Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Onuškis

34-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 116 straipsniai, 1572 puslapiai, 500 egzempliorių. 2017 m.
ISBN 978-609-8148-51-0
Elektroniniu formatu monografija išleista 2018 m. sausio 1 d. 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25 METŲ SUKAKČIAI 1990–2015

ONUŠKIO 500 METŲ JUBILIEJUI 1505–2005

Onuškis – 34-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, dedikuojama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), 500 metų Onuškio paminėjimo istoriniuose
šaltiniuose jubiliejui (1505–2005), kitoms Lietuvai svarbioms istorinėms sukaktims.

Monografijoje aprašyta Onuškio (Trakų r.), Grendavės, Dusmenų, Žilinų ir Vytautavos apylinkių gamta, svarbiausi šio krašto istorijos raidos etapai, parapijų, kaimų, giminių istorijos, partizanų kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės, tremtinių atsiminimai, švietimas ir kultūra, papročiai, tradicijos, Onuškio krašto kalbos ypatybės, tarmės ir tautosakos lobiai, įamžinti žmonės, kurie paliko šiame krašte ryškius pėdsakus. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis bei dabarties nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais.

Monografijoje surinkta ir publikuojama medžiaga šių laikų globalizacijos procese išsaugos ateities kartoms šio nedidelio Dzūkijos miestelio, istoriniuose dokumentuose minimo kaip Trakų krašto širdis, savitumą, istorinę atmintį. Monografija Onuškis – tai rašto paminklas Onuškio kraštui ir jo žmonėms.

 

Rengėjai

Vyriausioji redaktorė sudarytoja 
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktoriai
PETRAS JONUŠAS, ARTŪRAS JUDŽENTIS, VENANTAS MAČIEKUS, IRENA REGINA MERKIENĖ, KAZYS MISIUS

Kalbos redaktoriai
VIDA KASPARAVIČIENĖ, ZITA KUTRAITĖ, NERINGA BALČIŪNAITĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorė
RASA KAŠĖTIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografės
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“), LIDIJA KAVALIAUSKIENĖ

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Fotografas
KLAUDIJUS DRISKIUS

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VA LENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIEN Ė (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. A LGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. A RTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija),
doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
UAB „Konversita“ (direktorius p. Vaidas Juška), Lietuvos kultūros taryba, UAB „Oksata“ (direktorius p. Gintautas Černiauskas), p. Bronius Vaičiulionis, LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (generalinis direktorius p. Valentas Stadalnykas), Trakų rajono savivaldybės administracija (administracijos direktorius p. Jonas Liesys), UAB „Magnolija“, p. Petras Jonušas, A. J. Naudžiūno inžinerinė konsultacinė firma (vadovas p. Algimantas Jonas Naudžiūnas), p. Rasa Stravinskaitė, p. Aldona Žilionytė, p. Vilius Šuminas.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Onuškis iš paukščio skrydžio. 2014 m. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Knyga išleista 2017

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

„Tauta, nesirūpinanti savo praeitimi, neturi ateities.“
Jonas Basanavičius

„Lietuvos valsčių“ serijos leidėjas ir mecenatas Petras Jonušas dar 1994 metais pradėjo įgyvendinti šimtmečio idėją – parengti ir išleisti monografijas apie visus Lietuvoje buvusius valsčius, per valsčių istorijas parašyti Didžiąją visos Lietuvos istoriją. 2009-aisiais, Lietuvos tūkstantmečio metais, pradėta rengti pirmoji šioje serijoje Dzūkijos krašto monografija „Onuškis“. Ją išleidžiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, kurį minėsime 2018 metais, išvakarėse ir dedikuojame iškiliausiems Valstybės jubiliejams.
Onuškio valsčius buvo vienas didžiausių Lietuvos valsčių – jį sudarė apie pusantro šimto kaimų. Valsčius apėmė didesnę teritoriją nei dabartinė Trakų rajono Onuškio seniūnija, į jį pateko ir Trakų rajono Grendavės, ir dalis Varėnos rajono Jakėnų seniūnijų kaimų. Valsčiui priklausė net keturios parapijos – Onuškio, Dusmenų, Žilinų ir Vytautavos. Dėl to skaitytojui pristatomos knygos struktūra tapo sudėtingesnė, tad net šioje didelės apimties lokalinėje monografijoje buvo galima pateikti tik nedidelę dalį medžiagos apie Lietuvos istorijoje svarbų vaidmenį turėjusį Onuškio valsčių.

Onuškio istorija yra sena ir įdomi. Šiame krašte žmonės gyveno dar akmens amžiuje, apylinkėse išlikę piliakalnių, pilkapių, mitologinių objektų. XVI a. pradžioje Onuškis turėjo būti nemaža gyvenvietė, nes joje pagal 1505 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegiją buvusi pastatyta medinė bažnyčia. Šią datą istorikai žymi kaip pirmąjį Onuškio paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose.

Onuškiečiai gali didžiuotis klasicistine Vilniaus katedrą primenančia Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, akmenimis grįsta istorine Kipro Petrausko aikšte, kurioje vykdavo garsieji Onuškio turgūs. Monografijoje įamžinti didžiausios pagarbos nusipelnę lietuvybės saugotojai knygnešiai, 1918 m. Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas, kunigas Nikodemas Švogžlys- Milžinas, išgarsinęs Onuškį savo darbais ir raštais, mokytojai, tremtiniai, pokario kovotojai už Lietuvos laisvę, partizanų vadas Vaclovas Voveris-Žaibas ir daugelis kitų.

Nors turi gausią įvykių istoriją, yra netoli sostinės, šis Dzūkijos kampelis rimtesnio praeities tyrėjų dėmesio nebuvo sulaukęs. 1938 m. kai kuriuos kaimus tyrinėjo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus etnologai, unikalios šios ekspedicijos nuotraukos, šiuo metu saugomos Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, yra šios monografijos puošmena. 1988 ir 1989 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkai surengė etnografines ekspedicijas po Dusmenų apylinkes, ši dar sovietmečiu rinkta medžiaga sugulė monografijos etnografiniuose straipsniuose. Pradėjus rengti monografiją, 2010 ir 2011 m. mokslines ekspedicijas buvusio Onuškio valsčiaus teritorijoje surengė „Versmės“ leidykla. Ekspedicijose dalyvavo daugiau kaip 50 monografijos autorių – mokslininkų, tyrėjų, gamtininkų, etnologų, istorikų, tautosakininkų, žurnalistų, kraštotyrininkų. Kiti autoriai savarankiškai vyko į aprašomąsias vietas, rinko, tikslino informaciją. Į bendradarbių būrį įsitraukė ir vietos mokytojai, kultūros darbuotojai.

 Šioje lokalinėje monografijoje pirmąkart bandoma atidžiau pažvelgti į Onuškio apylinkių praeitį nuo seniausių laikų iki šių dienų. Knygoje siekta susisteminti įvairiuose Lietuvos archyvuose, bibliotekų rankraštynuose, muziejų saugyklose, privačiose kolekcijose saugomą medžiagą ir mokslinėje literatūroje skelbtus duomenis, pateikti atskirų laikotarpių, temų apžvalgas. Straipsniai papildyti ne tik autentiškomis ar ekspedicijų metu darytomis nuotraukomis, bet ir dokumentais, lentelėmis, sąrašais, žemėlapiais.

Knygą sudaro šeši skyriai: Gamtos, Istorijos, Etninės kultūros, Kalbos, Tautosakos, Įžymių žmonių. Jiems 77 autoriai parašė 116 straipsnių, iš jų 9 moksliniai.

Nuoširdžiai dėkoju knygos rėmėjams Petrui Jonušui, Rasai Stravinskaitei, Aldonai Žilionytei, Viliui Šuminui. Taip pat instituciniams rėmėjams – UAB „Konversita“ (direktorius Vaidas Juška; 6 000 Eur), Lietuvos kultūros tarybai (3 000 Eur), UAB „Oksata“ (direktorius Gintautas Černiauskas; 2 000 Eur), LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondui (1158,48 Eur), UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (generalinis direktorius Valentas Stadalnykas; 1 868,86 Eur), Trakų rajono savivaldybės administracijai (administracijos direktorius Jonas Liesys; 1 000 Eur), A. J. Naudžiūno inžinerinei konsultacinei firmai (vadovas Algimantas Jonas Naudžiūnas 289,62 Eur), Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui (direktorė Regina Lopienė), nemokamai leidusiam pasinaudoti muziejaus fondais.

 Už galimybę pasinaudoti Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve saugoma medžiaga dėkoju JE vyskupui Jonui Ivanauskui, JE vyskupui emeritui Juozapui Matulaičiui, vyskupijos generalvikarui mons. dr. Algirdui Jurevičiui. Už nuolatinį rūpestį, kad mūsų darbas būtų sėkmingai užbaigtas, dėkoju autoriui, tremtiniui Eugenijui Cibarauskui.
Dėkoju už kruopštų darbą ir patarimus redaktoriui istorikui Kaziui Misiui, savo gyvenimą paaukojusiam ne tik gimtosios Žemaitíjos istorijos tyrinėjimui, bet dalį brangaus laiko skyrusiam ir Onuškio kraštui, redaktoriui Venantui Mačiekui, didžiam rokiškėnui, už kraštotyros veiklą įvertintam Valstybine Jono Basanavičiaus premija, kalbos redaktorėms Vidai Kasparavičienei, Zitai Kutraitei, korektorei Rasai Kašėtienei, maketuotojai Sigridai Juozapaitytei, kompiuterių specialistei Rimgailei Pilkionienei, autoriams, visiems pagelbėjusiems renkant medžiagą monografijai.

Ypač dėkoju savo mamai Nijolei, vyrui Klaudijui, įamžinusiam fotografijose Onuškio kraštą ir jo žmones, vaikams Akvilei, Audingai, Gaudrimei ir Norvilui, padėjusiems rengti knygą ir kantriai laukusiems jos pasirodymo. Knyga noriu išreikšti pagarbą ir padėką savo močiutei Marcelei Voverytei, kilusiai iš Smalių kaimo, seneliams, proseneliams ir visiems šio krašto žmonėms, aukojusiems savo darbus ir gyvenimą, kad išsaugotų tautiškumą, kultūrą ir istorinę atmintį.

Živilė Driskiuvienė

 

Turinys

17

 

Pratarmė

 

 

GAMTA

19

*

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida

30

*

Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Violeta Pukelytė. Onuškio apylinkių paviršiaus sandara, paleogeografija ir geopaveldas

43

*

Zofija Sinkevičienė. Onuškio apylinkių augalija

54

 

Vytautas Žeimantas. Onuškio valsčiaus miškai, jų priežiūra ir naudojimas

67

 

Talvydas Špiliauskas. Aukštadvario regioninio parko pietinės dalies miškų paukščiai

 

 

ISTORIJA

 

 

istorija. archeologija ir istorijos šaltiniai

73

*

Manvydas Vitkūnas. Onuškio apylinkių archeologiniai paminklai

109

 

Dainius Kazlauskas. Onuškis. Nuo seniausių laikų iki 1915 metų vasaros

151

 

Kazys Misius. Onuškio valsčiaus aprašymas apie 1872 metus

157

 

1929 metų Onuškio valsčiaus suskirstymas seniūnijomis. Parengė Kazys Misius

161

 

Olijardas Lukoševičius. Onuškio valsčius 1918–1940 metais

285

 

Algimantas Miškinis. Onuškis (1941–1959)

 

 

istorija. parapijos, bažnyčios, kunigai

291

 

Kazys Misius. Onuškio šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia ir parapija

329

 

Kazys Misius. Dusmenų bažnyčios ir parapijos istorija

350

 

Kazys Misius. Žilinų bažnyčios ir parapijos istorija

364

 

Kazys Misius. Vytautavos bažnyčios ir parapijos istorija

372

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Onuškio valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

410

 

Kazys Misius. Lietuvių kalba Onuškio parapijoje iki 1918 metų

427

 

Kazys Misius. Atimti kunigystę ir ištremti. Onuškio klebono kunigo Kiprijono Skirmonto byla

430

 

Jonas Laurinavičius. Onuškio krašto knygnešys, lietuvybės puoselėtojas, kunigas Stanislovas Š lamas

433

 

Kazys Misius. Kraštotyrininkas, žurnalistas, istorikas, kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas

440

 

Nikodemas Švogžlys-Milžinas. Ištraukos iš Milžino „Mano gyvenimo pasaka“. Gyvenimas Onuškyje

477

 

Nijolė Marija Mickevičienė. „Niekam pagiežos, visiems atlaidumo“ (Kunigo Juozo Voverio gyvenimo kelias)

 

 

istorija. kovos už laisvę. tremtys

509

 

Nuo sovietų okupacijos nukentėję Onuškio valsčiaus gyventojai. Parengė Gailė Ambrazienė

542

 

Onuškio valsčiaus asmenys, nukentėję ar išvežti į Rusiją 1941 metų birželį (sąrašas). Parengė Akvilė Marija Driskiūtė

546

 

Onuškio valsčiaus mokytojai, represuoti 1941 m. birželio 14 d. Parengė Algimantas Jonas Naudžiūnas

548

 

Rimantas Zizas. Bakaloriškių sunaikinimas

563

*

Andrius Tumavičius. B audžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus

589

 

Andrius Tumavičius. Agentų smogikų operacija Onuškio valsčiuje 1946 metais

598

 

Ona Voverienė. Onuškis – karžygiškos Dainavos dvasios istorijos puslapis

614

 

Partizanų vado ryšininkės Onos Veličkaitės atsiminimai. Užrašė ir parengė Antanas Terleckas

617

 

Jonas Laurinavičius. Mokyklos vedėjo Donato Staniūno ir jo šeimos nedalia

621

 

Alaburdiškių ūkininkų sargyba. Iš Jono Piliaus atsiminimų parengė Ona Virginavičienė (Trepuilaitė)

626

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų krašto tremtiniai ir politkaliniai

634

 

Eugenijus Cibarauskas. Iš mano atsiminimų Onuškyje ir tremtyje

668

 

Irenos Motiejūnienės (Grabytės) atsiminimai apie dėdę Aloyzą Cibarauską. Parengė Eugenijus Cibarauskas

670

 

Anelė Matukevičienė. Mano prisiminimai iš kalėjimo, lagerio ir Sibiro tremties

707

 

Angelė Mačionienė (Matukevičiūtė). Mama ir aš

 

 

istorija. švietimas, kultūra

709

 

Onuškio krašto knygnešiai. Parengė Jonas Laurinavičius

718

 

Kazys Misius. Buvusio Onuškio valsčiaus mokyklos iki 1918 metų

724

 

Kazys Misius. Onuškio valsčiaus mokyklos 1920–1940 metais

770

 

Stanislovas Buchaveckas. Onuškio valsčiaus mokyklos 1940–1944 metais (pirmuoju bolševikmečiu ir nacmečiu): kai kurie aspektai

796

 

Stasė Masilionienė. Onuškio vidurinės mokyklos istorija

826

 

Algimantas Jonas Naudžiūnas. Tas, kuris šalia tavęs

838

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų mokykla

847

 

Nijolė Česnulevičienė. Žilinų mokyklos istorija

855

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). S u knyga – per dešimtmečius

858

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų biblioteka

861

 

Regina Karpičienė. Grendavės biblioteka

862

 

Aldona Valatkevičienė. Žilinų kaimo bibliotekos istorija

867

 

Liuda Korsanovienė. Onuškio kultūros namai

875

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų kultūros namai

879

 

Dalia Šmigelskienė. Žilinų kultūros namų metraštis

883

 

Marijona Buividavičienė. Onuškio vaikų darželis

 

 

onuškio krašto mokyklos ir mokytojai žmonių atsiminimuose

887

 

Vincas Vičkačka. Žilinų mokytojas Adomas Kaulius

891

 

Vladas Voveris. Prisiminimai apie Alaburdiškių pradžios mokyklą

893

 

Taučionių pradinė mokykla Anastazijos Karužienės (Radzevičiūtės) prisiminimuose. Parengė Stasė Masilionienė

895

 

Justas Česnulevičius. Mokytojas Petras Kepežinskas

898

 

Nijolė Česnulevičienė. Mokytojas Bronius Bucevičius

 

 

istorija. įmonės, organizacijos, bendruomenės

899

 

Onuškio valsčiaus savanoriai. Parengė Ričardas Čepas

903

 

Vytautas Voveris. Onuškio valsčiaus karininkai

907

 

Inga Butrimaitė. Krautuvės tarpukario Onuškyje

914

 

Aleksandras Vitkus, Chaimas Bergmanas. Onuškio žydai

923

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų kolūkis

 

 

istorija. iš kaimų praeities. atsiminimai

927

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenys

934

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Kaniūkai

941

 

Danutė Plauškienė (Karužaitė). Samninkai pokario metais

949

 

Stasys Aliukonis. Žuklijų kaimo žmonių gyvenimas

958

 

Nugyvenau gyvenimą laimingai“ (Zofijos Vaičiulionienės atsiminimai). Užrašė Živilė Driskiuvienė

964

 

Vytautas Voveris. Gimtieji Kareivonys mano atsiminimuose

977

 

Jadvygos Sabulienės (Lelekauskaitės) atsiminimai apie gyvenimą Pasamanio kaime. Užrašė Ingrida Verbylienė

985

 

Marija Šaknienė (Žarkauskaitė). Voniškės

995

 

Dievo duota savo kampelis...“ (Marijos Stadalnykienės prisiminimai apie gyvenimą Miguičionyse). Užrašė Živilė Driskiuvienė

1000

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Vaikantonių kaimas

1007

 

Jonas Laurinavičius. Pajautos

 

 

Istorija. Giminių istorijos

1017

 

Vytautas Krupoviesas. Krupoviesų giminė

1030

 

Vytautas Krupoviesas. Onuškio bajorų Aloyzo ir Ignoto Krupoviesų ūkių struktūra ir žemėvalda 1850 metais

1038

 

Nijolė Marija Mickevičienė. Smalių Voverys

1080

 

Vincas Vičkačka. Praeities puslapiai

1108

 

Nijolė Baranauskienė (Šiaudinytė). Aleksų šeima

1127

 

Danutė Petrošienė (Kantakevičiūtė). Dusmenų kaimo žmonių istorijos

 

 

istorija. atkūrus nepriklausomybę

1145

 

Nijolė Baranauskienė. Atgimimas Onuškyje

1156

 

Virginijus Baranauskas. Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Onuškio 8-oji šaulių kuopa

1160

 

Trumpa seniūnijų apžvalga. Parengė Marija Rainytė

1166

 

Daiva Červokienė. Onuškio herbo simbolika

1168

 

Liuda Korsanovienė. Visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“

1172

 

Stasė Masilionienė. Onuškiečių sporto pasiekimai

1177

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Atgimimas Dusmenų krašte

1179

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų kaimo bendruomenė „Dusmena“

1183

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenų parapijos Caritas

 

 

ETNINĖ KULTŪR A

1187

 

Martynas Vingrys. Apie Onuškio bitininkus ir bites

1198

 

Klemensas Čerbulėnas. Žvejyba Onuškio apylinkėse

1202

 

Vidmantas Lopeta. Gamtos turtai ir jų panaudojimas

1209

 

Gražina Balčiūnienė. Tradiciniai sodybų želdiniai

1217

 

Auksė Noreikaitė. Tradicinė tekstilė ir kiti rankdarbiai

1230

 

Alė Počiulpaitė. Kryždirbystė Onuškio apylinkėse

1252

 

Rita Garškaitė. Kapinės

1262

 

Venantas Mačiekus. Papročių teisė ir Jurgionių bei Varlių kaimai

1268

 

Nijolė Marcinkevičienė. Onuškio krašto kalendorinės šventės

1307

 

Elena Bacvinkienė. Onuškiečiai apie bendravimo kultūrą

1317

*

Irma Šidiškienė. Dusmenų apylinkių vestuvės XX a. viduryje

1326

 

Arūnas Vaicekauskas. Laidotuvių papročiai Dusmenų apylinkėse

1335

 

Rita Balkutė. Liaudies medicinos ir užkalbėjimų tradicija Onuškio apylinkėse

1365

 

Rasa Zakarė. Raudojimo tradicija – gyvybingas Dzūkijos fenomenas

 

 

KALBA

1377

*

Asta Leskauskaitė. Onuškio šnektos eskizas

1388

*

Laimutis Bilkis. Onuškio vandenvardžiai

1405

 

Marija Razmukaitė. Onuškio valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų daryba ir kilmė

 

 

TAUTOSAKA

1411

 

Onuškio valsčiaus tautosaka. Parengė Edita Korzonaitė

1420

 

Paspenglio kaime užrašytos partizanų dainos. Užrašė Vidas Dusevičius

1427

 

Rimgaudas Paulius Kondratavičius. Dzūkijos krašto dainorius Silvestras Masalskas

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1429

 

Kazys Misius. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas

1449

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Petrauskų šeima

1469

 

Antanas Kiveris. Prisimenant kolegą Vladą Voverį

1479

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Aktorė Teofilija Vaičiūnienė

1484

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Astronomas Vladas Vansevičius

1490

 

Daiva Červokienė. Dailininkas ir mokytojas Vydas Kasperavičius

     

1496

 

Apie autorius

1511

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1518

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1522

 

Buvusio Onuškio valsčiaus demografinis žemėlapis (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1523

 

Onuškio miestelio žemėlapis. 2016 m. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1524

 

Buvusio Onuškio valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1526

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Onuškio valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1528

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1532

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1534

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1536

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Audinga Driskiūtė Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 1499–1510. Parengė Živilė Driskiuvienė

     

 

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 1499–1510. Parengė Živilė Driskiuvienė

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

17

 

Introduction

 

 

NATURE

19

*

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. The earth subsurface setup and its development in Onuškis area

30

*

Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Violeta Pukelytė. The earth surface setup, palaeogeography and geoheritage in Onuškis area

43

*

Zofija Sinkevičienė. The vegetation in Onuškis area

54

 

Vytautas Žeimantas. The forests, their handling and use in Onuškis Valsčius

67

 

Talvydas Špiliauskas. The birds in the Aukštadvaris Regional Park southern part forests

 

 

HISTORY

 

 

history. archaeology and historical sources

73

*

Manvydas Vitkūnas. Archaeological monuments in Onuškis area

109

 

Dainius Kazlauskas. Onuškis. From the oldest times to the summer of 1915

151

 

Kazys Misius. The description of Onuškis Valsčius in around 1872

157

 

The division of Onuškis Valsčius into elderships in 1929. Prepared by Kazys Misius

161

 

Olijardas Lukoševičius. The Onuškis Valsčius in 1918–1940

285

 

Algimantas Miškinis. Onuškis (1941–1959)

 

 

history. parishes, churches & priests

291

 

Kazys Misius. The church of S ts. Philip and Jacob the Apostles and its parish in Onuškis

329

 

Kazys Misius. The Dusmenys Church and its parish history

350

 

Kazys Misius. The Žilinai Church and its parish history

364

 

Kazys Misius. The Vytautava Church and its parish history

372

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The architecture of sacral and parish buildings in Onuškis Valsčius

410

 

Kazys Misius. The Lithuanian language in the Onuškis parish before 1918

427

 

Kazys Misius. Defrocked and exiled. The case of Onuškis parson Rev. Kiprijonas Skirmontas

430

 

Jonas Laurinavičius. Rev. Stanislovas Šlamas, a book-smuggler and fosterer of Lithuanian culture in the area of Onuškis

433

 

Kazys Misius. Rev. Nikodemas Švogžlys-Milžinas, an ethnologist, journalist and historian

440

 

Nikodemas Švogžlys-Milžinas. A tale of my life. Living in Onuškis

477

 

Nijolė Marija Mickevičienė. “No grudge against anybody, forgiveness for everybody” (The way of life of Rev. Juozas Voveris)

 

 

history. freedom fights. exile

509

 

The Onuškis Valsčius people, who suffered from the Soviet occupation. Prepared by Gailė Ambrazienė

542

 

The Onuškis Valsčius people, who suffered or were deported to Russia in June of 1941 (a list). Prepared by Akvilė Marija Driskiūtė

546

 

The Onuškis Valsčius teachers who suffered repressive actions on June 14, 1941. Prepared by Algimantas Jonas Naudžiūnas

548

 

Rimantas Zizas. The obliteration of Bakaloriškės

563

*

Andrius Tumavičius. A punitive action against Onuškis Valsčius people accused of collaboration with the Soviets

589

 

Andrius Tumavičius. The operation of agents storm-troopers in Onuškis Valsčius in 1946

598

 

Ona Voverienė. Onuškis: a page of valiant spirit history of Dainava

614

 

The reminiscences of Ona Veličkaitė, a signaller of partisan leader. Written and prepared by Antanas Terleckas

617

 

Jonas Laurinavičius. Bad luck to school director Donatas Staniūnas and his family

621

 

The farmer guard in Alaburdiškės. Prepared by Ona Virginavičienė (Trepuilaitė) from reminiscences of Jonas Pilius

626

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The Siberian deportees and political prisoners from Dusmenys land

634

 

Eugenijus Cibarauskas. From my reminiscences in Onuškis and exile

668

 

The reminiscences of Irena Motiejūnienė (Grabytė) about uncle Aloyzas Cibarauskas. Prepared by Eugenijus Cibarauskas

670

 

Anelė Matukevičienė. My reminiscences from jail, camp and Siberian exile

707

 

Angelė Mačionienė (Matukevičiūtė). My mother and me

 

 

history. education, culture

709

 

The book smugglers in Onuškis area. Prepared by Jonas Laurinavičius

718

 

Kazys Misius. The schools of former Onuškis Valsčius before 1918

724

 

Kazys Misius. The schools of Onuškis Valsčius in 1920–1940

770

 

Stanislovas Buchaveckas. The schools of Onuškis Valsčius in 1940–1944 (the first Bolshevik and Nazi periods): some aspects

796

 

Stasė Masilionienė. The history of Onuškis Secondary School

826

 

Algimantas Jonas Naudžiūnas. The person beside you

838

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė) The school of Dusmenys

847

 

Nijolė Česnulevičienė. The history of Žilinai School

855

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). With a book across the decades

858

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The library of Dusmenys

861

 

Regina Karpičienė. The library of Grendavė

862

 

Aldona Valatkevičienė. The history of Žilinai Village Library

867

 

Liuda Korsanovienė. The Onuškis Culture House

875

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The Dusmenys Culture House

879

 

Dalia Šmigelskienė. The yearbook of Žilinai Culture House

883

 

Marijona Buividavičienė. The kindergarten of Onuškis

 

 

the schools and teachers of onuškis land in the reminiscences of people

887

 

Vincas Vičkačka. Adomas Kaulius: the Žilinai teacher

891

 

Vladas Voveris. The reminiscences about the Alaburdiškės Primary School

893

 

The Taučionys Primary School in the reminiscences of Anastazija Karužienė (Radzevičiūtė). Prepared by Stasė Masilionienė

895

 

Justas Česnulevičius. Teacher Petras Kepežinskas

898

 

Nijolė Česnulevičienė. Teacher Bronius Bucevičius

 

 

history. enterprises organisations & communities

899

 

The volunteers of Onuškis Valsčius. Prepared by Ričardas Čepas

903

 

Vytautas Voveris. The officers of Onuškis Valsčius

907

 

Inga Butrimaitė. The shops in Onuškis between the two wars

914

 

Aleksandras Vitkus, Chaimas Bergmanas. The Jews of Onuškis

923

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The Dusmenys kolkhoz

 

 

history. from the past of villages. Reminiscences

927

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Dusmenys

934

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Kaniūkai

941

 

Danutė Plauškienė (Karužaitė). Samninkai during the post-war period

949

 

Stasys Aliukonis. The life of Žuklijai villagers

958

 

“I’ve been lucky all my life” (Reminiscences of Z ofija Vaičiulionienė). Written by Živilė Driskiuvienė

964

 

Vytautas Voveris. Reminiscing about my home village Kareivonys

977

 

The reminiscences of Jadvyga Sabulienė (Lelekauskaitė) abouTher life in Pasamanis Village. Written by Ingrida Verbylienė

985

 

Marija Šaknienė (Žarkauskaitė). Voniškės

995

 

“A God-given place...“ (Reminiscences of Marija Stadalnykienė abouTher life in Miguičionys). Written by Živilė Driskiuvienė

1000

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The village of Vaikantonys

1007

 

Jonas Laurinavičius. The village of Pajautos

 

 

history. kin stories

1017

 

Vytautas Krupoviesas. The kin of Krupoviesai

1030

 

Vytautas Krupoviesas. Onuškis Nobles Aloyzas and Ignotas Krupoviesai: structure of their farms and land-ownership in 1850

1038

 

Nijolė Marija Mickevičienė. The Voverys of Smaliai Village

1080

 

Vincas Vičkačka. The pages of the past

1108

 

Nijolė Baranauskienė (Šiaudinytė). The Aleksos family

1127

 

Danutė Petrošienė (Kantakevičiūtė). The stories of Dusmenys villagers

 

 

history. after restoratio n of Independence

1145

 

Nijolė Baranauskienė. The Rebirth in Onuškis

1156

 

Virginijus Baranauskas. The Onuškis 8th Riflemen Company of the Vilnius County King Mindaugas 10-th Riflemen Regiment

1160

 

A brief review of elderships. Prepared by Marija Rainytė

1166

 

Daiva Červokienė. The symbols in the coat of arms of Onuškis

1168

 

Liuda Korsanovienė. The “Onuškio Bendruomenė” public organisation

1172

 

Stasė Masilionienė. S port achievements by Onuškis athletes

1177

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The Rebirth in Dusmenys area

1179

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). “Dusmena”, a community of Dusmenys Village

1183

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Caritas in Dusmenys parish

 

 

ETHNIC CULTURE

1187

 

Martynas Vingrys. About the beekeepers of Onuškis and the bees

1198

 

Klemensas Čerbulėnas. Fishing in the area of Onuškis

1202

 

Vidmantas Lopeta. Nature riches and their use

1209

 

Gražina Balčiūnienė. Traditional plantings of homesteads

1217

 

Auksė Noreikaitė. Traditional textile and other needlework

1230

 

Alė Počiulpaitė. The cross making in Onuškis area

1252

 

Rita Garškaitė. The cemetery

1262

 

Venantas Mačiekus. The customary law and villages of Jurgionys and Varliai

1268

 

Nijolė Marcinkevičienė. The calendar festivals in Onuškis area

1307

 

Elena Bacvinkienė. The people of Onuškis about the culture of communication

1317

*

Irma Šidiškienė. The wedding rituals in the area of Dusmenys in mid-20th century

1326

 

Arūnas Vaicekauskas. The funeral customs in the area of Dusmenys

1335

 

Rita Balkutė. The tradition of folk medicine and incantations in the area of Onuškis

1365

 

Rasa Zakarė. Lamentation of the dead is a vital phenomenon in Dzūkija

 

 

LANGUAGE

1377

*

Asta Leskauskaitė. A sketch of Onuškis subdialect

1388

*

Laimutis Bilkis. The hydronyms in Onuškis area

1405

 

Marija Razmukaitė. The formation and origin of names of settlements in Onuškis Valsčius

 

 

FOLKLORE

1411

 

The folklore in Onuškis Valsčius. Prepared by Edita Korzonaitė

1420

 

The songs of partisans put down in the village of Paspenglys. Written by Vidas Dusevičius

1427

 

Rimgaudas Paulius Kondratavičius. Silvestras Masalskas: a folksinger of Dzūkija land

 

 

CELEBRITIES

1429

 

Kazys Misius. Donatas Malinauskas: a signatory of the Act of Independence of Lithuania

1449

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). The Petrauskai family

1469

 

Antanas Kiveris. Reminiscing the colleague Vladas Voveris

1479

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Actress Teofilija Vaičiūnienė

1484

 

Ona Virginavičienė (Trepuilaitė). Astronomer Vladas Vansevičius

1490

 

Daiva Červokienė. Painter and teacher Vydas Kasperavičius

 

 

 

1496

 

About the authors

1511

 

Summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph S eries Lithuanian Local R esearches Commission for S cientific Works (in E nglish)

1518

 

Abbreviations

1522

 

A demographic map of former Onuškis Valsčius (according to the Lithuanian C ensus of 1923). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1523

 

The map of Onuškis Township. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1524

 

The map of Onuškis Eldership. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1526

 

The map of former Lithuanian rural districts Valsčiai with Onuškis Valsčius shown darker. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1528

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series

1532

 

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by end of 2016. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1534

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in E nglish)

1536

 

The index of personal names. Compiled by Audinga Driskiūtė

 

 

 

 

 The insert of colour illustrations pp. 1499–1510 Prepared by Živilė Driskiuvienė

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2017 07 12

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt