Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Pilviškiai

41-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 78 autoriai, 96 straipsniai, 1192 puslapių, 300 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-014-0
Elektroniniu formatu monografija išleista 2021 m. kovo 10 d.
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMEČIUI 1990–2020

PILVIŠKIŲ 485 METŲ SUKAKČIAI 1536–2021

Pilviškiai – 41-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Pilviškių 485-osioms metinėms (1536–2021).
Įvairių profesijų autoriai (tarp jų 11 mokslo daktarų) aprašo Pilviškių apylinkių augmeniją, Pilviškių miestelio ir parapijos istoriją, žydų bendruomenės gyvenimą ir jos tragišką žūtį, sovietų okupantų represijas ir atkaklų partizanų priešinimąsi okupantams, gyvenimą kolūkyje, dabartinę Pilviškių seniūniją, kaimo bendruomenes, verslą. Daug dėmesio monografijoje skiriama švietimui ir kultūriniam gyvenimui – knygnešiams ir daraktoriams, pradžios mokykloms ir Pilviškių gimnazijai, bibliotekoms ir jų veiklai, Pilviškių, Paežerių ir Alksnėnų meno kolektyvams. Aprašoma tradicinė medžiaginė ir dvasinė pilviškiečių kultūra, pilviškiečių šnektos ypatybės, pateikiamas pluoštas tautosakos. Monografijoje apibūdinama bažnyčių ir kitų sakralinių pastatų architektūra, Alksnėnų bažnyčios dailės vertybės. Taip pat spausdinamos įžymesnių pilviškiečių biografijos, pateikiami žemėlapiai, asmenvardžių rodyklė.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas
VENANTAS MAČIEKUS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Kalbos redaktoriai
VIDA KASPARAVIČIENĖ, JUOZAS MISEVIČIUS, VINCENTA VELŽYTĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENĖ

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UA B „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba, Pilviškių miestelio bendruomenė, UA B „Magnolija“

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
2020 m. Pilviškiai. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Knyga išleista 2020

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Monografiją Pilviškiai sudaro 96 straipsniai ir straipsneliai, kuriuos parašė 78 autoriai (tarp jų – 11 mokslo daktarų). Straipsniai suskirstyti į 6 skyrius. Didžiausias iš jų – istorijos – susideda dar iš 3 poskyrių: pilietinės istorijos, švietimo ir kultūrinio gyvenimo istorijos ir kaimų bei šeimų istorijos. Pilietinės istorijos poskyryje atsispindi Pilviškių miestelio, Pilviškių parapijos, Pilviškių žydų istorija, skaudžios sovietinės okupacijos, žiauriausios iš visų Sūduvos okupacijų, pasekmės, šiuolaikinis pilviškiečių gyvenimas. Švietimo ir kultūrinio gyvenimo poskyryje išsamus, archyviniais duomenimis pagrįstas Marijos Giraitytės straipsnis apie pradžios mokyklas Pilviškių valsčiuje pirmosios nepriklausomybės metais, aprašoma Pilviškių parapija ir kunigai, knygnešiai ir daraktoriai, Pilviškių vidurinė ir Paežerių pagrindinė mokyklos, pateikiama įdomių atsiminimų apie šias mokyklas.

Etninės kultūros skyrius daugiau ar mažiau atspindi tradicinę pilviškiečių kultūrą. Didelės apimties dr. Eligijaus Juvencijaus Morkūno straipsnis apie malūnus, Nijolės Marcinkevičienės – apie tradicinę pilviškiečių mitybą. Prof. dr. Libertas Klimka atkreipia dėmesį į įdomias kalendorinių papročių detales.

Dr. Rima Bakšienė supažindina su Pilviškių šnekta ir jos kitimu, Povilas Krikščiūnas ir prof. dr. Daiva Vyčinienė – su pilviškiečių tautosaka, dr. Marija Rupeikienė ir Antanas Rupeika – su sakralinių pastatų architektūra, dr. Regimanta Stankevičienė – su Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dailės vertybėmis. Įžymių pilviškiečių skyriuje spausdinamos plačiau žinomų pilviškiečių biografijos.

Medžiaga knygai pradėta rinkti prieš 39 metus, iš jų 14 metų (nuo 2006-ųjų) rengiant knygą Versmės leidykloje. 1981 m. rugpjūčio 1–15 d. Vilniaus universiteto kraštotyrininkai surengė kompleksinę ekspediciją Pilviškių ir Gižų apylinkėse. Tai buvo dvyliktoji Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija ir pirmoji surengta Sūduvoje. Jai vadovavo Venantas Mačiekus. Gausų kraštotyrininkų būrį (131 dalyvis) svetingai Paežerių aštuonmetėje mokykloje priglaudė jos direktorius Vytautas Grinius. Ekspedicijoje pavyko užrašyti nemažą pluoštą lituanistinės medžiagos: apie 2200 tautosakos kūrinių, apie 250 vietovardžių, 750 pravardžių, 700 retesnių žodžių su sakiniais, 443 aprašus 27 temomis etnografinės medžiagos ir kt. Surinkta medžiaga buvo perduota Lietuvių kalbos ir literatūros, Istorijos institutams, Vilkaviškio kraštotyros muziejui, Lietuvos liaudies buities muziejui, Vilniaus universiteto rankraščių skyriui. Ja naudojosi ir naudojasi mokslininkai, studentai, kultūros darbuotojai.

Įdomi 1981-ųjų metų ekspedicijos detalė: gausiame šios ekspedicijos 131 dalyvio būryje dalyvavo ir būsimasis Lietuvos valsčių monografijų serijos leidėjas, Versmės leidyklos įkūrėjas ir vadovas Petras Jonušas, tuo metu Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ketvirtakursis. Ekspedicijos vadovo užrašuose išliko įrašas, kad su magnetofonu rankose ne vieną Pilviškių apylinkių kaimą ir vienkiemį aplankęs jaunasis tautosakos rinkėjas ekspedicijoje į magnetofono juostelę įrašė, vėliau iššifravo 243 tautosakos kūrinius, iš jų 228 liaudies dainas, kartu su kita ekspedicijos medžiaga patekusias į minėto Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriaus archyvą.

Matyt, ši medžiaga būtų likusi plačiau nepristatyta Pilviškių krašto ir platesnei visuomenei, jei ne iš Pančekių kaimo, iš tremtinių šeimos kilusios finansininkės Marijos Giraitytės iniciatyva. Ji kreipėsi į Lietuvos valsčių serijos monografijas leidžiančią Versmės leidyklą Vilniuje, nes ši leidykla leidžia serijos monografijas, kuriose skelbiama Vilniaus universiteto kraštotyrininkų surinkta medžiaga (šuo metu yra išleista daugiau kaip 10 tokių šios serijos knygų).

Ėmusis Pilviškių monografijos rengimo, Versmės leidykla 2006 m. surengė monografijos autorių lokalinių tyrimų ekspediciją į Pilviškius ir jų apylinkes (vadovas V. Mačiekus), kurioje, be vilniečių, dirbo šeši Vilkaviškio kraštotyros muziejaus darbuotojai (vadovas – muziejaus direktorius Antanas Žilinskas). Ekspediciją nuoširdžiai globojo Pilviškių miestelio bendruomenės pirmininkas Kęstutis Brazys. Šios ekspedicijos tikslas buvo surinkti medžiagos sovietmečiu draudžiamomis temomis (partizanai, tremtis, Pilviškių parapija, kunigai), papildyti surinktą etnografinę medžiagą.

Rengiant monografiją ikonografine medžiaga ir žiniomis padėjo Vilkaviškio muziejaus darbuotojos Aušra Mickevičienė ir Elena Rupeikienė, Paežerių bibliotekininkė Irena Valinskienė, Paežerių mokyklos istorijos mokytoja Lionė Kraulėdienė, Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas. Ačiū jiems, o ypatingai šimtams Pilviškių seniūnijos gyventojų, kurių daugelio jau nebėra tarp gyvųjų, skyrusių dėmesio šios knygos rengėjams – mokslininkams ir kraštotyrininkams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju monografijos rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai 7 tūkst. eurų, Pilviškių miestelio bendruomenei (4 344,62 eurų) ir nuolatinei „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rėmėjai UAB „Magnolija“ (10 tūkst. eurų). Be Jūsų nesavanaudiškos paramos šios knygos negalėtume išleisti.

Venantas Mačiekus

 

 

Turinys
     

15

 

Pratarmė

GAMTA

17

*

Daiva Patalauskaitė. Pilviškių apylinkių augalija

ISTORIJA

23

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškiai: seniūnija, miestas, valsčius

60

 

Algimantas Miškinis. Pilviškiai

72

 

Ankevičius. Paežeriai

78

 

 Ardzijauskaitė. Dėl laisvės kovoję pilviškiečiai

85

 

Stasė Matulaitytė. Pilviškių valsčiaus savanoriai

89

 

Vincas Tumosa. Alytaus ulonas iš Balčiūnų

91

 

Berl Kagan. Pilviškių žydai

94

 

Asta Jakaitė. Pilviškių žydų bendruomenė

101

 

Zeevas Goldbergas. Vienos Pilviškių šeimos istorija

105

 

Davidas Reznikas. Atsiminimai apie Pilviškius ir rabiną Avrahamą Abbą Rezniką

125

 

Vincas Tumosa. Kada keliais dardėjo vežimai

127

 

Jonas Starkus. 1944 metų vasara ir ruduo Suvalkijoje

131

 

Elena Rupeikienė. Tremtis ir rezistencija Pilviškių krašte

151

 

Gailė Ambrazienė. Pilviškių valsčiaus gyventojai, nukentėję sovietinės okupacijos metais

213

 

Vytautas Raibikis. Pilviškių mokiniai – laisvės kovų dalyviai

216

 

Vincas Tumosa. Apie „Žalgirio“ mūšį Opšrūtuose

220

 

Marija Giraitytė. Tremtinė iš Pančekių kaimo Petronėlė Giraitienė

233

 

Justinas Giraitis. Tremtinio prisiminimai

243

 

Joana Borisevičienė, Anelė Rutkauskienė. Skaudūs prisiminimai apie tėtį, Oželių kaimo seniūną

246

 

Albinas Kinka. Nuo piemenėlio iki gamyklos direktoriaus

253

 

Justina Kiverienė. Paežerių praeitis

262

 

Vytautas Judickas. Pilviškių seniūnija

285

 

Vida Kilnienė. Paežerių kaimo bendruomenė

288

 

Neringa Budrevičienė. Ramoniškių kaimo bendruomenė

 

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS, KULTŪRINIS GYVENIMAS

 

 

 

290

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškių parapija ir jos kunigai

315

 

Stasė Matulaitytė. Pilviškių valsčiaus knygnešiai ir daraktoriai

324

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškių mokykla iki 1963 metų

327

 

Marija Giraitytė. Pradžios mokyklos Pilviškių ir Paežerių valsčiuose 1918–1940 metais

394

 

Vincas Tumosa. Pirmasis Opšrūtų mokytojas

396

 

Pilviškių pradžios mokyklos nr. 1 kronika

402

 

Marija Giraitytė. Pilviškių valsčiaus pradžios mokyklos pirmosios sovietų ir nacių okupacijos metais (1940–1944)

408

 

Marija Giraitytė. Pilviškių mokytojų kursai

412

 

Marija Giraitytė. Pilviškių valstybinė progimnazija iki okupacijų

421

 

Marija Giraitytė. Pilviškių valstybinė progimnazija pirmosios sovietų ir nacių okupacijos metais (1940–1944)

424

 

Danutė Valiūnienė. Apie Pilviškių Santakos gimnaziją

433

 

Vincas Tumosa. Opšrūtų pradinėje mokykloje po karo (1945–1949)

447

 

Vincas Tumosa. Į mokyklą per šešis tiltus

499

 

Antanas Anskaitis. Neramių pokario metų mokytojai

504

 

Pranas Sasnauskas. Pilviškių gimnazijoje mokėmės būti žmonėmis

509

 

Antanas Anskaitis. Apie „netradicinius“ klasės draugus

514

 

Lionė Kraulėdienė. Trumpa Paežerių mokyklos istorija

533

 

Petras Kriščiukaitis. Atsiminimai apie Paežerių mokyklą

541

 

Algirdas Černeckis. Neprarasta istorinė atmintis

545

 

Vytautas Grinius. Mokytojo ir direktoriaus atsiminimų fragmentai

549

 

Vida Vosylienė (Voveraitytė). Trisdešimt šešeri metai mokykloje

562

 

Vida Petkevičienė. 42 metus skyriau gamtos meilei ugdyti

564

 

Ona Klimienė. Paežerių mokykloje

565

 

Danutė Kriščiukaitienė, Irena Kriukienė. Pilviškių biblioteka

575

 

Irena Valinskienė. Paežerių biblioteka

589

 

Virgilija Marcelionienė. Ramoniškių ir Opšrūtų bibliotekos

595

 

Jūratė Račkelienė. Pilviškių kultūros namai

598

 

Irma Puodžiukaitienė. Apie Pilviškių teatrą

603

 

Eglė Šeštakauskienė. Moterų šokėjų grupė Šešupė

606

 

Linutė Skrinskienė. Alksnėnų kapela Alksnė

611

 

Vincas Tumosa. Nuo Telefunken iki Sony

 

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

 

 

 

620

 

Antanas Anskaitis. Alksnynų kraštas – mano Alksnėnai

635

 

Jonas Brundza. Apie Parausių kaimą ir Brundzus

652

 

Iš profesoriaus Kazio Brundzos neskelbtų atsiminimų. Parengė Jonas Brundza

657

 

Kęstutis Žemaitis. Oželių kaimas

659

 

Algimantas Gureckas. Apie Plioplių kaimą

664

 

Aidas Rimša. Rimšų sodyba ir žmonės

684

 

Juozas Rimša. Trisdešimties metų laikotarpis

688

 

Marija Giraitytė. Giraičių sodyba Pančekių kaime

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

691

 

Rita Židulytė. Sėjos darbai ir papročiai

696

 

Audronė Burnytė. Derliaus nuėmimo darbai ir papročiai

702

 

Dalia Repšytė. Bitininkystė Pilvikių apylinkėse

707

 

Aušra Mickevičienė. Pilviškių valsčiaus sodybos ir gėlių darželiai

720

 

Aušra Mickevičienė. Pilviškių krašto kryždirbystė

742

 

Živilė Paipulaitė. Pilviškiečių namų darbo interjero audiniai

756

 

Angelė Masalskytė. Kaip skalbė mūsų močiutės

760

 

Nijolė Marcinkevičienė. Tradicinė mityba Pilviškių apylinkėse XX amžiaus pirmojoje pusėje

784

 

Venantas Mačiekus. Papročių teisė Pilviškių apylinkėse XX amžiaus pirmojoje pusėje

795

*

Libertas Klimka. Kalendorinių papročių pabiros Pilviškių apylinkėse

808

 

Rita Dūdėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Vestuvių papročiai XX amžiaus pirmojoje pusėje

815

 

Vita Daunytė. Nuotakos kraitis

820

 

Ramunė Naruševičiūtė. Krikštynų papročiai XX amžiaus pirmojoje pusėje

823

 

Margarita Gudynaitė. Senieji laidotuvių papročiai

826

 

Stasė Bloznelytė. Vardinės ir gimimo diena

828

 

Laima Bražinskaitė, Alma Vaičiulytė. Liaudies medicina: gydymo priemonės, būdai, patarimai

839

 

Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija

846

 

Lina Vadoklytė. Kaip senieji pilviškiečiai atspėdavo orų permainas

851

 

Vilija Janušauskienė. Liaudies etiketo emocinės paraštės

862

 

Vytautas Navickas. Draudžiamoji tema

869

 

Monika Balikienė. Bloga akis Pilviškiuose

874

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė. Malūnai Pilviškių apylinkėse Lietuvos nepriklausomybės metais (iki 1940 metų)

 

 

 

KALBA

 

 

 

923

*

Rima Bakšienė. Pilviškių šnekta: tyrimai ir XXI amžiaus pradžios padėtis

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

941

 

Dainuota, sakyta – nugirsta, užrašyta. Tekstus parengė Povilas Krikščiūnas. Melodijas parengė Daiva Vyčinienė

1001

 

Skelbtos pilviškiečių tautosakos bibliografija. Sudarė Povilas Krikščiūnas

 

 

 

ARCHITEKTŪRA, DAILĖ

 

 

 

1005

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Pilviškių apylinkių sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

1072

*

Regimanta Stankevičienė. Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dailės vertybės

 

 

 

ĮŽYMŪS PILVIŠKIEČIAI

 

 

 

1097

 

Vytautas Mešlius. Motiejus Vosylius

1102

 

Antanas Žilinskas. Dr. Vinco Kudirkos moterys

1105

 

Vincas Tumosa. Kad neliktų už mūsų atminties ribų: Ona Žebrauskaitė

1108

 

Antanas Anskaitis. Pilviškių industrijos kūrėjas Albinas Kinka

1110

 

Žymesnių pilviškiečių biografijų sąvadas. Parengė Venantas Mačiekus

1134

 

Apie autorius

1137

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1143

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1146

 

Buvusio Pilviškių valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1147

 

Buvusio Paežerių valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1148

 

Pilviškių seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1150

 

Pilviškių miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1151

 

Paežerių gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1152

 

Ramoniškių gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1153

 

Stirnėnų gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1154

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Pilviškių valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1156

 

Apie seriją Lietuvos valsčiai

1160

 

Rengiamų Lietuvos valsčiai serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2020 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1162

 

Apie seriją Lietuvos valsčiai (anglų k.)

1164

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1166

 

Asmenvardžių rodyklė

 

 

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 961–968. Parengė Venantas Mačiekus

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos
šių straipsnių santraukos.

Contents
     

15

 

Introduction

NATURE

17

*

Daiva Patalauskaitė. Vegetation in the environs of Pilviškiai

HISTORY

23

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškiai: eldership, town and rural district

60

 

Algimantas Miškinis. Pilviškiai.

72

 

Stasys Ankevičius. Paežeriai.

78

 

Danutė Ardzijauskaitė. Pilviškiai people who fought for freedom

85

 

Stasė Matulaitytė. Pilviškiai district volunteers

89

 

Vincas Tumosa. Alytus lancer from Balčiūnai

91

 

Berl Kagan. The Jews of Pilviškiai

94

 

Asta Jakaitė. Jewish community of Pilviškiai

101

 

Zeevas Goldbergas. History of one family from Pilviškiai

105

 

Davidas Reznikas. Memories of Pilvishki and Rabbi Avraham Abba Reznik

125

 

Vincas Tumosa. When carriages lumbered along the roads

127

 

Jonas Starkus. Summer and autumn of 1944 in Suvalkija

131

 

Elena Rupeikienė. Exile and resistance in Pilviškiai area

151

 

Gailė Ambrazienė. Residents of the Pilviškiai district affected by the Soviet occupation

213

 

Vytautas Raibikis. Pilviškiai gymnasium students who participated in freedom fights

216

 

Vincas Tumosa. About the Battle of Žalgiris guerrilla unit in Opšrūtai

220

 

Marija Giraitytė. Petronėlė Giraitienė, an exile from Pančekiai Village

233

 

Justinas Giraitis. Memories of an exile

243

 

Joana Borisevičienė, Anelė Rutkauskienė. Painful memorines of Dad, Oželiai Village elder

246

 

Albinas Kinka. From the shepherd boy to the factory director

253

 

Justina Kiverienė. The past of Paežeriai

262

 

Vytautas Judickas. The eldership of Pilviškiai

285

 

Vida Kilnienė. Paežeriai Village community

288

 

Neringa Budrevičienė. Ramoniškiai Village community

 

 

 

HISTORY. EDUCATION. CULTURAL LIFE

 

 

 

290

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškiai Parish and its priests

315

 

Stasė Matulaitytė. Book smugglers and daraktors in Pilviškiai District

324

 

Stasė Matulaitytė, Vaclovas Strimaitis. Pilviškiai School (before 1963)

327

 

Marija Giraitytė. Primary schools in the districts of Pilviškiai and Paežeriai in 1918–1940

394

 

Vincas Tumosa. The first teacher in Opšrūtai

396

 

Pilviškiai primary school no. 1 chronicle

402

 

Marija Giraitytė. Primary schools in Pilviškiai district during the first Soviet and Nazi occupation (1940–1944)

408

 

Marija Giraitytė. Teacher courses in Pilviškiai

412

 

Marija Giraitytė. Pilviškiai state progymnasium before occupations

421

 

Marija Giraitytė. Pilviškių state progymnasium during the virst Soviet and Nazi occupation (1940–1944)

424

 

Danutė Valiūnienė. About the Santaka Gymnasium in Pilviškiai

433

 

Vincas Tumosa. Opšrūtai primary school after the war (1945–1949)

447

 

Vincas Tumosa. To the school over six bridges

499

 

Antanas Anskaitis. Teachers in the turbulent post-war years

504

 

Pranas Sasnauskas. In Pilviškiai Gymnasium we learned to be human

509

 

Antanas Anskaitis. About “non-traditional” classmates

514

 

Lionė Kraulėdienė. A brief history of Paežeriai School

533

 

Petras Kriščiukaitis. Memories of Paežeriai School

541

 

Algirdas Černeckis. Historical memory not lost

545

 

Vytautas Grinius. Fragments of teacher and principal memories

549

 

Vida Vosylienė (Voveraitytė). Thirty-six years in the school

562

 

Vida Petkevičienė. I have dedicated 42 years to cultivate the love of nature

564

 

Ona Klimienė. In the school of Paežeriai

565

 

Danutė Kriščiukaitienė, Irena Kriukienė. The library of Pilviškiai

575

 

Irena Valinskienė. The library of Paežeriai

589

 

Virgilija Marcelionienė. The libraries in Ramoniškiai and Opšrūtai

595

 

Jūratė Račkelienė. Pilviškiai House of Culture

598

 

Irma Puodžiukaitienė. About the theatre

603

 

Eglė Šeštakauskienė. The Šešupė women dancers

606

 

Linutė Skrinskienė. Alksnė choir in Alksnėnai

611

 

Vincas Tumosa. From Telefunken to Sony

 

 

 

HISTORY. HISTORIES IF VILLAGES AND FAMILIES

 

 

 

620

 

Antanas Anskaitis. The land of alder groves my Alksnėnai

635

 

Jonas Brundza. About the village of Parausiai and Brundzai

652

 

From unpublished memories of Prof. Kazys Brundza. Prepared by Jonas Brundza

657

 

Kęstutis Žemaitis. The village of Oželiai

659

 

Algimantas Gureckas. About the village of Pliopliai

664

 

Aidas Rimša. Rimšai homestead and people

684

 

Juozas Rimša. Thirty-year period

688

 

Marija Giraitytė. Giraičiai homestead in Pančekiai Village

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

691

 

Rita Židulytė. Sowing works and customs

696

 

Audronė Burnytė. Harvesting work and customs

702

 

Dalia Repšytė. Beekeeping

707

 

Aušra Mickevičienė. Homesteads and flower gardens in Pilviškiai District

720

 

Aušra Mickevičienė. Crossmaking in the area of Pilviškiai

742

 

Živilė Paipulaitė. Homework interior fabrics by Pilviškiai people

756

 

Angelė Masalskytė. How our grandmothers laundered

760

 

Nijolė Marcinkevičienė. Traditional diet in the area of Pilviškiai in the first half of the 20th century

784

 

Venantas Mačiekus. Customs law in Pilviškiai area in the first half of the 20th century

795

*

Libertas Klimka. Crumbs of calendar customs in the area of Pilviškiai

808

 

Rita Dūdėnaitė. Wedding customs in the first half of the 20th century

815

 

Vita Daunytė. Bride’s dowry

820

 

Ramunė Naruševičiūtė. Christening customs in the first half of the 20th century

823

 

Margarita Gudynaitė. Old funeral customs

826

 

Stasė Bloznelytė. Name- and birth-day

828

 

Laima Bražinskaitė, Alma Vaičiulytė. Folk medicine: treatments, methods and advice

839

 

Ona Misiūnaitė. Folk veterinary medicine

846

 

Lina Vadoklytė. How the old people of Pilviškiai guessed the weather changes

851

 

Vilija Gladutytė. The emotional margins of folk etiquette

862

 

Vytautas Navickas. A prohibited subject

869

 

Monika Balikienė. An evil eye

874

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Mills in the area of Pilviškiai during the years of Lithuania’s independence (before 1940)

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

923

*

Rima Bakšienė. Pilviškiai dialect: research and the status at the start of the 21st century

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

941

 

Sung or said – heard and written. The texts and melodies prepared respectively by Povilas Krikščiūnas and Daiva Vyčinienė.

1001

 

Bibliography of published folklore of Pilviškiai people. Compiled by Povilas Krikščiūnas

 

 

 

ARCHITECTURE AND ART

 

 

 

1005

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Architecture of sacral and parish buildings in Pilviškiai area

1072

*

Regimanta Stankevičienė. Art valuables of the Alksnėnai Church of the Assumption of the Virgin Mary

 

 

 

PILVIŠKIAI CELEBRITIES

 

 

 

1097

 

Vytautas Mešlius. Motiejus Vosylius.

1102

 

Antanas Žilinskas. The women of Dr. Vincas Kudirka

1105

 

Vincas Tumosa. To stay out of our memory: Ona Žebrauskaitė

1108

 

Antanas Anskaitis. Pilviškiai industry developer Albinas Kinka

1110

 

Corpus of biographies of Pilviškiai people. Prepared by Venantas Mačiekus

1134

 

About the authors

1137

 

Summaries of scientific research papers

1143

 

Abbreviations

1146

 

The demographic map of former Pilviškiai Valsčius (after the Lithuanian Census of 1923). Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1147

 

The demographic map of former Paežeriai Valsčius (after the Lithuanian Census of 1923). Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1148

 

The map of Pilviškiai Eldership. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1150

 

The map of Pilviškiai Town. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1151

 

The map of Paežeriai Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1152

 

The map of Ramoniškiai Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1153

 

The map of Stirnėnai Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1154

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Pilviškiai Valsčius shown darker. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1156

 

About the Lietuvos valsčiai series

1160

 

The map of Lietuvos valsčiai series monographs to be Publisher and those published before the end of 2020. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1162

 

About the Lietuvos valsčiai series (in English)

1164

 

Alphabetical list of the former Lithuanian rural districts

1166

 

The index of personal names

 

 

 

The insert of colour illustrations, pp. 961–968. Prepared by Venantas Mačiekus


* The asterisk marks the articles approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Commission for Scientific Works. Summaries in English are given at the end of the book.

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2021 02 17

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt