Sigitas Kasparaitis
2498   Juozas Jacevičius. Operos dainininkas Vytautas Bakula
2502   Regina Kvašytė. Giedrė Čepaitienė: biografija ir veikla
2510   Juozas Jacevičius. Fotomenininkas Rimaldas Vikšraitis
2514   Tomas Pabedinskas. Rimaldo Vikšraičio kūrybos originalumas
2522   Rita Mockeliūnienė: tarp poezijos ir dailės. Kalbino Vida Girininkienė
2528   Juozas Jacevičius. Televizijos prodiuseris Rolandas Skaisgirys
2535   Sintautų Povilaičiai. Parengė Vitas Girdauskas ir Ramutė Vyšneveckienė
2554   Milda Kudirkaitė. Sintautų Kudirkos
2571   Vitas Girdauskas. XXI amžiaus statybos Sintautuose
2575   Vida Girininkienė. Sintautų kapinės
2585   Vitas Girdauskas. Senosios Sintautų kaimų kapinaitės

 

2648   Biografijų sąvadas. Sudarė Vitas Girdauskas
2799   Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
2811   Apie autorius
2815   Santrumpos ir sutrumpinimai
2819   Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Vida Girininkienė, Albinas Masaitis
2871   Buvusio Sintautų valsčiaus ribų žemėlapis, sudarytas pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis (kartografinė situacija dabartinė). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2872   Buvusio Sintautų valsčiaus lyginamasis demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2873   Sintautų seniūnijos žemėlapis. Sudarė kartografė Lidija Kavaliauskienė
2874   Sintautų miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2875   Novos hidrografinis draustinis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2876   Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis (Sintautų valsčius išskirtas tamsiau). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2878   Buvusių Lietuvos valsčių teritorijos sąrašas
2880   Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
2884   Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2012 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
2886   Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
    Spalvotų iliustracijų puslapių „Laikas ir žmonės“ intarpas p. 2425–2448. Sudarė Vida Girininkienė
    Nespalvotų iliustracijų puslapių „Sintautai senosiose nuotraukose“ intarpas p. 2269–2288. Sudarė Vida Girininkienė
    Spalvotų iliustracijų puslapių „Senosios Sintautų kapinaitės“ intarpas p. 2617–2640. Sudarė Vitas Girdauskas
     
Spis

Spis treści części pierwszej

15

 

Spis treści w języku polskim

25

 

Spis treści w języku angielskim

35

 

Przedmowa

39

 

Słowo od redaktora

43

 

Przedmowa w języku polskim

44

 

Przedmowa w języku angielskim

 

 

PRZYRODA

45

*

Rimvydas Kunskas. Rozwój i struktura krajobrazu równiny Sintautai
107

 

Antanas Aleknonis. Przyroda okolic Sintautai
113 * Daiva Patalauskaitė. Roślinność okolic Sintautai
121   Filomena Kavoliutė. Nova – rezerwat krajobrazowy równiny suwalskiej
139   Raimondas Daniliauskas. Stawy Sintautai i Totorviečiai
174   Birutė Karpavičienė. Rośliny lecznicze obok nas
179   Birutė Karpavičienė. Ogródek kwiatowy
182

 

Justinas Kasparaitis, Algimantas Stepulaitis. Bobry – władcy Novy
184

 

Zigmas Pikčilingis, Algimantas Stepulaitis. Myślistwo i rybołóstwo
188

 

Justinas Kasparaitis. Przepowiadanie pogody
192

 

Streszczenie rozdziału w języku polskim

 

 

HISTORIA

 

 

HISTORIA. ARCHEOLOGIA I ŹRódła HISTORYCZNE

195 * Vygandas Juodagalvis. Dziedzictwo archeologiczne okolic Sintautai
206   Vida Girininkienė. Sintautai w źródłach historycznych
245   Kęstutis Vaičiūnas. Wsie włości Sintautai na starych mapach
257   Generalna wizytacja kościoła Sintautai filii Wielońskiej prepozytury w 1703 r. 8–9 sierpnia. Faksymil. Dokument z języka łacińskiego i polskiego tłumaczyła Irena Katilienė
303   Kazys Misius. Miasteczko Sintautai w dokumentach historycznych
333   Kęstutis Vaičiūnas. Skaistgiriai w dokumentach historycznych

 

 

HISTORIA. Rozwój administrAcyjny kraju

357   Kazys Misius. Sytuacja polityczna i socjalna w Zaniemeniu w latach 1795–1867
364   Kazys Misius. Włość Sintautai i jej osady w latach 1867–1995
378   Raimondas Daniliauskas. Działalność komitetu wykonawczego włości Sintautai w latach 1944–1950
384   Rimvydas Urbonavičius. Samorządność w Sintautai w ostatniej dekadzie XX wieku
387   Kęstutis Birbilas. Starostwo Sintautai

 

 

HISTORIA. Rozwój AGRARNY kraju

395 * Filomena Kavoliutė. Trzy zmiany krajobrazu w okolicach Sintautai
427 * Raimondas Daniliauskas. Rozwój rolnictwa w kraju Sintautai w XX wieku
544   Juozas Kaunas. Wpływ warunków przyrodniczych na hodowlę płodów rolnych
550   Raimondas Daniliauskas. C zasy radzieckie: z historii kołchozu Sintautai
584   Raimondas Daniliauskas. C zasy radzieckie: z historii kołchozu „Laisvės“
605   Raimondas Daniliauskas. C zasy radzieckie: kołchoz Keturnaujienos
616   Raimondas Daniliauskas. Gospodarzy starostwa Sintautai
631   Kęstutis Birbilas. Reforma agrarna w starostwie Sintautai
635   Vitas Girdauskas. Rozwój agrarny kraju oraz przedsięwzięcia
663   Rūta Šveistienė. Stado rasy Litewskich ciężkich koni Antanasa Stepulaitisa w Sintautai

 

 

HISTORIA. XIX WIEK

666   Antanas Žilinskas. Napoleon i Suvalkija
672   Kazys Misius. Zabroniona prasa i jej rozpowszechniciele w okolicach Sintautai w latach 1864–1904
694   Rozpowszechniciele prasy litewskiej pochodzenia z włości Sintautai i obecnego starostwa. Przygotowała Vida Girininkienė
706   Kostas Stiklius [Liepukas]. Dawniej i obecnie
719   Jonas Mačys-Kėkštas i drogi kraju Sintautai. Przygotował Raimondas Daniliauskas

 

 

HISTORIA. XX WIEK

725   Kazys Misius. Organizacje społeczne we włości Sintautai w latach 1906–1940
756   Raimondas Daniliauskas. Wydarzenia Pierwszej wojny światowej w krainie Sintautai
760   Kęstutis Vaičiūnas. Stworzenie oddziału Strzelców włości Sintautai w 1919 r. Tropem jednego skoroszytu
767   Spis ochotników wojska Litwy, pochodzenia z włości Sintautai. Przygotował Ričardas Čepas
773   Antanas Andrijonas. Ochotnicy z włości Sintautai
824   Raimondas Daniliauskas. Pierwszy dzień wojny w okolicach Sintautai
832   Raimondas Daniliauskas. Umocnienia linii Mołotowa
835   Raimondas Daniliauskas. Front powraca
843   Algirdas Endriukaitis. D ziałalność KGB i partii komunistycznej w Sintautai
849   Kęstutis Vaičiūnas. Partyzani w Sintautai
881   Mieszkańcy włości Sintautai, którzy ucierpiali od reżimu radzieckiego. Przygotowała Gailė Ambrazienė, Kęstutis Vaičiūnas
913   Życie trwa.... (Wspomnienia o wojnie i okresie powojennym). Przygotowała Laima Girdauskienė
978   Vytautas Kamaitis. Od Sintautai do Krasnojarsku i spowrotem (wspomnienia). Przygotowała Nijolė Kamaitienė
995   Irena Strokienė, Vida Girininkienė. Sąjūdis w Sintautai
1004   Raimondas Daniliauskas. Politycy w Sintautai

 

 

HISTORIA. Oświata (XIX–XXI wiek)

1016   Kazys Misius. Z przeszłości oświaty we włości Sintautai do 1940 roku
1071 * Stanislovas Buchaveckas. Niektóre aspekty działalności szkół włości Sintautai w latach 1940–1944 (czasy bolszewików i nazistów)
1107   Marija Puodžiukaitienė. H istoria szkoły Sintautai w latach 1944–2000
1145   Antanina Klimaitienė, Irena Strokienė. E dukacja dorosłych w Sintautai
1147   Irena Strokienė. Szkoła podstawowa Sintautai w latach 2001–2012
1172   Irena Strokienė. Sportowe życie w Sintautai
1186   Roczniki abiturientów szkoły średniej (1958–2001) oraz abiturienci szkoły podstawowej w Sintautai (2002–2012). Przygotowała Daiva Orintienė
1227   Antanina Klimaitienė, Irmanta Bakienė. Organizacja Valančiukai w szkole podstawowej w Sintautai
1232   Rūta Galinskienė. Przedszkole „Vyturėlis“ w Sintautai
1241   Laima Petrauskienė. Szkoła w Beržynai

 

 

HISTORIA. Parafia Sintautai (XIX–XXI wiek)

1251   Juozas Jacevičius, Vida Girininkienė. H istoria parafii Sintautai
1278   Povilas Spurgevičius. Przegląd architektury i sztuki Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sintautai
1290   Księża parafii Sintautai od założenia parafii w 1804 roku. Przygotował Algimantas Katilius, Regina Laukaitytė
1321 * Marija Rupeikienė. Architektura budynków sakralnych i parafialnych we włości Sintautai

 

 

HISTORIA. Z życia kultury (XX–XXI wiek)

1357   Raimondas Daniliauskas. Oddział Towarzystwa kobiet kato liczek Litwy w Sintautai na stronach periodyków
1362   Raimondas Daniliauskas. Pavasarininkai z Sintautai na stronach periodyków
1367   Marija Puodžiukaitienė. Muzea w Sintautai
1376   Emilija Petravičienė, Zita Kutaitė. Historia biblioteki Sintautai od 1948 roku
1385   Laima Girdauskienė. Organizowanie działalności kulturowej w Sintautai w latach 1945–2012: od przemocy do samorealizacji

Spis treści części drugiej

1449

 

Vitas Girdauskas. Akademia Sintautai: 16 kroków działalności (1997–2013 rok)

1487

 

Audronė Bingelienė. Wieś Veršiai w wirze życia kulturowego w latach 1957–2012

1495

 

Laimina Auštrienė. Centrum wspólnoty Veršiai

1503

 

Aldona Norkūnienė. Centrum wspólnoty Keturnaujiena

1513

 

Laima Girdauskienė. Sala czasu wolnego w Keturnaujiena

1523

 

Raimondas Daniliauskas. Centrum wspólnoty Sintautai

1538

 

Laima Girdauskienė. Festiwal muzyki sakralnej „Giesmė“

1542

 

Vida Čeplevičienė. Taniec narodowy w okolicach Sintautai

1558

 

Regina Dėdinienė, Antanina Klimaitienė. Wspólnota przyjaciół słowa ojczystego „Aidija“

1565

 

Liudvina Kutkaitienė. Oddział Związku emerytów Litwy „Bočiai“ w Sintautai

1573

 

Vida Čeplevičienė. Klub młodzieżowy „Penta“

 

 

HISTORIA. MIASTECZKO I WSIE (XX–XXI WIEK)

1585   Marija Puodžiukaitienė. Sintautai we wspomnieniach dziadków
1593   Kazys Misius. Urząd pocztowy w Sintautai do 1941 roku
1598   Kazys Misius. Mleczarnia Sintautai do 1944 roku
1604   Liudvina Kutkaitienė. Sintautai w okresie powojennym
1620   Raimondas Daniliauskas. Z historii policji Sintautai
1627   Zigmas Pikčilingis. Stacja Maszynowo-Traktorowa w Sintautai
1634   Algirdas Šuopys. Punkt straży pożarnej starostwa Sintautai
1638   Marija Puodžiukaitienė. Historia ulic miasteczka Sintautai
1648   Raimondas Daniliauskas. Cmentarz żołnierzy w Sintautai
1654   Antanas Matijošaitis. Banaitynė w okresie powojennym, jej zniszczenie
1656   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Duobiškiai i jej mieszkańcy
1659   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Gabartai i jej mieszkańcy
1665   Juozas Jacevičius. Wieś Gaisriai
1678   Birutė Matijošaitytė. Wieś Gyliškiai i jej mieszkańcy
1685   Jonas Kasparavičius. Wieś Išdagai
1693   Pranas Endriukaitis. Wieś Jundilai (Wspomnienia)
1735   Zigmas Naujokaitis. Wieś Juškakaimiai
1737   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Kuodžiai
1745   Birutė Matijošaitytė. Starosta wsi Kuodžiai Petras Matijošaitis i jego rodzina
1749   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Kušlikiai
1753   Juozas Jacevičius. Wieś Mockupiai
1758   Birutė Matijošaitytė, Genovaitė Kasparavičienė. Wieś Naudžiai i jej mieszkańcy
1762   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Pariebiai i jej mieszkańcy
1772   Elena Girdauskaitė. Wieś Starkai w mojej pamięci. Przygotował Vitas Girdauskas
1785   Wieś Šurpauliai. Przygotowała Dalia Bagdonavičienė
1796   Birutė Matijošaitytė. Wieś Tilvikai
1804   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Tumosiškė i jej mieszkańcy
1805   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Wieś Vaitiekupiai
1812   Algirdas Jurkevičius. Z historii wsi Veršiai
1817   Justinas Kasparaitis. Voveriai w styku wieków
1828   Streszczenie rozdziału w języku polskim

 

 

KULTURA ETNICZNA

1831   Libertas Klimka. Okruszyny tradycyjnych obyczajów kalendarzowych okolic Sintautai
1835   Vingaudas Baltrušaitis. Dobry dom mieszkańców Sintautai
1860   Sofija Dielininkaitienė. Domostwo zamożnego Zanavykasa
1871   Teresė Durstinienė. Pieśniarze z kraju Panoviai
1877   Vingaudas Baltrušaitis. Wnętrze domu mieszkalnego w XIX wieku
1887   Potrawy z okresu powojennego. Przygotowała Teresė Durstinienė

1889

  Teresė Durstinienė. Pszczelarze
1891 * Eligijus Juvencijus Morkūnas. Młyny i młyniarze włości Sintautai
1963   Justinas Kasparaitis. Medycyna ludowa
1968   Liudvina Kutkaitienė. Kowalstwo
1970   Liudvina Kutkaitienė. Kowal Simijonas Valaitis
1972   Antanina Klimaitienė. Rzemieślnicy z Sintautai
1975   Liudvina Kutkaitienė. Chrzciny
1982   Liudvina Kutkaitienė. Obrzędy weselne
1995   Liudvina Kutkaitienė. Tradycje pogrzebowe
1997   Streszczenie rozdziału w języku polskim

 

 

JĘZYK

2001 * Giedrė Čepaitienė. Szczególności mowy okolic Sintautai
2009 * Dalia Sviderskienė. Hydronimy włości Sintautai
2021 * Veronika Adamonytė. Nazwy własne mieszkalnych miejscowości Sintautai
2030   Streszczenie rozdziału w języku polskim

 

 

FOLKLOR

2035   Povilas Krikščiūnas. Urodzaj stulecia
2039   Pieśni z dawnych zbiorów. Doboru dokonał i teksty przygotował Povilas Krikščiūnas, melodie przygotowała Audronė Vakarinienė
2076   Zabawy, kółka, tańce. Przygotowała Audronė Vakarinienė
2097   „I tera opowiadam jak było...“ folklor mówiony mieszkańców Sintautai. Przygotował Povilas Krikščiūnas
2126   Giedrė Čepaitienė. Opowiada Pranas Kudirka
2131   Zadam zagadkę... Folklor małych form. Przygotował Povilas Krikščiūnas
2135   Gražina Mališauskienė (Meilutytė). „Tylko nieprzekręcajcie nut“
2136   Doneta Stanžienė, Levutė Karčiauskienė. „Myśmy byli jeszcze takimi dziećmi, a ona już śpiewała“
2138   „Sintautai są pochwalone od wieków“. Przygotował Povilas Krikščiūnas
2145 * Povilas Krikščiūnas. Cechy szczególne folkloru śpiewanego przez mieszkańców Sintautai: uwag kilka
2154   Streszczenie rozdziału w języku polskim

 

 

CZAS I LUDZIE

2159   Vida Girininkienė. Antanas Tatarė i powstanie w latach 1863–1864
2169   Justinas Kasparaitis. Doktor Juozapas Rugis
2172   Kazys Misius. Sygnatariusz Aktu niepodległości Litwy 16 lutego Saliamonas Banaitis
2184   Audronė Matijošienė. Pierwsze rękopisy Pranasa Vaičaitisa
2188   Rūta Vaičaitytė. Domostwo poety Pranasa Vaičaitisa w ojczyznie

2196

  Rimantas Dichavičius. Przy grobie Vaičaitisa
2197   Vida Girininkienė. Na pamiątkę o Pranasie Vaičaitisie
2211   Juozas Jacevičius. Juozas Vaičaitis
2216   Albinas Vaičiūnas. Juozas Augustaitis
2218   Vladas Terleckas. Cechy działalności sygnatariusza i przedsiębiorcy Jonasa Vailokaitisa 
2259   Marija Puodžiukaitienė. Juozas Kamaitis – nauczyciel muzyk
2264   Justinas Kasparaitis. Śladami życia rzeźbiarza Juozasa Dobkevičiusa
2289   Kazys Misius. Agronom Edvardas Počvaitis i nauczycielka Zuzana Počvaitienė
2293   Marytė Rastupkevičiūtė. Inny pogląd na Pranasa Sederevičiusa
2300   Rasa Kašėtienė. Nieznane listy Petronėli Orintaitė do księdza Kazimierasa Senkusa
2324   Donatas Januta. Kilka wspomnień o mamie Petronėli Orintaitė
2331   Rokas Stepulaitis – brzózka Zanavikiji. Przygotowała Vida Girininkienė
2341   Vida Girininkienė. Ksiądz Augustinas Rubikas
2346   Rasa Paukštytė-Šaknienė. Nasza pani profesor Angelė Vyšniauskaitė
2351   Vida Girininkienė. Juozas Lingys: „Taniec – matematyka...“
2361   Regina Koženiauskienė. Juozas Pikčilingis był więcej niż naukowcem
2367   Albinas Vaičiūnas. Juozas Pikčilingis synem kraju Sintautai
2373   Antanas Maskeliūnas. Ksiądz Vytautas Palubinskas
2375   Juozas Jacevičius. Nauczycielka lituanistka Marija Puodžiukaitienė
2384   Vida Girininkienė. Ksiądz prałat Antanas Maskeliūnas
2390   Vida Girininkienė. Valentinas Antanavičius: asamblaże albo życie w obrazach
2396   Juozas Jacevičius. Kęstutis Orentas
2403   Daiva Červokienė. Ślady sławnego biegacza w sztuce i mediach
2414   Živilė Lembutienė. Nauczycielka Ona Zokaitė-Samuilienė
2417   Juozas Jacevičius. Prawnik Justinas Vasiliauskas
2422   Juozas Jacevičius. Inżynier i malarz Algis Augustaitis
2452   Juozas Jacevičius. Poeta i naukowiec Jonas Jurevičius
2457   Juozas Jacevičius. Malarka i literatka Birutė Matijošaitytė
2463   Vytautas Kajetonas Duoba: Sintautai z ziemi i z delta latawca. Przepytuje Vida Girininkienė
2469   Juozas Jacevičius. Prawnik Justinas Sigitas Pečkaitis
2473   Raimondas Daniliauskas. Prawnik Juozas Vytas Jacevičius
2479   Juozas Jacevičius. Bibliofił Vidmantas Staniulis
2490   Antanas Andrijonas. Swojak w ojczystych lasach: Justinas Sigitas Kasparaitis
2498   Juozas Jacevičius. Śpiewak operowy Vytautas Bakula
2502   Regina Kvašytė. Giedrė Čepaitienė: biografia i działalność
2510   Juozas Jacevičius. Fotoartysta Rimaldas Vikšraitis
2514   Tomas Pabedinska. Oryginalność twórczości Rimaldasa Vikšraitisa
2522   Rita Mockeliūnienė: między poezją a sztuką. Przepytuje Vida Girininkienė
2528   Juozas Jacevičius. Producent telewizyjny Rolandas Skaisgirys
2535   Povilaičiai z Sintautai. Przygotowali Vitas Girdauskas ir Ramutė Vyšneveckienė
2554   Milda Kudirkaitė. Kudirkos z Sintautai
2571   Vitas Girdauskas. Budowle XXI wieku w Sintautai
2575   Vida Girininkienė. Cmentarz Sintautai
2585   Vitas Girdauskas. Stare wiejskie cmentarzyki włości Sintautai

 

2648   Kompedium biograficzne. Przygotowal Vitas Girdauskas
2799   Streszczenia w języku angielskim artykułów, ocenionych przez komisję prac naukowych serii „Lietuvos valsčiai“
2811   O autorach
2815   Skróty
2819   Indeks osobowy. Przygotowali Jūratė Baradinskienė, Vida Girininkienė
2871   Mapa granic byłej włości Sintautai, zestawiona według danych ze spisu ludności Litwy w 1923 roku. (kartograficzna sytuacja teraźniejsza). Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2872   Mapa demograficzna porównawcza byłej włości Sintautai. Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2873   Mapa starostwa Sintautai. Przygotowała kartograf Lidija Kavaliauskienė
2874   Mapa miasteczka Sintautai. Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2875   Rezerwat hydrograficzny Novy. Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2876   Mapa byłych włości Litwy (włość Sintautai wyróżniona ciemniejszym kolorem). Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2878   Spis alfabetyczny byłych terytorium włości Litwy
2880   O serii „Lietuvos valsčiai“
2884   Mapa szykowanych monografii z serii „Lietuvos valsčiai“ oraz monografii, wydanych do końca roku 2012. Przygotowała kartograf UAB „Žemėlapių artelė“ Aira Dubikaltienė
2886   O serii „Lietuvos valsčiai“ (w języku angielskim)
    Wkładka kolorowych ilustracji pt. „Czas i ludzie“ s. 2425–2448. Opracowali Vida Girininkienė
    Wkładka czarno-białych ilustracji pt. „Sintautai na starych zdjęciach“ s. 2269–2288. Opracowała Vida Girininkienė
    Wkładka kolorowych ilustracji pt. „Stare wiejskie cmentarzyki włości Sintautai” s. 2617–2640. Opracował Vitas Girdauskas
     
Contents

Part I Contents

15

  Contents in Polish

25

  Contents in English

35

  Preface

39

  Editor’s Word

43

  Preface in Polish

44

  Preface in English

 

 

NATURE

45

*

Rimvydas Kunskas. Subsurface setup and development in the Sintautai plain landscape
107

 

Antanas Aleknonis. The nature of Sintautai neighbourhood
113 * Daiva Patalauskaitė. The vegetation in Sintautai area
121   Filomena Kavoliutė. Nova–a reserve of Suvalkija plain landscape
139   Raimondas Daniliauskas. Ponds in Sintautai and Totorviečiai
174   Birutė Karpavičienė. H erbal plants beside us
179   Birutė Karpavičienė. A flower bed
182

 

Justinas Kasparaitis, Algimantas Stepulaitis. Beavers the kings of Nova
184

 

Zigmas Pikčilingis, Algimantas Stepulaitis. The hunting and fishing
188

 

Justinas Kasparaitis. Weather prognostication
192

 

Chapter summary in Polish

 

 

HISTORY

 

 

HISTORY. ArchAeologY AND HISTORICAL SOURCES

195 * Vygandas Juodagalvis. Archaeological heritage in Sintautai area
206   Vida Girininkienė. Sintautai land in historical documents
245   Kęstutis Vaičiūnas. Sintautai in old maps
257   August 8–9, 1703. A general visitation in the Sintautai chapel-of-ease of the Veliuona Church. A facsimile. Translated from Polish and Latin by Irena Katilienė
303   Kazys Misius. Sintautai Township in historical documents
333   Kęstutis Vaičiūnas. Skaistgiriai in historical documents

 

 

HISTORY. AdministraTIVE EVOLUTION OF THE AREA

357   Kazys Misius. Political and social situation in Užnemunė in 1795–1867
364   Kazys Misius. Sintautai Valsčius and its settlements in 1867–1995
378   Raimondas Daniliauskas. The activities of Sintautai Valsčius executive committee in 1944–1950
384   Rimvydas Urbonavičius. The self-governance in Sintautai during the 1990s
387   Kęstutis Birbilas. The Sintautai Neighbourhood

 

 

HISTORY. AgrariAN DEVELOPMENT OF THE AREA

395 * Filomena Kavoliutė. Three changes in the landscape of Sintautai area
427 * Raimondas Daniliauskas. The development of agriculture in Sintautai area in 20th century
544   Juozas Kaunas. Impact of environmental conditions on landed property
550   Raimondas Daniliauskas. Soviet period: from the history of Sintautai kolkhoz
584   Raimondas Daniliauskas. Soviet period: from the history of Laisvė kolkhoz
605   Raimondas Daniliauskas. Soviet period: Keturnaujiena kolkhoz
616   Raimondas Daniliauskas. Farmers of the Sintautai Neighbourhood
631   Kęstutis Birbilas. Agrarian reform in Sintautai Neighbourhood
635   Vitas Girdauskas. Agrarian development of the area and dealership
663   Rūta Šveistienė. A herd of the Antanas Stepulaitis Lithuanian heavy draught horses in Sintautai

 

 

HISTORY. THE 19TH CENTURY

666   Antanas Žilinskas. Napoleon and Suvalkija
672   Kazys Misius. The banned Lithuanian press and its spreaders in Sintautai area in 1864–1904
694   The Lithuanian press spreaders who descended from Sintautai Valsčius and the present-day neighbourhood. Prepared by Vida Girininkienė
706   Kostas Stiklius [Liepukas]. The Past and the Present
719   Jonas Mačys–Kėkštas and roads in the land of Sintautai. Prepared by Raimondas Daniliauskas

 

 

HISTORY. THE 20TH CENTURY

725   Kazys Misius. Public organisations in Sintautai Valsčius in 1906–1940
756   Raimondas Daniliauskas. The events at the start of WWI in the area of Sintautai
760   Kęstutis Vaičiūnas. Formation of riflemen platoon in Sintautai Valsčius in 1919. On the traces of one case.
767   A list of Lithuanian Army volunteers from Sintautai Valsčius. Prepared by Ričardas Čepas
773   Antanas Andrijonas. The volunteers of Sintautai Valsčius
824   Raimondas Daniliauskas. The first day of war in Sintautai area
832   Raimondas Daniliauskas. Molotov line fortifications
835   Raimondas Daniliauskas. After the front is back
843   Algirdas Endriukaitis. The activities of KGB and C ommunist Party in Sintautai
849   Kęstutis Vaičiūnas. The partisans of Sintautai
881   Sintautai Valsčius inhabitants, which suffered from the Soviet regime. Prepared by Gailė Ambrazienė and Kęstutis Vaičiūnas
913   The life is going on... (Reminiscences about the war and post-war periods). Prepared by Laima Girdauskienė
978   Vytautas Kamaitis. From Sintautai to Krasnoyarsk and back (reminiscences). Prepared by Nijolė Kamaitienė
995   Irena Strokienė, Vida Girininkienė. The Sąjūdis movement in Sintautai
1004   Raimondas Daniliauskas. The politicians in Sintautai

 

 

HISTORY. EDUCATION (The 19TH–21ST CENTURIES)

1016   Kazys Misius. From the past of the education in Sintautai Valsčius before 1940
1071 * Stanislovas Buchaveckas. Some aspects in the activities of schools in Sintautai Valsčius in 1940–1944 (under the Bolshevik and Nazi regimes)
1107   Marija Puodžiukaitienė. The history of Sintautai school in 1944–2000
1145   Antanina Klimaitienė, Irena Strokienė. The evening classes in Sintautai
1147   Irena Strokienė. The Sintautai basic school in 2001–2012
1172   Irena Strokienė. Sporting life in Sintautai
1186   The graduates from the Sintautai secondary school (1958–2001) and basic school (2002–2012). Prepared by Daiva Orintienė
1227   Antanina Klimaitienė, Irmanta Bakienė. The Valančiukai temperance society in the Sintautai basic school
1232   Rūta Galinskienė. The Vyturėlis kindergarten in Sintautai
1241   Laima Petrauskienė. The Beržynai school

 

 

HISTORY. SintautAI PARISH (The 19TH–21ST CENTURIES)

1251   Juozas Jacevičius, Vida Girininkienė. The history of the Sintautai parish
1278   Povilas Spurgevičius. A review of architecture and art of the Sintautai C hurch of the Assumption of the Holy Virgin Mary
1290   The pastorate of Sintautai parish from its foundation in 1804 metais. Prepared by Algimantas Katilius and Regina Laukaitytė
1321 * Marija Rupeikienė. The architecture of sacral and parish buildings in Sintautai Valsčius

 

 

HISTORY. CULTURE LIFE (THE 20TH–21ST CE NTURIES)

1357   Raimondas Daniliauskas. The Sintautai branch of the Lithuanian C atholic Women Society in periodicals
1362   Raimondas Daniliauskas. The Pavasarininkai (youth Catholic organisation members) of Sintautai in periodicals
1367   Marija Puodžiukaitienė. The museums in Sintautai
1376   Emilija Petravičienė, Zita Kutaitė. The history of Sintautai library from 1948
1385   Laima Girdauskienė. Organisation of cultural activities in Sintautai in 1945–2012: from compulsion to self-expression
 

Part II Contents

1449

 

Vitas Girdauskas. The Sintautai academy: 16 steps of its activities (1997–2013)

1487

 

Audronė Bingelienė. The Veršiai Village in a cauldron of cultural life from 1957 to 2012

1495

 

Laimina Auštrienė. Veršiai community centre

1503

 

Aldona Norkūnienė. Keturnaujiena community centre

1513

 

Laima Girdauskienė. A leisure hall in Keturnaujiena

1523

 

Raimondas Daniliauskas. Sintautai community centre

1538

 

Laima Girdauskienė. The Giesmė festival of sacral music

1542

 

Vida Čeplevičienė. A folk dance in the area of Sintautai

1558

 

Regina Dėdinienė, Antanina Klimaitienė. The Aidija community of mother-tongue friends

1565

 

Liudvina Kutkaitienė. The Sintautai branch of the Bočiai Union of the Lithuanian Pensioners

1573

 

Vida Čeplevičienė. The Penta youth club

 

 

HISTORY. A TOWNSHIP AND VILLAGES (THE 20TH–21ST CENTURIES)

1585   Marija Puodžiukaitienė. Sintautai in reminiscences of the elderly
1593   Kazys Misius. The post office of Sintautai before 1941
1598   Kazys Misius. The Sintautai milk processing company before 1944
1604   Liudvina Kutkaitienė. Sintautai in post-war period
1620   Raimondas Daniliauskas. From the history of Sintautai police
1627   Zigmas Pikčilingis. The Sintautai machine and tractor station
1634   Algirdas Šuopys. A fire post in the Sintautai Neighbourhood
1638   Marija Puodžiukaitienė. The history of Sintautai Township streets
1648   Raimondas Daniliauskas. The cemetery of Sintautai fighters
1654   Antanas Matijošaitis. The postwar Banaitynė and its destruction
1656   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Duobiškiai Village and its population
1659   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Gabartai Village and its population
1665   Juozas Jacevičius. The Village of Gaisriai
1678   Birutė Matijošaitytė. Gyliškiai Village and its population
1685   Jonas Kasparavičius. The Village of Išdagai
1693   Pranas Endriukaitis. The Village of Jundilai
1735   Zigmas Naujokaitis. Juškakaimiai
1737   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. The Village of Kuodžiai
1745   Birutė Matijošaitytė. Petras Matijošaitis the elder of Kuodžiai Village and his family
1749   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. The Village of Kušlikiai
1753   Juozas Jacevičius. Mockupiai
1758   Birutė Matijošaitytė, Genovaitė Kasparavičienė. Naudžiai Village and its population
1762   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Pariebiai Village and its population
1772   Elena Girdauskaitė. Starkai in my memory. Prepared by Vitas Girdauskas
1785   The Village of Šurpauliai. Prepared by Dalia Bagdonavičienė
1796   Birutė Matijošaitytė. The Village of Tilvikai
1804   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. Tumosiškė Village and its population
1805   Birutė Matijošaitytė, Antanas Matijošaitis. The Village of Vaitiekupiai
1812   Algirdas Jurkevičius. From the history of Veršiai Village
1817   Justinas Kasparaitis. Voveriai at the turn of the centuries
1828   Chapter summary in Polish

 

 

ETHNIC CULTURE

1831   Libertas Klimka. Crumbs of traditional calendar customs from the area of Sintautai
1835   Vingaudas Baltrušaitis. A dwelling house of Sintautai people
1860   Sofija Dielininkaitienė. A homestead of a rich Zanavykas
1871   Teresė Durstinienė. Chant singers of the Panoviai land
1877   Vingaudas Baltrušaitis. The 19th c. living house interior
1887   Dishes in the post-war period. Prepared by Teresė Durstinienė

1889

  Teresė Durstinienė. Beekeepers
1891 * Eligijus Juvencijus Morkūnas. The mills and millers in Sintautai Valsčius
1963   Justinas Kasparaitis. Folk medicine
1968   Liudvina Kutkaitienė. Smithery
1970   Justinas Kasparaitis. Blacksmith Simijonas Valaitis
1972   Antanina Klimaitienė. The craftsmen of Sintautai
1975   Liudvina Kutkaitienė. Christening
1982   Liudvina Kutkaitienė. Wedding and its customs
1995   Liudvina Kutkaitienė. Burial traditions
1997   Chapter summaries in Polish

 

 

LANGUAGE

2001 * Giedrė Čepaitienė. The linguistic peculiarities of Sintautai area
2009 * Dalia Sviderskienė. The hydronyms of Sintautai Valsčius
2021 * Veronika Adamonytė. The names of living places in Sintautai Valsčius
2030   Chapter summary in Polish

 

 

FOLKLORE

2035   Povilas Krikščiūnas. The harvest of a century
2039   The songs from old collections. Selected and texts prepared by Povilas Krikščiūnas, melodies prepared by Audronė Vakarinienė
2076   Games, ring and paired dances. Prepared by Audronė Vakarinienė
2097   “I tell you now how it was....” Verbal folklore in Sintautai area. Prepared by Povilas Krikščiūnas
2126   Giedrė Čepaitienė. A folklore presenter Pranas Kudirka
2131   I’ll ask a riddle... Small-form folklore. Prepared by Povilas Krikščiūnas
2135   Gražina Mališauskienė (Meilutytė). “Just don’t murder tunes”
2136   Doneta Stanžienė, Levutė Karčiauskienė. “We were still kids, while she had been already singing”
2138   “Sintautai are praised from everlasting”. Prepared by Povilas Krikščiūnas
2145 * Povilas Krikščiūnas. The folklore peculiarities in Sintautai area: some insights
2154   Chapter summary in Polish  

 

 

LAIKAS IR ŽMONĖS

2159   Vida Girininkienė. Rev.Antanas Tatarė and the 1863–1864 rebellion
2169   Justinas Kasparaitis. Doctor Juozapas Rugis
2172   Kazys Misius. The February 16 Independence Act signatory Saliamonas Banaitis
2184   Audronė Matijošienė. The first manuscripts of Pranas Vaičaitis
2188   Rūta Vaičaitytė. A homestead of the poet Pranas Vaičaitis

2196

  Rimantas Dichavičius. At the tomb of Vaičaitis
2197   Vida Girininkienė. In memoriam: Pranas Vaičaitis
2211   Juozas Jacevičius. Juozas Vaičaitis
2216   Albinas Vaičiūnas. Juozas Augustaitis
2218   Vladas Terleckas. The traits of activities by Jono Vailokaitis, a signatory and businessman
2259   Marija Puodžiukaitienė. Juozas Kamaitis–teacher musician
2264   Justinas Kasparaitis. Along the trails of sculptor Juozas Dobkevičius life
2289   Kazys Misius. Agronomist Edvardas Počvaitis and teacher Zuzana Počvaitienė
2293   Marytė Rastupkevičiūtė. Different Pranas Sederevičius
2300   Rasa Kašėtienė. The unknown letters of Petronėlė Orintaitė to Kazimieras Senkus
2324   Donatas Januta. Some reminiscences about my mother Petronėlė Orintaitė
2331   Rokas Stepulaitis – a birch of Zanavykija. Prepared by Vida Girininkienė
2341   Vida Girininkienė. Rev. Augustinas Rubikas
2346   Rasa Paukštytė-Šaknienė. Our Professor Angelė Vyšniauskaitė
2351   Vida Girininkienė. Juozas Lingys: “The dance and mathemathics...”
2361   Regina Koženiauskienė. Juozas Pikčilingis was more than a scholar
2367   Albinas Vaičiūnas. Juozas Pikčilingis–a son of the Sintautai land
2373   Antanas Maskeliūnas. Rev. Vytautas Palubinskas
2375   Juozas Jacevičius. Teacher of Lithuanian language Marija Puodžiukaitienė
2384   Vida Girininkienė. Prelate Rev. Antanas Maskeliūnas
2390   Vida Girininkienė. Valentinas Antanavičius: Assemblages or life in paintings
2396   Juozas Jacevičius. Kęstutis Orentas
2403   Daiva Červokienė. Traces of famous Lithuanian runner in art and media
2414   Živilė Lembutienė. Teacher Ona Zokaitė-Samuilienė
2417   Juozas Jacevičius. Lawyer Justinas Vasiliauskas
2422   Juozas Jacevičius. Engineer and painter Algis Augustaitis
2452   Juozas Jacevičius. Poet and scholar Jonas Jurevičius
2457   Juozas Jacevičius. Painter and litterateur Birutė Matijošaitytė
2463   Vytautas Kajetonas Duoba: A look at Sintautai from land surface and ultralight aircraft. Interviewed by Vida Girininkienė
2469   Juozas Jacevičius. Lawyer Justinas Sigitas Pečkaitis
2473   Raimondas Daniliauskas. Lawyer Juozas Vytas Jacevičius
2479   Juozas Jacevičius. Bibliophile Vidmantas Staniulis
2490   Antanas Andrijonas. Justinas Sigitas Kasparaitis in the forests of his home
2498   Juozas Jacevičius. Opera singer Vytautas Bakula
2502   Regina Kvašytė. Giedrė Čepaitienė: biography and activities
2510   Juozas Jacevičius. Photo artist Rimaldas Vikšraitis
2514   Tomas Pabedinskas. Originality of creations by Rimaldas Vikšraitis
2522   Rita Mockeliūnienė: between poetry and art. Interviewed by Vida Girininkienė
2528   Juozas Jacevičius. TV producer Rolandas Skaisgirys
2535   The Povilaičiai of Sintautai. Prepared by Vitas Girdauskas and Ramutė Vyšneveckienė
2554   Milda Kudirkaitė. The Kudrikos of Sintautai
2571   Vitas Girdauskas. The 21st century constructions in Sintautai
2575   Vida Girininkienė. Sintautai cemetery
2585   Vitas Girdauskas. Olden cemeteries of Sintautai villages

 

2648   A digest of biographies. Compiled by Vitas Girdauskas
2799   English summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works
2811   About the authors
2815   Abbreviations
2819   The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė, Vida Girininkienė
2871   The map of former Sintautai Valsčius boundaries done after the Lithuanian Census 1923 (with present-day cartographic situation). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
2872   A comparative demography map of former Sintautai Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
2873   The map of Sintautai Neighbourhood. Compiled by cartographer Lidija Kavaliauskienė
2874   The map of Sintautai Township. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
2875   The Nova hydrographical reserve. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
2876   The map of valsčiai former Lithuanian rural districts (Sintautai Valsčius marked darker). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė“ cartographer Aira Dubikaltienė
2878   The territorial list of former Lithuanian Valsčiai
2880   About the “Lietuvos Valsčiai” series
2884   The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those published by the end of 2012. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
2886   About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
    The insert of colour illustrations “Time and People” pp. 2425–2448. Compiled by Vida Girininkienė
    The insert of illustrations “Sintautai in old photography” pp. 2269–2288. Compiled by Vida Girininkienė
    The insert of colour illustrations “Olden cemeteries of Sintautai villages” pp. 2617–2640. Compiled by Vitas Girdauskas

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2013 11 11

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt