Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Kazlų Rūda

43-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 94 straipsniai, 1570 puslapių, 300 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-031-7
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMEČIUI 1990–2020

KAZLŲ RŪDOS 280-OSIOMS METINĖMS 1744–2024

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠIMTMEČIUI 1926–2026

Kazlų Rūda – 43-ioji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Kazlų
Rūdos 280 metų sukakčiai (1744–2024), Vilkaviškio vyskupijos 100-mečiui (1926–2026).
94-iuose monografijos straipsniuose 77 autoriai (tarp jų 17 mokslo daktarų) aprašo Kazlų Rūdos apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir dabartinę būklę, Kazlų Rūdos girią, joje
dirbusius miškininkus, Kazlų Rūdos miesto, didesnių gyvenviečių (Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Jankų, Jūrės, Plutiškių, Višakio Rūdos) istorijas, taip pat pašto įstaigų, kredito kooperatyvų,
Kazlų Rūdos ligoninės istorijas. Aprašoma Kazlų Rūdos miškuose veikusių „Tauro“ apygardos partizanų mūšiai, jų atminimo įamžinimas, Sąjūdis. Monografijoje spausdinama Kazlų Rūdos savivaldybės parapijų istorija, pateikiamos jose dirbusių kunigų biografijos. Daug dėmesio skiriama švietimui ir kultūriniam gyvenimui – knygnešiams ir daraktoriams, mokykloms, bibliotekoms, kultūros centrui. Analizuojama tradicinė medžiaginė ir dvasinė šio krašto kultūra, šnekta ir jos ypatybės, tautosaka. Pateikiami žemėlapiai, asmenvardžių rodyklė.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius
VENANTAS MAČIEKUS

Sudarytojai
 ANELĖ VOSYLIŪTĖ , VENANTAS MAČIEKUS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Kalbos redaktoriai
NERINGA BALČIŪNAITĖ, VIDA KAZLAUSKIENĖ, VENANTAS MAČIEKUS,
ALDONAS PUPKIS, ASTA ŽERNIENĖ

Korektoriai
VIDA KASPARAVIČIENĖ, VENANTAS MAČIEKUS

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENĖ

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS
BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRAS LDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAIT Ė (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
UAB „Magnolija“, UAB „Konversita“, Kazlų Rūdos savivaldybė

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Kazlų Rūda. 2021 m. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Knyga išleista 2022

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Monografijos „Kazlų Rūda“ sumanytoja yra matematikė, sociologė, socialinių mokslų daktarė Anelė Vosyliūtė (1944–2019). Jos iniciatyva surengtoje „Versmės“ leidyklos monografijos autorių ekspedicijoje 2000 m. rugpjūčio mėnesį 24 mokslininkai ir kraštotyrininkai tyrinėjo Kazlų Rūdos apylinkių gamtą, gyventojų kalbą, papročius, tautosaką, atliko sociologinius tyrimus, rinko atsiminimus. Į ekspediciją aktyviai įsijungė vietos kraštotyrininkai: Ona Arminienė, Antanas Enčius, Algimantas Lelešius, Vytautas Martinaitis, Regina Mocevičienė ir kiti. Remiantis surinkta lauko tyrimų bei archyvų medžiaga, buvo parašyti straipsniai, kurie sugulė į Gamtos, Etninės kultūros, Kalbos, Tautosakos, Sociologinių tyrimų skyrius. Iš surinktos medžiagos gausumo galima spręsti, kad dr. A. Vosyliūtė buvo sumaniusi dviejų tomų monografiją. Įvairios priežastys, tarp jų ir iniciatorės liga, sutrukdė įgyvendinti sumanymus.
2019 m. A. Vosyliūtės duktė Marta paprašė perimti monografijos rengimą ir ją užbaigti. Pritarus „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, tą ir padariau. Dalis „Kazlų Rūdos“ monografijos buvo jau sumaketuota. Todėl Kalbos ir Tautosakos skyriai nekoreguoti, Etninės kultūros skyrius tik papildytas. Gamtos ir Istorijos skyriai sudaryti iš naujo. Humanitarinių mokslų daktarai Juozas Banionis ir Aldona Vasiliauskienė prieš 20 metų rašytus straipsnius papildė nauja archyvine medžiaga.
A. Vasiliauskienės praplėstas straipsnis pailgėjo net pusantro karto. Rengiant Istorijos skyriaus poskyrį apie pasipriešinimą okupantams, visokeriopą paramą teikė Algimantas Lelešius. Šio skyriaus poskyris apie švietimą ir kultūrinį gyvenimą, išskyrus Juozo Kudirkos ir Stanislovo Buchavecko straipsnius, parengtas 2020–2021 metais. Pagrindiniai šio poskyrio konsultantai buvo Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė Vilija Šemetienė, jos bendradarbės Aldona Lukoševičienė ir Biruta Pupalaigaitė, Jankų bibliotekininkė Eglė Kančienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos istorijos mokytoja Daiva Gražulienė.
O pagrindiniu patarėju, rengiant monografiją, laikau dr. Juozą Banionį. Nuoširdžiai ačiū visiems konsultantams, su kurių pagalba galbūt buvo išvengta didesnių klaidų. Sumaketuoto Sociologinių tyrimų skyriaus, išskyrus A. Vosyliūtės straipsnį, kuris buvo perkeltas į Etninės kultūros skyrių, teko atsisakyti dėl pasenusių duomenų. Surengti dar vieną ekspediciją sociologams nebuvo jokių galimybių. Dėl to atsiprašau šio skyriaus straipsnių autorių.
Monografiją „Kazlų Rūda“ sudaro 94 straipsniai ir straipsneliai, kuriuos parašė 77 autoriai (tarp jų – 17 mokslo daktarų). Straipsniai suskirstyti į 6 skyrius. Didžiausias iš jų – Istorijos – susideda dar iš 4 poskyrių: pilietinės istorijos, pasipriešinimo okupantams, parapijų istorijos, švietimo ir kultūrinio gyvenimo istorijos. Pilietinės istorijos poskyryje aprašoma archeologiniai paminklai ir radiniai, Kazlų Rūdos ir mažesnių miestelių (Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Jankų, Jūrės, Plutiškių, Višakio Rūdos) raida, lietuviškos valdžios kūrimasis Jankų valsčiuje, pašto įstaigų, kredito kooperatyvų, ligoninės veikla. Pasipriešinimo okupantams poskyris aprėpia šio krašto žmonių pasipriešinimą okupantams rusams nuo 1863 m. sukilimo iki paskutinių partizanų pokario metais, atspindi Sąjūdžio veiklą, partizanų atminimo įamžinimą. Poskyryje „Parapijų istorijos“ skelbiama Romos katalikų bažnyčios veiklos šiame krašte studija, aprašomi bažnytiniai varpai. Poskyris „Švietimas, kultūrinis gyvenimas“ skirtas mokykloms, bibliotekoms, kultūros centrui.
Gamtos skyriuje analizuojamas kraštovaizdis, gamta, aprašoma istorinė Kazlų Rūdos giria, daug dėmesio skiriama joje dirbusiems miškininkams.
Etninės kultūros skyriuje aprašoma tradicinė medžiaginė šio krašto kultūra, išskiriami miško verslai ir miško gėrybių rinkimas, iki geležinkelių atsiradimo Lietuvai ekonomiškai svarbus geležies lydymas.
Doc. Aldonas Pupkis analizuoja Kazlų Rūdos šnektą, dr. Ona Aleknavičienė – gyventojų pravardes. Prof. Daiva Vyčinienė, dr. Edita Korzonaitė ir dr. Jūratė Šlekonytė supažindina su šio krašto tautosaka, architektai dr. Marija Rupeikienė ir Antanas Rupeika – su sakralinių paminklų architektūra.
Monografijos leidėjams labai svarbi finansinė parama. Monografijos rengėjai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams – UAB „Magnolija“ (10 000 eurų), UAB „Konversita“ (10 000 eurų), Petrui Jonušui (2 000 litų, t. y. 580 eurų), Anelei Vosyliūtei (1 600 litų, t. y. 463 eurai), Ignui Plioraičiui (1 000 litų, t. y. 290 eurų), Jurai ir Albertui Drukteiniams (200 JAV dolerių, t. y. 200 eurų), Kazlų Rūdos savivaldybei (meras Mantas Varaška), išankstiniu mokėjimu įsigijusiai knygų už 5 000 eurų.

Venantas Mačiekus

 

 

Turinys
     

I

 

Aldonas Pupkis. Kazlai, pilni smėlio

II

 

Knygos sumanytoja Anelė Vosyliūtė

15

 

Pratarmė

 

 

 

GAMTA            

 

 

 

17

*

Rimvydas Kunskas. Kazlų Rūdos smėlynų kraštovės kilmė ir sandara

39

 

Selemonas Paltanavičius. Kazlų Rūdos apylinkių gamta

42

 

Julius Danusevičius. Kazlų Rūdos girios istorija

59

 

Kazlų Rūdos miškininkai. Parengė Venantas Mačiekus

87

 

Kęstutis Žemaitis. Povilas Malvicas – pirmasis Kazlų Rūdos miškų urėdas

90

 

Vytautas Martinaitis. Įžymusis urėdas Vincas Žemaitis

94

 

Vytautas Martinaitis. Nusipelnęs miškininkas Juozapas Zigmantas Paltanavičius

101

 

Iš eigulio M. Steponaičio atsiminimų. Parengė Vincas Žemaitis

105

 

Redas Rutkauskas. Miško muziejus Suvalkijoje

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

111

 

Arvydas Malonaitis. Seniausios Kazlų Rūdos apylinkių praeities apžvalga

127

 

Juozas Banionis. Kazlų Rūda

149

 

Juozas Banionis. Jūrė

167

 

Juozas Banionis. Ąžuolų Būda

179

 

Ignas Plioraitis. Ąžuolų Būdos istorija

187

 

Aušra Jablonskienė (Krunglevičiūtė). Plutiškių kaimas ir parapija XVIII amžiuje–XX amžiaus pirmojoje pusėje

222

 

Ona Arminienė. Višakio Rūda: gamta, istorija, žmonių gyvensena

284

 

Vaclovas Strimaitis. Bagotoji

336

 

Dalija Parnarauskienė (Ardzijauskaitė). Jankų seniūnijos kaimai

370

 

Valentinas Gustainis. Jankų apylinkė XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje

380

 

Valentinas Gustainis. Lietuviškos valdžios kūrimasis Jankų valsčiuje 1918 metais ir rinkimai į Steigiamąjį Seimą

392

 

Kazys Misius. Iš valsčiaus pašto įstaigų istorijos iki 1940 metų

400

*

Vladas Terleckas. Kazlų Rūdos kredito kooperatyvai 1923–1949 metais

412

 

Irena Lukoševičiūtė-Skučienė. Kazlų Rūdos ligoninė

ISTORIJA . PASIPRIEŠINIMAS OKUPANTAMS

416

 

Juozas Kudirka. 1863 metų sukilimo aidai

425

 

Algimantas Lelešius. Tragiška 1941 metų birželio 23-ioji Kazlų Rūdoje

428

 

Antanas Malakauskas. Kazlų Rūdos miestelio partizanų veiksmų aprašymas

433

 

Algimantas Lelešius. Trumpa „Tauro“ apygardos partizanų istorijos apžvalga

438

 

Algimantas Lelešius. „Tauro“ apygardos „Žalgirio“ rinktinės partizanų mūšiai su okupantais ir stribais

440

 

Aldona Vilutienė. Karo mokykla Kazlų Rūdos girioje

441

 

Julija Simanavičienė (Čepaitytė). „Tauro“ apygardos partizanai

464

 

 Dalija Parnarauskienė (Ardzijauskaitė). Jankų valsčiaus partizanai, ryšininkai ir rėmėjai

477

 

Marcelė Dilienė (Pupiūtė), Ramutė Stačiokaitė. Runkių kaimo partizanai: atsiminimai

480

 

Algimantas Lelešius. Atmintinos partizanų vietos

488

 

Algimantas Lelešius. Kazlų Rūdos gyventojai nesitaikstė

490

 

Algimantas Lelešius. Sąjūdis dovanojo Nepriklausomybę

500

 

Algimantas Lelešius. Atkurtojo Kazlų Rūdos šaulių būrio veiklos kronika

ISTORIJA . PARAPIJŲ ISTORIJOS

512

 

 Aldona Vasiliauskienė. Kazlų Rūdos savivaldybės parapijų istorijos

741

 

1 priedas. Parapijose dirbusių kunigų chronologinės lentelės

750

 

2 priedas. Vyskupų biografiniai duomenys

784

 

3 priedas. Dievo Gailestingumo šventovė Jūrėje

798

 

4 priedas. Kazlų Rūdos Garbės pilietis istorikas profesorius Juozas Banionis

807

*

Libertas Klimka. Bažnytiniai varpai Kazlų Rūdos valsčiuje

ISTORIJA . ŠVIETIMAS , KULTŪRINIS GYVENIMAS

818

 

Juozas Kudirka. Daraktorių mokykla

820

 

Juozas Kudirka. Knygnešiai

825

 

Stanislovas Buchaveckas. Kazlų Rūdos (Kazlų) valsčiaus mokyklos 1941–1944 metais

848

 

Daiva Gražulienė. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

886

 

Aurelija Mėdžiūtė. Literatų būrelis „Diemedis“

890

 

Ramutė Giedraitienė. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio progimnazija

901

 

Sigita Urbonienė. Antanavo pagrindinė mokykla

909

 

Aldona Aputienė. Bagotosios pagrindinė mokykla

921

 

Zita Čibirkienė, Eglė Kančienė, Irena Ozerenskienė, Jolanta Švarcienė, Violeta Žarskienė. Jankų pagrindinė mokykla

942

 

Rūta Kazakevičienė. Kazlų Rūdos pradinė mokykla

950

 

Irena Kašauskienė. Plutiškių gimnazija

980

 

Regina Mocevičienė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kelias Kazlų Rūdoje

1002

 

Irena Bučinskienė. Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

1003

 

 Virginija Apanavičienė. Rimvydo Žigaičio menų mokykla

1007

*

Vilija Grincevičienė. Gudelių pradinė mokykla laiko tėkmėje

1020

 

Rūta Liberienė, Algimantas Vaičiulevičius. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka

1058

 

Milda Krepenskienė. Antanavo biblioteka

1061

 

Rita Venckūnienė. Ąžuolų Būdos biblioteka

1064

 

Rasa Krašinskienė. Bagotosios biblioteka

1069

 

Zita Šilnauskienė. Būdos biblioteka

1071

 

 Eglė Kančienė. Jankų biblioteka

1079

 

Sigita Jarockienė. Jūrės miestelio biblioteka

1082

 

Rita Sliserienė. Kazlų biblioteka

1088

 

Žibutė Labutienė. Plutiškių biblioteka

1092

 

Daiva Čibirkienė. Višakio Rūdos biblioteka

1097

 

Valdas Andriuškevičius. Kazlų Rūdos kultūros centras

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

1111

*

Janina Morkūnienė. Amatai ir verslai Suvalkijos ekonominės raidos kontekste

1129

 

Ona Arminienė. Lino mūka

1134

 

Vingaudas Baltrušaitis. Apie pirtis linams minti

1138

 

Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai girininkų krašte

1165

 

 Elvyra Straševičienė. Miško verslai

1181

 

Elvyra Straševičienė. Uogavimas ir grybavimas

1193

 

Janina Samulionytė. Valgiai ir gėrimai

1207

 

Elvyra Straševičienė. Turgus

1217

 

Juozas Kudirka. Senovinė medžioklė

1222

 

Andrius Jasiulionis. Sakinimo darbai ir terpentino gamyba

1224

 

Juozas Kudirka. Keliai ir plentai

1226

 

Juozas Kudirka. Geležies lydymas

1228

 

Juozas Kudirka. Karštasis medienos perdirbimas

1233

 

Vacys Milius. Kazlų Rūdos apylinkių kapinės

1240

 

Alė Počiulpaitė. Mediniai paminklai: kryžiai, koplytstulpiai, skulptūros

1251

 

Vingaudas Baltrušaitis. Trobesių raida

1256

 

Vingaudas Baltrušaitis. Iš patalpų apšvietimo istorijos Kazlų Rūdos apylinkėse

1262

 

Inga Levickaitė. Kaimo siuvėjas Vincas Plioplys

1266

 

Inga Levickaitė. Griškabūdžio apylinkių batsiuviai

1276

*

 Anelė Vosyliūtė. Nedidelio miesto socialinės problemos

 

 

 

KALBA

 

 

 

1291

*

Aldonas Pupkis. Kazlų Rūdos šnekta ir jos ypatybės

1310

*

Ona Aleknavičienė. Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

1337

 

Jūratė Šlekonytė. Kazlų Rūdos apylinkių pasakojamoji tautosaka

1364

 

Edita Korzonaitė, Daiva Vyčinienė. Kazlų Rūdos dainuojamoji tautosaka

1395

 

Edita Korzonaitė. Kazlų Rūdos apylinkių smulkioji tautosaka

 

 

 

ARCHITEKTŪRA

 

 

 

1403

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kazlų Rūdos apylinkių sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

 

 

 

ATSIMINIMAI

 

 

 

1477

 

Atsiminimai apie Motulę – mano mamą, našlaičių globėją Viktoriją Kaupelienę (Ambrasaitę), save, savo šeimą ir visą mūsų Ambrasų giminę. Pasakojo Ramutė Pranė Jonušienė (Kaupelytė). Parengė Petras Jonušas

 

 

 

1497

 

Mokslinių straipsnių reziumė anglų kalba

1505

 

Apie autorius

1508

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1511

 

Buvusio Kazlų Rūdos (Višakio Rūdos) valsčiaus (pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1512

 

Buvusio Jankų valsčiaus (pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1513

 

Kazlų Rūdos savivaldybės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1514

 

Antanavo seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1515

 

Jankų seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1516

 

Kazlų Rūdos seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1517

 

Plutiškių seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1518

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Kazlų Rūdos valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1520

 

Kazlų Rūdos miesto žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1521

 

Antanavo gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1522

 

Jankų gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1523

 

Plutiškių gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1524

Višakio Rūdos gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1525

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1528

 

Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2022 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1530

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1533

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1535

 

Asmenvardžių rodyklė

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 985–992. Parengė Venantas Mačiekus

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos
šių straipsnių santraukos.

Contents
     

I

 

Aldonas Pupkis. Kazlai area full of sand

II

 

The book projected by Anelė Vosyliūtė

15

 

Venantas Mačiekus. Introduction

 

 

 

NATURE

 

 

 

17

*

Rimvydas Kunskas. The origin and structure of Kazlų Rūda sando landscape

39

 

Selemonas Paltanavičius. The nature of Kazlų Rūda environs

42

 

Julius Danusevičius. The history of Kazlų Rūda Forest

59

 

The foresters of Kazlų Rūda. Prepared by Venantas Mačiekus

87

 

Kęstutis Žemaitis. Povilas Malvicas was the first forest supervisor in Kazlų Rūda

90

 

Vytautas Martinaitis. The famous forest supervisor Vincas Žemaitis

94

 

Vytautas Martinaitis. The deserving forester Juozapas Zigmantas Paltanavičius

101

 

From the reminiscences of the forest ranger M. Steponaitis. Prepared by Vincas Žemaitis

105

 

Redas Rutkauskas. The forest museum in Suvalkija

 

 

 

HISTORY

 

 

 

111

 

Arvydas Malonaitis. A review of the oldest past of the Kazlų Rūda environs

127

 

Juozas Banionis. Kazlų Rūda

149

 

Juozas Banionis. Jūrė

167

 

Juozas Banionis. Ąžuolų Būda

179

 

Ignas Plioraitis. The history of Ąžuolų Būda

187

 

Aušra Jablonskienė (Krunglevičiūtė). The village and parish of Plutiškės from the 18th to the first half of the 20th centuries

222

 

Ona Arminienė. Višakio Rūda: nature, history and life style of its people

284

 

Vaclovas Strimaitis. Bagotoji

336

 

Dalija Parnarauskienė (Ardzijauskaitė). The villages in Jankai Eldership

370

 

Valentinas Gustainis. The Jankai Neighbourhood from the late 19th to the early 20th centuries

380

 

Valentinas Gustainis. The creation of Lithuanian authorities in Jankai rural district in 1918 and elections to the Constituent Assembly

392

 

Kazys Misius. From the history of district post offices before 1940

400

*

Vladas Terleckas. Kazlų Rūda credit cooperatives in 1923–1949

412

 

Irena Lukoševičiūtė-Skučienė. The Kazlų Rūda hospital

HIS TORY. RESISTANC E AGAINS T OCCUPIERS

416

 

Juozas Kudirka. The echoes of the 1863 uprising

425

 

Algimantas Lelešius. The tragic June 23rd in 1941

428

 

Antanas Malakauskas. A description of the actions of the Kazlų Rūda partisans

433

 

Algimantas Lelešius. A brief history of the Tauras Region partisans

438

 

Algimantas Lelešius. The battles of Tauras Region Žalgiris Unit partisans with occupants and so-called destroyers (stribai)

440

 

Aldona Vilutienė. A military school in the Kazlų Rūda Forest

441

 

Julija Simanavičienė (Čepaitytė). The partisans of Tauras Region

464

 

Dalija Parnarauskienė (Ardzijauskaitė). The partisans, liaisons and supporters in Jankai rural district

477

 

Marcelė Dilienė (Pupiūtė), Ramutė Stačiokaitė. The partisans of Runkiai Village: recollections

480

 

Algimantas Lelešius. Memorable places of partisans

488

 

Algimantas Lelešius. Kazlų Rūda residents did not reconcile themselves

490

 

Algimantas Lelešius. The Sąjūdis Movement granted the Independence

500

 

Algimantas Lelešius. Activities of the reconstituted rifle squad in Kazlų Rūda

HISTORY. PARISH HISTORIES

512

 

Aldona Vasiliauskienė. Parish histories in the district of Kazlų Rūda

741

 

Attachment 1. Chronological tables of priests who worked in the parishes

750

 

Attachment 2. Biographical data of bishops

784

 

Attachment 3. The Sanctuary of Divine Mercy in Jūrė

798

 

Attachment 4. Kazlų Rūda Honorary Citizen Historian Professor Juozas Banionis

807

*

Libertas Klimka. Church bells in Kazlų Rūda Valsčius

HISTORY. EDUCATION, CULTURE LIFE

818

 

Juozas Kudirka. A Daraktorial (clandestine) school

820

 

Juozas Kudirka. The book smugglers

825

 

Stanislovas Buchaveckas. The schools in the Kazlų Rūda (Kazlai) Valsčius in 1941–1944

848

 

Daiva Gražulienė. The Kazys Grinius Gymnasium in Kazlų Rūda

886

 

Aurelija Mėdžiūtė. The Diemedis Literary Circle

890

 

Ramutė Giedraitienė. The Pranas Dovydaitis Progymnasium in Kazlų Rūda

901

 

Sigita Urbonienė. The Antanava Primary School

909

 

Aldona Aputienė. The Bagotoji Basic School

921

 

Zita Čibirkienė, Eglė Kančienė, Irena Ozerenskienė, Jolanta Švarcienė, Violeta Žarskienė. The Jankai Basic School

942

 

Rūta Kazakevičienė. The Kazlų Rūda Primary School

950

 

Irena Kašauskienė. The Plutiškės Gymnasium

980

 

Regina Mocevičienė. The path of education of preschool children in Kazlų Rūda

1002

 

Irena Bučinskienė. The Pušelė Nursery-Kindergarten in Kazlų Rūda

1003

 

Virginija Apanavičienė. The Rimvydas Žigaitis Art School in Kazlų Rūda

1007

*

Vilija Grincevičienė. The Gudeliai Primary School in the flow of time

1020

 

Rūta Liberienė, Algimantas Vaičiulevičius. The Jurgis Dovydaitis Public Library in Kazlų Rūda

1058

 

Milda Krepenskienė. The Antanavas Library

1061

 

Rita Venckūnienė. The Ąžuolų Būda Library

1064

 

Rasa Krašinskienė. The Bagotoji Library

1069

 

Zita Šilnauskienė. The Būda Library

1071

 

Eglė Kančienė. The Jankai Library

1079

 

Sigita Jarockienė. The Jūrė township Library

1082

 

Rita Sliserienė. The Kazlai Library

1088

 

Žibutė Labutienė. The Plutiškės Library

1092

 

Daiva Čibirkienė. The Višakio Rūda Library

1097

 

Valdas Andriuškevičius. The Kazlų Rūda Municipal Culture Centre

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

1111

*

Janina Morkūnienė. Crafts and businesses in the context of economic development of Suvalkija

1129

 

Ona Arminienė. The sufferings of flax

1134

 

Vingaudas Baltrušaitis. About bathhouses to break flax

1138

 

Gražina Žumbakienė. Homestead plantations in the land of foresters

1165

 

Elvyra Straševičienė. Forest businesses

1181

 

Elvyra Straševičienė. Picking of berries and mushrooms

1193

 

Janina Samulionytė. Food and beverages

1207

 

Elvyra Straševičienė. The marketplace

1217

 

Juozas Kudirka. Ancient hunting

1222

 

Andrius Jasiulionis. Sap collection and turpentine production

1224

 

Juozas Kudirka. Roads and highways

1226

 

Juozas Kudirka. Iron smelting

1228

 

Juozas Kudirka. Hot processing of wood

1233

 

Vacys Milius. The cemeteries in the area of Kazlų Rūda

1240

 

Alė Počiulpaitė. Wooden monuments: crosses, chapel poles and sculptures

1251

 

Vingaudas Baltrušaitis. The evolution of farmhouses

1256

 

Vingaudas Baltrušaitis. From indoor lighting history

1262

 

Inga Levickaitė. The village tailor Vincas Plioplys

1266

 

Inga Levickaitė. Shoemakers in the area of Griškabūdis

1276

*

Anelė Vosyliūtė. Social problems of a small town

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

1291

*

Aldonas Pupkis. The Kazlų Rūda dialect and its peculiarities

1310

*

Ona Aleknavičienė. The nicknames of people living in Kazlų Rūda and its environs

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

1337

 

Jūratė Šlekonytė. The narrative folklore in the area of Kazlų Rūda

1364

 

Edita Korzonaitė, Daiva Vyčinienė. Folk songs in Kazlų Rūda

1395

 

Edita Korzonaitė. Small forms of folklore in the area of Kazlų Rūda

 

 

 

ARCHITECTURE

 

 

 

1403

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Architecture of sacred and parish buildings in the area of Kazlų Rūda

 

 

 

REMINISCENCES

 

 

 

1477

 

The recollections of my Mom, my Mother, guardian of orphans, Viktorija Kaupelienė (Ambrasaitė), myself, my family and all our Ambrasai’ family. Narrated by Ramutė Pranė Jonušienė (Kaupelytė). Written by Petras Jonušas

1497

 

English summaries of scientific research papers

1505

 

About the authors

1508

 

Abbreviations

1511

 

The demographic map of former Kazlų Rūda (Višakio Rūda) Valsčius (after the Lithuanian Census of 1923). Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1512

 

The demographic map of former Jankai Valsčius (after the Lithuanian Census of 1923). Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1513

 

The map of Kazlų Rūda Municipality. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1514

 

The map of Antanavas Eldership. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1515

 

The map of Jankai Eldership. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1516

 

The map of Kazlų Rūda Eldership. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1517

 

The map of Plutiškės Eldership. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1518

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Kazlų Rūda Valsčius shown darker. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1520

 

The map of Kazlų Rūda Town. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1521

 

The map of Antanavas Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1522

 

The map of Jankai Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1523

 

The map of Plutiškės Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1524

 

The map of Višakio Rūda Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1525

 

The map of Lietuvos Valsčiai series monographs to be published and those published before the end of 2022. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1528

 

About the Lietuvos Valsčiai” series

1530

 

About the series Lietuvos Valsčiai” (in English)

1533

 

Alphabetical list of the former Lithuanian rural districts

1535

 

The index of personal names

The insert of colour illustrations, pp. 985–992. Prepared by Venantas Mačiekus

* The asterisk marks the articles approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Commission for Scientific Works. Summaries in English are given at the end of the book.

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2022 12 23

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt