Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

 


„Versmės“ leidyklos naujienos, 2021, 2022, 2023 metai

2023 01 26

Paneigimas

Monografijos „Kazlų Rūda“ straipsnyje „Kazlų Rūdos kultūros centras“ paskelbta Kazlų Rūdos kultūros centro archyvinė medžiaga. Monografijoje per klaidą nurodyta, kad šio straipsnio autorius yra Valdas Andriuškevičius. Atsiprašome p. Valdo Andriuškevičiaus.

„Kazlų Rūdos“ monografijos vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus

2023 01 26


2023 01 09

Kviečiame į monografijos „KAZLŲ RŪDA“ pristatymą

Maloniai kviečiame į naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kazlų Rūda“ pristatymą Kazlų Rūdoje

2023 m. sausio 20 d. 16 val.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje
(Vytauto g. 21, Kazlų Rūda).

Pristatyme dalyvaus leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos sudarytojas Venantas Mačiekus, monografijos sudarytojos dr. Anelės Vosyliūtės duktė Marta Vosyliūtė, knygos autoriai.

2023 01 09


2023 01 05

Ramutė Pranė Jonušienė

1931–2023

2023 m. sausio 4–5 dienomis labai liūdėdami atsisveikinome su mokytoja Ramute Jonušiene.

Ramutė Pranė Jonušienė (Kaupelytė) gimė 1931 m. Kaune Viktorijos Ambrasaitės ir Romualdo Kaupelio šeimoje. Ji gimė kartu su dvyne seserimi Laimute. Tėvelis Romualdas Kaupelis (1905–1953) buvo kilęs iš Pandėlio valsčiaus, Buivydžių kaimo (Rokiškio r.), Lietuvos kariuomenės kapitonas. Visa šeima pokario metais turėjo slapstytis nuo gresiančio sovietų valdžios persekiojimo ir tremties, nes kai suėmė tėvelį Romualdą 1948-aisiais metais ir nuteisė, įkalino 10 metų pataisos darbų stovykloje, šeimai grėsė tremtis. Ramutės mama Viktorija buvo pedagogė, baigusi Vilniaus lietuvių gimnaziją ir taikomosios dailės mokyklą, studijavo Vytauto Didžiojo universitete, dirbo vaikų namuose, pasiaukojamai globojo šimtus našlaičių.
Ramutė mokėsi Kauno mergaičių 7-oje gimnazijoje. Su sese Laimute lankė fortepijono pamokas, paskui įstojo į muzikos mokyklą, o baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, kur pas pamotėlę slapstėsi nuo išvežimo į Sibirą. Mokyklą baigusi dirbo Adomaičių (Kelmės r.) ir Graužikų aštuonmetėse mokyklose, kaimo vaikus mokė biologijos, matematikos, rusų kalbos, vadovavo mokinių chorui ir tautiniam būreliui. Negalėjo stoti į aukštąją mokyklą, nes kartu su dokumentais privalėjo autobiografijoje nurodyti faktus apie sovietų represuotą tėvelį. Vėliau Vilniaus universitete studijavo fiziką. Nuo 1961 m. dirbo fizikos mokytoja Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, išugdė daug garsių žmonių. Visą gyvenimą mokė vaikus fizikos. Net ir sulaukusi garbingo amžiaus, mielai mokė dažniausiai nepasiturinčių šeimų vaikus be jokio atlygio, iki pat savo 90-mečio.
Nuo 7 metų pamėgo mezgimą, visą gyvenimą sudėtingais raštais mezgė pačius įvairiausius mezginius – megztinius, sukneles, skraistes, kostiumėlius, megzdavo sau ir visai savo šeimai.
Ramutė Jonušienė su vyru inžinieriumi Eduardu užaugino sūnus Petrą ir Rimą, turėjo pulkelį anūkų ir proanūkių, kuriais džiaugėsi ir didžiavosi.
R. Jonušienė buvo nepaprastai geros širdies, jautri, rūpestinga, visada linksma, optimistė, stebino savo įžvalgomis ir išmintimi. Ji dažnai dalyvaudavo „Versmės“ leidyklos organizuojamuose susibūrimuose, šventėse, visus stebino nepaprasto skonio savo pyragais. Domėjosi leidyklos rengiamomis monografijomis, skatino darbuotojus gerai atlikti šį darbą. Visi jautė Jos palaikymą, dėkingumą, nuolatinę globą. Ypač įsimintinos 2009 metais, minint Lietuvos tūkstantmetį, leidyklos organizuotos Knygų kelio kelionės per Lietuvą, jų surengta daugiau kaip 100. Kelionėse kartu su sūnumi Petru važiuodavo ir jo Mama Ramutė. Ji žavėjosi Lietuvos grožiu, žmonėmis, dėmėjosi savo tėvų ir senelių praeitimi. 2022 m. pabaigoje parašė savo atsiminimus apie savo Mamą, giminę, sudėtingą gyvenimo kelią. Šie atsiminimai paskelbti naujausioje „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje „Kazlų Rūda“.
Dabar iškeliavo pas savo brangiausius žmones – Mamą, Tėvelį, seserį Laimutę, brolį Romualdą, vyrą Eduardą. Ramutė Jonušienė išliks visų ją pažinojusiųjų širdyje kaip pavyzdys. Mamos, Močiutės, Mokytojos.

 

Nuoširdi užuojauta vadovui Petrui Jonušui

„Versmės“ leidyklos kolektyvas


2022 12 30

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 2-asis 2022 metų tomo straipsnis

2022 m. gruodžio 30 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis, parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „RAMYGALA“ kalbos skyriui: Kazimieros Garšvos „Lietuva, lietuviai ir mūsų kalba“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT:2022-2/41-334/LI).

Kalbos duomenys rodo, kad Lietuvos vardo būta apie VI a. Tą patį vardą Kvedlinburgo kronika 1009 m. užrašė bent po 500 metų. Mažėjimo tvarka išskiriami nuo to laiko buvę keturi lietuvių kalbos plotai. Jie labiausiai slavėjo iš rytų pusės. Ainâ prie Mínsko, Obolcai prie Oršos greičiausiai yra senosios lietuvių kalbos salos, 1387 m. apkrikštytos Lietuvõs valdovų.

Lietuvõs ir jos pagrindinių skiriamųjų požymių – lietuvių kalbos, etninės kultūros – išlaikymo idėja buvo gyva visą laiką. Atkuriant Lietuvos valstybę (pirmąją Lietuvõs Respùbliką) skiriame tris laikotarpius: 1) svarstymas tautos ir valstybės ateities (M. Daukša, S. Daukantas, M. Valančius ir kiti valstybės veikėjai); 2) konkrečių valstybės metmenų kūrimas (J. Basanavičius, V. Kudirka, A. Smetona ir kiti); 3) valstybės kūrimas 1905–1918 m. Taip valstybė iš esmės atkurta per 35 metus.

Pirmoji Lietuvõs Respùblika geriau sprendė tautiškumo, piliečių išsaugojimo, tautinių bendrijų klausimus. Antroji Lietuvõs Respùblika 30 metų iš lenkų partijos nesulaukia kompromisų. Jiems siekiant teritorinės autonomijos, reikalaujama pažeisti Konstituciją, įstatymus: keisti valstybinės kalbos sistemą, polonizuoti lietuvių kalbos vardyną, įvesti antrąją (regioninę) kalbą, nors Lietuvojê jie turi geriausias sąlygas pasaulyje savo kultūrai, švietimui palaikyti.

Dabar, neatsižvelgiant į 100 000 Lietuvõs Respùblikos piliečių pageidavimą, dėl tariamai nelietuviškų asmenvardžių rašybos norima keisti lietuvių kalbos abėcėlę, rašybos, tarties principus. Prisidengiant gyventojų mažumos (kai kurių nelietuvių) norais bandoma pažeisti gyventojų daugumos (lietuvių ir tautinių bendrijų, vartojančių nelotyniškas abėcėles) interesus ir valstybinės lietuvių kalbos sistemą. Tokios tvarkos nėra daugelyje demokratiškų valstybių. Tai iš dalies lietuvių kalbos rašybą grąžintų į okupacijų laikus ir atplėštų nuo artimiausios latvių kalbos rašybos.
Lietuvių kalbos vietovardžių, asmenvardžių slavinimas, vokietinimas truko beveik 1000 metų. Nereikėtų tokios politikos vykdyti Lietuvõs Respùblikai, kurią Konstitucija, įstatymai įpareigoja ginti ir saugoti valstybinę kalbą.

Vardo ir pavardės rašymas valstybine bendrine kalba niekaip nepažeidžia asmens teisės į asmenvardį, asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo. Daugelis lietuvių kalbėjo ir iš dalies tebekalba tarmiškai, bet jų vardai, pavardės oficialiai rašomos kiek kitaip (bendrine kalba). Lietuvõs gyventojų pavardės per 800 metų rašytos mažiausiai šešiomis kalbomis (šešiomis skirtingomis abėcėlėmis), bet vien nuo to lietuvių tapatybė nepasikeitė. Asmenvardžiai nėra vien šeimos privataus gyvenimo dalis – jie yra ir kalbos, kultūros, valstybės gyvenimo ir istorijos dalis.
Rašant asmenvardžius nevalstybine kalba būtų ne įgyvendinta mažumos teisė į asmenvardį, o pažeista daugumos piliečių ir valstybės teisė į valstybingumą. Lietuvõs Respùblikos Konstitucija prioritetu laiko tai, kad LIETUVIŲ TAUTA, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvõs valstybę, išsaugojo savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius ir skelbia: Valstybinė kalba – lietuvių kalba (14 str.). Asmenvardžiai yra kalbos dalis – tikriniai daiktavardžiai, kurie Lietuvõs piliečiams rašomi be jokių kalbinių išimčių (lietuvių kalbos abėcėle) ir paklūsta visiems lietuvių kalbos rašybos, linksniavimo dėsniams.

LR Konstitucinis Teismas pabrėžė: „Pagal Konstituciją netoleruotina, kad šios taisyklės, inter alia įtvirtinančios nelietuviškų asmenvardžių (vardo ir pavardės) rašymą Lietuvos Respublikos piliečio pase, būtų nustatytos neįvertinus jų poveikio bendrinei lietuvių kalbai, lietuvių kalbos savitumui, inter alia lietuviškų asmenvardžių rašymui“. Dėl to poveikis bendrinei lietuvių kalbai būtų didžiulis. Prie 32 lietuvių kalbos raidžių asmenvardžiuose pridėjus per 50 nelietuviškų raidžių ir jas įvedant į registrus, informacines sistemas, būtų keičiama valstybinės kalbos abėcėlė. Būtų iš esmės keičiamos valstybinės kalbos rašybos ir tarties sistemos: iki šiol baltų kalbų garsą žymėjo viena raidė, kuri dabar žymėtų ir du garsus (kurie skirtingose kalbose tariami nevienodai), o kai kurie vienodi garsai būtų žymimi dviem skirtingomis raidėmis.

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 2-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2022 metų tomo mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje šis straipsnis yra 334-asis bei 41-asis iš kalbotyros dalykinės srities. ▲2022 12 30


2022 12 30

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 1-asis 2022 metų tomo straipsnis

2022 m. gruodžio 30 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis, parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „GRAŽIŠKIAI“ kalbos skyriui: Dovilės Tamulaitienės „Gražiškių valsčiaus vietovardžiai (tarpukario duomenys) (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT:2022-1/40-333/LI).

Straipsnyje kilmės ir darybos atžvilgiais analizuojami tarpukariu (1935 m.) žemės vardyno anketose užrašyti Vilkaviškio apskrities Gražiškių valsčiaus vietų vardai. Iš viso aptarti 486 (336 leksiniai vienetai) šio valsčiaus žemėvardžiai – pievų, kalnų, laukų, arimų, žemių, balų ir kitų objektų vardai. Daugiausia Gražiškių valsčiaus anketose užrašyta pievų ir kalnų vardų, atitinkamai 281 ir 82.

Nustatyta, kad kilmės požiūriu vyrauja iš bendrinių žodžių kilę vietovardžiai – jų užrašyta 399 (255 leksiniai vienetai). Su tikriniais ar bendriniais asmenų pavadinimais siejamų vietų vardų yra penktadaliu mažiau, t. y. 73 (66 leksiniai vienetai). Labai nedidelė dalis vietovardžių yra vietovardinės kilmės: iš kitų objektų – kaimų, upių, pievų – vardų yra kilę 8 žemėvardžiai. Taip pat nedidelės dalies, t. y. 6, vietų vardų kilmė (kai kuriais atvejais ir struktūra) yra ne visai aiški.

Darybos požiūriu vyrauja antriniai vietovardžiai, kurių nustatyta 327 (243 leksiniai vienetai). Iš antrinių vietovardžių daugiausia yra dūrinių, t. y. 150 (111 leksinių vienetų). Kiek mažiau nustatyta vedinių, t. y. 108 (81 leksinis vienetas), iš kurių didžiausią dalį sudaro priesagų vediniai (87; 72 leksiniai vienetai). Dar mažiau užrašyta daugiskaitinių (pluralia tantum formų) ir sudėtinių vietų vardų, atitinkamai 40 (22 leksiniai vienetai) ir 29 (tiek pat leksinių vienetų). Pirminių vietovardžių nustatyta 156 (89 leksiniai vienetai).

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 1-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2022 metų tomo mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje šis straipsnis yra 333-asis bei 40-asis iš kalbotyros dalykinės srities. ▲2022 12 30


2022 12 21

Monografija „KAZLŲ RŪDA“ – jau leidykloje

2022 m. gruodžio 21 d. leidyklą pasiekė naujausia „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „KAZLŲ RŪDA“.

Monografijos sudarytojai dr. Anelė Vosyliūtė ir Venantas Mačiekus.

Kazlų Rūda – 43-ioji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Kazlų
Rūdos 280 metų sukakčiai (1744–2024), Vilkaviškio vyskupijos 100-mečiui (1926–2026).
94-iuose monografijos straipsniuose 77 autoriai (tarp jų 17 mokslo daktarų) aprašo Kazlų Rūdos apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir dabartinę būklę, Kazlų Rūdos girią, joje
dirbusius miškininkus, Kazlų Rūdos miesto, didesnių gyvenviečių (Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Jankų, Jūrės, Plutiškių, Višakio Rūdos) istorijas, taip pat pašto įstaigų, kredito kooperatyvų, Kazlų Rūdos ligoninės istorijas. Aprašoma Kazlų Rūdos miškuose veikusių „Tauro“ apygardos partizanų mūšiai, jų atminimo įamžinimas, Sąjūdis. Monografijoje spausdinama Kazlų Rūdos savivaldybės parapijų istorija, pateikiamos jose dirbusių kunigų biografijos. Daug dėmesio skiriama švietimui ir kultūriniam gyvenimui – knygnešiams ir daraktoriams, mokykloms, bibliotekoms, kultūros centrui. Analizuojama tradicinė medžiaginė ir dvasinė šio krašto kultūra, šnekta ir jos ypatybės, tautosaka. Pateikiami žemėlapiai, asmenvardžių rodyklė.

Išleidus „Kazlų Rūdos“ monografiją, „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 57 tomai, 65 552 puslapiai, 5 180 straipsnių, kuriuos parašė 2 472 autoriai.

Monografijos apimtis 1 572 p., tiražas 400 egz., pardavimo kaina 55 eurai.

Maloniai kviečiame įsigyti ir skaityti.

2022 12 21


2022 12 19

2022 12 19


2022 12 08

Finansavimas neskirtas

2022 m. gruodžio 2 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „KELMĖ“ finansavimas neskirtas.

2022 12 08


2022 12 07

Išleista knyga apie monsinjorą, bažnytinės muzikos magistrą Kazimierą Senkų

„Versmės“ leidyklos redaktorė Rasa Kašėtienė (Senkutė) kartu su s. Albina Marija Jurge Pajarskaite, MVS, parengė ir išleido knygą apie savo dėdę, monsinjorą Kazimierą Senkų „Bažnytinės muzikos magistras monsinjoras Kazimieras Senkus. Trokštu, kad Kristui giedotų visa Lietuva“.

Šioje knygoje aprašomas kunigo, bažnytinės muzikos magistro, monsinjoro Kazimiero Senkaus gyvenimas, trukęs daugiau nei 101-erius metus (1917-2018) – kaip nenuginčijamas įrodymas, kad viską kuria, lemia ir tvarko Gerasis Dievas.

Knygos pavadinime esantys žodžiai „Trokštu, kad Kristui giedotų visa Lietuva“ – tai monsinjoro antkapio, esančio greta Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos to paties vardo bažnyčios pietinės sienos, epitafija. Mat, pirmasis, nors ir neilgametis šios parapijos klebonas buvo monsinjoras Kazimieras Senkus, kuris testamentu pareiškė didįjį troškimą, kad Kristui giedotų visa Lietuva.

Knygos apimtis 246 p., kaina leidykloje 7,00 eurai.

Maloniai kviečiame įsigyti ir skaityti.

2022 12 07

 


2022 11 17

Monografija „KAZLŲ RŪDA“ – jau spaustuvėje

2022 m. lapkričio 17 d. naujausią „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „KAZLŲ RŪDA“ jau atidavėme į spaustuvę, labai tikimės iki Naujųjų metų sulaukti knygos tiražo.

2022 11 17


2022 09 29

Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtas leidinys – jau netrukus

Maloniai informuojame, kad šiuo metu ,,Versmės“ leidykla baigia rengti spaudai unikalų 3 tūkst. puslapių apimties penkiatomį istorijos leidinį „Vilniaus golgota“, skiriamą Vilniaus 700 metų jubiliejui ir artėjančiai Vilniaus atgavimo 85 metų sukakčiai (2024 m.).

Leidinyje chronologiškai aprašomas Vilniaus ir Vilniaus krašto istorijos 20 metų laikotarpis nuo 1919 iki 1939 metų – I tome skelbiama 1930 m. Mykolo Biržiškos parengtos ir išleistos knygos „Vilniaus golgota“ – tarpukariu Lenkijos okupuoto Vilniaus ir Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo 1919–1928 metų kronikos – faksimilinė pakartotinė laida, o istoriko Kazio Misiaus naujai ta pačia stilistika parašyti II–V tomai – M. Biržiškos „Vilniaus golgotoje“ aprašomų įvykių tęsinys iki pat 1939 m. spalio 29 d. , kai į atgautą Vilnių įžengė Lietuvos kariuomenė.

Leidinyje pateikiamos žinios rinktos iš to meto Vilniaus lietuvių periodinių leidinių, švietimo ir kultūros draugijos „Rytas“, Lietuvių šv. Kazimiero draugijos ir kitų lietuvių draugijų išlikusių archyvų, saugomų bibliotekų rankraštynuose, kitų dokumentų. Leidinys apima visas lietuvių gyvenamas vietas, tuomet okupuotas ir priklausiusias Lenkijai, šiuo metu esančias tiek dabartinėje Lietuvoje teritorijoje, tiek Lenkijoje (Seinų–Punsko krašte), tiek dabartinėje Baltarusijoje.

Šiame Vilniaus ir Vilnijos istorijos penkiatomyje publikuojami kruopščiai surinkti išsamūs istoriniai duomenys apie Vilnių ir Vilniaus apylinkių kaimus, juose veikusias mokyklas, draugijas, kultūrinę veiklą, mokytojų ir to krašto šviesuolių pastangas išsaugoti lietuvių kalbą ir lietuvybę, pateikiama žinių apie Vilniaus krašto lietuviškų draugijų – švietimo draugijos „Rytas“, Lietuvių šv. Kazimiero draugijos, Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių kultūros draugijos, Lietuvių žemės ūkio draugijos bei jų skyrių – veiklą, nurodomos draugijų ar jų skyrių uždraudimų datos, aprašomi Vilnijos lietuvių persekiojimai. Reikšmingesnės žinutės pateikiamos plačiau, su citatomis, pateikiami svarbesni dokumentai ar jų dalys. Prie kiekvieno kronikos įrašo yra pateikiamos nuorodos.

Leidinys bus įdomus tiek vilniečiams, tiek plačiajai visuomenei, Lietuvos ir užsienio istorikams, istorijos tyrinėtojams, aukštųjų mokyklų studentams, mokytojams ir moksleiviams, visiems, kurie domisi Vilniaus ir Vilniaus krašto istorija.

Kviečiame mūsų malonius skaitytojus, leidyklos bičiulius ir įmones suvienyti jėgas bendram svarbiam darbui – būti leidinio „Vilniaus golgota“ leidybos partneriais ir skirti šiam unikaliam, pelno nesiekiančiam Vilniaus istorijos leidybos projektui Jūsų pasirinktą dalinį finansavimą, kurį visą panaudosime knygos tiražo spausdinimui.

Paramą galima pervesti į „Versmės“ leidyklos atsiskaitomąją sąskaitą banke, kurią kartu su kita kontaktine informacija skelbiame leidyklos tinklapyje, pasirenkamoje rubrikoje „Apie leidyklą“, mokėjimo paskirtyje nurodant „Parama leidiniui „Vilniaus golgota“.

Leidinį numatome parengti ir išleisti dar šiemet. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame leidinio rėmėjams, ir informuojame, kad Jūsų vardus, pavardes ir įmonių pavadinimus įrašysime leidinio tituliniuose puslapiuose, apie Jūsų paramą informuosime visuomenę, taip pat Jums nemokamai perduosime leidinio egzempliorių skaičių, proporcingą Jūsų suteiktai paramai (rėmėjui nemokamai perduodamų leidinio egzempliorių kaina neturi viršyti penktadalio rėmėjo suteiktos paramos sumos).

2022 09 29

 


2022 09 28

Gauta parama

2022 m. rugsėjo 28 d. leidyklą pasiekė Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 5 000,00 Eur parama leidyklos rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „KAZLŲ RŪDA“ (vyr. redaktorius Venantas Mačiekus). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Kazlų Rūda.  2022 09 29


2022 09 13

Gauta parama

2022 m. rugsėjo19 d. leidyklą pasiekė Gintauto Šapokos 1000,00 Eur parama leidyklos rengiamai monografijai „Vilniaus golgota“. Nuoširdžiai dėkojame! 2022 09 20


2022 08 25

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai,

Jau parengėme ir 2022 metais išleisime naujausias „Lietuvos valsčių“
serijos monografijas
KAZLŲ RŪDA, RAMYGALA (II d.) ir NAUJAMIESTIS!

Monografijoms išleisti labai trūksta lėšų.

Nuolankiai prašome paremti šių monografijų leidybą.

Atsiskaitomoji sąskaita AB „Citadele“ banke LT027290000005467101
(nurodykite, kuriai monografijai aukojate).

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams.

 


2022 07 25

Gauta parama

2022 m. liepos 19 d. leidyklą pasiekė Panevėžio r. savivaldybės administracijos 3000,00 Eur parama leidyklos rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2022 07 25


2022 07 25

Gauta parama

2022 m. liepos 19 d. leidyklą pasiekė Panevėžio r. savivaldybės administracijos 620,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis.  ▲2022 07 25


2022 06 27

Netekome Angelės Vilutytės-Rimševičienės

2022 m. birželio 27 d. netekome kalbininkės, „Versmės“ leidyklos redaktorės Angelės Vilutytės-Rimševičienės.

Angelė Vilutytė-Rimševičienė – lietuvių kalbininkė, graikų ir lotynų kalbų dėstytoja, leksikografė, vertėja, redaktorė, gimė 1943 m. birželio 29 d. Kūriniuose, Kaltanėnų vlsč. 1966 m. baigė Vilniaus universitetą (klasikinę filologiją). Iki 2010 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros (nuo 1991 m. – Lietuvių kalbos) instituto Leksikografijos centre, dėstė lotynų kalbą Vilniaus pedagoginiame universitete (1975–1982 m.), Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (1988–2007 m.). Parengė Kaltanėnų šnektos žodyną (2008 m.), Frazeologijos žodyną (su kitais, 2001 m.). Viena Dabartinės lietuvių kalbos žodyno autorių (t. 10–20) ir redaktorių (t. 19–20). Kartu su kitais rašė, redagavo ir adaptavo Lietuvių kalbos žodyno elektroninio varianto tekstą (2005 m., atnaujintas 2008 ir 2013 m.). Redagavo Janinos Lipskienės žodyną Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai (2008 m.). Užrašė virš 70 000 leksikos vienetų su sakiniais Lietuvių kalbos žodyno kartotekai (iš jų – 40 000 iš gyvosios kalbos ir gimtosios tarmės), konsultavo rinkėjus ir pradedančiuosius rašyti žodyno tekstą, organizavo medžiagos rinkimą Lietuvių kalbos žodynui. Dalyvavo leksikos duomenų rinkimo ekspedicijose Pelesoje, Rodūnėje, Degučiuose, Žilinuose, Adutiškyje ir kitur. Į lietuvių kalbą išvertė Sabinos Filipčak-Novickos (Sabina Filipczak-Nowicka) ir Zofijos Grech-Žmijevskos (Zofia Grech-Zmijewska) vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams medikams Lingua Latina ad usum medicinae studentium (2004, 2010 m.). Rinko medžiagą ir nagrinėjo kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos leksikografinį palikimą. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikografijos, kalbos kultūros temomis. Angelė Vilutytė-Rimševičienė apdovanota Lietuvos mokslo premija (1996 m.).
A. Vilutytė-Rimševičienė „Versmės“ leidykloje redagavo monografijas Saldutiškis, Viešvilė (I ir II d.), Kaltanėnai. Labanoras. Reškutėnai, kt. knygas. 2022 m. Angelė Vilutytė-Rimševičienė parengė ir per šv. Antano atlaidus gimtuosiuose Kaltanėnuose pristatė savo naujausią knygą – Gimtinės kalbos lobiai.
Begalinio nuoširdumo, darbštumo redaktorė Angelė spinduliavo meile, dalijo išmintingus patarimus artimiesiems, gydė geru žodžiu. Ji sugrįžta į ten, iš kur ir atėjo  – į savo brangią tėviškę.
Nuoširdi užuojauta sūnui Laurynui.

„Versmės“ leidyklos kolektyvas

▲2022 06 29


2022 06 25

Apie mus rašo

2022 m. birželio 25 d. laikraštyje „Švenčionių kraštas“ paskelbtas straipsnis-pokalbis su lietuvių kalbininke Angele Vilutyte-Rimševičiene „Mylėdami savo kalbą, mylėkime savo gimtąjį kraštą“. Straipsnį skaitykite čia.

2022 06 28


2022 06 11

Angelės Vilutytės-Rimševičienės knyga „Gimtinės kalbos lobiai“ pristatyta Kaltanėnuose

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba. Tąja kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais Bažnyčioje, tarnyboje, namie. Pati prigimtis visus to moko ir kiekvienas beveik iš motinos krūties įgauna potraukį į savąją kalbą – ją mielai vartoti, išlaikyti ir propaguoti. Tai akivaizdžiai matome ne tiktai žmonių, bet ir neišmintingų padarų gyvenime. Kas per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? Dėl tokio savo būdo pakeitimo pranyktų savitumas, beveik pranyktų ir tokių įvairių gyvulių esmė ir prigimtis. Jeigu toks gyvulių paikumas sukeltų tarp jų tokį sąmyšį, tai galime suprasti, koks sumišimas ir netvarka kyla, kai žmogus, dėl kitos tautos kalbos savo gimtąją visiškai paniekinęs, taip pamėgsta svetimąją (pamiršdamas savąją, kuria Dievas ir gamta liepia kalbėti), lyg pats būtų ne to krašto ir kalbos. Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. <...> Juk iš prigimties kiekvienas labiausiai linksta ir stipriai prisiriša tiek prie savo tautos ir kraujo, tiek ir prie savo kalbos.

Mikalojus Daukša

2022 m. birželio 11 d. Kaltanėnų seniūnijos salėje gausus skaitytojų būrys sutiko garsios kalbininkės, Versmės leidyklos redaktorės Angelės Vilutytės-Rimševičienės knygą Gimtinės kalbos lobiai. A. Vilutytė gimė ir užaugo Kūrinių kaime (Švenčionių r.), prie Kiaunės upės. Baigusi Vilniaus universitete klasikinės filologijos studijas, daug metų dirbo Lietuvių kalbos institute, kur su kitais žinomais Lietuvoje kalbininkais rinko medžiagą ir rengė Didįjį lietuvių kalbos žodyną. Daug gimtosios kalbos perlų A. Vilutytė surinko savame Kaltanėnų krašte. 2008 m. surinktos medžiagos pagrindu ji parengė ir išleido Kaltanėnų šnektos žodyną. Kadangi daug surinktų tekstų, vaizdingų posakių, frazeologizmų liko skrynioje, A. Vilutytė 2022 m. parengė gimtajai tarmei paminklą – naują knygą Gimtinės kalbos lobiai. Knygoje be senosios kartos žmonių pasakojimų spausdinami frazeologizmai, vaizdingi posakiai, kurie pateikiami ir bendrine kalba, ir transkribuoti. Gale knygos spausdinamas svetimų žodžių, slavizmų sąrašas. Tekstus paįvairina pluoštelis A. Vilutytės šeimos nuotraukų, iš mokslinių ekspedicijų, darbo institutuose, universitete, Kūrinių kaimo žmonių portretai. Į knygą įdėta kompaktinė plokštelė su A. Vilutytės mamos Eleonoros Dailidytės-Vilutienės įrašytais tarmiškais pasakojimais. Knyga aprengta A. Vilutytės mamos E. Vilutienės austa lovatiese, ant kurios rymo A. Vilutytės namus Kūrinių kaime sauganti  rūpintojėlis.
Knygos pristatyme jautriai kalbėjo pati autorė Angelė Vilutytė-Rimševičienė. Ji dėkojo visiems savo krašto žmonėms, atvėrusiems gimtosios kalbos lobius, išsaugojusiems tarmę. Autorė linkėjo mylėti savo kalbą, o per kalbą – ir tėvynę. Savo Mamai dėkojo ir nauja knyga džiaugėsi sūnus dr. Laurynas Rimševičius, knygos pristatymui parengęs nuotraukų programą. Naują autorės knygą pristatė ir autorei dėkojo leidyklos atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė. Į renginį atvyko ir A. Vilutytę sveikino leidyklos redaktorės Jūratė Baltrukaitienė ir Danutė Grigienė. Gausūs sveikintojai bėrė gražius padėkos žodžius autorei, apipildami ją birželio gėlių žiedais. Renginyje giedojo Kaltanėnų parapijos choras.

Kalbininkė Angelė Vilutytė-Rimševičienė (centre) su sūnumi (dešinėje) ir svečiais savo knygos Gimtinės kalbos lobiai sutiktuvėse Kaltanėnuose (Švenčionių r.)
 
Kalba autorė Angelė Vilutytė-Rimševičienė   Kalba autorė Angelė Vilutytė-Rimševičienė
 
Svečiai knygos sutiktuvėse Kaltanėnų seniūnijos salėje   Dainuoja Kaltanėnų parapijos choras
 
Kalba sūnus dr. Laurynas Rimševičius   Angelę Vilutytę-Rimševičienę sveikina kaimynai iš Kūrinių kaimo
 
Angelę Vilutytę-Rimševičienę sveikina Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Čepukova   Svečiai knygos sutiktuvėse Kaltanėnų seniūnijos salėje
 
Sveikinimai   Angelė Vilutytė-Rimševičienė dalina autografus skaitytojams

2022 06 28

 


2022 05 25

Išleista Angelės Vilutytės-Rimševičienės knyga „Gimtinės kalbos lobiai“

2022 m. gegužės 25 d. leidykla išleido naujausią kalbininkės Angelės Vilutytės-Rimševičienės knygą Gimtinės kalbos lobiai“ - rašytinį paminklą gimtajam Švenčionių kraštui, Kaltanėnų apylinkėms.

Knygos pristatymas vyks 2022 m. birželio 11 d., šeštadienį, 12.30 val. Kaltanėnų seniūnijos salėje (Švenčionėlių g. 34, Kaltanėnai, Švenčionių r.).

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Knygoje pateikiami tekstai, kaimo žmonių pasakojimai, užrašyti iš Kaltanėnų parapijos kaimų (Kūrinių, Žvirbliškės, Terpežio, Antaliedės, Pažemio, Paluknio ir kitų kaimų), daugiau iš vakarinės parapijos dalies, t. y. rytų aukštaičių uteniškių patarmės. Tekstai sukaupti renkant medžiagą Lietuvių kalbos žodynui, Kaltanėnų šnektos žodynui. Pasakojimų turinys įvairus: apie darbus, papročius, šventes. Pavyzdžiai transponuoti į bendrinę kalbą, išlaikant morfologines ypatybes. Antroje knygos dalyje pateikti transkribuoti vaizdingieji posakiai, frazeologizmai.
Prie knygos pridedama kompaktinė plokštelė, įkalbėta ir įdainuota Kūrinių kaimo gyventojos Eleonoros Dailydytės-Vilutienės.
Leidinys naudingas etnografams, tautosakininkams, studentams ir visiems, kurie domisi tarmėmis.

2022 06 06


2022 05 11

Paskelbti konkurso„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ nugalėtojai

Šių metų konkursui buvo atsiųsti 39 darbai su dailiai parašytu Lietuvos vardu. Kaip ir kasmet konkurse aktyviausiai dalyvavo jaunieji patriotai iš visos Lietuvos mokyklų bei darželių.. Iš viso atsiųsti 39 darbai, kuriais pasigrožėti galite ČIA.

Skelbiame 2022 metų konkurso „Rašau Lietuvos vardą“ nugalėtojus, kurie buvo išrinkti internetiniu balsavimu, ir „Versmės“ leidyklos darbuotojams labiausiai patikusius darbus.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojus bei nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams, kūrybiškai įamžinusiems Lietuvos vardą. Visų Jūsų atsiųsti darbai yra nuostabūs, ačiū Jums!

  
2022 05 10


2022 05 09

Gauta parama

2022 m. gegužės 9 d. leidyklą pasiekė Alės ir Kazio Misių 1000,00 Eur parama leidyklos rengiamai monografijai „Vilniaus golgota“. Nuoširdžiai dėkojame! 2022 05 10


2022 04 27

Gauta parama

2022 m. balandžio 27 d. leidyklą pasiekė Zigmo Juškevičiaus 100,00 Eur parama leidyklos rengiamai monografijai „Vilniaus golgota“. Nuoširdžiai dėkojame! 2022 05 10


2021 03 29

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

GEGUŽĖS 4-OJI – paskutinė 1,2% GPM paramos skyrimo diena!

Maloniai prašome paskirti 1,2% GPM paramą paramos gavėjo statusą turinčiai pelno nesiekiančiai leidyklai VšĮ „Versmės“ leidykla, daugiau kaip 25-erius metus leidžiančiai unikalią šimtatomę istorijos monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“ (jau išleisti 56 šios serijos tomai, kurių bendra apimtis yra 63 980 puslapių), kitus vertingus, išliekamąją vertę turinčius leidinius.

Trumpus paaiškinimus, kaip užpildyti paramos prašymą, rasite ČIA.

Didelis ačiū už  Jūsų geranoriškumą, už suteiktą paramą ir sugaištą brangų laiką!

AČIŪ!

SVARBI PASTABA. Visiems, užpildžiusiems 1,2% paramos prašymą, padovanosime Jūsų pasirinktą „Versmės“ leidyklos išleistą knygą.


2022 05 03


2022 03 28

Rinkime konkurso„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ gražiausius darbus

Šiemet konkurse dalyvauja 39 darbai, kuriais pasigrožėti galite ČIA. Kviečiame rinkti gražiausius darbus – aktyviai balsuoti adresu lietuvai1000@versme.lt  už Jums labiausiai patikusius ir išrinkti geriausius. Jūsų laiškų su geriausių darbų numeriais bei Jūsų komentarais ir atsiliepimais nekantriai lauksime iki 2022 m. balandžio 23 d.

Konkurso nugalėtojus ir jų apdovanojimus paskelbsime iki balandžio 26 d.
2022 03 29


2022 03 19

Apie mus rašo

2022 m. kovo 19 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ paskelbtas straipsnis „Pristatyta monografija „Žarėnai““. Straipsnį skaitykite čia.

2022 03 22


2022 03 16

Jūratė Statkutė de Rosales. Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai

https:\\youtu.be/pAEtuR9HK_I

2022 03 16


2022 03 10

Paminėtos 32-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės ir monografijos „Žarėnai“ pristatymas šventės dalyviams Žarėnuose

Žarėnų kultūros namuose 2022 m. kovo 10 d. 15 val. įvyko didelė šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 32-osioms metinėms ir susitikimas su žurnalisto, istoriko, etnografo Juozo Girdvainio parengtos monografijos „Žarėnai“ skaitytojais.

Susirinkę dalyviai iš Žarėnų miestelio ir aplinkinių kaimų pradžioje giedojo Lietuvos himną. Žarėnų muzikos kapela „Žara“ visą valandą linksmino savo nuostabiomis dainomis gausiai susirinkusius, pertraukos metu buvo pristatyta monografija „Žarėnai“, kurią įsigijo 72 renginio dalyviai.

Renginio vadovė Žarėnų kultūros namų direktorė Dalia Petrauskienė pakvietė įžanginį žodį tarti Telšių merą Kęstutį Gusarovą, kalbėjo Žarėnų seniūnas Giedrius Apūkas, Medingėnų seniūnas Tomas Sragauskas, ilgametis Žarėnų seniūnas poetas Pranas Lukošius, Vilniaus „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Žarėnų kultūros gaivintoja Laima Jurkuvienė, ilgametė Žarėnų mokytoja Teresė Bagdonienė, ilgametė profsąjungos pirmininkė Stefanija Jurkienė, „Žarėnų“ knygos rengėjas ir autorius Juozas Girdvainis, Žarėnų šv. Vyskupo Stanislovo parapijos klebonas Vaidas Buivydas ir dar keletas dalyvių.

Šventės dalyvius pakvietė vakaronei prie bendro vaišių stalo, kurie dar ilgai šnekučiavosi apie praeitį, dabartį ir perspektyvas. Pateikiame Juozo Girdvainio išsakytus žodžius, pristačius monografiją „ŽARĖNAI“.

Sveiki, mielieji žemiečiai. Malonu susitikti su Jumis, taip gausiai susirinkusius bei pristatyti monografiją „Žarėnai“ ir pabendrauti.

„ŽARĖNŲ“ monografijoje išdėstyti istoriniai faktai nuo 1250 metų, kur dokumentai liudija, kaip ir kur gyveno Žemaitijos žmonės, bet čia žmonės gyveno gal dar prieš tūkstantį metų, tačiau kol kas senesnių dokumentų archyvuose istorikai dar nerado.
1253 m. Žarėnų, Medingėnų, Rietavo ir aplinkinių kaimų gyventojų žemės buvo pietinių Kuršo žemių pakraštys. Gyveno žemaičiai.  

Vokiečių Kalavijuočių ordinas, jų pagrindinė būstinė buvo Latvijoje, 1236 m. pralaimėjęs Saulės mūšį Šiauliuose, 1252 m. pradėjo pietinių Kuršo CEKLIO žemių - Žarėnų, Medingėnų, Rietavo, Žemaičių Kalvarijos, Viešvėnų, Gadūnavo prie Telšių, Alsėdžių, Lieplaukės, Gargždų ir kitų aplinkinių kaimų užkariavimą.

Kuršo vyskupo Henriko broliai pranciškonai ir Vokiečių ordino įgaliotiniai 1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje, netoli Rygos, patvirtino surašytą dokumentą „1253 m. Kuršo žemės Pietinių sričių dalybos“. Tas dokumentas yra išlikęs ir dabar saugomas Berlyno valstybiniame archyve. Taigi, Žarėnai, Medingėnai, Rietavas, kiti mano paminėti miesteliai ir kaimai, kitais 2023 metais balandžio 4 d. švęs 770 metų minėjimo jubiliejų.

„Žarėnų“ knyga gali sudominti kiekvieną čia gyvenantį arba išvykusį žmogų, kurį gali prikelti svajonėms grįžti į savo gimtąjį kraštą, į savo tėvų ir protėvių žemes ir pradėti savo gyvenimo kūrybinę veiklą – ūkininkauti.

Buvo baudžiavos laikai. Dvaruose gyveno svetimtaučiai. Mūsų žmonės dirbo dvarininkams, buvo kumečiai, gyveno kumetynuose. 1863 m. prasidėjo baudžiavos sukilimas. Daug žmonių kentė badą, skurdą, neturėjo jokios laisvės.  

1914 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Tūkstančiai Lietuvos gyventojų pabėgo į Ukrainą, kitas Europos ir Azijos šalis.

1918 m. vasario 16 d. buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tūkstančiai Lietuvos piliečių vėl sugrįžo į savo gimtąjį kraštą Lietuvą ir sėkmingai tvarkėsi savo ūkeliuose, o vyrų gajos žmonos augino daug vaikų, kurie paaugę mokėsi mokyklose.
Pabėgėlė nuo karo iš Žarėnų mergina Petronėlė Budrytė 1914 m. nukeliavo į Kijevą, studijavo Kijevo universitete, o 1918 m. sugrįžo į Žarėnus, valsčiaus valdžia privačiame bute parūpino patalpas ir įkūrė Žarėnų pradinę mokyklą. 1918 m. lapkričio 1 d. mokytoja Petronėlė Budrytė Žarėnuose pradėjo pirmuosius mokslo metus - mokė 35 Žarėnų ir aplinkinių kaimų vaikus. Jai padėjo jos brolis Žarėnų bažnyčios kunigas Jeronimas Budrys, vėliau – Juozapas Lomanas, kurie vaikus mokė tikybos, doros, susiklausymo, sąžiningumo, santarvės pagrindų supratimo.

Žmogus gyvena trumpai, o mūsų krašto praeities istorija ilga. Praeitis ir dabartis pateikta išsamiai. Knygoje atskleista Žarėnų, Medingėnų, Rietavo, Lauko Sodos, Laurinaičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Saušilės, Klaišių, Ariškės, Akmenskinės, Gedikėnų, Girkantiškės, Klibės, Butkų, Krėpštų, kitų aplinkinių kaimų gamta, žemės, žmonių gyvenimo ir kūrybinė veikla, amatai, etninė kultūra, švietimas, tarmė, tikėjimas, papročiai, tradicijos, tautosaka nuo seniausių laikų iki dabarties. Pagerbtos ir išvardytos miestelių bei kaimų motinos, pagimdžiusios ir auginusios po 16, 13, 10, 8, 6 vaikus.

Daugiau kaip 10 metų „Žarėnų“ knygai buvo renkama ir kaupiama istorinė plataus Žarėnų krašto medžiaga. Žarėnų valsčiui nepriklausomoje Lietuvoje priklausė 72 kaimų žmonių gyvenimas bei jų veikla. Po Antrojo pasaulinio karo Žarėnų valsčiaus miesteliai ir kaimai buvo padalyti 4 rajonų savivaldybėms: Telšių, Rietavo, Plungės ir Varnių. Dabar Žarėnų seniūnijai priklauso tik 30 kaimų.

Kas labai vienijo Žemaitijos žmones? Tai - krikščioniškas tikėjimas.

Lietuva apkrikštyta 1387 m., Žemaitija – vėliau, po 26 metų – 1413 m., o 1417 m. jau buvo įkurta atskira Žemaičių vyskupystė Varniuose. Buvo statoma daug bažnyčių, atsirado vienuolynų. Bažnyčiose buvo laikomos šventos Mišios, atlaidai, chorai giedojo įvairias giesmes, vyko kitos įvairios religinės šventės. 1805 m. atsirado parapinės ir valdinės mokyklos, kur vaikai ir suaugę mokėsi skaityti, rašyti, giedoti. Bažnyčių kunigų veikla dvasiškai suvienijo gamtatikius žmones, tikinčiųjų būdavo pilnos bažnyčios.

Žemaičių regioninė kultūra ir savimonė, religinė autonomija padėjo išsaugoti savitą žemaitiškumą, kuris savo tradicijomis, kalba, papročiais papildė lietuvių tautos kraitį. Dabartiniame integracijos į Europą procese Lietuva vienija žemaičių, aukštaičių, dzūkų, suvalkų ir visų tautinių mažumų daugiasluoksnes kultūras.

Siekiau „Žarėnų“ knygoje atkurti plataus Žarėnų krašto daugelio gyventojų gyvenimą, jų kūrybinę veiklą, kalbą ir kultūrą, žodinę ir meninę kūrybą, tradicijas ir papročius.
Knygoje išsamiai pateikta Žarėnų krašte žymių žmonių, gyvenusių, kūrusių ir garsinusių Lietuvą. Žemaičių vyskupas Abraomas Vainius, kalbininkas Jonas Juška ir tautosakininkas Antanas Juška iš Dilbės kaimo, rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana iš Medingėnų, literatūrologė, Vilniaus universiteto dėstytoja prof. Nijolė Elena Lapinskaitė-Landsbergienė-Bukelienė iš Kungių kaimo, mokyklinių lietuvių kalbos vadovėlių 5-11 klasėms autorius, kalbininkas, socialinių mokslų daktaras Bronius Dobrovolskis iš Butkų kaimo, žarėniškis Vilniaus universiteto dėstytojas, ekonomistas, profesorius Stasys Uosis, Žarėnų valsčiaus seniūnas Feliksas Juškevičius iš Karštenių kaimo,1942 m. sovietų okupantų nekaltai sušaudytas Rusijoje, Krasnojarsko krašte, Rešotų lageryje, rašytojas Almis Grybauskas, aktorė ir solistė Rasa Rapalytė, iš Vilkaičių kaimo - rašytoja Marytė Kontrimaitė, iš ten - ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras Gediminas Vagnorius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Medingėnų ūkininkė Justina Vagnoriūtė-Girdvainienė, 8 vaikų motina Gedikėnų kaime, iš Medingėnų - Klaipėdos muzikinio teatro solistė Vlada Griguolaitė-Kubilienė, Medingėnų kultūros gaivintoja, ilgametė Medingėnų mokytoja Paulina Krėpštienė, mokytoja partizanė Irena Petkutė, ilgametės Medingėnų mokytojos Adolfina Eidimtaitė-Gedvilienė ir Julija Adomaitytė-Saukienė, Kauno filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta, jo sūnus – Vilniuje, LR prezidento vyriausias patarėjas, dabar Lietuvos banko finansų analitikas Justinas Krėpšta, žarėniškė dailininkė keramikė, Šiaulių universiteto Menų fakulteto dėstytoja, docentė Aldona Krolytė-Visockienė, ilgametė Žarėnų mokytoja, direktorė Natalija Mažeikaitė, iš Gedikėnų kaimo - Klaipėdos tautodailininkė Marytė Matelienė, ilgametė LR Seimo nario patarėja, kultūros gaivintoja Justina Kirnienė, iš Purvaičių kaimo - fizikas ir etnografas, profesorius Ignas Končius, iš Gaižupių kaimo - Dotnuvos akademijos socialinių mokslų daktaras, rašytojas Pranas Rumbutis, daug nuveikęs ilgametis Rietavo žemės ūkio mokyklos dėstytojas Algimantas Juozaitis, ilgametis Rietavo meno mokyklos dėstytojas Algimantas Krėpšta, dailininkas grafikas Valerijonas Galdikas iš Šilų kaimo, muziejininkas Telšių „Alkos“ muziejaus įkūrėjas Vitas Valatka iš Keturakių kaimo, žarėniškis hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras Kazys Sivickis, Žarėnų mokyklos pedagogai Zigmas Elijošius ir Janina Atkočiūnaitė-Elijošienė, ilgametis Medingėnų pagrindinės mokyklos direktorius Mečislovas Lakačauskas, Medingėnų nagingieji darbštuoliai Juozas, Stasys ir Vaclovas Knystautai, Medingėnų liaudies muzikos ansamblis “Medinga“, vadovė Virginija Budrienė, Žarėnų muzikos kapela „Žara“, vadovas Vidas Petrauskas, Žarėnų kultūros gaivintoja Laima Jurkuvienė, Žarėnų krašto žolininkas, daktaras Povilas Girdvainis iš Užminijų dvaro, ilgametė Žarėnų profsąjungos darbštuolė Stefanija Jurkienė, Medingėnų ilgametės atsakingos darbuotojos Virginija Žadeikienė, Genovaitė Bertauskienė, Irena Lygnugarienė, dar kelios dešimtys žmonių, prisidėjusius, kėlusius ir dabar keliančius nepriklausomą Lietuvą į aukštesnį lygį.  

Esame dėkingi Žarėnų ilgamečiui seniūnui poetui Pranui Lukošiui, Medingėnų ilgametei seniūnei Salomėjai Motiekaitei-Čiesnienei, Rietavo merui Antanui Černeckiui, Telšių valdžiai ir kitiems vadovams, kurie daug padarė, kad gražėtų Žarėnai, Ryškėnai, Kegai, Medingėnai, kitų aplinkinių kaimų vietovės.

Pirmasis pasaulinis karas – vienas iš pasaulinių karų, vykęs 1914 m. liepos 28 d. – 1918 m. lapkričio 11 d. Europoje, kurio metu mobilizuota buvo 70 mln. karių, iš jų 60 mln. – europiečių.  

Skaičiuojama, kad karas tiesiogiai pareikalavo 9 mln. kariavusiųjų ir 7 mln. civilių žūčių.

Prasidėjo 1914 m. liepos 28 d. - baigėsi 1918 m. lapkričio 11 d.

Antrasis pasaulinis karas – didžiausias karas žmonijos istorijoje, trukęs nuo 1939 iki 1945 m. Antrasis pasaulinis karas buvo daugiausiai aukų pareikalavęs karas žmonijos istorijoje, jo metu žuvo 50-70 milijonų žmonių, didelė dalis jų - Sovietų Sąjungos ir Kinijos civiliai gyventojai.

Prasidėjo 1939 m. rugsėjo 1 d. – baigėsi 1945 m. rugsėjo 2 d.

Masiniai žmonių trėmimai iš Lietuvos į šiauriausius Rusijos rajonus prasidėjo 1941 m. birželio 14 d.  

Taigi, Maskvos Kremliaus komunistinė sovietų valdžia iš Lietuvos neteisėtai išvežė gyvuliniuose vagonuose beveik 300 tūkst. žmonių. Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. tremtinių, žuvo apie 28 tūkst. kalinių.  

Taigi, bendras mirusiųjų skaičius – daugiau kaip 50 tūkst. kalinių.

Dešimtys tūkstančių žmonių karo metu spėjo pabėgti iš Lietuvos į Vakarų šalis, Ameriką, Australiją.

Kada Pasaulio Teisingumo komitetas nubaus Maskvos Kremliaus komunistus už padarytą didžiausią, sunkiausią ir skaudžiausią žalą Lietuvai, Latvijai, Estijai bei kitų šalių žmonėms.

2022 m. vasario 24 d. prasidėjo Rusijos invazija Ukrainoje. Rusija okupuoja Ukrainos miestus ir gyvenvietes. Rusijos kariškiai iš lėktuvų ir tankų bombarduoja Ukrainos miestus ir kaimus. Žūsta tūkstančiai nekaltų žmonių, kariškių. Jau daugiau kaip du milijonai ukrainiečių pabėgo iš Ukrainos į Lenkiją, Lietuvą, kitas Vakarų Europos šalis. Juos priglaudė gerieji žmonės.Tokia padėtis ilgai tęstis negali. Karas Ukrainoje turi baigtis. Tai yra baisu ir nežmoniška. Kaltas V. Putinas ir jo kariškiai. Juos Tarptautinis teismas turi mirtinai nuteisti.

„Žarėnų“ knygoje viskas smulkiai išdėstyta ir aprašyta. Įsigykite šią knygą ir skaitykite. Atradę save, savo tėvų ir protėvių pavardes bei jų veiklą, būsite pamaloninti ir visuomet gerbiami savo krašto žmonės.

Ernesta Dačkevičienė

  

Petro Jonušo nuotraukos
2022 03 15


2022 03 02

Kviečia konkursas
„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“

Senajame Kvedlinburgo vienuolyno metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2022-aisiais – sukanka jau 1013 metų nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Labai džiaugiamės, kad šiemet Kovo 9-oji bus jau ketvirtą kartą minima oficialiai, nes 2019 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu ji buvo įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą.

Maloniai kviečiame visus – ir vyresnius, ir jaunesnius – dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame „Versmės“ leidyklos rengiamame kasmetiniame – šiemet jau 13-ame – konkurse  „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ”. Konkurso ir Kovo 9-osios atmintinos dienos paminėjimo esmė yra tokia: Kovo 9-ąją – Lietuvos pirmojo paminėjimo dieną – kur tuo metu bebūtume, prasmingai ir gražiai užrašykime vieną vienintelį žodį – LIETUVA ir pasidalinkime tuo su kitais.

Konkursui skirtas Jūsų užrašo LIETUVA nuotraukas, filmukus ar pačius užrašų kūrinius kartu su trumpu palydimuoju tekstuku maloniai prašome iki kovo 25 d. atsiųsti mums adresu lietuvai1000@versme.lt arba paprastu paštu – „Versmės" leidyklai, Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.

Ankstesnių 12 konkursų „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ darbais – o jų bemaž 3 800 (!) – kviečiame pasigrožėti ČIA.
2022 03 02

2022 03 01

2022 03 01


2022 03 01

Finansavimas neskirtas

2022 m. vasario 10 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu dalinis finansavimas neskirtas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „KAZLŲ RŪDA“, „NAUJAMIESTIS“ ir „RAMYGALA“ (II d.).

2022 03 01


2022 02 28

Apie tablečių žalą [24][51:49]

https://youtu.be/XzO2ZyeScrM
https://dai.ly/x87y3os

Rūpindamiesi savo bičiulių – skaitytojų, bendradarbių, verslo partnerių – gera savijauta ir sveikata, pristatome Jums didelio populiarumo susilaukusį „YouTube“ vaizdo įrašą „Sąmokslo teorija. Tabletės, kurios mus žudo“ (jo lietuviško vertimo pavadinimas „Apie tablečių žalą“), nuo paskelbimo 2017-04-02 surinkusio daugiau kaip 6,8 mln. peržiūrų.

Peržiūrėję vaizdo įrašą sužinosite, kad:
- Labai svarbu neskubėti griebtis tablečių, kol dar neišbandėte kitų natūralių gydymo būdų. Pavyzdžiui, ėmus skaudėti galvą, pirmiausiai pabandykite eiti pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru, pasiklausyti ramios muzikos, gal to užteks ir galvos skausmas praeis;

- Daugelį vaistų kartu (vienu metu) vartoti yra nesaugu, todėl, pavyzdžiui, yra nepatartina vartoti aktyvuotos anglies bei vaistų, mažinančių rūgštingumą, kartu su kitais vaistais, taip pat nevartokite valokordino ir korvalolio nuolat, nes šie vaistai yra nesuderinami praktiškai su visais vaistais, skirtais širdies kraujagyslėms gydyti;

- Tabletes reikia užgerti tik vandeniu, vaistus užgeriant kitais gėrimais gali pasikeisti vaistų poveikis;

- Milteliai nuo peršalimo ir gripo, negydo pačios ligos, o tik palengvina jos simptomus;

- Pagrindinis organizmo būdas, kovojant su peršalimu ar virusine infekcija, yra kūno temperatūros kilimas, todėl nepatartina naudoti priemones, mažinančias temperatūrą;

- Virusus padedančias įveikti priemones reikia pradėti vartoti kuo anksčiau, jau nuo pat pirmų susirgimo dienų, kitaip jie taps neveiksmingi;

- Nėra prasmės gerti pirmus pasitaikiusius vitaminus, dažniausiai mums trūksta keleto kažkokių konkrečių vitaminų, kokių būtent, galima sužinoti atlikus kraujo tyrimus;

- Jei gydytojas jums paskyrė daugiau nei tris vaistus, kreipkitės į vaistininką, kad išsiaiškintumėte jų tarpusavio suderinamumą;

- Negerkite pieno anksčiau nei dvi valandas prieš ar po antibiotikų vartojimo, o paracetamolio negalima vartoti išgėrus kavos.

Vadovaukitės sveika gyvensena ir būkite sveiki. Na, o sunegalavę, prieš pradėdami gydytis būtinai pasitarkite su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 24-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformose „YouTube“ ir "Dailymotion" paskelbtas 2022-02-16. Visi šio leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm . Vaizdo įrašo originalą žiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=97PKnMlQBQc&t=2s .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2022 02 28


2022 02 07

„YouTube“ pašalintą vaizdo įrašą „Dr. Reineris Füllmichas. Nusikaltimai prieš žmoniją“ nuo šiol žiūrėkite necenzūruojamoje platformoje „Dailymotion“

https://dai.ly/x87pe3j

Maloniai kviečiame nauju žvilgsniu pasižiūrėti aktualumo nepraradųsį „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo 1-ąjį filmą, paskelbtą 2020 m. gruodžio 9 d.

Šis 1-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo vaizdo įrašas necenzūruojamoje vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ pakartotinai paskelbtas 2022-02-07 po to, kai iš „YouTube“ buvo pašalintas šios platformos administratorių (per vienerius metus nuo paskelbimo 2020-12-09 iki pašalinimo 2021 m. gruodžio mėn. įrašas buvo peržiūrėtas 9 433 kartus).

Šiame 2020 m. rudenį paskelbtame pranešime „Nusikaltimai prieš žmoniją“ žinomas Vokietijos teisininkas, advokatas dr. Reineris Füllmichas dalinasi savo tyrimais ir įžvalgomis apie koronaviruso krizę, plačiai Covid-19 ligos diagnostikai naudojamų polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) testų mokslinį nepagrįstumą, nusikalstamą žinomų ekspertų ir politikų veiklą, keliančią mižinišką pavojų visai žmonijai.

Reineris Füllmichas atstovauja Vokietijos bei Kalifornijos advokatūrai. Per daugiau kaip dvidešimt penkerius metus trunkančią advokato praktiką dalyvavo ir laimėjo garsiose bylose prieš neteisėta nusikalstama veikla užsiimančias įmones, tokias, kaip pavyzdžiui, „Deutsche Bank“ – buvusį vieną didžiausių ir patikimiausių pasaulio bankų, o dabar – vieną pavojingiausių nusikalstamų organizacijų pasaulyje, „Volkswagen“ – buvusį vieną didžiausių ir patikimiausių automobilių gamintojų, pastaruoju metu pagarsėjusį dėl milžiniško dyzelino skandalo, ir „Kuehne + Nagel“ – didžiausią logistikos įmonę pasaulyje, kurią patraukė teisinėn atsakomybėn dėl daugiamilijoninio kyšininkavimo. Jis taip pat nuo 2020 m. liepos 10 d. yra vienas iš keturių Vokietijos „Koronos tiriamojo komiteto“ narių, formuluojančių kolektyvinį teismo ieškinį prieš pagrindinius pasaulinės koronaviruso krizės organizatorius.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino "Versmės" leidykla. Filmo garso takelio tekstą rasite „Versmės“ leidyklos tinklalapyje https://versme.lt/1_filmas_tekstas.html/ .

Jei turėtumėte pastabų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 tiesiogiai susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2022 02 07

 


2022 01 17

Apie mus rašo

2022 m. sausio 19 d. interneto svetainėje www.pamarys.eu paskelbtas rengiamos spaudai monografijos „Žemaičių Naumiestis“ sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus dr. Zigmo Malinausko straipsnis „Apie pradines mokyklas Žemaičių Naumiesčio valsčiuje“. Straipsnį skaitykite čia.

2022 01 26


2022 01 17

Gauta parama

2022 m. sausio 17 d. leidyklą pasiekė Ėriškių žemės ūkio bendrovės 300,00 Eur parama leidyklos rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2022 01 19


2021 12 31

Dr. V. Zelenko Covid-19 gydymo protokolai

Mielus „Versmės“ leidyklos bičiulius, skaitytojus, kolegas maloniai kviečiame susipažinti su Gydytojo didžiąja raide, tikro Covid-19 pandemijos didvyrio dr. Vladimiro Zelenko sukurta metodika Covid-19 ligai gydyti.

Dr. Vladimiras Zelenko yra amerikietis, šeimos gydytojas, pasiūlęs trijų vaistų derinį – hidroksichlorochiną, cinko sulfatą ir azitromiciną – taikyti Covid-19 ligai gydyti, kurie kartu su dr. V.Zelenko pasiūlytais taikyti kitais vaistais, papildais bei nurodytu jų dozavimu, imti vadinti Zelenko protokolais.

Dr. V. Zelenko, taikydamas savo gydymo protokolus, nuo Covid-19 greitai ir sėkmingai (per kelias dienas) išgydė JAV prezidentą Donaldą Trampą (Donald Trump), kitus garsius pasaulio asmenis, daug kitų žmonių – nuo pandemijos pradžios asmeniškai išgydė daugiau kaip 6 000 savo pacientų (daugelis jų pasveikdavo per 3-5 dienas), taip pat išmokė taikyti savo protokolus daug kitų gydytojų.

Prieš ketindami taikyti dr. V. Zelenko gydymo protokolus, būtinai pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

2021 11 23, 2022 01 12


2021 12 31

Gauta parama

2021 m. gruodžio 31 d. leidyklą pasiekė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Alfredo Puško 300,00 Eur parama leidyklos rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2022 01 11


2021 12 30

Išleista monografija „ŽARĖNAI“

2021 m. gruodžio 30 d. leidyklą pasiekė spaustuvėje „Standart Impessa“ išspausdintas 42-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Žarėnai“ tiražas (300 egz.).

Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas, žurnalistas Juozas Girdvainis šiam savo gimtojo krašto rašto paminklui sukurti kartu su gausiu 95 autorių kolektyvu užtruko 11 metų. Monografijoje paskelbti 192 straipsniai, knygos apimtis 1420 puslapių. Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė, kurioje galima rasti visus 7760 knygoje paminėtus asmenis.

Išleidus „Žarėnų“ monografiją, „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 56 tomai, 63 980 puslapių, 5 086 straipsniai, kuriuos parašė 2 395 autoriai.

Knygos kaina leidykloje (be prekybinio antkainio) 45 eurai.

Kviečiame įsigyti ir skaityti.

2021 12 30


2021 12 29

Dr. V. Zelenko: Ar aukosime vaikus, norėdami geresnio gyvenimo tėvams?
Ar žinote, kad kiekvienam vaikui, kuris miršta nuo Covid-19, tenka 100 vaikų, kurie miršta nuo vakcinos? [22]

https://www.dailymotion.com/video/x86mnpb

„Versmės“ leidykla pristato „Freeworldnews.tv“  laidoje „Infowars“ (angl. „Informaciniai karai“) 2021 m. gruodžio 11 d. transliuotą interviu su žinomu JAV šeimos gydytoju, tikru Covid-19 pandemijos didvyriu Valadimiru Zelenko, išgarsėjusiu po to, kai jis, naudodamas savo sukurtą Covid-19 ligos gydymo metodiką, vadinamą Zelenko protokolais, paremtą trijų vaistų – hidroksichlorochino, cinko sulfato ir azitromicino – dedrinio naudojimu, nuo Covid-19 greitai ir sėkmingai (per kelias dienas) išgydė JAV prezidentą Donaldą Trampą (Donald Trump), kitus garsius pasaulio asmenis bei daug kitų žmonių – nuo pandemijos pradžios išgydė daugiau kaip 6 000 pacientų (daugelis jų pasveikdavo per 3-5 dienas), taip pat daug kitų gydytojų išmokė taikyti savo sukurtus Covid-19 gydymo protokolus bei remiantis jais sėkmingai ir greitai gydyti Covid-19, nenaudojant jokių skiepų.
Dr. V. Zelenko:
- Ar mes aukosime vaikus norėdami geresnio gyvenimo tėvams?
- Aš viliuosi, jog tie, kurie manęs klausosi, atsiims savo vaikus iš valstybinių mokyklų, atitolins juos nuo galimos žalos, nuo žalojančios įtakos ir nuo pavojingos, mirtinos valdžios bei sekuliarios visuomenės įtakos, ir mokys juos taip, kaip jie patys supranta, jog yra teisinga – mokys juos namuose.
- Pasaulio Sveikatos Organizacija – tai pasaulinė žmogžudžių organizacija.
- Patys mokykime savo vaikus moralės, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, duokime jiems saugią erdvę, apsaugokime juos nuo užkrėsto, mirtino vakcinos dūrio, kuris nužudo šimtą kartų daugiau žmonių, nei pati liga – kiekvienam vaikui, kuris miršta nuo Covid-19, tenka šimtas vaikų, kurie miršta nuo vakcinos.
- Aš asmeniškai daryčiau viską ką galiu, norėdamas apginti žmones, kuriuos aš myliu, ir aš nebijau mirti.
-  Priežastis, kodėl šiandien mes turime kažkiek laisvės savo gyvenime yra ta, jog ankstesnės kartos už tai sumokėjo savo gyvybės kaina.
- Aš nežiūriu į blogį norėdamas jį nugalėti, aš žiūriu į blogį savyje ir ieškau, kaip aš galiu pats elgtis geriau.
- Šie bedieviai gyvuliai – vaikus aukojantys stabų garbintojai nori sunaikinti sąmoningą Dievo mokymo siekimą. Tai yra karas prieš Dievą.
- Baimė yra įrankis, tai yra masinio naikinimo ginklas, baimė naikina žmonių psichiką
- Žiniasklaida šiuo metu yra viena iš labiausiai žinomų blogio platinimo platformų žmonijos istorijoje, žiniasklaida yra naudojama siekiant nuodyti žmonių viltis, ji naudojama kuriant vis naujas baimės bangas.
- Buvo uždraustas vaisto hidroksichlorochino naudojimas ligai Covid-19 gydyti, ir labai daug žmonių dėl to beprasmiškai mirė.
- Siekiant apsisaugoti ar pasveikti nuo Covid-19, yra labai svarbu gydymą pradėti nedelsiant, turėti savo organizme aukštesnį vitamino D lygį, ir taip pat yra svarbu vartoti cinko papildus ir turėti pakankamai cinko ląstelių viduje, tačiau cinkui reikia padėti patekti į ląstelę, o tam turime naudoti kvercetiną ir vitaminą C.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 22-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ paskelbtas 2021 12 28.

„Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 29

 


2021 12 23

Knyga „Neringa – gintarinė Dievo ašara“ gali tapti puikia dovana

Išraiškingomis paties autoriaus, „Versmės“ leidyklos „Užpalių“ monografijos redaktoriaus Stanislovo Balčiūno ir kitų fotografų nuotraukomis gausiai iliustruota knyga-albumas „Neringa – gintarinė Dievo ašara“ gali tapti Jūsų asmeninės bibliotekos puošmena ar puikia dovana.

Šiemet „Petro ofseto“ išleistos, autoriaus S. Balčiūno savarankiškai parengtos dviejų tomų knygos apimtis 768 puslapiai (1 d. – 380, 2 d. – 388 p.), knygą platina pats autorius, dėl knygos įsigijimo galima susisiekti telefonu +370 699 82161.

    

2021 12 23


2021 12 22

"YouTube" pašalintą filmą galite pasižiūrėti "Dailymotion" platformoje

Informuojame, kad 2021 12 12 mūsų „Versmės“ leidyklos išverstas ir lietuviškai įgarsintas 21-asis vaizdo kanalo vaizdo įrašas "Aiškėja neįtikėtina skiepų žala vaikams ir visai žmonijai - nauji duomenys" 2021 12 20 iš "YouTube" šios platformos administratorių buvo pašalintas (iki pašalinimo jau buvo surinkęs daugiau kaip 4 tūkst. peržiūrų) ir šioje platformoje yra nebepasiekiamas.

Taip pat yra įdomus tas faktas, kad to paties vaizdo įrašo originalas iš "YouTube" nėra pašalintas ir yra lengvai pasiekamas, jo nuorodą pateikiame filmo anotacijoje.

Po filmo pašalinimo iš "YouTube", 2021 12 22 šį filmą perkėlėme į "Dailymotion" platformą, kur jį galima netrukdomai pasižiūrėti: https://dai.ly/x86igvh.

2021 12 22


2021 12 22

Skiepai - prasmė ar beprasmybė? [22]

Išreikšdami pagarbą Anitai Petek-Dimmer, „Versmės“ leidykla savo vaizdo kanale pristato ir šiandien aktualų šios garsios skiepų kritikės pranešimą „Skiepai – prasmė ar beprasmybė“, 2021 m. sausio 23 d. paskelbtą internetinės televizijos „KlagemauerTV“ kanale, ir jau surinkusį daugiau kaip 290 tūkst. peržiūrų.

Anita Petek-Dimmer (1957–2010) ne vieną dešimtmetį domėjosi vakcinacija ir priėjo neginčijamos išvados dėl vakcinų kenksmingumo žmonių sveikatai. Didelį dėmesį skyrė visuomenės švietimui apie vakcinas, vidutiniškai 2 kartus per savaitę Šveicarijoje ir kitose vokiškai kalbančiose šalyse skaitė apie tai viešas paskaitas ir pranešimus. Parašė ir anglų kalba išleido knygą „All about Vaccination“ („Viskas apie vakcinaciją“), buvo žurnalo „AEGIS IMPULS“ – didžiausio žurnalo apie skiepus vokiečių kalba – redaktorė.
Šiame pranešime Anita Petek-Dimmer apžvelgia 200 metų vakcinacijos istoriją.

Išstudijavusi daugiau kaip 30 000 puslapių mokslinės literatūros apie vakcinaciją, Anita Petek-Dimmer padarė išvadą, jos žodžiais tariant, kad „100 metų tradicinės medicinos tyrimai įrodo, kad skiepijimas sukelia daugiau kančių ir mirčių, nei bet kuri kita žmogaus veikla per visą medicinos istoriją“.

„Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Jei turėtumėte pastabų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

https://www.kla.tv/17975

2021 12 22


2021 12 21

2021 12 21


2021 12 21

Gauta parama

2021 m. gruodžio 21 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Alvydo Aleksandravičiaus 36,32 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2019 m.) paramą leidyklos parengtai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame!2021 12 21


2021 12 14

Aiškėja neįtikėtina skiepų žala vaikams ir visai žmonijai – nauji duomenys [21]

https://youtu.be/C-5q3UaO8mA

 „Versmės“ leidykla pristato Ukrainos žiniasklaidos kanalo „Unian“ konferenciją „Vakcinacija prieš sveikatą: nauji duomenys apie skiepų žalą“, vykusią 2017-08-30, ir jau surinkusią 2,8 mln. peržiūrų.

Konferencijoje dalyvauja Ukrainos nevyriausybinės organizacijos „Pilietinių teisių gynimo lyga“ prezidentas Viačeslavas Kostiliovas ir šios lygos narė, vaikų ligų gydytoja Natalija Kolomijec.

Pasižiūrėję šį vaizdo įrašą sužinosite, kad:
- Papirkinėjimas yra pagrindinis vakcinų gamintojų veiklos metodas.
- Vakcinacija griauna vaikų sveikatą, ir, iš esmės, tai yra paslėptas genocidas.
- Vakcinuoti vaikai, priešingai negu mums peršama, nėra sveikesni už paskiepytus vaikus – viskas yra atvirkščiai – skiepyti vaikai yra silpnesnės sveikatos, dažniau serga.
- Paskiepytų vaikų rizika susirgti alergine sloga yra 30 kartų didesnė, nei neskiepytų!
- Skiepytų vaikų tarpe autizmas pasitaiko 4 kartus dažniau, negu tarp neskiepytų.
- Vakcinacija sukuria milžinišką armiją sergančių ir ligotų žmonių, kurie tampa nuolatiniais vaistų vartotojais, vaistinių klientais, užtikrinančiais  farmacijos ir medicinos industrijai nuolat augantį pelną.
- Žmonės nemiršta nuo kitų buvusių baisių epidemijų, nors tik nuo raupų buvo sukurta vakcina.
- Vakcinacija nuo raupų jau seniai yra atšaukta. Tai kodėl tada nekyla raupų epidemija, jei žmonės nuo jų nevakcinuojami?
- Jau netrukus sergamumas autizmu JAV ir visame pasaulyje gali išaugti iki kas antro vaiko!
- Remiantis JAV universiteto atliktais moksliniais tyrimais, skiepytiems vaikams mokymosi sutrikimai padidėja 5,2 karto, palyginus su neskiepytais, hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo sutrikimai – daugiau nei 4 kartus, protinis atsilikimas – 3,7 karto, kitos lėtinės ligos – 2,4 karto.
- Infekcijos ir natūralūs susirgimai infekcinėmis ligomis tarnauja imuniteto stiprinimui, suteikia stiprią imuninę apsaugą visam gyvenimui, o vakcinacija – ne, ji šito nesuteikia.

Vaizdo įrašo originalą žiūrėkite https://www.youtube.com/watch?v=y26-zZK2_9o&t=19s .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 21-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-12-12. Šio leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 14


2021 12 14

Pokovidinis sindromas ir jo gydymas. Su Ingeborgos Dapkūnaitės komentaru [20]

 

https://www.dailymotion.com/video/x86dhkn

„Versmės“ leidykla pristato „YouTube“ vaizdo kanalo „Nauka 2.0“, turinčio 2,28 mln. prenumeratorių, vaizdo įrašą, paskelbtą 2021-09-19, ir jau surinkusį beveik milijoną peržiūrų.

Šiame vaizdo įraše atkreipiamas dėmesys, kad yra labai svarbu teisingai ir laiku gydyti negalavimus, atsiradusius persirgus Covid-19 liga, kurie gali pasireikšti ir sukelti labai sudėtingas komplikacijas net ir praėjus 2-6 mėn. po ligos.

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad itin didelius sveikatos sutrikimus su sunkiomis pasekmėmis sukelia kraujo krešuliai, atsirandantys po Covid-19.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=KYShIAVt2LU .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 20-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas. Šis įrašas vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ buvo paskelbtas 2021-12-12, tačiau jau kitą dieną šios platformos buvo užblokuotas, todėl 2021-12-16 vėl naujai įkeltas į kitą – Dailymotion – platformą.

Visi "Versmės" leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 17


2021 12 06

Mokslininkai: Ką ignoruoja Pasaulio Sveikatos Organizacija [19]

https://youtu.be/wp1eqS2tz00

Vaizdo konferencijoje dalyvauja: Johnas Abelesas, gydytojas ir farmakologas iš JAV, Jennifer Smith, mokslų daktarė iš Havajų, JAV, Geertas Vanden Bosschas, mokslų daktaras iš Belgijos, Ingo Fricke, mokslų daktaras iš Vokietijos. Konferencijos moderatorius, vedėjas – Philipas McMillanas, gydytojas iš Jungtinės Karalystės.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 19-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-12-05.

Visi "Versmės" leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 06


2021 12 06

Fox News: Atleistas, nes nevakcinuotas. JAV policijos pareigūno Davido Guttierezo istorija [18]

https://youtu.be/JlpmARBESQU

"Versmės" leidykla pristato "YouTube" platformoje 2021-08-06 paskelbtą "Fox News" televizijos interviu su JAV, San Chose policijos departamento pareigūnu Davidu Guttierezu, per 3 mėnesius nuo paskelbimo jau surinkusį daugiau kaip 3,3 mln. peržiūrų.

Buvęs JAV jūrų laivyno atstovas įspėja – šimtai jūrų laivyno karių išeina iš darbo dėl privalomo skiepijimo ir tai nevyksta vien tik kariuomenėje, įstatymus prižiūrintys asmenys, tokie kaip buvęs policijos pareigūnas Kalifornijoje, kuris pabaigė savo karjerą dėl skiepijimo reikalavimų.

Davidas Guttierezas tarnavo San Chose policijos departamente daugiau nei 30 metų, ir šiame interviu jis pasakoja apie savo priimtą sprendimą.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=qI9kO...

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 18-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-12-02.

Visi "Versmės" leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 06


2021 12 03

Fox News: Viktoras Orbanas – vakarietiškas konservatorius ar totalitarinis banditas? [17]

https://www.dailymotion.com/video/x860o1h

„Versmės“ leidykla pristato "YouTube" platformoje 2021-08-06 paskelbtą "Fox News" televizijos žurnalisto Tuckerio Carlsono interviu su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu, per 4 mėnesius nuo paskelbimo jau surinkusį daugiau kaip 5 mln. peržiūrų.

Viktoras Orbanas tapo žinomas aštuntojo dešimtmečio pabaigoje kaip studentas, vienas iš lyderių, kovojusių prieš sovietų okupaciją Vengrijoje, ir daug kam Jungtinėse Valstijose jis tapo didvyriu, o tuo metu, Šaltojo karo metu, JAV daug dėmesio skyrė Vengrijai ir palaikė Viktorą Orbaną.

Tačiau praėjus 30 metų Joe Bidenas, kandidatuodamas į JAV prezidentus, "ABC News“ laidoje apibūdino Viktorą Orbaną, teigdamas, kad jis yra "totalitarinis banditas“.

Pažymėtina, kad iš beveik 200 skirtingų pasaulio šalių, tik vienoje iš jų – Vengrijoje – yra išrinktas lyderis, kuris viešai prisistato kaip vakarietiško stiliaus konservatorius. Tai – Viktoras Orbanas, Vengrijos ministras pirmininkas. Už savo konservatyvias pažiūras neoliberalai ir kairiosios nevyriausybinės organizacijos apšmeižė ir pasmerkė jį kaip fašistą, demokratijos griovėją.

Tai kas gi yra Viktoras Orbanas iš tiesų? Apie tai šis interviu ir paties Viktoro Orbano išsakyta nuomonė.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=s01ZL5TnBNY .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 17-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ paskelbtas 2021-12-02.

Pastaba: Šio lietuviškai įgarsinto vaizdo įrašo "YouTube" savo platformoje paskelbti neleido.

Visi "Versmės" leidyklos vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 03


2021 12 01

Vitaminas D – didysis šuolis [16] [25:51]

 https://youtu.be/UdPhybaTFVs

1928 metais vokiečių biochemikas Adolfas Windausas [Adolf Otto Reinhold Windaus] gavo Nobelio chemijos premiją už vitamino D atradimą. Šis vitaminas tapo ketvirtu iš eilės atrastu vitaminu, todėl buvo pavadintas 4-ąja lotyniškos abėcėlės raide.

Žinoma, kad vitaminas D – tai yra biologiškai aktyvios medžiagos, kurios skatina tinkamus medžiagų mainus, padidina darbingumą ir ištvermę, atsparumą infekcijoms, ilgaamžiškumą.

Vitaminas D – tai imunomoduliatorius, žymiai ryškesnis už kitus imunomoduliatorius.

Vitaminas D:

 1. didina natūralaus imuniteto atsparumą virusams, koronavirusui;
 2. kontroliuoja ir reguliuoja 1/5 mūsų genų, tik įsiklausykite – jis reguliuoja apie 4 500 imuninių ląstelių genų! Ši kontrolė vykdoma specifinių receptorių pagalba, jie buvo aptikti ant membranų ir ląstelių branduolių daugelyje organų ir audinių;
 3. normalizuoja kasos beta ląstelių sekreciją, stimuliuoja insulino gamybą;

Vitamino D trūkumas sukelia: 

 1. nutukimą,
 2. arterinę hipertenziją,
 3. aterosklerozę,
 4. hipertoniją,
 5. epizodines depresijas, galvos svaigimą, miego sutrikimą, nemigą.

Nutukimo priežastis 90% atvejų yra vitamino D trūkumas. Esant ilgalaikiam vitamino D trūkumui, organizme paleidžiama lipogenezė, t. y. riebalų sintezė ir susikaupimas organizme, ir žymiai sulėtėja lipolizė, jos natūralus skaidymas, kas ir priveda prie riebalinio audinio padidėjimo.

Reguliariai vartojant vitaminą D normalizuojasi ne tik svoris, bet ir vyksta 2 tipo cukrinio diabeto profilaktika.

Kokiomis dozėmis, kiek ilgai reikia vartoti vitaminą D? Manoma, kad vitamino D kiekis kraujyje turėtų būti ne mažesnis kaip 60, ir iki 150 nanogramų mililitrui yra saugus.

Vitaminą D3 patartina vartoti kartu su vitaminu K2. Dėl vitamino D vartojimo pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=MVlzj_B4dWc .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 16-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-11-29.

Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 12 01


2021 12 01

Gauta parama

2021 m. gruodžio 1 d. leidyklą pasiekė ŽŪB „Jotainiai“ 500,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2021 12 07


2021 11 30

Gauta parama

2021 m. lapkričio 30 d. leidyklą pasiekė Kazio Misiaus 1000,00 Eur parama rengiamai Kazio Misiaus knygai „Vilniaus Golgota“. Nuoširdžiai dėkojame! 2021 11 30


2021 11 24

Monografija „ŽARĖNAI“ – jau spaustuvėje

2021 m. lapkričio 24 d. į spaustuvę „Standart impressa“ išsiuntėme baigtą rengti spaudai 1420 puslapių apimties 42-ąją „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „ŽARĖNAI“. Monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas Girdvainis.

2021 11 24


2021 11 23

Zelenko protokolai

Mielus „Versmės“ leidyklos bičiulius, skaitytojus, kolegas maloniai kviečiame susipažinti su Gydytojo didžiąja raide, tikro Covid-19 pandemijos didvyrio, amerikiečio, šeimos gydytojo dr. Vladimiro Zelenko sukurta metodika Covid-19 ligai gydyti.

Dr. Vladimiras Zelenko yra amerikietis, šeimos gydytojas, pasiūlęs trijų vaistų derinį – hidroksichlorochiną, cinko sulfatą ir azitromiciną – taikyti Covid-19 ligai gydyti, kurie kartu su dr. V.Zelenko pasiūlytais taikyti kitais vaistais, papildais bei nurodytu jų dozavimu imti vadinti Zelenko protokolais.

Dr. V. Zelenko, taikydamas savo gydymo protokolus, nuo Covid-19 greitai ir sėkmingai (per kelias dienas) išgydė JAV prezidentą Donaldą Trampą (Donald Trump), kitus garsius pasaulio asmenis, daug kitų žmonių – nuo pandemijos pradžios asmeniškai išgydė daugiau kaip 6 000 savo pacientų (daugelis jų pasveikdavo per 3-5 dienas), taip pat išmokė taikyti savo protokolus daug kitų gydytojų.

Prieš ketindami taikyti dr. V. Zelenko gydymo protokolus, būtinai pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

2021 11 23


2021 11 22

Covid-19 skiepų rizika vaikams. Geertas Vanden Bossche'as [15]

https://www.youtube.com/watch?v=0ii-Q29E2Y0&feature=youtu.be

Šiame įraše „Versmės“ leidykla pristato Geerto Vanden Bossche'o - Covid-19 mokslininko, tarptautinio vakcinų eksperto iš Huldenbergo (Belgija) interviu sesiją, vykusią 2021 m. lapkričio 6 d.

Interviu moderatorius - dr. Philipas McMillanas iš Jungtinės Karalystės.

Geertas Vanden Bossche'as, daugelį metų dirbęs su Billo ir Melindos Gates'ų fondu, GAVI (Globalus vakcinų aljansas) bei kitomis žymiomis organizacijomis, apie Covid-19 ligą ir vakcinas nuo jos pateikia moksliškai pagrįstą nuomonę, paaiškinančią kodėl:

- Mes negalime ir neturime jokiais atvejais skiepyti jokio vaiko;

- Neskiepyti vaikai gali eliminuoti virusą populiacijoje pandemijos pradžioje;

- Jei vaikai suserga, kad ir tenka kelias dienas pagulėti lovoje, jie išsiugdo amžiną natūralų imunitetą;

- Nėra jokių ekspertų pasaulyje sakančių, kad 5-11 metų amžiaus vaikai turi būti vakcinuojami nuo Covid-19;

- Vaikų imunizavimas prives prie autoimuninių ligų cunamio;

- Mes privalome nedelsiant sustabdyti masinį skiepijimą nuo Covid-19;

- Šiuo metu yra atliekami labai pavojingi dalykai, mes tiesiog kišamės į šį reikalą, nė nesuprasdami, kas vyksta;

- Atlikdami masinę vakcinaciją, mes užauginome, leidome klestėti labiau užkrečiamoms viruso atmainoms;

- Niekas nepagalvojo apie ilgalaikį vakcinavimo poveikį ir niekas nė nežino, kaip tai paveiks vaikus, kalbant apie jų imunitetą;

- Mes skatiname vaikus dėvėti kaukes, įsitraukti į karantino ribojimus, kas yra visiška nesamonė.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=AWbhMSMAwPE&t=732s .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 13-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-11-15. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

P. S. Labai džiaugiamės, kad Sveikatos teisės instituto ir „Versmės“ leidyklos bendrų pastangų dėka lietuviškai įgarsintas svarbus 14-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas „Masinė vakcinacija: už ir prieš. Covid-19 grandų susitikimas“, padedantis suvokti, kodėl plečiantis vakcinacijai didėja ir susirgimų Covid-19 liga žmonių skaičius, paskelbtas lapkričio 3 d., iki šiol „YouTube“ cenzorių dar yra neištrintas, ir per dvi su puse savaitės (17 d.) nuo paskelbimo jau yra surinkęs 8,7 tūkst. peržiūrų.

2021 11 22


2021 11 18

Galina Cariova „Melo pandemija“ [13] [1:37:58]

 https://youtu.be/h4Zh-pNXJAc

Kviečiame žiūrėti 2010 m. išleistą Galinos Cariovos filmą „Melo pandemija“, kuris nuo jo paskelbimo „YouTube“ kanale 2018 09 08 yra surinkęs jau daugiau kaip 1,5 mln. peržiūrų.

Pateikiame kelias filmo citatas, kurios nusako filmo turinį:

- „Aš pastebėjau, jog ispaniškasis gripas paveikė tik tuos, kurie buvo vakcinuoti. Tie kurie išvengė vakcinų – nuo gripo išsigelbėjo. Mano šeima nesiskiepijo ir mes nesusirgome“, - taip tų įvykių amžininkė profesorė Eleonora Makbyn [Eleonor McBean] pasakoja apie „ispaniškojo gripo“ epidemiją 1918 metais, nuo kurio mirė nuo 50 iki 100 milijonų žmonių.

- Mikrobiologijos mokslų daktaras Leonardas Horovitsas [Leonard G. Horowitz], vyriausiasis Amerikos medikamentų ir sveikatos apsaugos produktų specialistas, turintis penkis mokslo laipsnius, kartu su žurnaliste Šeril Kein, dalyvaujant advokatams, pateikė FTB – Federaliniam tyrimų biurui [JAV vidaus žvalgybos ir saugumo tarnyba] – ir pristatė visuomenei nepaneigiamus įrodymus, kad vakcina nuo kiaulių gripo H1N1, gaminama amerikiečių farmacijos kartelio, yra bakteriologinis ginklas.

- Deivido Rokfelerio [David Rockefeller] sukurta sistema, kurioje dalyvauja visa eilė įtakingų partnerių, įskaitant tokius žiniasklaidos magnatus kaip Rupertas Merdokas [Rupert Murdoch], Mortimeras Cukermanas [Mortimer Zuckerman], Tomas Glouseris [Tom Glocer], taip pat buvęs Federalinio rezervinio banko tarybos pirmininkas Džeris Sprejeris [Jerry I. Spreyer] yra kaltinami pasiruošimu planuotam globaliniam genocidui, taip pat geopolitinės ir ekonominės farmacijos kartelių veiklos organizavimu, siekiant sumažinti gyventojų populiaciją, šį kartą kontroliuojant globalinius biotechnologinius tyrimus ir plėtrą.

- Svarbiausia gripo gydymo taisyklė – priešvirusiniais preparatais reikia pradėti gydytis nedelsiant: atsiradus pirmiesiems gripo simptomams, per pirmąsias 24 valandas, nesiaiškinant koks tai gripas, kiaulių ar sezoninis, žmonės privalo nedelsiant pradėti gydymą priešvirusiniais preparatais.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.youtube.com/watch?v=7N3meH_tEjA&t=181s .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 13-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-11-15. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 susisiekite su leidyklos vadovu Petru Jonušu, iš anksto dėkojame.

2021 11 19


2021 11 04

Gauta parama

2021 m. lapkričio 4 d. leidyklą pasiekė VšĮ „Bistrampolio dvaras“ 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2021 11 12


2021 11 03

Masinė vakcinacija: už ir prieš. Covid-19 grandų susitikimas [14]

https://www.youtube.com/watch?v=2IU4RSJr4-Q

Peržiūrėję įrašą išgirsite moksliškai pagrįstą nuomonę, kodėl:

- Problema yra ne tai, kad atskiri žmonės vakcinuojasi, problema yra masinis vakcinavimas;

- Tikrą riziką pandemijos situacijoje sukelia vakcinuotieji, kuriems buvo suleistos labai konkretaus, specifinio tipo vakcinos;

- Natūralus įgimtas imunitetas taip pat gerai susitvarko ir su mažiau, ir su daugiau užkrečiamomis Covid-19 atmainomis;

- Pasiekti gerų vakcinavimo rezultatų neįmanoma, kai skiepijama viduryje pandemijos;

- Yra daug įvairių medžiagų, pradedant nuo vitamino D, kurios turi didelį poveikį mažinant sergamumą ir mirštamumą;

- Siekdami mažinti užkrečiamumą, mes turime sustabdyti šį masinį vakcinavimą;

- Pats blogiausias veiksmas, kurį atliekame, yra jaunų žmonių vakcinavimas, nes nevakcinuotos jaunesnės grupės gerokai sušvelnina populiacijos užkrečiamumo lygį;

- Tikrasis kelias į bandos imunitetą – leisti sirgti ir susidaryti natūralų imunitetą;

- Mums būtinai reikia nutraukti masinę vakcinaciją.

Vaizdo įrašo originalas: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=869301660364339&id=162851011009411

Lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla Lietuvos Sveikatos Teisės Instituto (LSTI) iniciatyva. Dėkojame LSTI už vertingas konsultacijas ir pastabas.

Tai 14-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „YouTube“ paskelbtas 2021-11-03. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/vaizdo_kanalas_tekstai.htm .

Jei turėtumėte pastabų ir (ar) pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 paskambinkite leidyklos vadovui Petrui Jonušui, iš anksto dėkojame.

2021 11 03

 


2021 10 21

Išleista prof. Alfonso Vaišvilos knyga „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI–XX a.)" III tomas

2021 m. spalio 21 d. prof. Alfonso Vaišvilos knyga „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI–XX a.)“ III tomas.

Knygoje analizuojamas Šiluvos dvaro ir kai kurių kitų regiono dvarų administracinis, ūkinis, kultūrinis gyvenimas XVI-XX a. Kultūrinė dvaro misija pirmiausia siejama su regiono žmonių sukrikščioninimu,bažnyčių fundacijomis, Šiluvos miestelio, senelių prieglaudų, mokyklų steigimu, naujų kulto apeigų ekonominiu rėmimu, aplinkos sudvasinimu, suteikiant jos objektams įvairius vardus, kartais poetiškus. Dvarai buvo ir pirmieji žmonių socialinio pavergimo, lietuvybės blokavimo (regiono lenkinimo) centrai.

Įvairi dvarų parama bažnyčioms siejama su jų savininkų rūpesčiu savo sielų pomirtiniu gyvenimu. Atitinkamai bažnyčių fundacijose derėjo priešybės: privatūs ir viešieji interesai. Pirmosios krikščionių bažnyčios buvo steigiamos neturint parapijų, o siekiant jas įkurti. Pirmaisiais parapijiečiais buvo nelaisvi ar kitaip nuo dvaro priklausę žmonės. Dvaras ne tik steigė bažnyčias, bet ir garantavo privalomą jų lankymą.Pabrėžiamas išskirtinis dvaro įsteigtos bažnyčios vaidmuo toliau plėtojant ir sureikšminant Šiluvos miestelį. Atskirti miesteliui nuo kitokio tipo gyvenviečių kuriama miestelių koncepcija. Studijoje pirmą kartą pateikiamos platesnės žinios apie buvusią Šiluvos kalvinistų bažnyčią, jos edukacinę ir labdaringą veiklą,aiškinamos kalvinizmo išnykimo Šiluvoje priežastys ir jo dalyvavimas kuriant Šiluvos žinomumą. Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimas traktuojamas kaip įvykis, kokybiškai pakeitęs Šiluvos miestelio istoriją, pavertęs miestelį plačiai žinoma katalikų šventove, o vietinį turgų – tarptautiniu prekymečiu, turėjusiu ekonominės, kultūrinės reikšmės visam regionui.

Dvarų istorija kartu buvo ir pavardžių, vietovardžių istorija. XVI-XVIII a. archyviniai šaltiniai teikia galimybių atkurti istoriškai pirmines įvairių regiono vietovardžių formas, vėliau iškreiptas tarimo, polonizmo ir kitokių priežasčių. Studija baigiama visus tris tomus apibendrinančiomis išvadomis, plačia Šiluvos istorijos bibliografija. Tekstas gausiai iliustruotas istorinėmis Šiluvos regiono nuotraukomis ir atskirų bajorų šeimų genealogijų „medžiais“.

Knygos kaina leidykloje 19,99 Eur.

 


2021 10 20

Išleista prof. Bronislovo Kuzmicko knyga „Vingiuotas tautos kelias"

2021 m. spalio 20 d. išleista Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro prof. Bronislovo Kuzmicko knyga „Vingiuotas tautos kelias“.

Knygoje „Vingiuotas tautos kelias“ apibūdinamos esminės lietuvių tautos tapatumo sritys: raštija gimtąja kalba ir valstybė. Parodoma, kad jų plėtra kurį laiką menkai siejosi viena su kita.

Raštija lietuvių kalba pradėta kurti kaimyninėje Prūsijos karalystėje, kuriai priklausė Mažoji Lietuva.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešajame gyvenime ilgai buvo vartojamos lotynų, kanceliarinė slavų, lenkų kalbos. Rašyti lietuviškai pradėta XVI amžiaus pabaigoje.

Rusijos imperijos valdymo metais lietuviškas raštas, kartais ir kalba, viešajame gyvenime buvo draudžiama.

Tik 1918 m. vasario 16-ją paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, lietuvių kalba ir valstybingumas tapo viena istorinė tėkmė.

Knygos kaina leidykloje 5,00 Eur.

2021 10 25

 


2021 10 07

Gauta parama

2021 m. spalio 7 d. leidyklą pasiekė Dariaus ir Dainiaus Vaičaičių 700,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis.  ▲2021 10 12


2021 10 07

Gauta parama

2021 m. spalio 7 d. leidyklą pasiekė Irenos Zubauskienės 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2021 10 12


2021 09 20

Gimtojo Salako krašto puoselėtojo Algirdo Vapšio netekus

2021 m. rugsėjo 17 d., eidamas 88 metus, mirė visuomenės veikėjas, inžinierius, buvęs statybos ir urbanistikos ministras, „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos gimtojo Salako krašto įžanginės monografijos iniciatorius ir globėjas  Algirdas Vapšys.

A. Vapšys gimė 1933 m. lapkričio 30 dieną Salake, Zarasų rajone. Didelę gyvenimo dalį paskyrė statybos sektoriaus vystymui, 1992–1994 metais Vyriausybėje buvo statybos ir urbanistikos ministru. Daug dirbo saugant Lietuvos istorinį paveldą ir 2006–2010 m. vadovavo Valdovų rūmų paramos fondui ir rūpinosi šių rūmų atstatymu Vilniuje. A. Vapšys dirbo ne tik vadovaujantį darbą, bet ir aktyviai dalinosi sukauptomis žiniomis. 1989 metais Algirdui Vapšiui buvo suteiktas docento vardas. Kaip vienas iš ryškiausių statybos inžinerijos atstovų 1997 metais buvo išrinktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininku, o 2001 metais buvo perrinktas antrai kadencijai. 2004 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, 2005 m. Garbės ženklu „Už nuopelnus Salako kraštui“.

A. Vapšys, kartu su Salako seniūnu Reniumi Kisieliumi, 2007 metais inicijavo ir globojo „Salako“ monografijos įžanginės knygos „Salako kraštas“ rengimą „Versmės“ leidykloje bei paramos jai išleisti rinkimą. Radus bendraminčių Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), kurie knygai parašė 7 mokslinius straipsnius (iš 22 straipsnių, publikuotų knygoje), knyga buvo sėkmingai parengta, išleista ir pristatyta skaitytojams 2012-aisiais.

„Versmės“ leidyklos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems, visiems, kam brangus gerbiamo Algirdo atminimas.

2021 09 20


2021 08 23

100 medikų kreipimasis [Dėl vitamino D]

Vasarėlė jau į pabaigą, šiltą saulutę matysim vis rečiau.

O be saulės turėsim ir mažiau vitamino D, kuris stiprina mūsų imuninę sistemą, taigi padeda išvengti galimybės užsikrėsti COVID-19 liga ir kitais virusais.

Ar žinojote, kad pacientų, kurių organizme yra normalus vitamino D kiekis, mirštamumas nuo COVID-19 yra net iki 15 kartų (!) mažesnis.

Dalinamės aktualia informacija – 100 medikų kreipimusi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vyriausybę dėl būtino vitamino D vartojimo, siekiant išvengti sunkios COVID-19 ligos formos, mažinti mirštamumo riziką.

Nuo šio medikų kreipimosi šių metų balandžio mėnesį praėjo jau daugiau kaip 4 mėnesiai, ar Sveikatos apsaugos ministerija, Vyriausybė jį išgirdo, ar ėmėsi gydytojų rekomenduotų efektyvių ir nebrangių gydymo priemonių, net iki 15 kartų sumažinančių ligonių mirštamumą?

O mes ar išgirsime, ar stebuklingos skaidrios, gelsvos gintarinės spalvos vitamino D kapsulytės visada gulės matomoje vietoje ant mūsų stalo?

Jūsų „Versmės“ leidykla

2021 08 23

 


2021 08 22

Monografijos „Viešvilė“ pristatymas Jurbarke

2021 m. rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) 12 val. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko „Versmės“ leidyklos išleistos 40-osios „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių monografijos „Viešvilė“ pristatymas.
Šventėje dalyvavo monografijos sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Algirdas Sinkevičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, savivaldybės, seniūnijos atstovai, straipsnių autoriai, kiti svečiai.

Šventėje pasakytą monografijos vyr. redaktoriaus Algirdo Sinkevičiaus kalbą skaitykite čia.

Šioje 2020 m. pabaigoje išleistoje Mažosios Lietuvos monografijoje publikuojama 160 straipsnių, pasakojimų, atsiminimų, kuriuos rašė 97 įvairių profesijų autoriai, tarp jų – 30 mokslo daktarų, 7 profesoriai, knygos išleidimą parėmė Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros taryba.

Pirmojoje „Viešvilės“ monografijos dalyje aprašyta Viešvilės apylinkių geologija, kraštovaizdžio formavimasis, Nemunas, augmenija, gyvūnija, rezervatas, archeologiniai tyrinėjimai, kaimų, vienkiemių, dvarų, palivarkų istorijos, kryžiuočių karo keliai, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų įvykiai, istorinė, administracinė raida, gyvenimas prie Nemuno, ilgametės valstybinės sienos, partizaninis judėjimas, tremtinių prisiminimai, evangelikų ir katalikų religinės bendruomenės.

Antrojoje knygos dalyje publikuojami straipsniai apie lietuvišką spaudą, švietimą, bendrojo ugdymo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, krašto kultūrinį, sportinį gyvenimą, Persitvarkymo sąjūdžio kūrimąsi. Daug dėmesio skiriama savitai šio buvusios Prūsijos, vėliau – Mažosios Lietuvos krašto etninei kultūrai. Tai dainos, giesmės, raudos, krašte skambėję himnai, aprašyta architektūra, apranga, tradicijos, papročiai, šokis, kulinarinis paveldas. Nemažai straipsnių skirta vis besikeičiančios krašto kalbos tyrimams, įvairių gyventojų sluoksnių socialinėms problemoms, jau nuėjusiai gilion užmarštin lietuvininkų tautosakai. Gausiai iliustruotos knygos pabaigoje skelbiamos publikacijos apie žymesnius šiame krašte gyvenusius ar kitaip susijusius su šiomis vietovėmis žmones, žemėlapiai, taip pat asmenvardžių rodyklė, kurioje rasite visus knygoje paminėtus 10 200 asmenų.

Išleidus 2-jų dalių „Viešvilės“ monografiją, skirtą Viešvilės 500 m. jubiliejui (I d. – 1 420 p., II d. – 1 410 p., 2020), „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 40 monografijų, 54 tomai, 61 366 puslapiai, 4 797 straipsniai, kuriuos parašė 2 222 autoriai.

2021 10 13


2021 07 28

Kviečiame į monografijos „Viešvilė“ pristatymą

2021 m. rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) 12 val. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vilniaus g. 4, Jurbarkas) vyks „Versmės“ leidyklos išleistos 40-osios „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių monografijos „Viešvilė“ pristatymas.
Šventėje dalyvaus monografijos sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Algirdas Sinkevičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, savivaldybės, seniūnijos atstovai, straipsnių autoriai, kiti svečiai. Pristatymas vyks Jurbarko krašto šventės, skirtos Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko miestui 410-osioms metinėms, metu. Šventės programą galite pasižiūrėti čia.

Pristatyme bus galima įsigyti ir pačią pristatomą monografiją, kurią sudaro 2 tomai, 2 832 puslapiai, dviejų tomų komplekto kaina 90 eurų.

Šioje 2020 m. pabaigoje išleistoje Mažosios Lietuvos monografijoje publikuojama 160 straipsnių, pasakojimų, atsiminimų, kuriuos rašė 97 įvairių profesijų autoriai, tarp jų – 30 mokslo daktarų, 7 profesoriai, knygos išleidimą parėmė Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros taryba.

Pirmojoje monografijos „Viešvilė“ dalyje aprašyta Viešvilės apylinkių geologija, kraštovaizdžio formavimasis, Nemunas, augmenija, gyvūnija, rezervatas, archeologiniai tyrinėjimai, kaimų, vienkiemių, dvarų, palivarkų istorijos, kryžiuočių karo keliai, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų įvykiai, istorinė, administracinė raida, gyvenimas prie Nemuno, ilgametės valstybinės sienos, partizaninis judėjimas, tremtinių prisiminimai, evangelikų ir katalikų religinės bendruomenės.

Antrojoje knygos dalyje publikuojami straipsniai apie lietuvišką spaudą, švietimą, bendrojo ugdymo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, krašto kultūrinį, sportinį gyvenimą, Persitvarkymo sąjūdžio kūrimąsi. Daug dėmesio skiriama savitai šio buvusios Prūsijos, vėliau – Mažosios Lietuvos krašto etninei kultūrai. Tai dainos, giesmės, raudos, krašte skambėję himnai, aprašyta architektūra, apranga, tradicijos, papročiai, šokis, kulinarinis paveldas. Nemažai straipsnių skirta vis besikeičiančios krašto kalbos tyrimams, įvairių gyventojų sluoksnių socialinėms problemoms, jau nuėjusiai gilion užmarštin lietuvininkų tautosakai. Gausiai iliustruotos knygos pabaigoje skelbiamos publikacijos apie žymesnius šiame krašte gyvenusius ar kitaip susijusius su šiomis vietovėmis žmones, žemėlapiai, taip pat asmenvardžių rodyklė, kurioje rasite knygoje paminėtus visus 10 200 asmenų.

Išleidus 2-jų dalių „Viešvilės“ monografiją, skirtą Viešvilės 500 m. jubiliejui (I d. – 1 420 p., II d. – 1 410 p., 2020), „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 40 monografijų, 54 tomai, 61 366 puslapiai, 4 797 straipsniai, kuriuos parašė 2 222 autoriai.

Maloniai kviečiame dalyvauti „Viešvilės“ monografijos pristatyme ir nepraleisti progos įsigyti šį unikalų Mažosios Lietuvos rašto paminklą su knygos rengėjų, leidėjų ir autorių autografais.

2021 07 28

 


2021 07 22

Apie mus rašo

2021 m. liepos 22 d. interneto svetainėje alkas.lt paskelbtas ilgamečio „Versmės“ leidyklos mokslinių straipsnių autoriaus, nuolatinio leidyklos ekspedicijų dalyvio, geologo, profesoriaus Valentino Baltrūno straipsnis „Kur dabar Balninkai...“. Straipsnį skaitykite čia. 2021 07 27


2021 07 05

Gauta parama

2021 m. liepos 5 d. leidyklą pasiekė Algirdo Babiliaus 1000,00 Eur parama „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“ (vyr. redaktorius Juozas Pugačiauskas). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. čia.  ▲2021 07 27


2021 06 02

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 4-asis 2021 metų tomo straipsnis

2021 m. birželio 2 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis, parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „NAUJAMIESTIS“ geologijos skyriui: Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza „Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių sandaros ir paviršiaus ypatybės“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT:2021-4/31-331/GL).

Šiame straipsnyje apibūdinamos Naujamiesčio apylinkių (Panevėžio r.) Žemės gelmių ir paviršiaus ypatybės, o kai kuriais klausimais – ir platesniame regione. Gelmių sandara daug lėmė vietovių paviršiaus pagrindinius bruožus (grunto tipą, kalvotumą, slėniuotumą), o tai savo ruožtu – skirtingų dirvožemio tipų, kai kurių geologinių išteklių, pelkėtumo, miškingumo pasiskirstymą. Visa tai turėjo didelės reikšmės vietovių apgyvendinimui, žemdirbystės ir gyvulininkystės plėtojimui, vietinių geologinių išteklių panaudojimui statybose, apsirūpinimui geriamu vandeniu. Aprašomos apylinkės yra viename dideliame geomorfologiniame rajone – Nevėžio moreninėje žemumoje. Paviršiaus raida yra susijusi su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo Baltijos stadijos bei jos Vidurio Lietuvos fazės ledynų akumuliaciniais procesais, taip pat su Nevėžio ir jo intakų erozine bei sedimentacine veikla. Remiantis aplinkinių giliųjų gręžinių duomenimis, aprašytose Naujamiesčio apylinkėse mūsų planetos kristalinis pamatas tįso maždaug 1100–1200 m gylyje. Virš jo slūgso kambro, ordoviko, silūro ir devono periodais suklostyti jūrinių ir lagūninių nuogulų sluoksniai. Juos dengia kvartero nuogulos (storis 5–70 m), sudarytos daugiausia iš ledyninės kilmės riedulingo moreninio priemolio ir priesmėlio. Aprašomų vietovių gelmės kol kas nepasižymi kietosiomis naudingosiomis iškasenomis, daugiau jų yra gretimose seniūnijose. Vertingiausias gelmių turtas – požeminis vanduo, kuris šiuo metu eksploatuojamas 5 įrengtose vandenvietėse. Gruntinis vanduo daug kur semiamas iš šachtinių šulinių. Paviršiniam, gruntiniam vandeniui ir gruntui kelia pavojų šiose apylinkėse gan gausūs taršos židiniai. Naujamiesčio apylinkės pasižymi keliais mokslui ir švietimui vertingais geotopais (rieduliai, atodanga), taip pat Upytėje esančiu kultūros paveldo objektu – Čičinsko kalnu ir duobe.

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 4-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2021 metų tomo mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje šis straipsnis yra 331-asis bei 31-asis iš geologijos dalykinės srities. ▲2021 06 02


2021 05 25

Gauta parama

2021 m. gegužės 25 d. leidykla buvo informuota apie Vilmos Strikienės 26,50 Eur paramą (2% pajamų mokesčio sumos už 2019 m.) „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. čia.  ▲2021 05 27


2021 05 24

Gauta parama

2021 m. gegužės 24 d. leidyklą pasiekė Vladislavos ir Algio Šegamogų 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ 2 dalis (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala 2 dalis.  ▲2021 05 27


2021 05 24

Apie mus rašo

2021 m. gegužės 24 d. interneto svetainėje www.pamarys.eu paskelbtas rengiamos spaudai monografijos „Žemaičių Naumiestis“ sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus dr. Z. Malinausko straipsnis „Identifikuotas karų su Napoleonu dalyvio Dono Kazokų pulkininko kapasi“, numatomas spausdinti būsimoje monogafijoje. Straipsnį skaitykite čia.

2021 05 25


2021 05 20

Monografijos „Pilviškiai“ pristatymas Pilviškiuose

2021 m. gegužės 20 d. 16 val. Pilviškių miestelio estrados žiūrovų suolus užpildė pilviškiečiai ir išeiviai iš šio krašto, susirinkę į „Pilviškių“ monografijos pristatymą. Daugiau kaip 70-iai renginio dalyvių, Pilviškių bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė trumpai apibūdino sambūrio tikslą ir pristatė „Pilviškių“ monografijos vyriausiąjį redaktorių sudarytoją Venantą Mačiekų. Redaktorius susirinkusiuosius supažindino su „Versmės“ leidyklos rengiama ir leidžiama „Lietuvos valsčių“ monografijų serija, papasakojo apie ekspedicijas Paežeriuose (1981) ir Pilviškiuose (2006), apžvelgė „Pilviškių“ monografijos turinį. Vėliau kalbėjusieji – Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas, Vilkaviškio informacinio centro vadovas Vitas Girdauskas ir buvęs Vilkaviškio muziejaus direktorius Antanas Žilinskas džiaugėsi išleista monografija, ją vertino kaip svarų indėlį į Suvalkijos istoriją.

Trumpai primename, kad pristatytos monografijos apimtis 1192 p., ją sudaro 96 straipsniai, kuriuos parašė 78 autoriai, tarp jų 11 – mokslų daktarų. Šios 41-osios šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos išleidimą parėmė Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros taryba.

Išleidus „Pilviškių“ monografiją „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro 41 monografija, 55 tomai, 62 560 puslapių, 4 893 straipsniai, kuriuos parašė 2 300 autorių.

Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka įteikia padėką Venantui Mačiekui

„Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui  skirtą padėką įteikia Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas
Meno akimirka. Sėdi Pilviškių bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė Knygos išsiilgę pilviškiečiai
Kalba buvęs Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas Kalba Vilkaviškio informacijos centro direktorius Vitas Girdauskas, sėdi Pilviškių bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė

V. Mačiekus įteikia „Pilviškių“ monografiją Vilkaviškio merui A. Neiberkai

Dovaną V. Mačiekui įteikia Pilviškių kultūros centro direktorė Jūratė Račkelienė

Savo kūrybos eilėraštį deklamuoja buvusi Paežerių pagrindinės mokyklos lituanistė Vida Vosylienė V. Mačiekui  gėlių įteikia  Pilviškių bendruomenės pirmininkė L. Bieliukienė
Apie monografiją pasakoja V. Mačiekus V. Mačiekus (po apdovanojimo), greta Pilviškių seniūnas V. Judickas ir Pilviškių bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė
Bendra renginio dalyvių (ne visų) nuotrauka

2021 05 25


2021 05 18

Kviečiame į monografijos „Pilviškiai“ pristatymą

2021 m. gegužės 20 dieną, ketvirtadienį, 16 val. kviečiame visus, kam įdomi Pilviškių istorija, jų praeities asmenybės, tradicinė kultūra, architektūra, švietimas bei šiandienos gyvenimas, į monografijos „PILVIŠKIAI“ pristatymą. Monografija aprėpia daugybę Pilviškių gyvenimo sričių – nuo geografijos, apylinkių augmenijos, miestelio ir parapijos istorijos, žydų bendruomenės gyvenimo ir tragiško likimo, sovietų okupantų represijų ar atkaklaus partizanų priešinimosi iki dabartinės Pilviškių seniūnijos žmonių gyvenimo, kaimo bendruomenės ir verslo. Ypač daug dėmesio skiriama švietimui ir kultūriniam gyvenimui - nuo knygnešių ir daraktorių, pradžios mokyklos ir Pilviškių gimnazijos iki bibliotekų veiklos, Pilviškių, Paežerių ir Alksnėnų meno kolektyvų. Taip pat pristatoma tradicinė medžiaginė ir dvasinė kultūra, bažnyčių architektūra ir meno vertybės, pilviškiečių šnektos ypatybės, spausdinama pluoštas tautosakos. Leidinyje puikuojasi įžymesnių kraštiečių biografijos, žemėlapiai, pateikiama asmenvardžių rodyklė. Apie visa tai ir dar daug daugiau sužinosite apsilankę Pilviškių vasaros estradoje Jovarų gatvėje.

Monografijos apimtis 1192 p., ją sudaro 96 straipsniai, kuriuos parašė 78 autoriai, tarp jų 11 – mokslų daktarų. Šios 41-osios šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos išleidimą parėmė Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros taryba.

Susitikime dalyvaus monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus, dar bus galima įsigyti šį nedideliu tiražu išleistą vertingą leidinį.

Renginyje būtina laikytis visų karantino laikotarpiu galiojančių saugumo reikalavimų. 
Išsamesnė informacija Pilviškių bendruomenės centre (tel. 8 610 46301) arba Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre (tel. 8 687 78860).

2021 05 18


2021 05 10

Atsiprašome dėl pasilikusios klaidos

„Versmės“ leidyklos parengtoje ir išleistoje monografijoje „Vaiguva“ (2018 m., vyriausioji redaktorė ir sudarytoja dr. Ieva Švarcaitė) neteisingai nurodyta straipsnio autorystė:
monografijos straipsnis „Vaiguvos valsčiaus bajorai“ yra parengtas dr. Ievos Švarcaitės, o ne Sigitos Gasparavičienės, kaip išspausdinta knygoje.
„Versmės“ leidykla nuoširdžiai atsiprašo už knygos redagavimo metu pasilikusį apmaudų netikslumą.

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas

2021 05 10


2021 05 05

Išgydo net vėžį – nepažintas grybų pasaulis [12]

https://dai.ly/x80nb5i
https://youtu.be/UKV8ElVm0c8

Šiame filme sužinosite, kad:

 • Mes, žmonės, turime daugiau bendrų protėvių su grybais, negu su bet kokia kita biologine karalyste,
 • Senovės Graikijoje grybas-kempinė agarikonas – Laricifomes Officinalis – buvo sėkmingai naudojamas gydyti tuberkuliozę, o iš jo pagamintas vaistas buvo vadinamas „ilgaamžiškumo eliksyru“,
 • Grybai susikuria savo išorinę mikrobiotą (yra įsigalėjęs ankstesnis klaidingas mikrobiotos pavadinimas mikroflora) analogiškai tam, kaip maisto virškinimui naudojama mikrobiota (ne mikroflora) susidaro mūsų žarnynuose,
 • Suradęs naują maistinę medžiagą ar pavojingą mikrobą, grybas gali susikurti naujus fermentus ar virškinamąsias rūgštis jiems apdoroti,
 • Vaistiniai grybai šiuo metu intensyviai tiriami garsiausių pasaulio universitetų, o vaistiniai grybų preparatai labai efektyviai naudojami įvairių ligų gydymui, įskaitant vėžį, gripą ir raupus.

O vieną veiksmingiausių vaistinių grybų, naudojamų vėžio gydymui, – įvairiaspalvę kempę – galite nesunkiai rasti kiekviename Lietuvos miške.

Šiame vaizdo įraše pristatomas vieno žymiausių pasaulio mikologų, mokslo populiarintojo, aplinkosaugininko ir verslininko – vieno grybų industrijos lyderių, amerikiečio Paulo Stametso pranešimas konferencijoje „Exponential Medicine“.

Šio pranešimo tęsinyje P. Stametsas kalba apie sengires ir bites, bei tai, kaip grybai gali padėti jas išgelbėti. Pranešimo tęsinį ir pilną originalų vaizdo įrašą galite žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=7agK0nkiZpA .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino VšĮ „Versmės“ leidykla. Tai 12-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformose „Dailymotion“ ir „YouTube“ paskelbtas 2021 m. balandžio 15 d. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/12_filmas_tekstas.html .

Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 paskambinkite leidyklos vadovui Petrui Jonušui, iš anksto dėkojame.

2021 05 05


2021 05 03

Apie mus rašo

2021 m. gegužės 24 d. interneto svetainėje www.pamarys.eu paskelbtas rengiamos spaudai monografijos „Žemaičių Naumiestis“ sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus dr. Zigmo Malinausko straipsnis „Identifikuotas karų su Napoleonu dalyvio Dono Kazokų pulkininko kapas“. Straipsnį skaitykite čia.

2021 05 25


2021 04 26

Paskelbti konkurso„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ nugalėtojai

Šiemet konkurse dalyvavo 40 mokyklų iš 25 miestų ir miestelių, taip pat būrelis individualių dalyvių. Iš viso atsiųsti net 388 darbai, kuriais pasigrožėti galite ČIA.

Skelbiame 2021 metų konkurso „Rašau Lietuvos vardą“ nugalėtojus, kurie buvo išrinkti internetiniu balsavimu, ir „Versmės“ leidyklos darbuotojams labiausiai patikusius darbus.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojus bei nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams, kūrybiškai įamžinusiems Lietuvos vardą. Visų Jūsų atsiųsti darbai yra nuostabūs, ačiū Jums!

  
2021 04 26


2021 04 06

Apie mus rašo

2021 m. gegužės 3 d. interneto svetainėje www.pamarys.eu, paskelbtas rengiamos spaudai monografijos „Žemaičių Naumiestis“ sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus dr. Zigmo Malinausko straipsnis „Žemaičių Naumiesčio valsčiaus 1918-1923 m. laisvės kovų dalyviai“. Straipsnį skaitykite čia.

2021 05 05


2021 03 29

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos valsčių“ monografijų seriją. Iki 2021 m. parengėme ir išleidome 41 serijos monografiją. Šiuo metu rengiame dar virš 30 monografijų.

Paremti mus galite pasinaudodami įstatymo suteikta teise dalį (iki 1,2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirdami „Versmės“ leidyklai.

Kaip pervesti 1,2 proc. pajamų mokesčio?

Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 v.4 tik elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt. Prašymus galite teikti iki 2021 m. gegužės 1 d. Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
 • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas), E2 laukelis formoje – 122732630.

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis gali būti iki 2023 metų.

Maloniai prašom paprašyti, kad paremtų artimieji, draugai ar pažįstami.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratingumą, pasiaukojimą ir prisidėjimą.
2021 03 29


2021 03 28

Rinkime konkurso„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ gražiausius darbus

Šiemet konkurse dalyvauja net 388 darbai, kuriais pasigrožėti galite ČIA. Kviečiame rinkti gražiausius darbus – aktyviai balsuoti adresu lietuvai1000@versme.lt  už Jums labiausiai patikusius ir išrinkti geriausius. Jūsų laiškų su geriausių darbų numeriais bei Jūsų komentarais ir atsiliepimais nekantriai lauksime iki 2022 m. balandžio 24 d.

Konkurso nugalėtojus ir jų apdovanojimus paskelbsime iki balandžio 29d.
2021 03 29


2021 03 24

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 3-iasis 2021 metų tomo straipsnis

2021 m. kovo 24 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis, parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „GRINKIŠKIS“ geologijos skyriui: Valentinas Baltrūnas „Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių Žemės gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT:2021-3/30-330/GL).

Šiame straipsnyje apibūdinamos Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių (Radviliškio r.) Žemės gelmės ir paviršiaus ypatybės dabartinės Grinkiškio seniūnijos teritorijoje, o kai kurias klausimais – ir platesniame regione. Gelmių sandara didele dalimi lėmė vietovių paviršiaus pagrindinius bruožus (nuogulų tipus, kalvotumą, slėniuotumą), o tai, savo ruožtu – skirtingų dirvožemio tipų, kai kurių geologinių išteklių (požeminio vandens, riedulių, žvirgždo, molio ir pan.), pelkėtumo, miškingumo pasiskirstymą. Visa tai turėjo didelės reikšmės vietovių apgyvendinimui, žemdirbystės ir gyvulininkystės plėtojimui, vietinių geologinių išteklių panaudojimui statybose, apsirūpinimui geriamu vandeniu. Turimi duomenys leido padaryti kelis apibendrinimus. Aprašomos apylinkės yra išsidėsčiusios dviejuose dideliuose geomorfologiniuose rajonuose: Rytų Žemaičių plynaukštėje ir Nevėžio moreninėje lygumoje. Juos skiria Vidurio Lietuvos moreninio kalvagūbrio rytinis šlaitas. Paviršiaus raida yra susijusi su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo Baltijos stadijos bei Vidurio Lietuvos fazės ledynų akumuliaciniais procesais, taip pat su Šušvės upės ir jos intakų erozine veikla. Remiantis aplinkinių gilių gręžinių duomenimis aprašytoje teritorijoje mūsų planetos kristalinis pamatas tįso maždaug 1300 – 1400 m gylyje. Virš jo slūgso kambro, ordoviko, silūro, devono, permo ir triaso periodais suklostyti jūrinių nuogulų sluoksniai. Juos dengia kvartero nuogulos (storis 40-120 m), didele dalimi sudarytos iš ledyninės kilmės moreninio priemolio ir priesmėlio. Aprašomų vietovių gelmės, kol kas, nepasižymi kietosiomis naudingosiomis iškasenomis, tačiau jos žinomos ir eksploatuojamos gretimose seniūnijose. Bene vertingiausias gelmių turtas – tai požeminis vanduo, kuris šiuo metu eksploatuojamas šešiose įrengtose vandenvietėse, taip pat atskiruose gręžiniuose. Gruntinis vanduo daug kur semiamas iš šachtinių šulinių. Požeminiam ir gruntiniam vandeniui, taip pat kraštovaizdžio kokybei ir gruntui kelia pavojų šiose apylinkėse gan gausūs taršos židiniai.

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 3-iasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2021 metų mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje – 330-asis bei 30-asis iš geologijos dalykinės srities. ▲2021 06 02


2021 03 17

Apie mus rašo

2021 m. kovo 17 d. interneto svetainėje www.pamarys.eu, paskelbtas monografijos „Žemaičių Naumiestis“ sudarytojo ir redaktoriaus dr. Z. Malinausko straipsnis „Apie rašytą-neparašytą istorinę knygą“. Straipsnį skaitykite čia.

2021 04 12


2021 03 12

Kaip nemirti – dr. Gregerio tuzinas [10]

https://dai.ly/x7zw8dq

Ar žinote, kad valgantiems pilnavertį augalinį maistą visiškai nebūtini gyvulinės kilmės maisto produktai – mėsa, žuvis, pienas ar kiaušiniai?

Daugelis mokslinių tyrimų įrodo, kad pilnavertė neperdirbto augalinio maisto dieta mažina riziką susirgti ar netgi išgydo širdies bei kraujagyslių ligas, taip pat vėžį ir diabetą, o šio mitybos principo besilaikantys žmonės sudaro pasaulio ilgaamžiškiausių žmonių grupę. Be to, augalinio maisto auginimas turi gerokai mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, negu gyvulinių produktų gamyba.

Vaizdo įrašo autorius Dr. Michaelas Gregeris (tariama – Maiklas Greigeris) yra gydytojas mitybos specialistas, „New York Times“ bestselerių autorius ir pelno nesiekiančios organizacijos NutritionFacts.org steigėjas – jau 26 metus pats nevalgo jokio gyvulinio maisto, puikiai jaučiasi ir intensyviai darbuojasi visuomenės sveikatos srityje.

Dr. M. Gregerio knygą „How not to die“ („Kaip nemirti“) galite nusipirkti čia: https://www.knygos.lt/lt/knygos/how-not-to-die-pd50/

Dr. M. Gregerio kasdieninio tuzino telefonų programėles galite atsisiųsti čia:

iPhone:

https://apps.apple.com/us/app/dr-gregers-daily-dozen/id1060700802

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nutritionfacts.dailydozen&hl=lt&gl=US

Originalų vaizdo įrašą galite žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=g0UmVKA-4F8

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 10-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformose „Dailymotion“ ir „YouTube“ paskelbtas 2021 m. kovo 12 d. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/10_filmas_tekstas.html .

Būsime dėkingi už jūsų nuomonę, pastabas ir pastebėtas klaidas, taip pat už pasiūlymus, kokius visuomenei aktualius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 paskambinkite leidyklos vadovui Petrui Jonušui, iš anksto dėkojame.

2021 03 12

 


2021 03 10

Tiesa apie vėžį: Vėžio pandemija, 2 serija, 1 dalis [9.1]

https://dai.ly/x7zsuv1

Tai yra 2-oji iš septynių filmo „Tiesa apie vėžį: Vėžio pandemija – Vaisto paieška... tęsiasi“ serijų, jos pirmoji dalis „Imunitetas – jūsų pirmoji gynybos linija“ apie tai, kad vėžys, visų pirma, yra nusilpusios žmogaus imuninės sistemos problema.

Ar žinojote, kad:

 • Kiekvieno sveiko žmogaus organizme kasdien susidaro milijonai vėžinių ląstelių, kurias atpažįsta ir neutralizuoja imuninė sistema, todėl bet kokia gera sveikatingumo priemonė, stiprinanti imunitetą, kartu yra priešvėžinė priemonė,
 • Toksinai, kurie įsiveržia į jūsų kūną, ar tai būna per vakcinas, ar su chemikalais užterštu bei genetiškai modifikuotu maistu – koks bebūtų toksinų šaltinis, jie sutrikdo imuninę sistemą ir padaro jūsų kūną silpnesnį vėžiui,
 • Pesticidais, kitais chemikalais, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais apnuodytas maistas, neigiamos emocijos ir baimė silpnina imunitetą ir didina vėžio susirgimo riziką,
 • Cukrus ne tik maitina vėžį, bet ir esmingai silpnina imunitetą: išgėrę vieną nedidelę skardinę kokakolos, kurioje yra iki 10 šaukštelių cukraus, jūs 4-ioms valandoms atjungiate 50 proc. savo imuninės sistemos!
 • Didžioji dalis –  80 proc. – žmogaus imuninės sistemos yra žarnyno gleivinėje, tad taisyklingas maitinimasis ir žarnyno priežiūra yra esminiai gero imuniteto palaikymo ir stiprinimo faktoriai.

Todėl kiekvienas žmogus turi sąmoningai pasirinkti: arba kasdien maitinti savo imuninę sistemą ir ją stiprinti, arba maitinti vėžį ir jį stiprinti.

Ir svarbiausia – jus gydo ne gydytojas, o organizmo imuninė sistema – ir tai yra vienintelis dalykas, kuris jus gydo!

Filmo autorius amerikietis Ty‘us Bollingeris šį filmą (2014 m.) sukūrė po to, kai per palyginti trumpą laiką nuo vėžio mirė septyni jo artimieji – tėvas, abu seneliai, močiutė, dėdė, pusbrolis ir mama. Nepaprastai sukrėtusi mamos mirtis ir buvo tas paskutinis lašas, „perpildęs stiklinę“, paskatinęs neatidėliojant savarankiškai ieškoti alternatyvių natūralių būdų, kaip užkirsti kelią modernios medicinos neįveikiamai vėžio pandemijai.

Šioje 2-ojoje filmo serijoje, jos 1 dalyje, pateikiami šie interviu:

su dr. Rashidu Buttaru, 01:58

su dr. Benu Johnsonu, 02:32

su dr. Sunilu Pai, 04:32

su dr. Bradfordu S. Weeksu, 05:25

su dr. Davidu Brownsteinu, 07:26

su dr. Keithu Scottu-Mumby‘iu, 08:59

su K. C. Craichy‘iu, 11:27

su dr. Rashidu Buttaru, tęsinys, 13:20

su dr. Patricku Quillinu, 14:58

su dr. Roby‘iu Mitchellu, 15:14

su dr. Davidu C. Jockersu, 17:20

su Robertu G. Wrightu, 19:21

su Suzanne‘a Somers, 20:32

su Burtonu Goldbergu, 21:29

su A. J. Laniganu, 22:41

su dr. Tony‘iu Jimenezu, 27:30

su A. J. Laniganu, tęsinys, 32:28

su dr. Véronique Desaulniers, 34:48

su Robertu G. Wrightu, tęsinys, 36:10

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 9-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ paskelbtas 2021 m. kovo 9 d. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm.

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/9.1_filmas_tekstas.html.

Šį vaizdo įrašą skelbiame Lietuvoje ir visame pasaulyje jau metus trunkančios COVID-19 tironijos ir didžiosios žiniasklaidos kasdien tiražuojamos panikos pandemijos metu, jis papildo bendrą paveikslą šimtmetį kurtos nusikalstamos medicininės diktatūros, šiandieną įstūmusios žmoniją į neregėto masto susirgimų augimo, ekonominę ir socialinę krizę.

Būsime dėkingi už jūsų nuomonę, pastabas ir pastebėtas klaidas, taip pat už pasiūlymus, kokius aktualius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 paskambinkite leidyklos vadovui Petrui Jonušui, iš anksto dėkojame.

2021 03 10


2021 03 10

Tiesa apie vėžį: Vėžio pandemija, 2 serija, 2 dalis [9.2]

https://dai.ly/x7zsvpc

Tai yra 2-oji iš septynių filmo „Tiesa apie vėžį: Vėžio pandemija – Vaisto paieška... tęsiasi“ serijų, jos 2-oji dalis „Imunitetas – jūsų pirmoji gynybos linija“ apie tai, kad vienintelis ilgalaikis būdas išgydyti vėžį yra stipri imuninė sistema.

Ar žinojote, kad:

 • Radioterapija ir chemoterapija silpnina imuninę sistemą ir sukelia metastazes,
 • Vėžio medicininis kompleksas yra sukurtas uždirbti pinigus iš vėžio – milijardinė ir trilijoninė pasaulinė vėžio industrija yra paremta godumu ir pinigais, ir tai yra pagrindiniai jos tikslas,
 • Nors yra paskelbta tūkstančiai mokslinių tyrimų, kurie įrodo neabejotiną natūralaus vėžio gydymo efektyvumą, kodėl mes apie juos taip mažai žinome?
 • Skydliaukės hormonų disbalansas ir vadinamieji ksenoestrogenai – insekticidai, pesticidai, fungicidai – kaupiasi organizme visą gyvenimą ir turi didelę įtaką vėžio atsiradimui,
 • Cheminiai maisto priedai, konservantai, dažikliai, skonikliai, plastifikatoriai, taip pat GMO – genetiškai modifikuotas maistas – sutrikdo imuninę sistemą ir padaro jūsų kūną silpnesnį vėžiui,
 • Sveikata yra vidinis-išorinis reiškinys – esate sveikas viduje ir išorėje, jei turite gerą imuninę sistemą, gerą mitybą, gerai veikiančius detoksikacijos organus – kepenis, inkstus, storąją žarną, odą – jūs galite tiesiog „maudytis“ mikrobuose, virusuose – išliksite sveikas, nesusirgsite.
 • Vakcinose esantys toksinai, patekę į kūną vakcinavimo metu, gali sutrikdyti imuninę sistemą, ir gali būti vienas faktorių, sukeliančių vėžį.  

Todėl kiekvienas žmogus turi sąmoningai pasirinkti: arba kasdien maitinti savo imuninę sistemą ir ją stiprinti, arba maitinti vėžį ir jį stiprinti.

Ir svarbiausia – jus gydo ne gydytojas, o organizmo imuninė sistema – ir tai yra vienintelis dalykas, kuris jus gydo!

Filmo autorius amerikietis Ty‘us Bollingeris šį filmą (2014 m.) sukūrė po to, kai per palyginti trumpą laiką nuo vėžio mirė septyni jo artimieji – tėvas, abu seneliai, močiutė, dėdė, pusbrolis ir mama. Nepaprastai sukrėtusi mamos mirtis ir buvo tas paskutinis lašas, „perpildęs stiklinę“, paskatinęs neatidėliojant savarankiškai ieškoti alternatyvių natūralių būdų, kaip užkirsti kelią modernios medicinos neįveikiamai vėžio pandemijai.

Šioje 2-ojoje filmo serijoje, jos 2 dalyje, pateikiami šie interviu:

su dr. Roby‘iu Mitchellu, 00:00

su Chrisu Warku, 01:57

su dr. Francisco Contrerasu, 02:50

su dr. Rashidu Buttaru, 03:14

su Mike‘u Adamsu, 03:35

su dr. Véronique Desaulniers, 04:03

su dr. Davidu Brownsteinu, 05:20

su dr. Liegh Erin Connealy, 07:36

su dr. Roby‘iu Mitchellu, tęsinys, 08:27

su dr. Patricku Quillinu, 13:20

su dr. Jamesu Forsythe‘u, 14:06

su dr. Roby‘iu Mitchellu, tęsinys, 14:50

su dr. Robertu Scottu Bellu, 18:18

su dr. Patricku Quillinu, tęsinys, 20:57

su dr. Sherri Tenpenny, 22:22

su pasveikusiu nuo vėžio pacientu Wayne‘u Feltzu, 25:23

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 9-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ paskelbtas 2021 m. kovo 9 d. Šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm .

Visą filmo garso takelio tekstą galite skaityti čia: https://versme.lt/9.2_filmas_tekstas.html .

Šį vaizdo įrašą skelbiame Lietuvoje ir visame pasaulyje jau metus trunkančios COVID-19 tironijos ir didžiosios žiniasklaidos kasdien tiražuojamos panikos pandemijos metu, jis papildo bendrą paveikslą šimtmetį kurtos nusikalstamos medicininės diktatūros, šiandieną įstūmusios žmoniją į neregėto masto susirgimų augimo, ekonominę ir socialinę krizę.

Būsime dėkingi už jūsų nuomonę, pastabas ir pastebėtas klaidas, taip pat už pasiūlymus, kokius visuomenei aktualius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt arba telefonu +370 698 20707 paskambinkite leidyklos vadovui Petrui Jonušui, iš anksto dėkojame.

2021 03 10


2021 03 09

Lietuvos kultūros tarybos finansavimas šiemet neskirtas

2021 m. kovo 9 d. buvome informuoti, kad Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas pagal „Versmės“ leidyklos pateiktas paraiškas finansuoti leidyklos rengiamas ir 2021 m. numatomas išleisti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas „KAZLŲ RŪDA“  ir  „RAMYGALA“ (II d. ) yra neskirtas.

Primename, kad pagal prieš tai pateiktas paraiškas „Versmės“ leidykla buvo gavusi Lietuvos kultūros tarybos finansavimą net 4-ioms 2020 m. numatomoms išleisti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „BALNINKAI“ (7 tūkst. eurų), „PILVIŠKIAI“ (7 tūkst. eurų), „VIEŠVILĖ“ (7 tūkst. eurų), „ŽARĖNAI“ (7 tūkst. eurų), todėl Kultūros tarybos sprendimas neskirti finansavimo analogiškoms šio tęstinio projekto 2021 m. monografijoms yra keistas ir nepagrįstas, nes paraiškos buvo patiektos analogiškoms, daugiau kaip 25 metus vykdomo tęstinio projekto monografijoms, o šio savo neigiamo sprendimo Kultūros taryba niekaip nepagrindė, t.y. nenurodė priežasčių, dėl ko finansavimas visiškai analogiškiems leidiniams buvo neskirtas.

Dėl neskirto finansavimo „Versmės“ leidykla susidūrė su papildomais finansiniais sunkumais, nes savo veiklą planuoja, turi su projektu susijusių išlaidų, kurias grindžia pagrįstais lūkesčiais gauti Kultūros tarybos finansavimą kiekvienais metais išleidžiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms.

 

2021 03 22


2021 03 08

Apie mus rašo

2021 m. kovo 7 d. interneto svetainėje www.alkas.lt paskelbtas Juozo Vytauto Uzdilos straipsnis „Gimnazijos istorijos (pa)rašymas kaip nuotykis“, kuriame rašoma apie „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidyklos redaktorių Venantą Mačiekų. Straipsnį skaitykite čia.

2021 03 08


2021 02 19

Cinkas prieš  COVID-19 [8]

https://dai.ly/x7ze78d

Yra sukaupta nemažai mokslinių duomenų, kad didesnis sergamumas COVID-19 yra susijęs su cinko trūkumu orgnizme.  

Barselonoje 2020 m. spalio mėnesį atliktas mokslinis tyrimas atskleidė, kad „cinkas subalansuoja imuninius atsakus ir taip pat turi įrodytą tiesioginį antivirusinį poveikį prieš kai kuriuos virusus, jo nepakankamumas yra dažna problema senyvų ar lėtinėmis ligomis sergančių asmenų tarpe.“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20208645v1

Analogiškas Indijoje atliktas tyrimas įrodė, kad „pacientai su rimtu COVID-19 sergamumu turėjo reikšmingai žemesnius cinko lygius palyginus su sveikais kontroliniais žmonėmis; cinko trūkumas stabdo imuninę veiklą.“

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32920234/

Susipažinus su šiame vaizdo įraše pateikta informacija, kyla natūralus klausimas – kodėl visuomeni pirmiausia nepaaiškinus apie akivaizdų ryšį tarp cinko trūkumo organizme ir didesnio segamumo COVID-19 bei nepaskatinus vartoti daugiau cinko turinčio maisto ir nebrangių cinko papildų, beatodairiškai skubama brukti vakcinas kaip vienintelę alternatyvos neturinčią imuniteto stiprinimo priemonę?

Šio įrašo autoriaus dr. Johno Campbello didelio populiarumo ir lankomumo susilaukęs vaizdo kanalas Dr. John Campbell „YouTube“ platformoje, kuriame siekiama visapusiškai lavinti visuomenę medicinos klausimais, 2021 m. vasarį turėjo 895 tūkst. prenumeratorių, o šis originalus vaizdo įrašas – daugiau kaip 880 tūkst. peržiūrų ir 20 tūkst. patiktukų:

 https://www.youtube.com/watch?v=aIvRR_y5i-k .

Visą filmo garso takelio tekstą, papildomus paaiškinimus ir nuorodas rasite čia: https://versme.lt/8_filmas_tekstas.html.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 8-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, paskelbtas 2021 m. vasario 18 d. Visi šio kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm ?.

Būsime dėkingi už jūsų išsakytą nuomonę ir pastabas, taip pat pasiūlymus, kokius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt, iš anksto dėkojame.

2021 02 19


2021 02 17

Šiemet jau 12-ą kartą kviečia konkursas
„RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“

Senajame Kvedlinburgo vienuolyno metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2021-aisiais – sukanka jau 1012 metų nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Labai džiaugiamės, kad šiemet Kovo 9-oji bus jau trečią kartą minima oficialiai, nes 2019 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu ji buvo įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą.

Maloniai kviečiame visus – ir vyresnius, ir jaunesnius – dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame „Versmės“ leidyklos rengiamame kasmetiniame – šiemet jau 12-ame – konkurse  „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ”. Konkurso ir Kovo 9-osios atmintinos dienos paminėjimo esmė yra tokia: Kovo 9-ąją – Lietuvos pirmojo paminėjimo dieną – kur tuo metu bebūtume, prasmingai ir gražiai užrašykime vieną vienintelį žodį – LIETUVA ir pasidalinkime tuo su kitais.

Konkursui skirtas Jūsų užrašo LIETUVA nuotraukas, filmukus ar pačius užrašų kūrinius kartu su trumpu palydimuoju tekstuku maloniai prašome iki kovo 25 d. atsiųsti mums adresu lietuvai1000@versme.lt arba paprastu paštu – „Versmės" leidyklai, Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.

Ankstesnių 11 konkursų „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ“ darbais – o jų bemaž 3 200 (!) – kviečiame pasigrožėti ČIA.
2021 02 17

2021 02 12

Naujasis normalumas [7]

https://dai.ly/x7z9vv0

„Naujasis normalumas“ – tai mums visiems numatomas ateities pasaulis su griežtomis tironiškomis taisyklėmis, valdomas centralizuotos totalitarinės valstybės. Ar tai įmanoma? Ar tai jau vyksta? Ar to norime? Ar galime ir privalome tam pasipriešinti?

Klauso Schwabo, Pasaulio ekonomikos forumo Davose įkūrėjo nuomone „žmonės daro prielaidą, kad po pandemijos paprasčiausiai grįšime į seną, gerą pasaulį, kurį turėjome ir viskas vėl bus normalu. Ne, to nebus!“

Filme atskleidžiama, kad to paties Pasaulio ekonomikos forumo renginyje „Įvykis 201“ (Event 201), vykusiame 2019 m. spalio mėnesį – t.y. prieš penkis mėnesius iki tikrosios pandemijos paskelbimo 2020 m. kovo 11-ąją (!) – prie apskrito stalo buvo aptariamas ir repetuojamas koronaviruso sukeltos pasaulinės pandemijos scenarijus.

Taip pat tiesiog neįtikėtina tai, kad visoms pasaulio valstybėms dėl pandemijos suvaržymų patiriant neregėtus nuostolius ir ekonomikos nuosmukį, vien tik nuo 2020 metų pradžios iki rugpjūčio mėnesio septyni Silicio slėnio technologijų gigantai savo rinkos vertę padidino beveik du su puse trilijono dolerių, iš kurių vien Microsoft korporacijai atiteko 400 milijardų.

Filmo autorė žurnalistė Vanessa Beeley , originalų vaizdo įrašą galite žiūrėti čia: https://lbry.tv/@vanessabeeley:6/new-normal:8 .

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 7-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo filmas, vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ paskelbtas 2021 m. vasario 12 d.

Visą filmo garso takelio tekstą, papildomus paaiškinimus ir nuorodas rasite čia: https://versme.lt/7_filmas_tekstas.html.

Versdama ir garsindama filmus viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla nesiekia komercinės naudos. Visas paaukotas lėšas už mūsų skelbiamus vaizdo įrašus, jeigu tokias gautume, pervesime filmų, kuriuos verčiame, autoriams ir (ar) turtinių autorinių teisių turėtojams, o jei nepavyktų to padaryti, grąžinsime aukotojams.

Visus „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo filmus galite rasti https://versme.lt/vaizdo_kanalas.htm . Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt , iš anksto dėkojame.

2021 02 12


2021 02 01

Gauta parama

2021 m. vasario1 d. leidyklą pasiekė Rimvydo Liaudaičio 100,07 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 02 02


2021 02 01

Tiesa apie vėžį – vaisto paieška. 1-oji dalis: Vėžio pandemija. [6]

https://dai.ly/x7yzoc1

Tai yra pirmoji septynių dalių pasakojimo dalis apie šiuo metu įsigalėjusių trijų pagrindinių oficialiosios medicinos vėžio gydymo būdų – chemoterapijos, radioterapijos ir chirurgijos – neefektyvumą ir alternatyvių vėžio gydymo būdų paiešką.

Kodėl gydytojai vaistais gydo ligų simptomus, vietoj to, kad išsiaiškintų ir pašalintų tų ligų priežastis? Juk auglys yra tik vėžio simptomas, o ne jo priežastis. Filme ieškoma atsakymų, kodėl prieš maždaug 100 metų – 20-ojo amžiaus pradžioje – vėžiu sirgo tik 3 proc. amerikiečių, o šiuo metu Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis tikimybės sulaukti vėžio diagnozės ir vėliau nuo to mirti turi kas antras vyras ir kas trečia moteris? Kodėl taip drastiškai padidėjo ir nuolat didėja šie tragiški skaičiai, jeigu šiuolaikinės modernios medicinos taikomi gydymo būdai ir mokslinių tyrimų išvados yra teisingi ir vis tobulesni?

Filmo autorius amerikietis Ty‘us Bollingeris šį filmą sukūrė po to, kai per palyginti trumpą laiką nuo vėžio mirė jo tėvas, abu seneliai, močiutė, dėdė, pusbrolis ir mama. Nepaprastai sukrėtusi mamos mirtis ir buvo tas paskutinis lašas, „perpildęs stiklinę“, paskatinęs neatidėliojant savarankiškai ieškoti alternatyvių natūralių būdų, kaip užkirsti kelią šiai modernios medicinos neįveikiamai vėžio pandemijai. Pirmiausia autorius ėmėsi rašyti ir 2006-aisiais išleido didelio populiarumo susilaukusią knygą apie natūralius vėžio gydymo būdus „Vėžys: praplėskite mąstymą“, susilaukusią net 6-ių pakartotinių laidų ir 150 tūkst. egzempliorių tiražo („ Cancer: Step Outside the Box“, https://www.amazon.com/Cancer-Outside-Ty-M-Bollinger/dp/0978806506#ace-g4993291862), o vėliau – 2014-aisiais – su bendraminčiais sukūrė šį septynių dalių filmą, kurio peržiūrų skaičius artėja prie milijono.

Rinkdamas vaizdo medžiagą filmui, autorius su operatoriumi išvyko į penkias savaites trukusią kūrybinę kelionę po Jungtines Amerikos Valstijas – skrido į Atlantą, važiavo palei rytinę pakrantę į Kolumbiją Pietų Karolinoje, tada į Šiaurės Karoliną, vėliau iš ten nuskrido į San Diegą, nukeliavo penktuoju greitkeliu Kalifornijoje į Los Andželą, iš ten nuvažiavo į Las Vegasą, nuskrido į Čikagą, vėliau vėl atgal į Teksasą, į Amarilą, vėl į Teksasą, atgal į Orlandą, į Kanzaso Sitį, į Niujorką ir vėl atgal į Teksasą, ir ėmė interviu iš aplankytų garsių vėžio žinovų.

Šioje 1-ojoje filmo dalyje pateikiami šie interviu:
su G. Edwardu Griffinu, 05:21
su  dr. Roby‘iu Mitchellu, 09:57
su dr. Keithu Scottu-Mumby‘iu, 14:12
su Burtonu Goldbergu, 16:48
su dr. Robertu Scottu Bellu, 18:30
su K. C. Craichy‘iu, 22:58
su dr. Rashidu Buttaru, 25:00
­su dr. Véronique Desaulniers, 29:31
su Websteriu Kehru, 30:48
su Ianu Jacklinu, 32:05
su Chrisu Warku, 32:55
su dr. Liegh Erin Connealy, 34:42
su dr. Patricku Quillinu, 39:53
su dr. Linda Isaacs, 46:27
su Websteriu Kehru, antra interviu dalis, 47:14
su dr. Irvinu Sahniu, 47:28
su Mike‘u Adamsu, 49:16
su pasveikusia nuo vėžio paciente Kelly, 53:43


Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 6-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, paskelbtas vaizdo įrašų dalinimosi platformoje „Dailymotion“ 2021 m. sausio 29 d. Visi šio vaizdo kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt/vaizdo_kanalas.htm.

Visą filmo garso takelio tekstą, papildomus paaiškinimus ir nuorodas rasite čia: https://versme.lt/6_filmas_tekstas.html.

Šį vaizdo įrašą skelbiame Lietuvoje ir visame pasaulyje didžiosios žiniasklaidos kasdien tiražuojamo COVID-19 melo ir panikos pandemijos metu, jis papildo bendrą paveikslą šimtmetį kurtos nusikalstamos medicininės diktatūros, šiandieną įstūmusios žmoniją į neregėto masto ekonominę ir socialinę krizę.

Versdami ir garsindami filmus nesiekiame pelno ar komercinės naudos. Visas paaukotas lėšas už mūsų leidyklos skelbiamus vaizdo įrašus, jeigu tokias gautume, pervesime filmų, kuriuos verčiame, autoriams ir (ar) turtinių autorinių teisių turėtojams, o jei nepavyktų to padaryti, grąžinsime aukotojams.

Būsime dėkingi už jūsų nuomones, pastabas ir pastebėtas klaidas, taip pat už pasiūlymus, kokius visuomenei aktualius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt, iš anksto dėkojame.

2021 02 01


2021 01 26

Gauta parama

2021 m. sausio 26 d. leidyklą pasiekė Mindaugo Aučiaus 50,00 Eur ir Irenos Liutkevičienės 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 27


2021 01 25

Gauta parama

2021 m. sausio 25 d. leidyklą pasiekė Skirmos Greičiuvienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 27


2021 01 25

Kviečiame susitelkti ir pasirašyti po reikalavimais Vyriausybei, Seimui, JE Prezidentui

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, skaitytojai, dalinamės su Jumis reikalavimais Vyriausybei, Seimui, Jo  Ekscelencijai Prezidentui, reikalavimus atskleisti galima spustelėjus šią nuorodą:

https://drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

Jei išdėstytiems reikalavimams pritariate, kviečiame nelikti abejingiems, nenusišalinti, visiems susitelkti, pasidalinti šia nuoroda su savo artimaisiais, draugais, bendraminčiais ir drąsiai pasirašyti (iki 2021-01-27).

Šiandien, iškilusių egzistencinių grėsmių akivaizdoje, nuo mūsų visų sąmoningumo, atsakingumo, vieningumo, sutelktų pastangų ir labai konkrečių veiksmų esmingai priklauso mūsų, mūsų vaikų ir vaikaičių dabartis ir ateitis.

2021 01 25

 


2021 01 19

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 2-asis 2021 metų straipsnis

2021 m. sausio 19 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis: Alfonso Motuzo „Kelmės valsčiaus katalikų liaudies pamaldumo praktikos“ (straipsnio kodas LLT:2021-2/72-329/EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „KELMĖ“ etnologijos skyriui.

Kelmės valsčiaus teritorija galėjo būti suformuota po 1918 metų lapkričio mėnesio 21 dienos ir gyvavo iki 1947 metų, kada tapo apskrities centru.

Lietuvos Bažnyčios istorija kalba, kad Kelmei, esant valsčiumi, jos teritorijoje vyravo dvi krikščioniškos konfesijos – Katalikų ir Evangelikų. Evangelikų bendruomenė su savo centru buvo tik Kelmėje. Kelmės valsčiuje 1918-1947 metais Katalikų bendruomenė būdama skaitlingiausia, praktikavo liaudies pamaldumo praktikas, kurios buvo praktikuojamos ne šventų Mišių metų bažnyčioje, namų bei gamtos aplinkoje. Mokslinių tyrimų, kur atskirai nagrinėjamos katalikų liaudies pamaldumo praktikos Kelmės valsčiuje, nėra.

Kadangi norit atskleisti Kelmės valsčiaus teritorijoje praktikuotas liaudies pamaldumo praktikas, jų ištakas ir priežastis, teko pasitelkti istorine, etnologine, archyvine ir vasaros ekspedicijų metu surinktus šaltinius. Tyrimo tikslu buvo pasirinktaatskleisti Kelmės valsčiuje praktikuotas katalikų liaudies pamaldumo praktikas. Tikslui pasiekti buvo pristatomas Kelmės valsčiaus katalikiškų šventovių išsidėstymo arealas, atskleidžiama Kelmės valsčiuje praktikuotos katalikų liaudies pamaldumo praktikos ir remiantis istorine medžiaga nustatomos šių praktikų kilmių ištakos ir priežastys.

Atliktas tyrimas leido teigti šias išvadas, pirma, Kelmės valsčiaus teritorijoje katalikiškų šventovių išsidėstymo arealą, kur praktikuotos liaudies pamaldumo praktikos buvo Liolių šv. Simono ir Judo Tado; Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos, Pakražančio Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bei Žalpių šv. Benedikto parapijos. Jų centre – Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija su Verpenos Šv. Onos koplyčia ir Šaltenių (Juodeikių) Šv. Jėzaus Širdies bei Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos oratorijomis. Taip pat liaudies pamaldumo praktikos sutinkamos ir Saudininkų (Maironių) Švč. Mergelės Marijos koplytėlėje. Tai rodo, kad Kelmės valsčiaus teritorijos parapijose praktikuojamos liaudies pamaldumo praktikos atliekamos bažnyčiose, koplyčiose, oratorijose, viešuose oratorijose bei namų aplinkose. Antra, Kelmės valsčiaus teritorijos parapijose atliekamos liaudies pamaldumo praktikos buvo išpildomos Bažnytinių metų kalendorinių švenčių/atlaidų ir šeimos švenčių (šermenų, mirusiųjų paminėjimų) metu. Trečia, iš 9-ių Kelmės valsčiaus šventovių (bažnyčių, oratorijų, koplyčių) 8-iuose buvo praktikuojamos bendros advento Rarotinės pamaldų, gavėnios bei šermenų ir mirusiųjų paminėjimų „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“, Gegužinių ir Birželinių pamaldų liaudies pamaldumo praktikos. Ketvirta, tarp katalikų liaudies pamaldumo praktikų, kurios Kelmės valsčiuje buvo praktikuojamos keliose iš parapijų – tai atlaidų ir švenčių metų praktikuojamo užtarimo Šv. Antano, Šv. Onos bei Kristaus Motinos Marijos giesmės. Šv. Jurgio ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai su savo giesmėmis buvo žinomos tik Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, o Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidai – tik Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos viešojoje oratorijoje, kur buvo giedama giesmė „Vilniaus Aušros Vartų koplytėlėj“. Penkta, Kelmės valsčiaus parapijose praktikuojamų liaudies pamaldumo praktikų ištakos ir priežastys sietinos su Bažnyčios liturgija, su nuo seno kaimynystėje iki XIX a. pabaigos veikusių vienuolijų, o vėliau šventovių (Šiluva) ir vietos dvasininkų žmonėse aktyvia pastoracine kultūra.

Pateiktos išvados pagrindžia darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad laike Kelmei esant valsčiumi, čia jos teritorijoje praktikuotas katalikų liaudies pamaldumo praktikas suformavo anksčiau Kelmės valsčiaus kaimynystėje veikusių vienuolijų aktyvi pastoracinė veikla.

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 2-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2021 metų mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje – 329-asis bei 72-asis išetnologijos dalykinės srities. ▲2021 06 02


2021 01 19

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 1-asis 2021 metų straipsnis

2021 m. sausio 19 d. elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas naujausias mokslinis straipsnis: Kęstučio Ralio „Katalikų Bažnyčios dvasinio požiūrio į šeimą ir socializacijos proceso dermė Lietuvoje ir mano Kelmėje – tėviškės parapijoje“ (straipsnio kodas LLT:2021-1/4-328/SL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „KELMĖ“ sociologijos skyriui.

Straipsnyje analizuojamas socializacijos procesas bei Bažnyčios dvasinis mokymas apie šeimą Lietuvos kontekste, išskyrus pagrindinius Bažnyčios teiginius šeimos klausimais, kurie paremti bažnyčios dokumentų argumentais. Bažnyčia turi didžiulės įtakos žmonių socialiniams ryšiams, santykiams ir sąveikai. Katalikų bažnyčios dokumentų analizė parodė, kad edukacinė Bažnyčios veikla socializacijos procese remiasi pamatinėmis vertybėmis, žmogaus ir šeimos teisėmis, nes šeima traktuojama kaip pirmoji socializacijos institucija.

Šis „Versmės“ leidyklos spaudai parengtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas mokslo darbas yra 1-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2021 metų mokslinis straipsnis, o bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje – 328-asis bei 4-asis iš sociologijos dalykinės srities. ▲2021 06 02


2021 01 14

Gauta parama

2021 m. sausio 14 d. leidyklą pasiekė Antano Barštano 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 27


2021 01 13

Pakartotinai susirgti COVID-19 – neįmanoma. Mokslinį tyrimą apžvelgia dr. Johnas Campbellas [5]

Leiskite ir vėl Jus pakviesti įsijungti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalą ir pasižiūrėti 5-ąjį šio vaizdo kanalo filmą „Pakartotinai susirgti COVID-19 – neįmanoma. Mokslinį tyrimą apžvelgia dr. Johnas Campbellas  [5]“. Įrašą galite pasižiūrėti „YouTube“ vaizdo platformoje, spustelėję nuorodą https://www.youtube.com/watch?v=WVqfYGcG2EI

Visą filmo garso takelio tekstą, papildomus paaiškinimus ir nuorodas rasite čia: https://versme.lt/5_filmas_tekstas.html.

Įrašą taip pat galima pasižiūrėti „Dailymotion“ vaizdo platformoje https://www.dailymotion.com/video/x7ynj47.

Šiame vaizdo įraše aptariamas mokslinis straipsnis „Persirgtas SARS-CoV-2 užsikrėtimas yra siejamas su apsauga nuo simptominio pakartotinio užsikrėtimo“, 2021 m. sausio 6 d. paskelbtas Jungtinės Karalystės leidinyje „Infekcijos žurnalas“ („Journal of Infection“), šio straipsnio nuoroda: https://www.journalofinfection.com/action/showPdf?pii=S0163-4453%2820%2930781-7

Straipsnyje aprašomo mokslinio tyrimo, atlikto šiaurės Anglijoje ir aprėpusio daugiau kaip 11 tūkst. sveikatos apsaugos darbuotojų grupę, autoriai nustatė, kad 2-osios COVID-19 bangos metu 2020 m. rudenį nepavyko aptikti nei vieno pakartotinai užsikrėtusio sveikatos apsaugos darbuotojo, sirgusio 1-osios bangos metu 2020-ųjų pavasarį. „Mes neradome jokių simptominių pakartotinių užsikrėtimų mūsų tirtoje sveikatos apsaugos darbuotojų grupėje“, – savo straipsnyje rašo mokslinio tyrimo autoriai.

Šio įrašo autorius dr. Johnas Campbellas yra buvęs slaugos dėstytojas ir greitosios pagalbos slaugytojas iš Anglijos. Didelio populiarumo ir lankomumo susilaukęs jo vaizdo kanalas Dr. John Campbell „YouTube“ platformoje, kuriame siekiama visapusiškai lavinti visuomenę medicinos klausimais, 2021 m. sausio pradžioje turėjo 859 tūkst. prenumeratorių,  o šis originalus vaizdo įrašas – daugiau kaip 270 tūkst. peržiūrų ir 8 tūkst. patiktukų.

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla. Tai 5-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, paskelbtas 2021 m. sausio 12 d. Visi šio kanalo įrašai taip pat skelbiami leidyklos tinklapyje https://www.versme.lt.

Būsime dėkingi už jūsų nuomones ir pastabas, taip pat pasiūlymus, kokius filmus, įgarsintus lietuviškai, norėtumėte pamatyti „Versmės“ leidyklos vaizdo kanale. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt, iš anksto dėkojame.
2021 01 13


2021 01 13

Gauta parama

2021 m. sausio 13 d. leidyklą pasiekė Audronės ir Algimanto Liaudaičių 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 21


2021 01 13

Gauta parama

2021 m. sausio 13 d. leidyklą pasiekė Albinos Piksienės 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 13


2021 01 12

Gauta parama

2021 m. sausio 12 d. leidyklą pasiekė Vaidos Bubliauskaitės ir Algirdo Sinkevičiaus 235,00 Eur bei Kastyčio Sinkevičiaus 235,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 12


2021 01 11

Gauta parama

2021 m. sausio 11 d. leidyklą pasiekė Severiko Bauko 30,00 Eur bei Vidos ir Vytauto Bubnių 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 11


2021 01 09

Gauta parama

2021 m. sausio 9 d. leidyklą pasiekė Jūratės Kucinienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 11


2021 01 08

JAV gydytojas Benas Tapperis perspėja – mes judame link medicininės diktatūros! [4]

https://www.dailymotion.com/video/x7yjxc7

Visą filmo garso takelio tekstą, papildomus paaiškinimus ir nuorodas rasite čia: https://versme.lt/4_filmas_tekstas.html.

Kviečiame žiūrėti dr. Beno Tapperio – Omahoje (Nebraskos valstija) gyvenančio chiropraktikos gydytojo pasisakymą Omahos miesto tarybos posėdyje 2020-ųjų spalio mėnesį. B. Tapperis aktyviai reiškiasi sveikatingumo, chiropraktikos ir informacijos apie vakcinų keliamą žalą srityse. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, B. Tapperis skiria daug dėmesio kvėpavimo kaukių dėvėjimo problematikai. Daugiau apie B. Tapperį skaitykite https://www.thewellnesspointe.com/dr-ben-tapper/

Išvertė ir lietuviškai įgarsino „Versmės“ leidykla.

Šis 4-asis „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašas, paskelbtas 2021 01 07, yra viešinamas Dailymotion platformoje. Šią necenzūruojamą vaizdo įrašų platformą renkamės vietoje populiaresnės, bet, deja, pastaruoju metu akylai leftistų (neokomunistų) cenzūruojamos „YouTube“ platformos, aktyviai iš viešosios erdvės trinančios tiesą ir teisingą informaciją apie mokslinius tyrimus bei žmonių nuomones apie tikrąsias COVID-19 ligos priežastis ir efektyvius šios ligos išvengimo bei gydymo būdus, oponuojančius neteisėtiems karantininiams ribojimams, represijoms, žmogaus teisių ir konstitucijos pažeidimams bei dominuojančiai leftistinei propagandai.

Esame įsitikinę, kad „YouTube“ cenzorių elgesys yra neatsakingas ir pavojingas visuomenei, nesuderinamas su demokratijos principais, kelia pavojų žmonių sveikatai, nes neteisėtai riboja teisingą informaciją ir taip trukdo greičiau įveikti COVID-19 ligą ir su ja susijusius pamatinių žmogaus teisių ir įstatymų pažeidimus.

Dr. B. Tapperio ir jo bendraminčių drąsi ir atsakinga pilietinė pozicija, nukreipta į sveikesnę ir teisingesnę visuomenę, yra įkvepianti. Tikimės, kad ir Lietuvoje atsiras daugiau drąsių ir atsakingų žmonių, kurie viešai ir aiškiai pasakys jiems žinomą tiesą apie žmonių, visuomenės sveikatos gerinimo ir ligų išvengimo bei gydymo būdus.

Maloniai lauksime Jūsų nuomonių, atsiliepimų, taip pat pasiūlymų, kokius užsienio autorių filmus norėtumėte pamatyti įgarsintus lietuviškai. Rašykite mums vaizdo.kanalas@versme.lt, iš anksto dėkojame.

2021 01 08


2021 01 08

Gauta parama

2021 m. sausio 8 d. leidyklą pasiekė Prano Bučinsko 100,00 Eur ir Vaidos ir Artūro Rožkų 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 08


2021 01 05

Gauta parama

2021 m. sausio 5 d. leidyklą pasiekė Rasos Beskajevienės (Danisevičiūtės) 100,00 Eur, Irenos Julijos Foktienės 80,00 Eur, Edvardo Gečo 50,00 Eur ir Ramutės Salomėjos Bakaitienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2021 01 07