Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Ramygala 2 dalis

33-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 102 autoriai, 158 straipsniai, 1332 puslapių, 400 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-033-1
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta...

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI 1990–2020

RAMYGALOS 650 METŲ JUBILIEJUI 1370–2020

„Ramygala“– 33-ioji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos 2-jų dalių monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (1990–2020), Ramygalos 650 metų jubiliejui ir kitiems svarbiausiems Ramygalos krašto istoriniams įvykiams.
Monografijos 2-osios dalies 158 straipsniuose, parašytuose 102 autorių (iš jų – 7 profesoriai, 12 mokslo daktarų), pasakojama Ramygalos krašto miškų ūkio, praeities istorija, prisimenami senieji papročiai, tradicijos.
Šioje monografijos 2-ojoje dalyje daug straipsnių skiriama 1918 m. ramygaliečių kovoms už mūsų valstybę, Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams, apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu už narsą, taip pat okupacijos laikmečiui, Ramygalos krašto gyventojams, nukentėjusiems nuo sovietų okupacijos režimo, 1990 metų Lietuvos valstybės atkūrimo laikotarpiui, pasakojama apie Ramygalos gimnazijos 100-mečio, Kultūros centro 70-mečio šventes. Knygoje aprašomos ramygaliečių gyvenamosios vietos, jų gyventojų darbai ir pomėgiai, Ramygalos krašto žemės ūkio bendrovės ir jų vadovai, sugebėjusieji kolūkius pertvarkyti į žemės ūkio bendroves, daug straipsnių skiriama ir žymiausiems krašto žmonėms.
Monografijoje skelbiama mokslininkų, kraštotyrininkų lokalinių tyrimų ekspedicijos po Ramygalos kraštą dalyvių surinkta medžiaga (seniausios nuotraukos, dokumentai, žemėlapiai), gyventojų pasakojimai apie praeitį, švenčių ir darbymečių papročius.
Išleidus „Ramygalos“ monografijos 2-ąją dalį, „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 43 monografijos, 58 tomai, 66 884 puslapiai, 5 338 straipsniai, kuriuos parašė 2 574 autoriai.

Rengėjai

Vyriausioji redaktorė sudarytoja 
GRAŽINA NAVALINSKIENĖ

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktorius
PETRAS JONUŠAS

Kalbos redaktoriai
GRAŽINA NAVALINSKIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorės
GRAŽINA NAVALINSKIENĖ, RASA KAŠĖTIENĖ (moksliniai str.)

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketodailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotojos
VIOLETA BARKAUSKAITĖ, SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS ERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Ramygala. 2022 m. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Pagrindiniai finansuotojai ir rëmėjai
UAB „Konversita“, UAB „Magnolija“, Panevėžio rajono savivaldybė, UAB „Vilniaus stiklas“, ŽŪB „Jotainiai“

Knyga išleista 2023

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Finansuotojai ir rėmėjai

   

 Finansuotojai ir rėmėjai

Suma, Eur

UAB „Konversita“ (direktorius Vaidas Juška)

20 000,00

UAB „Magnolija“ (direktorius Petras Jonušas)

15 000,00

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (meras Povilas Žagunis)

3 000,00

UAB „Vilniaus stiklas“ (direktorius Antanas Mikalauskas)

500,00

ŽŪB „Jotainiai“ (vadovas Eimantas Čeponis)

500,00

Kun. Alfredas Puško, Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas

300,00

Ėriškių žemės ūkio bendrovė (vadovas Gytis Giedraitis)

300,00

Darius Mykolaitis (UAB „Statybų lyga“)

200,00

VšĮ „Bistrampolio dvaras“ (direktorius kun. Rimantas Gudelis)

200,00

Vladislava ir Algis Šegamogai

100,00

Vlada Šegamogienė (2023 10 01) 40,00
Elena Augulienė (2023 10 01) 30,00

Adelė Banienė

30,00

Irena Zubauskienė

30,00

Iš viso:

40 230,00

 

Pratarmė

Monografijos „Ramygala“ 2-oji dalis pradėta rengti tuojau pat po monografijos 1-osios dalies išleidimo 2016 m. Šioje knygoje toliau tęsiamas pasakojimas apie Ramôgalą ir jos apylinkes, istorijos įdomiausius įvykius, gyventojus, jų gyvenamąsias vietas, šventes, papročius, kūrybingiausius šio krašto žmones, jų darbus.

Kad knygoje būtų pateikta kuo daugiau faktinės medžiagos, iliustracijų, „Versmės“ leidykla organizavo net dvi šios knygos straipsnių autorių – mokslininkų, kraštotyrininkų – ekspedicijas į Ramygalą ir jos apylinkes. Lankydamiesi kaimuose ir gyvenvietėse, ekspedicijų dalyviai surinko daug seniausių nuotraukų, žemėlapių, dokumentų, užrašė Ramygalos krašto gyventojų prisiminimų ir pasakojimų apie svarbiausius istorinius įvykius, darbus, kūrybą, žymiausius ramygaliečius.

Antrąją monografijos „Ramygala“ dalį sudaro šeši skyriai – „Gamta“, „Istorija“, „Etninė kultūra“, „Kalba“, „Tautosaka“, „Ramygalos krašto žmonės“.

Pirmas knygos „Istorijos“ skyrius sudarytas iš poskyrių „Ramygalos krašto senovė ir kovos dėl Lietuvos ateities“, „Okupacijos metai Ramygaloje“, „Ramygala, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę“, „Ramygaliečių gyvenamosios vietos“, „Ramygalos dvarai ir palivarkai“, „Švietimas ir kultūra“, „Bažnyčios Ramygalos krašte“. Čia didžiausias dėmesys skiriamas ramygaliečiams, 1918 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams, Lietuvos nepriklausomybės gynėjams, apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu už narsą, gyventojams, nukentėjusiems nuo sovietų okupacijos režimo, seniūnijos darbams ir veiklai, gavus Europos Sąjungos paramą.

Poskyryje „Ramygaliečių gyvenamosios vietos“ žymus Panevėžio istorikas, kraštotyrininkas Petras Juknevičius pateikia įdomių straipsnių apie ramygaliečių gyvenamąsias vietas (Kučiÿ, Šatr¸nų, Šilãičių, Pašiliÿ II kaimus ir kt.), viešosios įstaigos „Bistrampolio dvaras“ darbuotojai pasakoja apie šio istorijos paminklo naujausius pokyčius. Ramygaliečiai, jau seniai išvykę gyventi kitur iš savo gimtinės, perskaitę prof. Liberto Klimkos straipsnius, sužinos apie Ramygalos bažnyčios bokšte esančias įdomybes: XVI a. Karaliãučiuje (dabar – Kaliningrådas) išlietą varpą ir jo kelionę į Ramygalos bažnyčios bokštą, apie senovinį laikrodį, apie Ramygalos kunigo, klebono Alfredo Puško ir ramygaliečio, Pasvalio bažnyčios kunigo Povilo Miškinio padovanotus Ramygalos bažnyčiai naujuosius varpus, sužinoti daug nuostabių dalykų apie savo gimtąjį kraštą.

Įdomūs ir kitų poskyrių straipsniai apie 2018 m. minėtą Ramygalos gimnazijos
100 metų jubiliejų, apie gimnazijos archyvo turtus – senuosius Pedagogų
tarybos posėdžių protokolus, leidinius, saugomus gimnazijos Kraštotyros muziejuje,
apie Ramygalos kultūros centro 70-mečio šventę.

Monografijos skaitytojus sudomins ir „Etninės kultūros“ skyriaus straipsniai,
parašyti etnologo Aleksandro Žarskaus, nagrinėjantys dorovinių vertybių likimą
XXI amžiuje, kitų autorių straipsniai, apibūdinantys Ramygalos krašto kulinarijos
įdomybes, apie liaudies meistrus, medžio drožėjus, keramikus, kalvius, apie
kryždirbystę.

Skyriuje „Kalba“ spausdinamas Lietuvių kalbos instituto dr. Kazimiero Garšvos
mokslinis straipsnis „Lietuva, lietuviai, mūsų kalba“, apibūdinantis mūsų gimtosios
kalbos, tarmių, patarmių, vietovardžių istoriją, aptariami Ramygalos krašto
kalbininko profesoriaus Juozo Balčikonio moksliniai darbai, surinkti kalbos lobiai.

Skaitydami „Tautosakos“ skyriuje skelbiamus etnomuzikologės, Valstybinės
Jono Basanavičiaus bei Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės
prof. dr. Daivos Vyčinienės (Račiūnaitės), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
mokslo darbuotojo Povilo Krikščiūno straipsnius suprasime, kokius neišsemiamas
tautosakos lobius – liaudies dainas, patarles, priežodžius, frazeologizmus, sakmes,
legendas – turime.

Šioje knygoje ypatingas dėmesys skiriamas Ramygalos krašto žemės ūkio
bendrovėms, jų vadovams, sugebėjusiems kolūkių nykimo metais labai efektyviai
pertvarkyti kolūkius į žemės ūkio bendroves; žymiausius ramygaliečius, jų mokslinius
ir kitus svarbius darbus, skirtus Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems šią knygą parengti ir išleisti –
„Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei,
dailininkei Onai Liugailienei, informacinių sistemų specialistei Rimgailei
Pilkionienei, maketuotojoms Violetai Barkauskaitei ir Sigridai Juozapaitytei, UAB
„Konversita“ direktoriui Vaidui Juškai, Pånevėžio r. savivaldybės merui Povilui
Žaguniui ir vicemerui Antanui Pociui, Ramygalos seniūnijos seniūnui Valdui Chirv,
seniūno pavaduotojai Linai Juozaitienei, Ramygalos bažnyčios klebonui kun. Alfredui
Puško, UAB ,,Vilniaus stiklas“ direktoriui Antanui Mikalauskui, Jotãinių
žemės ūkio bendrovės vadovui Eimantui Čeponiui, ¨riškių žemės ūkio bendrovės
vadovui Gyčiui Giedraičiui, UAB ,,Statybų lyga“ vadovui Dariui Mykolaičiui, VšĮ
,,Bistrampolio dvaras“ vadovui, kun. Rimantui Gudeliui, Kultūros centro direktorei
Loretai Kubiliūnienei, bibliotekininkei Marytei Čeponienei, Ramygalos gimnazijos
Kraštotyros muziejaus vadovei Irenai Zubauskienei, knygyno ,,Šviesva“ vadovei
Žanetai Dangveckienei, visiems rėmėjams ir straipsnių autoriams.

Už visapusišką pagalbą rengiant šią knygą dėkoju ir savo dukrai Daivai
Balbierienei (Navalinskaitei), jos vyrui Aleksandrui Balbieriui, vaikaičiams Justinui
ir Povilui.

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

 

Turinys
     

20

 

Turinys anglų kalba

35

 

Pratarmė

GAMTA

37

 

 Rimantas Juozaitis. Ramygalos girininkija

41

 

 Vidas Misevičius. Ramygalos miškų ūkio istorija

 

ISTORIJA

 

ISTORIJA. RAMYGALOS KRAŠTO SENOVĖ IR KOVOS DĖL LIETUVOS ATEITIES

     

55

*

 Ilona Vaškevičiūtė. Ramygala: seniausioji krašto praeitis

87

 

 Vytautas Urbanavičius. Uliūnų senkapis

96

 

 Irena Zubauskienė. Revoliuciniai sąjūdžiai Ramygaloje

100

 

 Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos krašto savanoriai – Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai

102

 

 Ričardas Čepas. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923)

123

 

 Julija Rasiulytė. Ramygalos valsčiaus karys savanoris Kazys Rasiulis

130

 

 Irena Zubauskienė, Marytė Čeponienė, Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). 1918–1920 m. Nepriklausomybės kovų Ramygalos valsčiaus Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriai

168

 

 Jonas Nemanis. Apie žydus, gyvenusius Ramygaloje

172

 

 Jonas Nemanis. Nepriklausomybės šventė ir paminklas

175

 

 Jonas Nemanis. Kaip mes gyvenome Ramygaloje su romais (čigonais)

176

 

 Irena Zubauskienė. Žydų mokykla Ramygaloje

180

 

 Jonas Nemanis. Organizacijos Ramygaloje Nepriklausomos Lietuvos metais

191

 

 Jonas Nemanis. Prezidentas Antanas Smetona ir Leonas Kuliavas

193

 

Jonas Nemanis. Gyvenimas Mėtytiniuose Antrojo pasaulinio karo metais

 

ISTORIJA. OKUPACIJOS METAI RAMYGALOJE

     

195

 

Marija Sereikienė. Karo pradžia ir pokario metai

198

 

 Jonas Nemanis. Reikėjo tarnauti ir vokiečių kariuomenėje

200

 

 Jonas Nemanis. Semaškos šeima Ramygaloje

202

 

 Jonas Nemanis. Antroji sovietų okupacija Naujadvaryje, Ramygaloje, Truskavoje

205

 

 Stasė Mildažienė (Kairytė). Mano šeimos gyvenimas

208

 

 Nijolė Dlugauskaitė, Kęstutis Kasparas. Ramygalietės mokytojos Onos Kazėnienės (Kuodytės) lemtis

216

 

 Stanislovas Abromavičius. Partizanų motina Antanina Strikulienė

219

 

Antaninos Kisielienės (Radzevičiūtės)-Lelijos pasakojimas apie ryšininkės veiklą. Užrašė Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

224

 

 Janina Petravičienė (Marozaitė). Gimnazisčių odisėja

234

 

 Lina Budreikaitė. Kolūkiai Ėriškių krašte

238

 

 Jonas Nemanis. Sovietai atėmė mūsų arklį

240

 

Bronius Piliponis. Atsiminimai apie darbą kolūkyje

244

 

Emilija Ulienė. Tremties aidai

247

 

Julius Gvergždys. Tremtinio godos

250

 

Antanas Kiveris. Ešelonai į Rytus

256

 

Gailė Ambrazienė. Ramygalos gyventojai, nukentėję nuo sovietų okupacijos režimo

 

ISTORIJA. RAMYGALA, ATKŪRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

     

306

 

Valdas Chirv. Paminklas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos signatarui

308

 

Antanas Stasiškis. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija

318

 

Gailė Ambrazienė. Truskavos ir Uliūnų gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo

325

 

Danutė Pociuvienė. Gedulo ir vilties dieną Ramygaloje skambėjo okupacijos aukų pavardės

328

*

 Antanas Svetikas. Kooperacija Ramygaloje ir jos apylinkėse

353

 

Edita Basijokaitė, Gustina Jaraitė. Ąžuolų ir jaunystės grąžinimas Ramygalai

357

 

 Žaneta Dangveckienė (Velikonytė). „Šviesva“ – Ramygalos knygynas

362

 

Lina Juozaitienė. Ramygalos automobilių lenktynių trasa

364

 

Lina Juozaitienė. Europos Sąjungos parama Ramygalos seniūnijai

375

 

Loreta Kubiliūnienė. Ramygalos kultūros centro 70-metis

393

 

 Elena Augulienė. Skamba varpai, Aleliuja!

397

 

Buvusio Ramygalos valsčiaus gyvenamųjų vietų ir gyventojų sąrašas

402

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos krašto gyventojai

412

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygaliečiai

 

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

     

429

 

Leonas Švarlys. Atsiminimai apie gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje ir kolūkių kūrimą Aukštadvaryje

433

 

 Birutė Kotryna Banaitienė. Ėriškių paštas

434

 

 Zigmas Sakalauskas. Knygnešio Mataušo Mažeikos šeimos istorija Ėriškiuose

438

 

Vytautas Adomaitis. Juškaičių kaimas

440

 

Vincas Šidlauskas. Užartėlės kaimas

446

 

Vincas Šidlauskas. Šukionių kaimas

459

 

 Antanina Ulytė. Iš Uliūnų praeities

461

 

 Rita Svirskytė. Prisimenant Feliksą Svirskį

463

 

 Kazys Dūda. Jonas Dūda iš Dūdonių kaimo

467

 

 Paulina Juodikienė (Cemnolonskaitė). Prisiminimai apie Uliūnus

472

 

Jovita Kučytė. Uliūnų mokykla

474

 

Aldona Zagorskytė. Uliūniečiai – Lietuvos patriotai

488

 

Petras Juknevičius. Pašilių II kaimo istorija

490

 

 Petras Juknevičius. Šilaičių kaimas

492

 

 Petras Juknevičius. Daukšynės kaimas

494

 

 Petras Juknevičius. Šatrėnų kaimo istorija

496

 

 Petras Juknevičius. Kučių kaimas

498

 

 Petras Juknevičius. Drūlupis – išnykęs kaimas

 

ISTORIJA. RAMYGALOS DVARAI IR PALIVARKAI

     

500

 

 Petras Juknevičius. Aukštadvario dvaro istorija

503

 

 Lina Budreikaitė. Dvarai ir palivarkai Ėriškių krašte

507

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Mikališkio dvaras

509

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Pauslajo dvaro praeitis

513

 

Edmundas Rinkevičius. Vitoldas Gombrovičius – Ramygalos krašto dvarininkų palikuonis

516

 

Kristina Kriugiškienė. Bistrampolio dvaras amžiams bėgant

525

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Mikališkio dvaro ir kiti seniausieji ramygaliečių dokumentai

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

     

548

 

Jonas Nemanis. Ramygalos pradžios mokykla ir jos mokytojai

554

 

Ramygalos gimnazija. Stanislovo Masioko prisiminimai

566

 

 Angelė Tevelionienė (Pranauskaitė). Atsiminimai apie mokymąsi Sibire

573

 

Stasė Sabonienė (Marcinonytė). Neužmirštami metai Ramygaloje

577

 

 Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos gimnazijos istorija dokumentų puslapiuose

691

 

 Dovilė Barvičiūtė. Ramygalos gimnazija šventė Šimtmečio jubiliejų

702

 

Vilma Pakeltytė. Ėiškių biblioteka

704

*

 Inga Pečeliūnienė. Kultūrinė veikla Ramygaloje

730

 

Daina Banaitienė. Ėriškių kultūros centras

732

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių mokykla: istorijos įvykiai ir datos

735

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos krašto mokyklos, mokiniai ir mokytojai

 

ISTORIJA. BAŽNYČIOS RAMYGALOS KRAŠTE

     

750

 

Libertas Klimka. Ramygalos bažnyčios bokšte – techninio paveldo įdomybės

757

 

 Jonas Nemanis. Katalikų švenčių bažnytinės apeigos

776

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių bažnyčia

781

 

 Lina Budreikaitė. Kunigas Mykolas Banaitis

783

 

 Elena Augulienė. Prisimename kunigą kleboną Edmundą Rinkevičių

 

ETNINĖ KULTŪRA

     

789

 

Jonas Nemanis. Taip šventė ramygaliečiai

796

*

Jonas Mardosa. Religiniai papročiai ir bendruomeninės religinės apeigos XX a. pirmojoje pusėje

812

 

Aleksandras Žarskus. Lyčių santykiai socialinėje ir asmeninėje sąmonėje

818

 

Aleksandras Žarskus. Žmogaus teisių ir demokratinių laisvių pavojai

823

 

Jonas Nemanis. Prisimenu Pupų dėdę (Petrą Biržį)

825

 

 Jonas Nemanis. Malūnai Ramygaloje

828

 

Romualdas Alekna. Kalvių darbo antkapiniai paminklai Ramygalos apylinkių kapinėse

833

 

Jonas Nemanis. Ramygalos krašto kalvis

834

 

Irena Zubauskienė. Kalvis Antanas Markevičius

835

 

Irena Zubauskienė. Liaudies meistras Boleslovas Stasiukaitis

837

 

 Laima Kiškienė. Ramygalietiški kepiniai

843

 

Jonas Nemanis. Kaip darydavo alų Ramygalos krašte

849

 

Lina Budreikaitė. Ėriškiečių papročiai

870

 

Aleksandras Žarskus. Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu

 

KALBA

     

883

*

Kazimieras Garšva. Lietuva, lietuviai ir mūsų kalba

897

 

Danutė Čiapienė. Juozo Balčikonio rinkti Ėriškių krašto frazeologizmai

901

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių vietovardžiai

903

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių gyventojų pavardės

 

TAUTOSAKA

     

907

*

 Daiva Vyčinienė (Račiūnaitė). Ramygalos krašto dainuojamoji tradicija

943

 

Pokario metų Uliūnų krašto dainos. Užrašė Vytautas Adomaitis

964

*

Povilas Krikščiūnas. Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose

972

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos krašto patarlės, priežodžiai, frazeologizmai

982

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių krašto tautosaka

 

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

     

991

 

Lina Budreikaitė. Profesorius, kalbininkas Juozas Balčikonis

997

 

Justas Jasėnas. Didysis ėriškietis

1000

 

 Danutė Čiapienė. Jonas Balvočius-Gerutis – kaimo šviesuolis

1003

 

 Stasė Mikeliūnienė. Švietėjas, rašytojas, kunigas Jonas Balvočius-Gerutis

1009

 

Libertas Klimka. Astronomijos žinių pradžiamokslio sodiečiams autorius

1013

 

Vytautas Baliūnas. Astronomo Antano Juškos prisiminimai

1020

 

Joana Viga Čiplytė. Ramygaloje žvaigždes skaičiavo

1024

 

Stasė Mikeliūnienė. Kazimieras Masiliūnas – tautos mokyklos kūrėjas

1031

 

Stasė Mikeliūnienė. Leonas Kuodys: kalbininkas, mokytojas, poetas

1042

 

Kazys Šimonis. Dailininko gyvenimo nuotrupos

1047

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Lietuvos karininkas Jonas Semaška

1050

 

Lina Budreikaitė, Jonas Sabalys. Žurnalistas Stanislovas Kriaučiūnas

1054

 

Vita Statkevičiūtė, Kęstutis Statkevičius, Birutė Sabaliauskienė. Gydytojas Jonas Statkevičius

1057

 

Joana Viga Čiplytė. Skulptoriaus Kazimiero Kisielio gyvenimas ir kūryba

1064

 

Marija Sereikienė. Jonas Graičiūnas: žmogus, poetas, vertėjas

1066

 

Virmantas Velikonis. Lietuvos kaimui reikia Jeronimo Kraujelio

1068

 

Domas Petrulis. Virmantas Velikonis: politikas, visuomenininkas, Seimo narys

1070

 

Marytė Čeponienė. Juozas Bliuvas Ramygaloje

1071

 

Marija Pašakinskienė (Vrubliauskaitė). Dailininkas Vladas Vrubliauskas

1073

 

Irena Zubauskienė. Ramygalietė liaudies menininkė Valentina Vrubliauskienė

1075

 

Janina Peleckienė. Alfonsas ir Gytis Giedraičiai Ėriškiuose

1079

 

Vytautas Tarvydas. Dr. Juozo Kunsko mokslinis palikimas

1083

 

Laima Kunskaitė. Atsiminimai apie Tėtį Juozą Kunską

1085

 

Eglė Borisevičienė (Velaniškytė). Jonas Velaniškis – elektrinių statytojas

1089

 

Asta Žemkauskienė. Keramikos specialistė Ramygaloje ir Lietuvoje

1095

 

Angelė Narbutienė. Antano Algimanto Balčiūno, Jotainių žemės ūkio bendrovės vadovo, darbų naujas tarpsnis

1099

 

Regina Petrulytė, Laima Černienė, Valdas Chirv, Alfredas Puško, Loreta Kubiliūnienė, Irena Zubauskienė, Marytė Čeponienė, Jeronimas Laucius. Algis Adašiūnas – Ramygalos gimnazijos direktorius

1107

 

 Jūratė Gaidelienė. Istorikas Arūnas Astramskas

1116

 

 Viltė Mykolaitytė. Darius Mykolaitis – AB „Statybų lyga“ vadovas

1119

 

 Vytautas Žeimantas. Rašytojas Jeronimas Laucius – žmogus, sėjantis gėrį

1130

 

Rūta Bagdonienė. Marytė Čeponienė – Ramygalos kultūros šviesulys

1135

 

Vladislava Šegamogienė. Marytė Čeponienė: bibliotekininkė, knygos mylėtojų puoselėtoja

1138

 

 Gabija Siurbytė. Adolfas Siurbis – Lietuvos stiklininkų asociacijos prezidentas

1144

 

Alfredas Puško. Kunigo kelionė

1156

 

Saulė Matulevičienė. Sekanti paskui savo laimę

1167

 

Varsa Zakarienė (Liutkutė). Etnomuzikologė, profesorė Daiva Vyčinienė (Račiūnaitė)

1175

 

Rūta Jankūnienė. Docentas, mokslų daktaras Julius Gvergždys – ramygalietis

1180

 

Marija Liugienė. „...save laikau mokiniu...“

1186

 

 Kristina Kriugiškienė. Kunigas Rimantas Gudelis

1190

 

Vytautas Miškinis. Kunigas kanauninkas Povilas Miškinis

1197

 

Algirdas Eduardas Čižas, Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Turiningi Juozo Atkočiūno gyvenimo puslapiai

1204

 

Elena Augulienė. Draugijos vadovė ir kuopos pirmininkė

 

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS. INTERVIU SU RAMYGALIEČIAIS

     

1221

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Interviu su Panevėžio rajono savivaldybės meru Povilu Žaguniu

1269

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Interviu su Ramygalos seniūnijos seniūnu Valdu Chirv

1273

 

Linkėjimai Ramygaliečiams ir Ramygalai. Parengė Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

1277

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, santraukos (anglų k.)

1283

 

Apie autorius

1288

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1292

 

Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

1293

 

Ramygalos valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1294

 

Ramygalos seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1295

 

Ramygalos miesto žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1297

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1298

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1300

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1302

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1307

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1308

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1310

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Violeta Barkauskaitė, Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 1225–1268. Parengė Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos
šių straipsnių santraukos.

Contents

20

 

Contents in English

35

 

Introduction

 

 

 

NATURE

 

 

 

37

 

Rimantas Juozaitis. The Ramygala Forestry

41

 

 Vidas Misevičius. The history of Ramygala forestry enterprise

 

 

 

HISTORY

 

 

 

HISTORY. THE ANCIENT TIMES OF RAMYGALA LAND AND STRUGGLES FOR THE FUTURE OF LITHUANIA

 

 

 

55

*

Ilona Vaškevičiūtė. Ramygala: the oldest past of the region

87

 

Vytautas Urbanavičius. Uliūnai old cemetery

96

 

Irena Zubauskienė. Revolutionary movements in Ramygala

100

 

 Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Volunteer defenders of Lithuanian Independence in Ramygala area

102

 

Ričardas Čepas. Volunteer creators of the Lithuanian army (1918–1923)

123

 

Julija Rasiulytė. Kazys Rasiulis, a volunteer soldier from the Ramygala District

130

 

 Irena Zubauskienė, Marytė Čeponienė, Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The Knights of the Vytis Cross Order of the 1918–1920 Independence fights from Ramygala area

168

 

 Jonas Nemanis. About the Jews who lived in Ramygala

172

 

Jonas Nemanis. The Independence Day and Monument

175

 

Jonas Nemanis. How we lived in Ramygala with Romani people (Gypsies)

176

 

Irena Zubauskienė. The Jewish School in Ramygala

180

 

 Jonas Nemanis. The institutions in Ramygala during the years of Independent Lithuania

191

 

Jonas Nemanis. The president Antanas Smetona and Leonas Kuliavas

193

 

Jonas Nemanis. The life in Mėtytiniai during the World War II

 

HISTORY. OCCUPATION YEARS IN RAMYGALA

     

195

 

Marija Sereikienė. The beginning of the war and the post- war years

198

 

Jonas Nemanis. Serving in German army was also necessary

200

 

Jonas Nemanis. The Semaškos family in Ramygala

202

 

 Jonas Nemanis. The The Second Soviet occupation in Naujadvaris, Ramygala and Truskava

205

 

Stasė Mildažienė (Kairytė). The life of my family

208

 

Nijolė Dlugauskaitė, Kęstutis Kasparas. The fate of Ramygala teacher Ona Kazėnienė (Kuodytė)

216

 

Stanislovas Abromavičius. Antanina Strikulienė, the mother of partisans

219

 

A story about the activities of a partisan liaison officer by Antanina Kisielienė (Radzevičiūtė) aka Lelija. Put down by Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

224

 

Janina Petravičienė (Marozaitė). The odyssey of high school girls

234

 

Lina Budreikaitė. Kolkhozes in the area of Ėriškiai

238

 

Jonas Nemanis. The Soviets took our horse away

240

 

Bronius Piliponis. The memories of working in a kolkhoz

244

 

Emilija Ulienė. The echoes of deportations

247

 

Julius Gvergždys. The dreams of an exile

250

 

Antanas Kiveris. The echelons to the East

256

 

Gailė Ambrazienė. The Ramygala population affected by Soviet occupation regime

 

HISTORY. RAMYGALA AFTER THE RESTORATION OF LITHUANIA’S INDEPENDENCE

     

306

 

Valdas Chirv. The monument to the signatory of the Declaration by the Movement for the Struggle for the Freedom of Lithuania

308

 

Antanas Stasiškis. The February 16, 1949 Declaration of the Movement for the Struggle for the Freedom of Lithuania

318

 

Gailė Ambrazienė. The Truskava and Uliūnai population affected by the Soviet regime

325

 

Danutė Pociuvienė. The names of the victims of the occupation were heard on the Day of Mourning and Hope in Ramygala

328

*

 Antanas Svetikas. The cooperation in Ramygala and its area

353

 

Edita Basijokaitė, Gustina Jaraitė. The return of oaks and youth to Ramygala

357

 

 Žaneta Dangveckienė (Velikonytė). The Šviesva book store in Ramygala

362

 

 Lina Juozaitienė. The auto racing track in Ramygala

364

 

Lina Juozaitienė. The European Union support to the Ramygala Eldership

375

 

 Loreta Kubiliūnienė. The 70th anniversary of the cultural centre in Ramygala

393

 

Elena Augulienė. The bells are ringing, Hallelujah!

397

 

The list of places of residence and population of the former Ramygala Valsčius

402

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The residents of the Ramygala district

412

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The Ramygalians

 

 

 

HISTORY. RESIDENCE PLACES OF RAMYGALIANS

 

 

 

429

 

 Leonas Švarlys. The memories of life in the Independent Lithuania and formation of kolkhozes in Aukštadvaris

433

 

Birutė Kotryna Banaitienė. The Ėriškiai Post Office

434

 

Zigmas Sakalauskas. The history of the book smuggler Mataušas Mažeika family in Ėriškiai

438

 

Vytautas Adomaitis. The village of Juškaičiai

440

 

Vincas Šidlauskas. The village of Užartėlė

446

 

Vincas Šidlauskas. The village of Šukioniai

459

 

 Antanina Ulytė. From the past of Uliūnai

461

 

Rita Svirskytė. Remembering Feliksas Svirskis

463

 

Kazys Dūda. Jonas Dūda from the Dūdoniai Village

467

 

Paulina Juodikienė (Cemnolonskaitė). The reminiscences about Uliūnai

472

 

Jovita Kučytė. The school in Uliūnai

474

 

Aldona Zagorskytė. The people of Uliūnai are patriots of Lithuania

488

 

Petras Juknevičius. The history of the Pašiliai II Village

490

 

Petras Juknevičius. The Šilaičiai Village

492

 

Petras Juknevičius. The Daukšynė Village

494

 

Petras Juknevičius. The history of the Šatrėnai Village

496

 

Petras Juknevičius. The Kučiai Village

498

 

Petras Juknevičius. Drūlupis is a vanished village

 

 

 

HISTORY. MANORS AND FOLWARKS IN RAMYGALA

 

 

 

500

 

Petras Juknevičius. The history of Aukštadvaris Manor

503

 

 Lina Budreikaitė. The manors and folwarks in the area of Ėriškiai

507

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). The Mikališkis Manor

509

 

 Joana Jakienė (Zupkaitė). The past of the Pauslajas Manor

513

 

Edmundas Rinkevičius. Vitoldas Gombrovičius, a descendant of the landowners in the Ramygala area

516

 

Kristina Kriugiškienė. The Bistrampolis Manor as the ages pass

525

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The oldest documents related to the Mikališkis Manor

 

 

 

HISTORY. EDUCATION AND CULTURE

 

 

 

548

 

Jonas Nemanis. The Ramygala Primary School and its teachers

554

 

The Ramygala Gymnasium. The memories by Stanislovas Masiokas

566

 

 Angelė Tevelionienė (Pranauskaitė). The memoirs of learning in Siberia

573

 

Stasė Sabonienė (Marcinonytė). The unforgettable years in Ramygala

577

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The history of Ramygala Gymnasium in the pages of documents

691

 

 Dovilė Barvičiūtė. The centennial anniversary of the Ramygala Gymnasium

702

 

 Vilma Pakeltytė. The Ėriškiai Library

704

*

Inga Pečeliūnienė. The cultural activities in Ramygala

730

 

Daina Banaitienė. The culture centre of Ėriškiai

732

 

Lina Budreikaitė. The Ėriškiai School: historical events and dates

735

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Schools, students and teachers in the Ramygala area

 

 

 

HISTORY. CHURCHES IN THE AREA OF RAMYGALA

 

 

 

750

 

Libertas Klimka. Technical heritage curiosities in the Ramygala church tower

757

 

 Jonas Nemanis. The church rites of Catholic holidays

776

 

Lina Budreikaitė. The Ėriškiai Church

781

 

Lina Budreikaitė. Reverend Mykolas Banaitis

783

 

Elena Augulienė. We remember Reverend Pastor Edmundas Rinkevičius

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

789

 

Jonas Nemanis. This is how the Ramygalians celebrated

796

*

 Jonas Mardosa. Religious traditions and community religious ceremonies in the first half of the 20th century

812

 

 Aleksandras Žarskus. Gender relations in social and personal consciousness

818

 

Aleksandras Žarskus. Threats to human rights and democratic freedoms

823

 

Jonas Nemanis. I remember artist Pupų Dėdė (Petras Biržys)

825

 

Jonas Nemanis. The mills in Ramygala

828

 

 Romualdas Alekna. The tombstones of blacksmith work in the cemeteries of Ramygala area

833

 

Jonas Nemanis. A Ramygalian blacksmith

834

 

Irena Zubauskienė. The blacksmith Antanas Markevičius

835

 

Irena Zubauskienė. The folk craftsman Boleslovas Stasiukaitis

837

 

 Laima Kiškienė. The Ramygalian pastries

843

 

 Jonas Nemanis. How they made beer in Ramygala area

849

 

Lina Budreikaitė. The customs of Ėriškiai people

870

 

Aleksandras Žarskus. Moral education in the present period

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

883

*

 Kazimieras Garšva. Lithuania, Lithuanians and our language

897

 

Danutė Čiapienė. The phraseology collected by Juozas Balčikonis in the area of Ėriškiai

901

 

Lina Budreikaitė. The place names in Ėriškiai

903

 

 Lina Budreikaitė. The surnames of the Ėriškiai residents

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

907

*

Daiva Vyčinienė (Račiūnaitė). The singing tradition in the Ramygala area

943

 

Post-war songs in Uliūnai. Put down by Vytautas Adomaitis

964

*

Povilas Krikščiūnas. Local realities in the sagas and stories of the Ramygala people

972

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Proverbs, sayings and phraseology in the Ramygala area

982

 

Lina Budreikaitė. The folklore in the Ėriškiai area

 

 

 

PEOPLE OF RAMYGALA LAND

 

 

 

991

 

Lina Budreikaitė. The linguist Professor Juozas Balčikonis

997

 

Justas Jasėnas. The great man of Ėriškiai

1000

 

 Danutė Čiapienė. Jonas Balvočius-aka Gerutis, the village luminary

1003

 

 Stasė Mikeliūnienė. Educator, writer and priest Jonas Balvočius-Gerutis

1009

 

Libertas Klimka. The author of a primer on astronomy knowledge for villagers

1013

 

Vytautas Baliūnas. The memories of astronomer Antanas Juška

1020

 

Joana Viga Čiplytė. He who the stars in Ramygala counted

1024

 

 Stasė Mikeliūnienė. Kazimieras Masiliūnas, the creator of the nation’s school

1031

 

Stasė Mikeliūnienė. Leonas Kuodys: linguist, teacher and poet

1042

 

 Kazys Šimonis. The fragments of artist’s life

1047

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Lithuanian Army officer Jonas Semaška

1050

 

Lina Budreikaitė, Jonas Sabalys. Journalist Stanislovas Kriaučiūnas

1054

 

 Vita Statkevičiūtė, Kęstutis Statkevičius, Birutė Sabaliauskienė. Doctor Jonas Statkevičius

1057

 

 Joana Viga Čiplytė. Life and works of sculptor Kazimieras Kisielis

1064

 

 Marija Sereikienė. Jonas Graičiūnas: a person, a poet and translator

1066

 

 Virmantas Velikonis. The Lithuanian countryside needs Jeronimas Kraujelis

1068

 

 Domas Petrulis. Virmantas Velikonis: a politician, a public figure and member of the Seimas

1070

 

 Marytė Čeponienė. Juozas Bliuvas in Ramygala

1071

 

Marija Pašakinskienė (Vrubliauskaitė). Artist Vladas Vrubliauskas

1073

 

 Irena Zubauskienė. The Ramygalian folk artist Valentina Vrubliauskienė

1075

 

 Janina Peleckienė. Alfonsas and Gytis Giedraičiai in Ėriškiai

1079

 

 Vytautas Tarvydas. The scientific heritage of Dr. Juozas Kunskas

1083

 

Laima Kunskaitė. The reminiscences about my Dad Juozas Kunskas

1085

 

Eglė Borisevičienė (Velaniškytė). Jonas Velaniškis: power plant builder

1089

 

Asta Žemkauskienė. Ceramic specialist in Ramygala and Lithuania

1095

 

Angelė Narbutienė. A new phase of work of Antanas Algimantas Balčiūnas, the manager of the Jotainiai Agricultural Company

1099

 

 Regina Petrulytė, Laima Černienė, Valdas Chirv, Alfredas Puško, Loreta Kubiliūnienė, Irena Zubauskienė, Marytė Čeponienė, Jeronimas Laucius. Algis Adašiūnas: the director of Ramygala Gymnasium

1107

 

Jūratė Gaidelienė. Historian Arūnas Astramskas

1116

 

Viltė Mykolaitytė. Darius Mykolaitis: the head of AB Statybų Lyga

1119

 

Vytautas Žeimantas. The writer Jeronimas Laucius is a man who sows goodness

1130

 

Rūta Bagdonienė. Marytė Čeponienė, the luminary of culture in Ramygala

1135

 

Vladislava Šegamogienė. Marytė Čeponienė: a librarian and nurturer of book lovers

1138

 

Gabija Siurbytė. Adolfas Siurbis: President of the Lithuanian Glassmakers’ Association

1144

 

Alfredas Puško. A priest’s journey

1156

 

Saulė Matulevičienė. Following her own happiness

1167

 

 Varsa Zakarienė (Liutkutė). Ethnomusicologist Prof. Daiva Vyčinienė (Račiūnaitė)

1175

 

 Rūta Jankūnienė. Docent, Doctor of Science Julius Gvergždys, a Ramygalian

1180

 

 Marija Liugienė. ‘...I consider myself a student...’

1186

 

 Kristina Kriugiškienė. Reverend Rimantas Gudelis

1190

 

 Vytautas Miškinis. Priest Canon Povilas Miškinis

1197

 

Algirdas Eduardas Čižas, Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Rich pages of Juozas Atkočiūnas life

1204

 

Elena Augulienė. The head of the society and leader of the company

 

 

 

PEOPLE OF RAMYGALA LAND. INTERVIEWS

 

 

 

1221

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Interview with Povilas Žagunis, the Mayor of Panevėžys District Municipality

1269

 

 Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Interview with Valdas Chirv, the head of the Ramygala Eldership (Neighbourhood)

1273

 

The best wishes to Ramygalians and Ramygala. Prepared by Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

1277

 

English summaries of the papers approved by the Lietuvos Valsčiai Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works

1283

 

About the authors

1288

 

Abbreviations

1292

 

Fiscal sponsors and promoters of the monograph

1293

 

The map of Ramygala Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1294

 

The map of Ramygala Eldership (Neighbourhood). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1295

 

The map of Ramygala Town. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1297

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1298

 

The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai

1300

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1302

 

About the Lietuvos Valsčiai series

1307

 

The map of Lietuvos Valsčiai series monographs to be published and those published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1308

 

About the Lietuvos Valsčiai series (in English)

1310

 

The index of personal names. Compiled by Violeta Barkauskaitė and Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

The insert of colour illustrations, pp 1225–1268. Prepared by Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

* The asterisk marks the articles approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Commission for Scientific Works. Summaries in English are given at the end of the book.

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2023 06 13

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt