Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Užpaliai

27-oji dviejų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: iš viso 92 autoriai,  271straipsnis, 2372 puslapių, po 1000 egzempliorių. 2013 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. gegužės 29 d.
ISBN 978-9955-589-84-6 (1 dalis)

ISBN 978-9955-589-85-3 (2 dalis)

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta...

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

ANTICARINIO 1863 METŲ SUKILIMO 150 METŲ SUKAKČIAI 1863–2013

UŽPALIŲ 780 METŲ SUKAKČIAI 1233–2013

UŽPALIŲ MIESTO MAGDEBURGO TEISIŲ SUTEIKIMO 220 METŲ 
SUKAKČIAI 1792–2012

Užpaliai – 27-oji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama iškiliausioms Lietuvos istorijos sukaktims – Lietuvos tūkstantmečio (1009–2009), Lietuvos valstybės sukūrimo 750 metų (1253–2003) bei jos atkūrimo 100 metų (1918–2018) jubiliejams, Magdeburgo teisių suteikimo Užpaliams 220 metų (1792–2012), Užpalių mokyklos 230 metų (1782–2012) sukaktims.

Du tūkstančius puslapių perkopusioje dviejų tomų monografijoje knygos vyriausiojo redaktoriaus ir sudarytojo, Užpalių garbės piliečio Stanislovo Balčiūno suburti 92 autoriai pateikia 271 straipsnį apie Užpalių ir jų apylinkių gamtą, istoriją nuo seniausių laikų, kultūrą, etnografinį palikimą, užpalėnų tarmę, tautosaką, šeimų tautines tradicijas, valsčiaus kaimų istorijas, žmonių likimus.

Pirmojoje monografijos dalyje spausdinami moksliniai straipsniai apie Užpalių apylinkių geologinę sandarą, dirvožemius, hidrologinius mokslinius tyrimus, gyvosios gamtos, faunos gausą ir įvairovę. Pateikiamas ypač išsamus skyrius, apimantis archeologinių radinių istorinę apžvalgą, sudėtingą ir net lemtingą Lietuvai šio sėlių krašto gynybinę įtaką, taip pat kovų už nepriklausomybę, tarpukario, audringo pokario, kolektyvizacijos laikotarpius.

Antrajame Užpalių monografijos tome sutelkiamas dėmesys tradicinei užpalėnų kultūrai, knygnešiams, užpalėnų tarmės savitumui, šio krašto vietovardžiams, padavimams, legendoms, čia puoselėjamai muzikinei kultūrai, tradicijoms, etnologijai, analizuojama švietimo raida Užpalių valsčiuje nuo daraktorinių mokyklų iki gimnazijos, plačiai pristatomi sakraliniai paminklai ir dvaro architektūra.

Monografijoje išsamiai apibūdinamos istorinės asmenybės, turėjusios įtakos ne tik Užpalių krašto, bet ir visos Lietuvos, o gal ir pasaulio mokslui, kultūrai, politikai, taip pat išskirtinis dėmesys sutelktas Užpalių garbės piliečių vardą pelniusiems, garsiems šio krašto praeities ir dabar gyvenantiems žymiausiems Užpalių bendruomenės idėjų, vilčių įkūnijimą puoselėjantiems kraštiečiams, gausiam būriui tautodailininkų ir jų darbams.

Straipsniai gausiai iliustruoti asmeniniuose archyvuose išsaugotomis praėjusio amžiaus fotografijomis bei pastarųjų dešimtmečių nuotraukomis.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas
Stanislovas Balčiūnas

Redaktoriai
Stanislovas Balčiūnas, Petras Jonušas, Edita Korzonaitė, Juozas Skirius, Regina Rinkevičienė

Kalbos redaktorė
Neringa Balčiūnaitė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Vida Kasparavičienė

Viršelio dailininkės
Ona Liugailienė, Karina Adamonienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografė
Aira Dubikaltienė (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotojos
Violeta Barkauskaitė, Karina Adamonienė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ÐUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, LMA narys emeritas prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (vadovas Petras Jonušas)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Utenos rajono savivaldybė (meras Alvydas Katinas), Stepono Kairio fondas, Užpalių bendruomenė, Užpalių garbės piliečiai Viktorija Jovarienė ir Vytas Jurka, Vladas Murnikovas, Vanda ir Pranas Miškiniai, Petras Jonušas, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas)

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelyje 
I dalis. Užpalių panorama. 2012 m. Stanislovo Balčiūno nuotr.,

II dalis. Po lėktuvo sparnu – Užpalių panorama. 1999 m. Stanislovo Balčiūno nuotr.

Knyga išleista 2013

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Užpalių istorija, pasak mokslininkų, gali siekti net keletą šimtmečių prieš mūsų erą, tačiau rašytiniuose šaltiniuose Užpaliai paminėti prieš 780 metų, prieš 230 metų gavo Magdeburgo teises. Užpaliai – ypatingas sėlių kraštas, vietovė daug kartų lėmusi visos Lietuvos likimą, ypač Livonijos ordino antpuolių laikotarpiu.

Šio krašto istoriją rinko ir puoselėjo viltį išleisti knygą garsus praėjusio šimtmečio šio krašto archeologas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas Antanas Namikas. Deja, beveik visi jo rankraščiai pražuvo karo metais.

Savo krašto istorija mane plačiau pasidomėti pirmiausia paskatino žurnalisto profesijos ypatumai, amžinoji gimtinės, artimų kraštiečių likimų ir bendrystės trauka. Gal todėl nei Užpalių seniūnui Vytui Jurkai, nei „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui neteko ilgai įkalbinėti, kad imčiausi šio grandiozinio atsakingo darbo.

Neatsitiktinai pasirinkau šio monografijos koncepciją – remtis ne tiek archyvuose sukauptais dokumentais, bet ypatingą dėmesį skirti kraštotyrininkų surinktai medžiagai, papildant ją dar gyvenančių šio krašto ilgaamžių atsiminimais, jų namuose, senovinėse komodose saugomais dokumentais, nuotraukomis.

Archyvuose sukaupta medžiaga bet kuriuo metu gali būti parengta spaudai ir, matyt, galima būtų išleisti net keletą Užpalių istorijos tomų, tačiau „Už palių“ laikraštis kiekvieną mėnesį praneša apie Anapilin išėjusius Užpalių senolius, kurie amžinybėn išsineša ir išmintį, ir atsiminimus.

Per daugelį metų Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vanda Kuliešienė savo lentynose ir skryniose sukaupė šimtus Užpalių krašto žmonių pasakojimų, atsiminimų, jų pačių patirtų įspūdžių ir išgyvenimų, kurie dažnai atspindi istorijos permainas, lietuvių kovas už laisvę, užpalėnų gyvenimą okupacijų metais, jų buitį, tradicijas, papročius, šio krašto tautodailę, kulinarinį paveldą ir kt. 

Ši kraštotyrininkų – mokytojos Vandos Kuliešienės ir jos mokinių – surinkta medžiaga jau įgavo istorinę išliekamąją vertę dar ir dėl to, kad dalies surinktų pasakojimų, atsiminimų autorių jau nebėra šiame pasaulyje. Daug padavimų, legendų, papročių, buities faktų būtų nebeišlikę, jei ne kraštotyrininkų pastangos ir darbai saugant Užpalių krašto specifinį, tik šiam valsčiui būdingą istorinį, kultūrinį paveldą.

Ir dar ypač svarbu, kad „Versmės“ leidykla, jos vadovas Petras Jonušas įgyvendina dar negirdėtą istorijoje idėją – tautos istoriją, etnografinę medžiagą išsaugoti rašytinio paminklo – solidžios monografijos pavidalu. Jei ne ši idėja, tai ir Užpalių kraštotyrininkų medžiaga taip ir gulėtų skryniose, dalis – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto saugyklose, dar nedidelė dalis – Užpalių gimnazijos muziejuje, kuriame surinkta jau šiais laikais nebenaudojamų buities rakandų, mokyklos istoriją fiksuojančių nuotraukų ir ypač vertinga Užpalių krašto tautodailės darbų pavyzdžių kolekcija. Keliuose albumuose sukaupta audimo, mezgimo pavyzdžių iš lino kolekcija. Kadangi Užpalių herbe šio krašto simbolis – linų pėdelis, tai kolekcija – dar prasmingesnė. 

Rengiant monografiją „Užpaliai“, kraštotyrinė medžiaga buvo gerokai ir kryptingai papildyta „Versmės“ leidyklos surengtoje mokslinėje tiriamojoje ekspedicijoje. Ypatingą dėmesį ekspedicijos dalyviams parodė Užpalių seniūnas Vytas Jurka. Jau pirmą dieną, po ekspedicijos programos aptarimo seniūnijoje, ekspedicijos dalyviai buvo maloniai nustebinti Užpalių garbės pilietės Viktorijos Jovarienės svetingumo įkurdinant ekspedicijos dalyvius jos viloje ant Šventosios kranto, kur visus sužavėjo ne tik nuostabi gamta, puikios gyvenimo sąlygos, bet ir V. Jovarienės sodyboje esanti klėtis su gausiu eksponatų arklininkystės muziejumi. Daugelį nustebino ūkininkės V. Jovarienės intelektas, patirtis, pasakojimai, prisiminimai, kuriuos užfiksavo ekspedicijos dalyviai.

Šio krašto žmonių likimai – tarsi legendos ar neparašytų romanų paslaptys. Tiesa, apie šį kraštą jau parašyta ne viena knyga: Adolfo Sprindžio romanas „Ne visiems lygiai“, kurio herojai – užpalėnams pažįstami žmonės, Jono Rudoko „Mes – kilmingi žmonės“, skirta protėvių šaknų paieškoms, yra dar keletas knygų, skirtų kaimų istorijoms ir žmonėms – M. Dovydaitienės „Vilučiai“, R. Abukauskienės, V. Morkūnienės, P. Sirvydytės „Kaniūkai“, B. Zinkevičienės, K. Miškinio „Viešeikių kaimas“, V. Indrašiaus „Antakalniai ir Norvaišiai“, G. Sirutienės „Žaibiškės“. Bene išsamiausia dabartinės Užpalių seniūnijos istorija, surinkta kraštotyrininkų medžiaga sudėta S. Balčiūno ir V. Kuliešienės knygoje „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“, išleista 1999 metais. 360 puslapių knygoje apžvelgta Užpalių krašto gamta, istorija, kultūra, pateiktos žymių šio krašto žmonių biografijos.

Tačiau net ir visose šiose knygose pateikta medžiaga apie Užpalius negali prilygti jau parengtai dviejų dalių „Versmės“ leidyklos monografijai „Užpaliai“. Daugelis šios monografijos straipsnių autorių – žinomi šalies rašytojai, mokslininkai, žurnalistai, pedagogai, šio krašto žmonės.

Rašytojas Vytautas Indrašius jau po pirmųjų susitikimų ekspedicijos metu su Norvaišių kaimo gyventojais, anot užpalėnų, netilpo savo kailyje sužinojęs, kad po 1863 m. sukilimo iš šio kaimo į Samaros guberniją buvo ištremta 11 šeimų, o jų sodybose apgyvendintos 22 rusų kolonistų, atėjūnų šeimos. Daug naujų partizaninio judėjimo faktų užfiksavo V. Indrašius, kuris keletą dienų bendravo su Vyčio Kryžiaus ordininku, buvusiu partizanų vadu Jonu Abukausku.

Kraštotyrininkų surinktą ar archyvuose sukauptą medžiagą ekspedicijos dalyviai solidžiai papildė Užpalių valsčiaus kaimuose susitikę su ilgaamžiais. Įdomiomis žiniomis apie užpalėnų papročius, kaimų gyvenimą, tradicijas savo straipsnius papildė Audronė Stanikienė, užpaliečio geografijos specialisto, pedagogo Giedriaus Indrašiaus paskolintu dviračiu ekspedicijos dalyvis Rolandas Petkevičius, aplankęs bene daugiausiai Užpalių valsčiaus senolių, surinko gausybę medžiagos apie liaudies mediciną.

Vertingos mokslinės medžiagos apie Užpalių kraštovaizdžio raidą, vandenis, dirvožemius sukaupė mokslininkės Regina Morkūnaitė, Ieva Baužienė, Aldona Baubinienė. 

Mokslinis požiūris apie Užpalių krašto kryždirbystę, kapinių paminklus ir istoriją išsamiai atsispindi humanitarinių mokslų daktarės Jolantos Zabulytės straipsnyje. Gamtos temas taip pat gvildena iš šio krašto kilę mokslininkai Mindaugas Ilčiukas ir Gražina Gaidienė, kurie išsamiai aprašė gyvūniją, augaliją, vaistinius šio krašto augalus. 

Kiekvienas aplankytas kaimas, kiekvienas aplankytas žmogus ekspedicijos dalyviams buvo vertingas išminties ir informacijos aruodas apie buvusiame valsčiuje vykstančias permainas, ypač spartų buvusios buities, šeimos tradicijų, papročių nykimą ir todėl neatidėliotiną praeities faktų užrašymą, pateikimą, išsamesnius tyrinėjimus.

Štai Daugilio kaime ekspedicijos dalyvė Daiva Ivanauskaitė sutiko savo sodyboje vasaras praleidžiantį Vilniaus užpalėnų klubo seniūną Jaronimą Galvydį, kuris nebe dalgiu, o japoniška žoliapjove dailiai nukirpęs veją, parodė dar išsaugotą špižinių puodų kolekciją, kuri buvo naudojama duonkepėje krosnyje bulvėms šutinti, viralui viri. Įsirengęs naujovišką pirtį, J. Galvydis senojoje jau tik malkas sukrovęs. Laiko ženklus ryškiai pajuto ekspedicijos dalyviai, susidomėję sodybų aplinka – beveik nebeauginamos rūtos, mirtos darželiuose, dar yra bijūnų, jurginų, kvapiųjų jazminų, o šiaip jau pilna importinės, egzotiškos augmenijos. Nešt tvenkiniuose jau netik karosai vartosi, bet ir karpiai, o Jociškių ūkininkas Albinas Sirvydis net baltuosius amūrus augina.

Pervertę šūsnis archyvinės medžiagos, kraštotyrininkų užrašų, mokslinėje ekspedicijoje sukaupę gausybę įvairios medžiagos, monografijos „Užpaliai“ autoriai prisilietė ir savo širdimi, protu pajuto šio krašto istorijos, tragiškų karų ir pokario įvykių, tremties epizodų, partizanų siekių ir tikslų, kolūkiečių nepavydėtinų likimų, pajutę, kaip per keletą dešimtmečių pakito kraštovaizdis, žmonių gyvenimo būdas, užpalėnų dvasinei būsenai turinčios čia atsikėlusių atėjūnų nuostatos, monografijai pateikė išsamius straipsnius.

O kiek sudėtingų permainų metų epizodų pateikė iš šio krašto kilę žmonės savo išsamiuose atsiminimuose ar tik papasakodami vieną kitą momentą iš savo gyvenimo. Štai Vytautas Mikučionis pasakoja, kaip per Gailiešonių kaimą po karo grįžo rusų kareiviai ir išbadėję prašė pavalgyti. „Matuška, očen vkūsnaja vaša kaša“ (liet. „Motinėle, labai skani jūsų košė“) – gyrė ruselis šaukštu iškabinęs dubenėlį sviesto, nesulaukęs, kol išvirs bulvės. Panašūs papasakoti epizodai, o jų – daugybė, verčia plačiau apmastyti mūsų gyvenimą, likimą ir net tai, kokia tauta mus norėjo vesti į komunizmą, kurios paprasti žmonės dar net sviesto nebuvo matę.

Taigi, atsivertę monografiją „Užpaliai“, skaitytojai ras ne tik nuogus istorijos faktus, bet ir gilių gyvenimo apmąstymų, susipažins su iš šio krašto kilusiais įžymiais žmonėmis, kurie turėjo ir turi didelę įtaką visos Lietuvos likimui.

„Užpalių“ monografija buvo sumanyta kaip 1999 m. Stanislovo Balčiūno (nuotr. kairėje) išleistos knygos „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (nuotr. viršutinė plonesnė knyga) tęsinys, gerokai praplėsta ir papildyta 2-oji laida, kurios apimtis turėjo pasiekti įprastinę tūkstančio puslapių „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų apimtį (nuotr. apatinė knyga). Nuotraukoje 2009 m. užfiksuotoje darbų pradžioje nei monografijos vyriausiasis redaktorius S. Balčiūnas, nei „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas (nuotr. dešinėje) nežinojo, kad realybė buvusią viziją pralenks du kartus ir 2013 m. parengtą „Užpalių“ monografiją sudarys nebe vienas, o 2 tomai, kurių bendra apimtis perkops 2 tūkst. puslapių

Už nuoširdų darbą rengiant monografiją „Užpaliai“ esu dėkingas buvusiam ilgamečiam Užpalių seniūnui Vytui Jurkai, mokslinę ekspediciją Užpalių apylinkėse rėmusiai Užpalių garbės pilietei ūkininkei Viktorijai Jovarienei, Užpalių gimnazijos direktorei Virginijai Stulienei, mokytojai, kraštotyrininkei Vandai Kuliešienei, visiems užpalėnams, padėjusiems rinkti medžiagą monografijai ir net iš savo kuklių santaupų ar pensijų paskyrusiems lėšų knygos leidybai. Taip pat didžiausią padėką norėčiau pareikšti „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, jau 20 metų puoselėjančiam Lietuvos valsčių istorijos įamžinimo idėją, finansiškai remiančiam lokalinių tyrimų ekspedicijas, teikusiam visokeriopą paramą „Užpalių“ monografijos autoriams. 

Dėkoju Istorijos skyriaus redaktoriui Juozui Skiriui, Etnologijos skyriaus redaktorei dr. Editai Korzonaitei ir Kalbos skyriaus redaktorei Reginai Rinkauskienei, mokslinių publikacijų redaktorei Gabijai Juščiūtei. Nuoširdus ačiū „Versmės“ leidyklos darbuotojams – tekstų rinkėjams Gabijai Gružinskienei (Bruzgytei), Tomui Palaikiui ir Jūratei Baradinskienei, labai kruopščiai dirbusiai korektorei Vidai Kasparavičienei, kalbos redaktorei Neringai Balčiūnaitei, maketuotojoms Karinai Adamonienei, Violetai Barkauskaitei, dailininkei Onai Liugailienei ir kitiems leidyklos darbuotojams, prisidėjusiems prie „Užpalių“ monografijos.

Stanislovas Balčiūnas

Turinys

Pirmosios dalies turinys

17

Turinys anglų kalba

29

Stanislovas Balčiūnas. Pratarmė

33

Edmundas Rimša. Užpalių herbas

35

Užpalių meilė širdyse. Žodžiai Stanislovo Balčiūno, muzika Algimanto Kubiliūno

GAMTA

39

Stanislovas Balčiūnas. Mūsų svajonių kraštas

73

*

Regina Morkūnaitė. Užpalių apylinkių reljefo pagrindiniai bruožai

88

*

Aldona Baubinienė. Užpalių apylinkių vandenys ir jųhidrologiniai ypatumai

100

Stanislovas Balčiūnas. Vasarinis Šventosios poplūdis

102

*

Ieva Baužienė. Užpalių valsčiaus dirvožemių ypatybės žemdirbystės raidos kontekste

111

*

Mindaugas Ilčiukas. Žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių bei vabzdžių įvairovė Užpalių apylinkėse

177

Gražina Gaidienė. Užpalių krašto gamtos vaistinė

ISTORIJA

185

*

Andra Simniškytė. Užpalių apylinkių pilkapynai: nauji atradimai

204

Stanislovas Balčiūnas. Iš praeities stiprybę semiam

212

Stanislovas Balčiūnas. Užpaliai – laisvas miestas

259

Užpalių valsčiaus savivalda. Parengė Marija Dovydaitienė

343

Vanda Kuliešienė. Pokarinė Užpalių valsčiaus valdžia

344

Vytas Jurka. Užpalių seniūnijos gyventojai

362

Vanda Kuliešienė. Emigrantai

365

Vanda Kuliešienė. „Biežencai“

368

Vytas Jurka. Užpalių bendruomenė

374

Vanda Kuliešienė. Užpalių tautinis ir politinis margumynas

374 

Katalikiškos ir pasaulietinės organizacijos

378 

Laisvamaniai, socialdemokratai, komunistai

381 

Dobilas Kirvelis. Apie Galinių kaimo kairiuosius

392 

Vanda Kuliešienė. Užpalių žydai

ISTORIJA. KOVŲ UŽ LAISVĘ AIDAI

397 

Dobilas Kirvelis. 1863 metų sukilimas Užpaliuose ir Sova

402 

Vytautas Indrašius. Užpalėnai – 1863 metų tremtiniai

443 

Antanas Žvironas. Vaiko dienų atsiminimai apie 1905 metus

449 

Dobilas Kirvelis. Lietuviškas nepriklausomybės kūrimas 1905 metais Užpaliuose

454 

Vytautas Indrašius. Užpalėnai – prieškario Lietuvos karininkai

464 

Vilius Kavaliauskas. Užpalėnai karininkai – Vyties Kryžiaus kavalieriai

482 

Vanda Kuliešienė. Permainų metų uraganuose

505 

Vanda Kuliešienė. Užpalių špitolės paslaptys

521 

Pranas Miškinis. Pas baltąsias meškas

538 

Vytautas Indrašius. Tragedija Puodžių kaime

551 

Juozas Kazlauskas. Mirtinam pavojui žvelgta į akis

555 

Partizano likimo keliai. Pasakoja Jonas Abukauskas, užrašė Regina Abukauskienė

569 

Juozas Leika. „Alaušo“ partizanų būrys

571 

Vytautas Katinas. Kaip žuvo biliakiemietis Užpaliuose, užpalietis Biliakiemyje

573 

Aloyzas Adomaitis. Užpaliečiai fašistinės ir bolševikinės okupacijų metais

597 

Aloyzas Palskys. Prisiminimai apie gyvenimą kaime pokario laiku

603 

Vanda Kuliešienė. Užmirštųjų atminimas

610 

Vytas Jurka. Atmintis lieka širdyse ir akmenyse

621 

Stanislovas Balčiūnas. Mūsų gyvenimo randai

ISTORIJA. UŽPALĖNŲ ŪKIS

635 

Stanislovas Balčiūnas. Kaip mezgamas kelias

654 

Stanislovas Balčiūnas, Vanda Kuliešienė. Užpalių kraštą net Ukraina vadino

662 

Vanda Kuliešienė. Ūkininkų kasdienybė

675 

Stanislovas Balčiūnas. „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus...“

712 

Valerija Morkūnienė. Kolektyvizacija ir jos pasekmės Kaniūkuose

717 

Eugenijus Keraminas. Šiuolaikiniai Užpalių ūkininkai

727 

Kazimeiras Miškinis, Birutė Zinkevičienė. Viešeikių vandens malūno likimas

733 

Irena Butrimaitė. Prekyba tarpukario Užpaliuose

738 

Daiva Ivanauskaitė. Užpalių paštas

745 

Stanislovas Balčiūnas, Giedrius Indrašius, Vanda Kuliešienė. Apie tuos, kurie gydė užpalėnus

ISTORIJA. UŽPALIŲ VALSČIAUS KAIMŲ ISTORIJOS

759 

Užpalių parapija 1784 metais. Parengė Algirdas Antanas Baliulis

764 

Audronė Stanikienė. Abromiškis

771 

Nijolė Bankauskienė. Alaušos kaimas

780 

Daiva Ivanauskaitė. Alinauka

784 

Vytautas Indrašius. Antakalniai. Kaimo istorinė apžvalga

791 

Kazimieras Miškinis. Armališkių kaimas

794 

Marjia Dovydaitienė. Armoniškis

799 

Rima Juzulėnaitė. Bartašiūnų kaimas

800 

Daiva Ivanauskaitė. Daugilio kaimas ir jo gyventojai

808 

Rima Juzulėnaitė. Dumbravos kaimas

809 

Ona Zabulionytė. Senolių išmintomis brydėmis Gaigalių kaime

812 

Birutė Mikučionienė. Gailiešionys

816 

Antanas Vytautas Binkauskas. Galinių kaimo gyventojų likimas

825 

Algimantas Kubiliūnas. Galiniai

830 

Marija Dovydaitienė. Gireišiai

832 

Vytautas Mikučionis. Ilčiukų kaimas

835 

Stanislovas Balčiūnas. Kaimynai

843 

Valerija Morkūnienė, Regina Abukauskienė. Kaniūkų kaimas ir jo likimas

863 

Marija Dovydaitienė. Karkažiškiai

866 

Vytautas Merkys. Kėpių kaimas

869 

Albinas Kusta, Adolfas Remeikis. Pamąstymai apie Kustų kaimo likimą

877 

Stefanija Eigirdienė. Kušlių kaimas

884 

Bronislovas Tilindis. Kušnieriūnų kaimas

887 

Vytautas Indrašius. Levizarai – kaimelis prie Pasčio ežero

893 

Ona Abukauskienė. Lygamiškio kaimas

895 

Audronė Stanikienė (Paškonytė). Gimtinės kodas – Linskis

904

Juozas Leika. Mažeikiškių kaimas ir palivarkas

909

Vida Žižienė. Mikėnų kaimas

914 

Kazimieras Miškinis. Musteikių kaimas

916 

Rima Juzulėnaitė. Neviržos kaimas

917 

Stefa Meiduvienė. Nemuniškis

921 

Vytautas Indrašius. Norvaišiai. Kaimo istorinė apžvalga

932 

Bronė Kibildienė. Pasaliai

933 

Valė Čerškuvienė, Algimantas Čerškus. Pladiškių kaimas

938 

Stefa Meiduvienė. Pilveliai

943 

Kazimieras Miškinis. Plepesiškių kaimas

944 

Ona Sirvydienė. Puodžių kaimas

948 

Kazimieras Miškinis. Ramavidiškių kaimas

951 

Vytautas Indrašius. Remeikių kaimo Indrašiai

957 

Kazimieras Miškinis. Satarečiaus kaimas

960 

Rima Juzulėnaitė. Sirutiškio kaimas

961 

Aldona Braukylienė. Stasiškės

963 

Nijolė Bankauskienė. Šeiminiškių (Bikuškėnų) kaimas

968 

Regina Sasnauskienė. Šernupis

970 

Bronislava Gobužienė, Genovaitė Šnurova. Toleikiai nuo senų laikų iki šių dienų

980 

Stanislovas Balčiūnas. Trumpaliai, kur aukščiausia valsčiaus kalva

989 

Stanislovas Balčiūnas. Bagočiūnai, nepelnytai Ubagais pavadinti

991 

Rima Juzulėnaitė, Vanda Kuliešienė. Vaiskūnai

993 

Vanda Kuliešienė. Vėželiai

994 

Kazimieras Miškinis. Viešeikių kaimas

1007 

Egidija Lekavičienė. Vygėlių kaimas, likęs prisiminimuose

1020 

Marija Dovydaitienė. Vilučių kaimas

1047 

Gvida Marijona Sirutienė. Žaibiškių kaimas

1061 

Kiti Užpalių valsčiaus kaimai. Parengė Stanislovas Balčiūnas

Antadavainiai

Antaniškis

Bajorai

Baltakarčiai

Bradesiai

Butiškiai

Čižiškės

Degesiai

Gaigaliai

Gaižiūnai

Jociškės

Juškonys

Kamisarauka

Kupriai

Kureisiškės

Kušnieriūnai

Likunčiai

Martinčiūnai

Mažionys

Nosvaičiai

Nosvaitėliai

Novosiolkos

Pašiliniai (Pašliniai)

Paškonys

Pusbėdis

Rimiškiai

Sidabrinė

Šeimyniškiai

Tarvydžiai

Traidžiūnai

Vanagiškės

Voverynė

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

1073 

Zoja Stukienė, Vanda Kuliešienė. Užpalėnų daraktorinės mokyklos

1078 

Stanislovas Balčiūnas, Vanda Kuliešienė. Nuo daraktorinės mokyklos iki gimnazijos

1113 

Stanislovas Balčiūnas. Liepa – mokyklos simbolis

1117 

Vanda Kuliešienė. Ilčiukų septynmetė–aštuonmetė mokykla

1124 

Vanda Kuliešienė. Kišūnų–Vilučių septynmetė–aštuonmetė mokykla

1132 

Vanda Kuliešienė. Žydų mokykla Užpaliuose

1134 

Pranas Gipiškis. Mano gyvenimo prisiminimai

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpai „Kraštovaizdis, gamtos ir istorijos paminklai“. Parengė Stanislovas Balčiūnas p. 49–72, 145–168

Antrosios dalies turinys

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

1173

Milda Balčiūnienė. Užpalių krašto knygnešiai

1186

Vida Juškienė. Biblioteka – išminties aruodas

1193

Jonas Bučelis, Vanda Kuliešienė. Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios istorija

1245

*

Marija Rupeikienė. Užpalių dvaro sodybos ir miestelio sakralinių pastatų bei parapijos trobesių architektūra

1273

Vanda Kuliešienė. Užpalių cerkvė

1276

Vanda Kuliešienė. Užpalių sinagoga

1278

Vanda Kuliešienė. Konvertitai

1281

Asta Motuzienė. Aukštaitiškų kanklių skambėjimas

1301

Stanislovas Balčiūnas. Tautinis Valstybės šventės minėjimas

1308

Stanislovas Balčiūnas. Gražių žmonių gražios tradicijos

1321

Vanda Kuliešienė. Gimtinės šventės, tradicijos ir amžinoji trauka

1327

Stanislovas Balčiūnas. Medus per barzdą varvėjo...

1332

Vytas Jurka. „Už palių“ laikraštis – populiarusis metraštininkas

ETNINĖ KULTŪRA

1339

Vanda Kuliešienė. Užpalėnų sodybos ir senoji architektūra

1347

Regina Abukauskienė. Gyvuliai, jų ganymas, priežiūra

1351

Jonas Keraminas. Užpalėnų arkliai

1359

Palmira Sirvydytė. Kaimo kasdienybė tarpukario metais

1375

Audronė Stanikienė (Paškonytė). Užpalėnų papročiai

1407

*

Jolanta Zabulytė. Užpalių kryždirbystės paminklai

1433

*

Rolandas Petkevičius. Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje

1477

Vanda Kuliešienė. Užpalėnų kasdienis stalas XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje

1488

Valstiečių maistas

1492

Užpalėnų smagurių valgiai (XX a. pirmoji pusė)

1495

Kad būtų derlius geresnis (XIX a. pab.–XX a. pirmoji pusė)

1508

Vanda Kuliešienė. Dažymas natūraliomis priemonėmis (XIX a. pab.–XX a. pirmoji pusė)

1514

Vanda Kuliešienė. Užpalėnų etiketas

1515

Monika Balikienė, Vytautas Navickas. Moterų maginės patirtys

1524

Monika Balikienė. Bloga akis

ETNINĖ KULTŪRA. MENO PULSAS UŽPALIUOSE

1532

Dalia Tarandaitė. Užpalių seniūno Pranciškaus Sapiegos portretas

1536

Stanislovas Balčiūnas. Kai sieloj kelios mūzos...

1541

Stanislovas Balčiūnas. Vladas Karatajus susižavėjęs Užpaliais

1543

Stanislovas Balčiūnas. Gyvenanti tarp angelų

1547

Marija Dovydaitienė. Liuda Bekintytė iš Bekinčių kaimo

1549

Birutė Minutkienė. Geležinės Regimanto Motuzos gėlės

1550

Vytas Jurka. Šventas Motinos vardas

1554

Palmira Sirvydytė. Medžio drožėjas Pranas Rimiškis

1559

Birutė Minutkienė. Mediniai Jono Vaškelio stebuklai

1560

Birutė Minutkienė. Ko nepasakė Šulcas

1561

Vanda Kuliešienė. Fantastiškas Marijos Grižienės pasaulis

1562

Birutė Minutkienė. Išraiškingas lino kalbėjimas Genovaitės Mierkienės drobėse

1563

Stanislovas Balčiūnas. Bronės Uborevičienės drobių kalba

1565

Ona Sirvydienė. Spalvų skambėjimas audimo raštuos

1569

Elvyra Kuncienė. Raštų žaismas motinos drobėse

1570

Birutė Minutkienė. Visas pasaulis – mažomis šukėmis

1571

Birutė Minutkienė. Gyvenimas tarp lėlių

1572

Regina Abukauskienė. Vytautas Šaučiūnas kuria ne parodoms

1575

Birutė Minutkienė. Laimutės Šakalienės spalvų pasaulis

1576

Birutė Minutkienė. Onutės menas ir ant stalo, ir ant sienų, ir ant pečių...

1577

Audronė Stanikienė (Paškonytė). Aš amatininkų duktė

1578

Stanislovas Balčiūnas. Teptuką dailininkė pasidarydavo iš savo plaukų

1580

Stanislovas Balčiūnas. Ramybės spalvos fantazijų pasaulyje

1582

Birutė Minutkienė. Pakeliui į dailininkų gretas

1584

Birutė Minutkienė. Spalvinga operatoriaus kasdienybė

1633

Šiandieninės užpalėnų dainos. Parengė Asta Motuzienė, Algimantas Kubiliūnas

KALBA

1641

Regina Rinkauskienė. Užpalėnų šnekta

1648

Vanda Kuliešienė. Užpalių valsčiaus vietovardžiai

1672

Stanislovas Balčiūnas. Užpalėnų pavardės, vardai ir pravardės

1678

Vanda Kuliešienė. Užpalėnų anekdotai (tarmiškai)

TAUTOSAKA

1687

Vanda Kuliešienė. Ką dainavo ir porino užpalėnai

1737

Vanda Kuliešienė. Padavimai ir sakmės

1748

Vanda Kuliešienė. Apie velnius ir vaiduoklius

UŽPALIŲ KRAŠTO ŽMONĖS

UŽPALIŲ KRAŠTO ŽMONĖS. UŽPALIŲ GARBĖS PILIEČIAI

1757

Vytas Jurka. Užpalių garbės piliečiai

1761

Birutė Minutkienė. Buvimas žemėje – nelengvas darbas

1774

Antanas Napoleonas Stasiškis. Šis tas apie save ir prabėgusį laiką

1795

Stanislovas Balčiūnas. Matematikas, mokęs gyvenimo išminties formulės (Apie mokytoją Alfonsą Dominiką Juzulėną)

1807

Stanislovas Balčiūnas. Įsiklausęs gimtosios žemės balso... (Profesorius Albinas Kusta)

1829

Vytas Jurka. Gimtinės balsas pasiekia kanadietės širdį (Užpalių garbės pilietė Elena Narbutytė)

1832

Stanislovas Balčiūnas. Gimtinės žvaigždės parodė kelią... (Stanislovo Balčiūno išpažintis vietoj autobiografijos)

1853

Stefa Meiduvienė. Prie užpalėnų tautiškumo aruodų(Mokytoja, kraštotyrininkė Vanda Kuliešienė)

1860

Regina Abukauskienė. Pensija – geriausias ženklas tapti menininke (Kraštotyrininkė Palmira Sirvydytė)

1866

Stefa Meiduvienė. Atsakingas už gyvybę ir gyvenimą(Medikas Kazys Binkis)

1870

Stanislovas Balčiūnas. Gimtinės aidas širdyje(Pedagogė, politikė Milda Petrauskienė)

1890

Stanislovas Balčiūnas. Pasaga – likimo ir laimės ženklas (Ūkininkė, visuomenininkė Viktorija Jovarienė)

1904

Gražina Kačerauskienė, Albinas Kusta. Seniūnijos autoritetas(Ilgametis Užpalių seniūnas Vytas Jurka)

1914

Ona Palubinskienė. Spinduliuojanti gerumu(Pedagogė, visuomenininkė Nijolė Rimkevičienė)

UŽPALIŲ KRAŠTO ŽMONĖS. ĮŽYMYBĖS PRAEITIES IR ATEITIES SANDŪROJE

1922

Aurimas Abukauskas. Petras Abukauskas – ryšininkas, sujungęs Lietuvos miestus

1924

Vanda Kuliešienė. Kukli žymaus žmogaus biografija

1925

Stanislovas Balčiūnas. Gražios šeimos motina

1931

Bronė Balčiūnienė. Gimtinės poetės pėdos

1932

Nijolė Bankauskienė. Džiaugiuosi, kad užaugau prie Alaušo

1935

Valdemaras Beržinskas. Gyvenimo patirtis išmokė skaičiuoti pinigus

1937

Stanislovas Balčiūnas. Svajonę likimas nugalėjo

1940

Bronius Kviklys. Gydytojas Antanas Čerškus

1943

Stefa Meiduvienė. Rašytojas Jonas Drazdauskas

1944

Regina Sasnauskienė. Marija Dovydaitienė – gimtinės patriotė

1947

Vanda Kuliešienė. Pedagogė Anelė Dulkytė

1948

Juozas Girdvainis. Lietuvos radijo kūrėjas Kleofas Gaigalis

1960

Daiva Ivanauskaitė. Vilniaus užpalėnų klubo pirmininkas Jeronimas Galvydis

1970

Gintautas Surgailis. Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas

1983

Gražina Kačerauskienė. Docentė Elena Gargasienė

1988

Leonas Geleževičius. Mūsų vaikystės pėdomis

1993

Vanda Kuliešienė. Mokslininkas Vytautas Gipiškis

1994

Vanda Kuliešienė. Pranas Gladutis

1995

Rūta Jonuškienė. Su saule viršum stirnų miško

2002

Albinas Degutis. Tarp Antalieptės ir Užpalių – atminties ir kūrybos šaltiniai

2007

Stanislovas Balčiūnas. Julius Jodelė kūrė net Amerikos kosminius laivus

2009

Vanda Kuliešienė. Pranas Jodelė – statybų profesorius

2011

Irena Budriūnienė. Pranciškus Jurgelėnas 40 metų vargonininkavo Užpaliuose

2016

Birutė Minutkienė. Pedagogas ir aukščiausios prabos menininkas

2021

Elena Gargasienė. Chemikė Gražina Kačerauskienė

2023

Stanislovas Balčiūnas. Etnologė Gražina Kadžytė

2026

Egidija Lekavičienė. Žurnalistas Juozas Kazlauskas

2028

Stanislovas Balčiūnas. Ir svetimų vaikų gerumas paglosto širdį (Apie Eugenijaus ir Jūratės Keraminų šeimyną)

2035

Genovaitė Šnurova. Anapus Šventosios gimusi, šiapus Šventosios gyvenusi

2038

Dobilas Kirvelis. Prie žmogaus proto paslapčių

2040

Dobilas Kirvelis. Mūsų tėvas Jonas Kirvelis

2051

Algimantas Antanas Kubiliūnas. Širdyje amžinai užpalėnas

2053

Stanislovas Balčiūnas. Tėvai – humanitarai, sūnus – fizikas

2056

Stefa Meiduvienė. Medikas Vidmantas Kviklys

2058

Vanda Kuliešienė. Vincas Liulevičius užpalėnų vaikų draugas

2059

Stefa Meiduvienė. Sėkmės formulė: šeima, mokykla, talentas

2064

Stanislovas Balčiūnas. Mokslo premijos laureatų rikiuotėje užpalėnas Ričardas Makuška

2072

Stanislovas Balčiūnas. Meilę miškams suradęs Dvarašilyje...

2074

Stanislovas Balčiūnas. Vytauto Mikučionio svajonių sparnai

2079

Stanislovas Balčiūnas. Matematikas Vytautas Merkys

2083

Stanislovas Balčiūnas. Gyvenimas be kompleksų

2086

Stanislovas Balčiūnas. Kukli žymių mokslininkų šeima

2089

Stefa Meiduvienė. Ekonomistė išminties semiasi iš kasdienybės

2094

Stanislovas Balčiūnas. Antanui Namikui Užpaliai buvo svarbesni nei universitetas

2123

Stanislovas Balčiūnas. Lakūnas Juozas Namikas

2124

Regina Nijolė Pilipavičienė. Namikų giminė už jūrų marių

2128

Dobilas Kirvelis. Pasaulio tautų teisuolės iš Užpalių – Bronė Pajedaitė ir Veronika Žvyronaitė

2133

Sofija Jalionienė. Netilstantis Sekminių ragelis (Balio Pakšto muzikinio gyvenimo akimirkos)

2140

Stanislovas Balčiūnas. Neišgirstas pranašas ir gyvenimo patvirtinta Lietuvos ateities nuojauta

2153

Stanislovas Balčiūnas. Nuo pirmojo blyno iki karūnos

2157

Juozas Girdvainis. Lietuvą Europoje garsino ir radijo inžinierius iš Užpalių Petras Radžiūnas

2168

Vanda Kuliešienė. Poetas Pranas Raščius

2169

Stanislovas Balčiūnas. Spalvingos biografijos asmenybė

2181

Vytautas Ridikas. Lemtingi atsitiktinumai

2184

Vanda Kuliešienė. Pedagoginės išminties saugotojas Vincas Ruzgas

2185

Stanislovas Balčiūnas. Jis girių paslaptis pažįsta

2189

Vanda Kuliešienė. Kazimieras Sakalauskas

2190

Palmira Sirvydytė. Mano motinos Faustinos Sirvydienės patirtys

2195

Stanislovas Balčiūnas. Mokslininkas, išmintį paskyręs paukštininkystei

2196

Vanda Kuliešienė. Jono Sirvydžio gyvenimas paskirtas mokslui

2197

Stanislovas Balčiūnas. Ačiū, profesoriau, už gerą širdį (Apie kardiologą Vytautą Joną Sirvydį)

2204

Stanislovas Balčiūnas. Ne visad saldi kasdienybė

2210

Aldona Puodžiukienė. Garsus matematikas Jonas Sunklodas

2211

Stanislovas Balčiūnas. Julijonas Šlepetys

2212

Regina Narbutienė. Užaugau doroje Surgailių šeimoje

2214

Stanislovas Balčiūnas. Gyvenimas paskirtas gamtos paslaptims

2215

Stanislovas Balčiūnas. Parodos – Aloyzo Tarvydo gyvenimo dominantė

2218

Jūra Štepetienė. Prasmingas Antano Tarvydo gyvenimas

2220

Vanda Kuliešienė. Muziejininkas Balys Tarvydas

2221

Pirmasis Užpalių valsčiaus viršaitis Jonas Tarvydas- Tarvydavičius, jo artimieji ir palikuonys. Parengė Jonas Puodžius, Valensas Puodžius

2231

Stanislovas Balčiūnas. Geologijos paslapčių žinovas Rimvydas Tarvydas

2233

Stanislovas Balčiūnas. Giminės šaknų atradimas

2235

Kornelija Gureckaitė. Tursų giminės genealogija1733–1940 metais

2240

Tursų giminės genealoginis medis (1733–1940 m.). Sudarė istorikė genealogė Kornelija Gureckaitė

2242

Vanda Kuliešienė. Jonas Urbonas kilnios dvasios užpalėnas

2243

Albinas Kusta. Melioracijos profesorius Rimantas Urbonas iš Armoniškio

2244

Vanda Kuliešienė. Povilas Vaitonis – pasaulinio garso šachmatininkas

2245

Marija Dovydaitienė. Albino Vanago gyvenimo žingsniai

2249

Lina Jukonienė. Chorvedys Juozas Vanagas

2265

Vanda Kuliešienė. Jono Varno sieloj armonika grojo

2266

Vanda Kuliešienė. Profesorius, literatūrologas Bronius Vaškelis

2267

Zenonas Jusys, Eugenijus Morkus. Akademikas Povilas Algirdas Vaškelis

2271

Stanislovas Balčiūnas. Ar profesorių Algirdą Vyžintą nuo Sibiro išgelbėjo Stalinas?

2278

Dobilas Kirvelis. Antanas Žvironas – socialdemokratas

2295

Dobilas Kirvelis. Pasaulio klajūnas – Kazys Žvironas iš Galinių

 

2298

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

2304

Apie autorius

2307

Santrumpos ir sutrumpinimai

2311

Stanislovas Balčiūnas. Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

2312

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Stanislovas Balčiūnas

2351

Buvusio Užpalių valsčiaus žemėlapis, sudarytas pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2352

Buvusio Užpalių valsčiaus demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2354

Užpalių seniūnijos demografinis žemėlapis. Sudarė Vidmantas Jurka

2355

Užpalių miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2356

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2358

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

2360

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

2362

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

2366

Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2013 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

2368

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas „Meno pulsas Užpaliuose“, p. 1585–1632. 
Parengė Stanislovas Balčiūnas

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

Part I Contents

17

 Contents in English

29 

Stanislovas Balčiūnas. Preface

33 

Edmundas Rimša. Užpaliai coat of arms

35 

The love of Užpaliai in our hearts. Words by Stanislovas Balčiūnas, Music by Algimantas Kubiliūnas

NATURE

39 

Stanislovas Balčiūnas. The land of our dreams

73

*

Regina Morkūnaitė. The basic traits of relief in the environs of Užpaliai

88

*

Aldona Baubinienė. Water bodies in the Užpaliai area and their hydrological peculiarities

100 Stanislovas Balčiūnas. A summer flood of the Šventoji River

102

*

Ieva Baužienė. The peculiarities of soils in the Užpaliai Valsčius in the context of agricultural developments

111

*

Mindaugas Ilčiukas. The variety of mammals, birds, reptiles, amphibians and insects in Užpaliai area

177 Gražina Gaidienė. The nature pharmacy of the Užpaliai land

HISTORY

185

*

Andra Simniškytė. Tumuli in the area of Užpaliai: new findings

204

Stanislovas Balčiūnas. We draw the strength from the past

212

Stanislovas Balčiūnas. Užpaliai is a free town

259

The self-government of Užpaliai Valsčius. Compiled by Marija Dovydaitienė

343 

Vanda Kuliešienė. The post-war government of Užpaliai Valsčius

344 

Vytas Jurka. The population of Užpaliai Neighbourhood

362 

Vanda Kuliešienė. Emigrants

365 

Vanda Kuliešienė. “Biežencai” (Refugees)

368 

Vytas Jurka. The community of Užpaliai

374 

Vanda Kuliešienė. National and political diversity of Užpaliai

374 

Catholic and secular organisations

378 

The free-thinkers, social democrats and communists

381 

Dobilas Kirvelis. About the leftists of the Galiniai Village

392 

Vanda Kuliešienė. The Jews of Užpaliai

HISTORY. ECHOES OF FREEDOM FIGHTS

397 

Dobilas Kirvelis. 1863 January Uprising in Užpaliai and Sova

402 

Vytautas Indrašius. Užpaliai people–the deportees in 1863

443 

Antanas Žvironas. The reminiscences of childhood about 1905

449 

Dobilas Kirvelis. The Lithuanian creation of independence in 1905 in Užpaliai

454 

Vytautas Indrašius. The Užpaliai officers of pre-war Lithuania

464 

Vilius Kavaliauskas. The knights of the Vytis Cross from Užpaliai

482 

Vanda Kuliešienė. The hurricanes of perturbation years

505 

Vanda Kuliešienė. The secrets of Užpaliai Špitolė (homte for the sick and poor)

521 

Pranas Miškinis. To the polar bears

538 

Vytautas Indrašius. A tragedy in the village of Puodžiai

551 

Juozas Kazlauskas. Facing a deadly risk

555 

The fortunes of a partisan . Narrated by Jonas Abukauskas and taken down by Regina Abukauskienė

569 

Juozas Leika . The Alaušas partisan squad

571 

Vytautas Katinas. How a Biliakiemis dweller was killed in Užpaliai, an Užpaliai dweller in Biliakiemis

573 

Aloyzas Adomaitis. Užpaliai people during the Nazi and Bolshevik occupations

597 

Aloyzas Palskys. The reminiscences about a post-war village life

603 

Vanda Kuliešienė. The remembrance of those forgotten

610 

Vytas Jurka. The memory remains in the hearts and stones

621 

Stanislovas Balčiūnas. The scars in our life

HISTORY. ECONOMY IN UŽPALIAI

635 

Stanislovas Balčiūnas. How a road is being knitted

654 

Stanislovas Balčiūnas. Vanda Kuliešienė. The land of Užpaliai was called even the Ukraine

662 

Vanda Kuliešienė. Farmers’ daily round

675 

Stanislovas Balčiūnas. „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus...“ a lyrical song ‘Don’t leave your village’

712 

Valerija Morkūnienė. Collectivisation and its consequences in Kaniūkai

717 

Eugenijus Keraminas . The modern farmers of Užpaliai

727 

Kazimieras Miškinis, Birutė Zinkevičienė. The fate of Viešeikiai water mill

733 

Irena Butrimaitė. The commerce in pre-war Užpaliai

738 

Daiva Ivanauskaitė. Užpaliai Post Office

745 

Stanislovas Balčiūnas, Giedrius Indrašius, Vanda Kuliešienė. About those who cured Užpaliai people

HISTORY. VILLAGE HISTORIES IN UŽPALIAI VALSČIUS

759 

Užpaliai parish in 1784 metais. Compiled by Algirdas Antanas Baliulis

764 

Audronė Stanikienė. Abromiškis

771 

Nijolė Bankauskienė. The Village of Alauša

780 

Daiva Ivanauskaitė. Alinauka

784 

Vytautas Indrašius. Antakalniai. A historical review of the village

791 

Kazimieras Miškinis. The Village of Armališkiai

794 

Marjia Dovydaitienė. Armoniškis

799 

Rima Juzulėnaitė. The Village of Bartašiūnai

800 

Daiva Ivanauskaitė. The Village of Daugilis and its population

808 

Rima Juzulėnaitė. The Village of Dumbrava

809 

Ona Zabulionytė. Along the traces left by forefathers in Gaigaliai Village

812 

Birutė Mikučionienė. Gailiešionys

816 

Antanas Vytautas Binkauskas. The fate of Galiniai villagers

825 

Algimantas Kubiliūnas. Galiniai

830 

Marija Dovydaitienė. Gireišiai

832 

Vytautas Mikučionis. The Village of Ilčiukai

835 

Stanislovas Balčiūnas. The neighbours

843 

Valerija Morkūnienė, Regina Abukauskienė. The Village of Kaniūkai and its fate

863 

Marija Dovydaitienė. Karkažiškiai

866 

Vytautas Merkys. The Village of Kėpiai

869 

Albinas Kusta, Adolfas Remeikis. The contemplations about the fate of Kustai Village

877 

Stefanija Eigirdienė. The Village of Kušliai

884 

Bronislovas Tilindis. The Village of Kušnieriūnai

887 

Vytautas Indrašius. Levizarai is a village at Lake Pastis

893 

Ona Abukauskienė. The Village of Lygamiškis

895 

Audronė Stanikienė (Paškonytė). Linskis as a code of homeland

904 

Juozas Leika. The Village of Mažeikiškiai and a folwark

909 

Vida Žižienė. The Village of Mikėnai

914 

Kazimieras Miškinis. The Village of Musteikiai

916 

Rima Juzulėnaitė. The Village of Nevirža

917 

Stefa Meiduvienė. Nemuniškis

921 

Vytautas Indrašius. Norvaišiai. A historical review of the village

932 

Bronė Kibildienė. Pasaliai

933 

Valė Čerškuvienė, Algimantas Čerškus. The Village of Pladiškiai

938 

Stefa Meiduvienė. Pilveliai

943 

Kazimieras Miškinis. The Village of Plepesiškiai

944 

Ona Sirvydienė. The Village of Puodžiai

948 

Kazimieras Miškinis. The Village of Ramavidiškiai

951 

Vytautas Indrašius. The Indrašiai family of Remeikiai Village

957 

Kazimieras Miškinis. The Village of Satarečius kaimas

960 

Rima Juzulėnaitė. The Village of Sirutiškis

961 

Aldona Braukylienė. Stasiškės

963 

Nijolė Bankauskienė. The Village of Šeiminiškiai (Bikuškėnai)

968 

Regina Sasnauskienė. Šernupis

970 

Bronislava Gobužienė, Genovaitė Šnurova. Toleikiai from the olden times to the nowadays

980 

Stanislovas Balčiūnas. Trumpaliai, where the highest hill of the valsčius lies

989 

Stanislovas Balčiūnas. Bagočiūnai, called Ubagai (Beggars) unworthily

991 

Rima Juzulėnaitė, Vanda Kuliešienė. Vaiskūnai

993 

Vanda Kuliešienė. Vėželiai

994 

Kazimieras Miškinis. The Village of Viešeikiai

1007 

Egidija Lekavičienė. The Village of Vygėliai left in reminiscences

1020 

Marija Dovydaitienė. The Village of Vilučiai

1047 

Gvida Marijona Sirutienė. The Village of Žaibiškiai

1061 

Other villages of Užpaliai Valsčius. Prepared by Stanislovas Balčiūnas

Antadavainiai

Antaniškis

Bajorai

Baltakarčiai

Bradesiai

Butiškiai

Čižiškės

Degesiai

Gaigaliai

Gaižiūnai

Jociškės

Juškonys

Kamisarauka

Kupriai

Kureisiškės

Kušnieriūnai

Likunčiai

Martinčiūnai

Mažionys

Nosvaičiai

Nosvaitėliai

Novosiolkos

Pašiliniai (Pašliniai)

Paškonys

Pusbėdis

Rimiškiai

Sidabrinė

Šeimyniškiai

Tarvydžiai

Traidžiūnai

Vanagiškės

Voverynė

HISTORY. EDUCATION AND CULTURE

1073 

Zoja Stukienė, Vanda Kuliešienė. The daraktor schools (Pl. dyrektor szkoly) in Užpaliai

1078 

Stanislovas Balčiūnas, Vanda Kuliešienė. From daraktor schools to a gymnasium

1113 

Stanislovas Balčiūnas. The linden tree is a symbol of the school

1117 

Vanda Kuliešienė. The Ilčiukai septennial-octennial school

1124 

Vanda Kuliešienė. The Kišūnai–Vilučiai septennial-octennial school

1132 

Vanda Kuliešienė. The Jewish school in Užpaliai

1134 

Pranas Gipiškis . My life recollections

The inserts of coloured illustrations “The Monuments of Landscape, Nature and History”. Prepared by Stanislovas Balčiūnas p.p. 49–72, 145–168

Part II Contents

HISTORY. EDUCATION AND CULTURE

1173

Milda Balčiūnienė. The book smugglers of Užpaliai area

1186

Vida Juškienė. Library is a granary of wisdom

1193

Jonas Bučelis, Vanda Kuliešienė. The history of the Holy Trinity Church in Užpaliai

1245

* Marija Rupeikienė. The architecture of sacral buildings and parish houses in Užpaliai estate and township

1273

Vanda Kuliešienė. The Užpaliai Orthodox Church

1276

Vanda Kuliešienė. The Užpaliai Synagogue

1278

Vanda Kuliešienė. The convertites

1281

Asta Motuzienė. The sounds of Aukštaičiai psaltery

1301

Stanislovas Balčiūnas. The national observance of the State Holiday

1308

Stanislovas Balčiūnas. Nice traditions of nice people

1321

Vanda Kuliešienė. The festivities and traditions of homeland and its everlasting pull

1327

Stanislovas Balčiūnas. Honey trickling over beards...

1332

Vytas Jurka. „Už palių“ newspaper – a popular chronicler

ETHNIC CULTURE

1339

Vanda Kuliešienė. The homesteads and old architecture in Užpaliai area

1347

Regina Abukauskienė. Livestock, pasturage and care

1351

Jonas Kereminas. The horses of Užpaliai people

1359

Palmira Sirvydytė. A pre-war village daily life

1375

Audronė Stanikienė (Paškonytė). The manners of Užpaliai people

1407

* Jolanta Zabulytė. The cross-making monuments in Užpaliai

1433

* Rolandas Petkevičius. Nerve diseases and cures in 20th–21st c. traditional medicine in Užpaliai

1477

Vanda Kuliešienė. The everyday foods of Užpaliai dwellers from the end–19th c. to the first half of the 20th c.

1488

The diet of peasants

1492

The diet of Užpaliai gourmands (the 1st half of the 20th c.)

1495

For the harvest to be better (end 19th c.–1st half 20th c.)

1508

Vanda Kuliešienė. Natural dyeing techniques (end 19th c.–1st half 20th c.)

1514

Vanda Kuliešienė. The Užpaliai etiquette

1515

Monika Balikienė, Vytautas Navickas. The magic experiences of women

1524

Monika Balikienė. Evil eye

ETHNIC CULTURE. ART PULSE IN UŽPALIAI

1532

Dalia Tarandaitė. A portrait of Užpaliai elder Pranciškus Sapiega

1536

Stanislovas Balčiūnas. With several Muses in the heart...

1541

Stanislovas Balčiūnas. Vladas Karatajus is fascinated by Užpaliai

1543

Stanislovas Balčiūnas. Living among angels

1547

Marija Dovydaitienė. Liuda Bekintytė from the village of Bekinčiai

1549

Birutė Minutkienė. The iron flowers by Regimantas Motuza

1550

Vytas Jurka. The Holy Name of Mother

1554

Palmyra Sirvydytė. Wood carver Pranas Rimiškis

1559

Birutė Minutkienė. The wooden wonders by Jonas Vaškelis

1560

Birutė Minutkienė. What didn’t Šulcas say

1561

Vanda Kuliešienė. The fantasy world of Marija Grižienė

1562

Birutė Minutkienė. A strong talking of flax in the linens of Genovaitė Mierkienė

1563

Stanislovas Balčiūnas. The language of Ona Uborevičienė linens

1565

Ona Sirvydienė. The colours sound in textile patterns

1569

Elvyra Kuncienė. A play of patterns in mother’s linens

1570

Birutė Minutkienė. The entire world – by small fragments

1571

Birutė Minutkienė. The life among the dolls

1572

Regina Abukauskienė. Vytautas Šaučiūnas makes his articles not for exhibitions

1575

Birutė Minutkienė. A colour world of Laimutė Šakalienė

1576

Birutė Minutkienė. The art things by Onutė lie everywhere: on a table, on the walls etc....

1577

Audronė Stanikienė (Paškonytė). I am a daughter of the artisans

1578

Stanislovas Balčiūnas. She used to make paint brushes from her own hair

1580

Stanislovas Balčiūnas. The colours of stillness in the fantasy world

1582

Birutė Minutkienė. On the way to the ranks of painters

1584

Birutė Minutkienė. Colorful routine of cameraman

1633

The modern-day songs of Užpaliai people. Prepared by Asta Motuzienė, Algimantas Kubiliūnas

LANGUAGE

1641

Regina Rinkauskienė. The speech of Užpaliai people

1648

Vanda Kuliešienė. The place names in Užpaliai Valsčius

1672

Stanislovas Balčiūnas. The surnames, names and nicknames of Užpaliai people

1678

Vanda Kuliešienė. The anecdotes of Užpaliai people (vernacular)

FOLKLORE

1687

Vanda Kuliešienė. The songs and stories told by Užpaliai people

1737

Vanda Kuliešienė. The legends and stories

1748

Vanda Kuliešienė. About the devils and ghosts

PEOPLE OF UŽPALIAI AREA

PEOPLE OF UŽPALIAI AREA. HONORARY CITIZENS OF UŽPALIAI

1757

Vytas Jurka. The honorary citizens of Užpaliai

1761

Birutė Minutkienė. Being on the Earth is not easy work

1774

Antanas Napoleonas Stasiškis. This and that about me and the time passed

1795

Stanislovas Balčiūnas. A mathematician who taught the formula of life wisdom (About Alfonsas Dominikas Juzulėnas, the eacher)

1807

Stanislovas Balčiūnas. The man who kept his ears open to the voice of homeland... (Prof. Albinas Kusta)

1829

Vytas Jurka. Gimtinės aidas pasiekia kanadietės širdį (Elena Narbutytė, the honorary citizen of Užpaliai)

1832

Stanislovas Balčiūnas. The stars of homeland showed the way...(A confession by Stanislovas Balčiūnas, instead of his autobiography)

1853

Stefa Meiduvienė. At the granaries of nationality strength of Užpaliai people (a teacher and local lore explorer Vanda Kuliešienė)

1860

Regina Abukauskienė. The pension seems to be the best sign to become an artist (Palmira Sirvydytė, local history investigator)

1866

Stefa Meiduvienė. Responsible for life and being (a doctor Kazys Binkis)

1870

Stanislovas Balčiūnas. The echo of homeland in the heart (a teacher and politician Milda Petrauskienė)

1890

Stanislovas Balčiūnas. The horseshoe is a sign of destiny and happiness (a farmer and public activist Viktorija Jovarienė)

1904

Gražina Kačerauskienė, Albinas Kusta. The authority of the Neighbourhood (Vytas Jurka, a longtime elder of Užpaliai)

1914

Ona Palubinskienė. Radiating the goodness (a teacher and public activist Nijolė Rimkevičienė)

PEOPLE OF UŽPALIAI AREA. CELEBRITIES AT THE INTERFACE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE

1922

Aurimas Abukauskas. Petras Abukauskas – a signalman who connected the towns of Lithuania

1924

Vanda Kuliešienė. A modest biography of a famous man

1925

Stanislovas Balčiūnas. A mother of a nice family

1931

Bronė Balčiūnienė. The footsteps of the homeland poetess

1932

Nijolė Bankauskienė. I’m glad I grew at Alaušas

1935

Valdemaras Beržinskas. My life experience taught me to count money

1937

Stanislovas Balčiūnas. The fate conquered the dream

1940

Bronius Kviklys. Doctor Antanas Čerškus

1943

Stefa Meiduvienė. Writer Jonas Drazdauskas

1944

Regina Sasnauskienė. Marija Dovydaitienė – a patriot of the homeland

1947

Vanda Kuliešienė. Teacher Anelė Dulkytė

1948

Juozas Girdvainis. The Lithuanian Radio pioneer Kleofas Gaigalis

1960

Daiva Ivanauskaitė. Jeronimas Galvydis, the chairman of the Užpaliai People Club in Vilnius

1970

Gintauas Surgailis. General Jonas Galvydis-Bykauskas

1983

Gražina Kačenauskienė. Docent Elena Gargasienė

1988

Leonas Geleževičius. Walking in the footsteps of our childhood

1993

Vanda Kuliešienė. Scholar Vytautas Gipiškis

1994

Vanda Kuliešienė. Pranas Gladutis

1995

Rūta Jonuškienė. With the sun above the roe forest

2002

2007

Stanislovas Balčiūnas. Julius Jodelė used to create even American spaceships

2009

Vanda Kuliešienė. Pranas Jodelė – construction professor

2011

Irena Budriūnienė. Pranciškus Jurgelėnas was an organist for 40 years in Užpaliai

2016

Birutė Minutkienė. A teacher and top standard artist

2021

Elena Gargasienė. Chemist Gražina Kačerauskienė

2023

Stanislovas Balčiūnas. Ethnologist Gražina Kadžytė

2026

Egidija Lekavičienė. Journalist Juozas Kazlauskas

2028

Stanislovas Balčiūnas. Goodness of fostered kids also warms the cockles of heart (About Eugenijus and Jūratė Keraminai foster family)

2035

Genovaitė Šniurova. Born beyond the Šventoji and lived on this side of the Šventoji

2038

Dobilas Kirvelis. At the mysteries of human intelligence

2040

Dobilas Kirvelis. Our father Jonas Kirvelis

2051

Algimantas Antanas Kubiliūnas. Always an Užpaliai dweller in his heart 

2053

Stanislovas Balčiūnas. Parents deal with humanities, while their son is physicist

2056

Stefa Meiduvienė. Medic Vidmantas Kviklys

2058

Vanda Kuliešienė. Vincas Liulevičius a friend of Užpaliai children

2059

Stefa Meiduvienė. Success formula: family, school and talent

2064

Stanislovas Balčiūnas. Ričardas Makuška from Užpaliai is among the science prize winners

2072

Stanislovas Balčiūnas. He found his love to forests in Dvarašilis...

2074

Stanislovas Balčiūnas. The wings of dreams for Vytautas Mikučionis

2079

Stanislovas Balčiūnas. Mathematician Vytautas Merkys

2083

Stanislovas Balčiūnas. Living without complexes

2086

Stanislovas Balčiūnas. A modest family of famous scholars

2089

Stefa Meiduvienė. The economist draws wisdom from daily life

2094

Stanislovas Balčiūnas. Užpaliai for Antanas Namikas were more important than the university

2123

Stanislovas Balčiūnas. Pilot Juozas Namikas

2124

Regina Nijolė Pilipavičienė. The Namikai Family beyond the seas

2128

Dobilas Kirvelis. Bronė Pajedaitė ir Veronika Žvyronaitė from Užpaliai belong to the Righteous Among the Nations

2133

Sofija Jalionienė. A tireless Whitsunday horn (Fragments of Balys Pakštas musical life)

2140

Stanislovas Balčiūnas. Unheard prophet and life-confirmed prognostication of Lithuania’s future

2153

Stanislovas Balčiūnas. From the first pancake to the crown

2157

Juozas Girdvainis. A radio engineer from Užpaliai, Petras Radžiūnas, had also informed Europe about Lithuania

2168

Vanda Kuliešienė. Poet Pranas Raščius

2169

Stanislovas Balčiūnas. A person with colourful biography

2181

Vytautas Ridikas. Fateful coincidences

2184

Vanda Kuliešienė. A guard of pedagogical wisdom Vincas Ruzgas

2185

Stanislovas Balčiūnas. He knows mysteries of woods

2189

Vanda Kuliešienė. Kazimieras Sakalauskas

2190

Palmira Sirvydytė. The experiences of my mother Faustina Sirvydienė

2195

Stanislovas Balčiūnas. A scholar who devoted his wisdom to aviculture

2196

Vanda Kuliešienė. The life of Jonas Sirvydis was devoted to science

2197

Stanislovas Balčiūnas. Thank you Professor for your kind heart (About the cardiologist Vytautas Jonas Sirvydis)

2204

Stanislovas Balčiūnas. Life’s trivial round is not always sweet

2210

Aldona Puodžiukienė. Jonas Sunklodas, a famous mathematician

2211

Stanislovas Balčiūnas. Julijonas Šlepetys

2212

Regina Narbutienė. I was grown in a honest family of Surgailiai

2214

Stanislovas Balčiūnas. The life devoted to nature secrets

2215

Stanislovas Balčiūnas. The exhibitions – a dominant in the life of Aloyzas Tarvydas

2218

Jūra Štepetienė. A meaningful life of Antanas Tarvydas

2220

Vanda Kuliešienė. Balys Tarvydas, a museologist

2221

Jonas Tarvydas-Tarvydavičius, the first elder of the Užpaliai Valsčius his family and offsprings. Prepared by Jonas Puodžius and Valensas Puodžius

2231

Stanislovas Balčiūnas. Rimvydas Tarvydas, an expert of geology secrets

2233

Stanislovas Balčiūnas. Discovery of family roots

2235

Kornelija Gureckaitė. The genealogy of Tursos family from 1733 to 1940.

2240

A genealogy tree of Tursos family. Created by a historian genealogist Kornelija Gureckaitė

2242

Vanda Kuliešienė. Jonas Urbonas, a noble-minded Užpalėnai man

2243

Albinas Kusta. Rimantas Urbonas, a land reclamation professor from Armoniškis

2244

Vanda Kuliešienė. Povilas Vaitonis, a world famous chess player

2245

Marija Dovydaitienė. The lifework of Albinas Vanagas

2249

Lina Jukonienė. Juozas Vanagas, a choirmaster

2265

Vanda Kuliešienė. An accordion played in the heart of Jonas Varnas

2266

Vanda Kuliešienė. Professor Bronius Vaškelis, a literaturologist

2267

Zenonas Jusys, Eugenijus Morkus. Academician Povilas Algirdas Vaškelis

2271

Stanislovas Balčiūnas. Was it Stalin who saved Professor Algirdas Vyžintas from deportation to Siberia?

2278

Dobilas Kirvelis. Antanas Žvironas, a social democrat

2295

Dobilas Kirvelis. Kazys Žvironas, a world wanderer from Galiniai

2298

English summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works

2304

About the authors

2307

Abbreviations

2311

Stanislovas Balčiūnas. Fiscal sponsors and promoters of the monograph

2312

The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Stanislovas Balčiūnas

2351

The map of former Užpaliai Valsčius (after the Lithuanian Census 1923). Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2352

A demographic map of former Užpaliai Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2354

A demographic map of former Užpaliai Neighbourhood. Compiled by Vidmantas Jurka

2355

The map of Užpaliai Township. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2356

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2358

The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai

2360

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

2362

About the “Lietuvos Valsčiai” series

2366

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those published by the end of 2012. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

2368

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)

The insert of colour illustrations “The Art Pulse in Užpaliai”. Compiled by Stanislovas Balčiūnas

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Du knygos tomai gana solidūs. Tačiau ir archyvuose, ir žmonių atsiminimuose liko daug įdomių faktų, prisiminimų, kuriais pasipildys elektroninis knygos variantas. Yra nespausdinti kelių užpalėnų atsiminimai vien todėl, kad juose pasakojama apie Sibirą, užpalėnų patirtį tremtyje, o su Užpaliais mažai sąsajų. Tačiau tie atsiminimai autentiški, pagrįsti įdomiais faktais ir juos išgyveno prisiminimų autoriai užpalėnai. Todėl jie ir atsiras elektroniniame knygos variante.

Leidykla laukia daugiau atsiminimų, atsiliepimų, minčių, kurios gali papildyti spausdintą medžiagą. Čia pateikiame Bronės Galvydaitės-Trepkuvienės papildymą apie knygoje pasakojamus pokario įvykius Galvydžių sodyboje Krokulės gatvėje. Monografijos I tomo 590 puslapyje pateikta kraštotyrininkų surinkta medžiaga apie partizanų ir skrebų susirėmimą Galvydžių sodyboje. Tačiau ta pateiktoji versija kitaip atrodo šios sodybos Galvydžių dukrai Bronei Trepkuvienei.

Ji rašo, kad skrebai pusbroliai Antanas Tranas ir Jurgis Tranas bei A.Čipkus, kažkur prisigėrę, nakčia atėjo į Galvydžių sodybą išvyti partizanų. Jurgiui Tranui liepė atsigulti kieme ant žemės, o jie eisią į namą ieškoti partizanų. Pamačius bėgančius, Jurgiui liepė šaudyti. Bet Čipkus, matyt suvesdamas senas „sąskaitas“, čia pat nušovė Jurgį. Galvydžiai ir jų duktė Bronė miegojo seklyčioje. Taip pat pas Galvydžius gyveno mokytojas Baniūnas. Visi jie girdėjo šūvį ir atpažino skrebų balsus. Rytą skrebai Galvydžius mušė, daužė, tėvui net dantis išmušė, kad slėpė partizanus, kurie skrebą nušovę. Galvydį išsivarė į skrebarnią, grasindami sušaudyti. Bet po tardymo A.Čipkus, pabijojęs mokytojo Baniūno liudijimo, prisipažino, kad nebuvo jokių partizanų, o tik skrebai ir prispirtas prisipažino, ką padaręs ir gavo kelis metus kalėjimo...

„Užpalių“ knygos pirmajame tome Aloyzas Palskys prisiminimuose apie gyvenimą kaime pokario metais, plačiai aprašė savo šeimos ryšius su partizanais. Knygai išėjus, jo sesuo Stanislava atnešė įdomią šeimyninę nuotrauką, kurioje matyti Kustų kaimo Laisvės kovų dalyvio, nusipelniusio gyvulių gydytojo, bitininko Felikso Palskio ir jo žmonos taip pat Laisvės kovų dalyvės, motinos didvyrės, išauginusios ir į mokslus išleidusios šešis vaikus, auksinės vestuvės ir tuo pačiu vykusios dukros Stanislavos ir jos vyro Jono Tylos sidabrinės vestuvės, bei tuo pat metu vykusios Palskių proanūkio krikštynos. Nuotrauka daryta 1986 metais.

Gražioje Palskių šeimoje užaugo šešetas vaikų.

Sūnus Aloyzas Palskys, baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją , dirbo Kauno miesto statybos projektavimo institute skyriaus viršininku. Dabar, sulaukęs 78 metų, aistringas bitininkas, medžiotojas, užauginęs keturis vaikus ir jau susilaukęs penkių anūkų.

Dukra Stanislava Palskytė-Tylienė 76 metų, baigusi mokslus net 50 metų dirbo Vilniaus troleibusų parke, iš jų net 40 metų vyriausiąja buhaltere. Dvi jos dukros augina 5 anūkes.
75 metų Regina Palskytė-Antanaitienė 30 metų dirbo troleibuso vairuotoja, užaugino 2 sūnus, susilaukė 2 anūkų.

Aldona Palskytė-Kavaliauskienė 68 metų, baigusi mokslus, dirbo Panevėžio energijoje. Jos šeimoje išaugo sūnus ir dukra, auga 4 anūkai.

Milda Palskytė-Lazauskienė, baigusi Vilniaus universitetą, dirbo Ekonomikos skyriaus viršininke Vilniaus troleibusų parke. 67 metų Mildos šeimoje išaugo sūnus ir dukra bei 3 anūkai.

Jauniausioji, Danutė Palskytė baigusi Vilniaus inžinerinį statybos institutą ilgus metus dirbo Vokietijos ambasadoje.

Tik šios vienos šeimos darbai ir gyvenimas akivaizdžiai byloja, kad Užpalių krašto žmonės ir jų darbai reikšmingi visai mūsų tautai.

Stanislovas Balčiūnas

Kiti į knygą nesudėti straipsniai:

Leonas TursaPartizanų likimai / 2016 04 05

Bertašiokų kaimo kapela. Užrašė Eugenija Butkienė / 2016 04 05

Bronius Skardžius / 2017 01 05

 

2014 04 29, 2016 04 05, 2017 01 05, 01 18

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt